Uploaded by User14124

BİLİMSEL MUHAKEME ÖDEV

advertisement
BİLİMSEL MUHAKEME
BECERİLERİNİN FEN
EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE
ÖNEMİ
[Belge alt konu başlığı]
MUHAMMET FURKAN TOPAL
21117017
[Şirket adresi]
Zihinsel gelişimi normal olan her çocuk, 12 yaşından sonra somuttan soyuta
giden yolu kendinde yakalar. Yani, duyumlardan algılara, algılardan kavramlara,
kavramlardan hükümlere doğru giden bir yolda kendi somut dünyasından soyut
dünyalara kapılar açar. Soyut dünyada yönünü bulan ve ilerleyen bir öğrenci,
muhakemesiyle herhangi bir konuda derinlemesine düşünüp akıl yürüterek
kararlar verebilir. Muhayyilesi ile de zihninde hayal gücünü etkin bir şekilde
kullanır. Kanaatimizce, somut işlemler dönemindeki çocukların düşünme
biçimlerini ve hayal dünyalarını bilimsel faaliyetlerle disipline etmek anne
babaların ve öğretmenlerin en önemli işi olmalıdır. Böyle bir zihinsel talimin
onlarda alışkanlık haline gelmiş olması ergenlik, gençlik ve yetişkinlik
dönemlerinde onları aydın kılacaktır. Tabii ki bu çaba ve alışkanlıkların devamlılığı
koşuluyla.
Bilimsel Muhakeme Becerileri, öğrencilerde düşünme kapasitesini geliştiren
zihinsel becerilerdir. Bu becerileri etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler fen ve
matematik alanlarında daha başarılı olabilmektedir. Fen Eğitiminde Bilişsel
Gelişimi Hızlandırma Uygulamaları, 11-14 yaşlar arasındaki öğrencilerin bilimsel
muhakeme becerilerinin radikal bir şekilde iyileştirilebileceği konusunda çok
ciddi ve etkileyici kanıtlar ortaya koymuştur. Bu uygulamalar kapsamında
kitabımızın son bölümünde yer alan 65 etkinlik, öğretmenlere yönelik
yönergeleri ile fen ve matematik alanlarındaki öğretmenlerimizin, öğretmen
adaylarımızın, hatta velilerimizin 11-14 yaş grubuna kolaylıkla uygulayabileceği
etkinliklerdir. “Bilimsel Muhakeme Becerileri” dersi kapsamında öğretmen
adaylarımız bu etkinlikleri yaptıklarında hem bilimsel muhakemenin alt
boyutlarını uygulamalı olarak ö ğrenmiş olacaklar hem de gelecek meslek
hayatlarında kendi öğrencilerine bu becerileri öğretebilme yetisi
kazanacaklardır. Bu etkinlikler, bilimsel muhakeme ile ilgili kendi etkinliklerini
geliştirmede öğretmen adaylarımıza rehber olacaktır.
Çağımızda bilim ve teknolojinin her alanında bir bilgi patlaması yaşanmaktadır.
Bilim adamları bile mevcut bilgi birikimindeki hızlı gelişme ve değişmeleri takip
etmede güçlük çekmektedir. Günümüz insanı, yaşamının çok kısa bir
periyodunda bile çok fazla sayıda değişme ve gelişmeye tanık olmaktadır.
İnsanların bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişmelere ayak uydurup, bu gelişmeleri
kendi yararına kullanmaları toplumların geleceği için hayati önem taşımaktadır.
Budurum, günümüzde, fen öğretimine büyük görevler yüklemektedir.
Bilginin tabiatını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme
süreci olan fen bilimleri iki grup öğeyi içermektedir:
• Bilimsel bilgiler
• Bilgi edinme yolları
Bilimsel bilgiler, fen bilimlerinin içerdiği geçerli ve dayanıklı bilgiler olup, olgusal
önermeleri, genellemeleri, hipotezleri, teorileri, ilke ve yasaları içerir.
Bilgi edinme yolları ise yukarıda verilen bilimsel bilgileri edinme yollarıdır.
Bilimsel tutumlar ve bilimsel süreç becerileri olarak iki gruba ayrılabilirler.
Bilimsel tutumlar, fen bilimleriyle uğraşan kimselerde yani bilim adamlarında
bulunması gereken özelliklerdir. Bunların en önemlileri, meraklılık, alçak
gönüllülük, başarısızlıktan yılmama, açık fikirlilik, doğruluk...gibi özelliklerdir .
Bu çalışmaya konu olan bilimsel süreç becerileri ise, gözlemleme, sınıflama,
ölçme, sayı ve uzay ilişkileri kurma, önceden kestirme, verileri kaydetme, verileri
kullanma ve model oluşturma, verileri yorumlama, sonuç çıkarma, değişkenleri
belirleme, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma ve yoklama,
deney yapma becerilerini içerir .
Yaşadıkları modern çağın gereği araştıran, soruşturan, inceleyen, günlük
hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, yaşamın her alanında
karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim
adamının bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmek, modern fen öğretiminin
temel amaçlarından biridir. Bu bağlamda, fen öğrenmek demek aslında araştırma
yol ve yöntemlerini öğrenmek demektir. Burada bahsedilen, araştırma yol ve
yöntemleri, bilimsel metodu kullanarak bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerileri,
fen bilimlerinde bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılır. Bilimsel süreç
becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını
sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren,
öğrenmenin kalıcılığını artıran ayrıca araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran
temel becerilerdir.
KAYNAKÇA :
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/
/dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114823
https://avesis.gazi.edu.tr/yayin/fb0d37ea-0d97-4e8f800b-ffa0d9ef3097/bilimsel-muhakeme-becerileri-iledusunmesanati#:~:text=Bilimsel%20Muhakeme%20Becerileri%2
C%20%C3%B6%C4%9Frencilerde%20d%C3%BC%C5%9F
%C3%BCnme,matematik%20alanlar%C4%B1nda%20da
ha%20ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1%20olabilmektedi
r.
Download