IFBO5520-Bilimsel ac*klamalar ve argumanlar 03/04/2015

advertisement
IFBO5520-BILIMSEL
ACIKLAMALAR VE
ARGUMANLAR
03/04/2015
Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar
Housekeeping



Dersten beklentileriniz?
Literatür taramasında sormak istediğiniz.
Bugün
 Çoklu
gösterim aktivitesi
 30 dakika boyunca ders planı hazırlama
 Sosyobilimsel konuların argümantasyonu (Sosyobilimsel
argümantasyon)
Sosyobilimsel konular


Sosyal ve bilimsel boyutu olan konular
Bu konular
 Tartışmaya
açık
 Kesin sonuçları olmayan
 Açık uçlu konulardır
 Bunlar ikilemler şeklinde de tanımlanabilir.

Kimi okuyabilirsiniz?
 Amerikada
Troy Sadler ve Dana Zeidler
 Türkiye de Mustafa Sami Topçu
Bir konunun sosyobilimsel olabilmesi için

En az iki kriteri içinde barındırması gerekir
 Konunun
fen bilimleri konu içerikleriyle ilişkili olması
 Sosyal Yaşamda bir anlamı ve önemi olması

Örneğin
 GDO
 Organ
bağışı
 Nükleer enerji
Sadler & Zeidler 2005





Doğası gereği toplum içerisinde anlaşmazlıklara yol
açan
Tartışmaya açık
Birden fazla perspectiveden değerlendirilebilen
Hakkında basit bir şekilde sonuca varılamayan
Genel olarak ahlaki ve etik konuları içeren konular
Peki neden SBK



Bilimsel okuryazarlık (Sadler 2004)
Kavramsal anlama (Zohar & Nemet 2000)
Motivasyon
Informal Muhakeme

Informal muhakeme?
 Bireylerin
tartışıp bir sonuca varmaya çalışıp bir SBK yı
çözmek için geçirdiği sürecin toplamı
 Genellikle sonuçları belli olmayan karmaşık problemler
hakkında düşünme sürecinde kullanılır.
 Formal muhakame ise sonuçların bellirli olduğu ve
tümden gelimin kullanıldığı mantıksal bir süreçtir.
 İnformal muhakeme de ise duygu ve fikirlerde
önemlidir.
Informal muhakeme

Zohar ve Nemet (2002)e göre informal muhakeme
 Tutum
ve fikirleri içerir
 Kesin sonuçları olmayan
 Tümevarıma dayalı muhakeme içeren

Zaten SBK kesin sonuçları olmadığı açık uçlu ve
tartışmaya açık olduğu için
muhakeme öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini
ve karar verme süreçlerini incelemek için ideal bir
kavramsal çerçevedir.
 İnformal
İnformal Muhakemenin SBK
bağlamında Analizi

Yang&Anderson (2003)


Lise öğrencileri-Nükleer enerji
Öğrencilerin fikirlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmışlar.




Patronis





Bilimsel oryantasyonu olan
Sosyal oryantasyonu olan
Eşit olarak pozisyonlanmış
Sosyal
Ekolojik
Ekonomik
Pratik
Sadler & Zeidler (2005)

Üniversite öğrencileri



Rasyonel
Duygusal
Sezgisel
İnformal Muhakemeyi Etkilen Faktörler
(Topçu et al, 2011)


Kişisel deneyimler
Sosyal nedenler
 Ekonomik
 Eğitimsel
 Dini


Etik
Teknolojik nedenler
UNUTMAYIN


Bir informal muhakemenin rasyon veya sezgisel
olması bunların kaliteleri hakkında bilgi vermemiz
için yeterli değildir.
Bu nedenle argümantasyon dolaylı bir analiz aracı
olarak bize yardımcı olur.
Sosyobilimsel Argümantasyon




(Kolstø, 2006; Sadler & Zeidler, 2005; Zeidler et
al., 2002) Öğrencilerin ilgisini çeker
Kavramsal anlama
Kanıt kullanma
Argümantasyon kalitesinin artması
Aktivite 1-Model Kanıt Bağlantısı
Aktivite 2- Çoklu gösterimler

Küresel iklim değişikliği
GRUPLAR

Ders planlarınızı detaylandırın
 Grup
1: Organ bağışı
 Grup
2: Küresel ısınma
 Ömer:
 Gökhan:
Download