EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Hemşirelik
Yıl/yarıyıl
III.Yıl / Güz Yarıyılı
Dersin adı
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım-II
Ders düzeyi (önlisans,
lisans,vb)
Lisans
Dersin türü (Z/S)
Zorunlu
Dersin dili
Türkçe
Kodu
HEM 3009
T+U saat
14+14
Kredi
21
AKTS
---
Varsa ön koşul dersleri
Sağlıklı Yaşam Süreci I, Biyolojik Bilimler I, Sağlıklı Yaşam Süreci II, Biyolojik
Bilimler II(I.Yıl),
E-posta:
Tel No:
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren (ler)
Dersin amacı
Dersin Öğrenim
Hedefleri
Bu ders öğrencinin; erişkin bireyde sık görülen dahili ve cerrahi
hastalıkların fizyopatolojik sürecini, önemli belirti - bulgularını, tanılama
ve girişimsel yöntemlerini, komplikasyonlarını ve tıbbi tedavi ilkelerini
kavramasına ve dünyada, ülkemizde ve yaşadığımız bölgedeki önemli
dahili- cerrahi sorunları yaşayan bireyleri fonksiyonel sağlık örüntülerine
göre değerlendirerek bütüncü, sistematik ve bilimsel bakım anlayışı
doğrultusunda hasta bireyin hastane - evde bakımında ve
rehabilitasyonunda uygun hemşirelik aktivitelerini planlaması,
uygulaması ve değerlendirmesine, bunları yaparken hemşirenin bakım
verme, eğitim, danışmanlık rollerini geliştirmesine odaklanır.
Erişkin alanı hastalıklarını tanıyarak, erişkinde görülen dahili ve
cerrahi sorunların farkında olması
Erişkinde görülen akut hastalık durumunda; ilk yardım, acil
yardım ve yoğun bakım ilkelerine uygun hemşirelik yaklaşımlarını
açıklaması
Kronik hastalıkların birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini
analiz ederek hastalıkların yönetiminde rehabilitasyon ve evde bakımın
önemini kavraması,
Hastalıkların yönetiminde primer, sekonder ve tersiyer koruma
stratejileri doğrultusunda planlamalar yapması
Hasta bakımında ortaya çıkan etik sorunları analiz ederek,
bakımı insan - hasta hakları, etik ilkeler ışığında değerlendirmesi
Yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda, hasta gereksinimlerine
yönelik spontan ve planlı öğretim yapması,
Yetişkin hastada görülen dahili-cerrahi hastalıkları; fizyopatolojik
süreciyle açıklayarak, önemli belirti ve bulgularını, komplikasyonlarını
ve tıbbi tedavi ilkelerini açıklaması,
Dahili ve cerrahi hastalığı olan bireyi fonksiyonel sağlık
örüntüleri doğrultusunda değerlendirerek, uygun hemşirelik tanıları
geliştirmesi, etkin hemşirelik bakım girişimleri planlaması, uygulaması
ve değerlendirmesi,
Dünyada, ülkemizde ve yaşadığımız bölgedeki en önemli sağlık
sorunlarını tanıması ve hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini analiz ederek,
çözüm önerileri geliştirmesi
Dünyada, ülkemizde ve yaşadığımız bölgedeki en önemli dahili
ve cerrahi hastalık durumlarını, vaka analizi yöntemi kullanarak bütüncü
bakım anlayışıyla sistematik olarak ele alması, bilimsel problem çözme
yöntemiyle etkin hemşirelik aktivitelerini planlaması, değerlendirmesi,
Hastalıkların yönetimindeki başarı ve başarısızlıklarda sağlık
sistemi ve hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini analiz ederek, çözüm
önerileri geliştirmesi.
Öğretim sistemi
Örgün Eğitim
DERS PROGRAMI
İçerik
DERSIN TANITILMASI
BÖLÜM I
SAĞLIĞIN ALGILANMASI ve YÖNETİMİ
ERIŞKIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Erişkin sağlığı, erişkin alanı hastalıkları
Dahili-cerrahi hemşireliği
Erişkinin dahili ve cerrahi sorunlarının tanıtımı
KRONİK HASTALIKLAR ve YÖNETİMİ
-Kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri
-Kronik hastalıkların birey, ail eve toplum üzerine etkileri
-Kronik hastalıklardan korunma ve hemşirenin rolü
REHABİLİTASYON
-Rehabilitasyon kavramı, amacı/önemi, çeşitleri
-Rehabilitasyon hemşireliği
EVDE BAKIM
-Evde bakım kavramı, amaçları, temel ilkeleri, yararları
-Evde bakım hemşireliği
KLİNİK ETİK ve HASTA BAKIMINDA ETİK YAKLAŞIM
-Klinik etik ve hemşirelik
-Hasta bakımında etik ilkeler, etik dışı uygulamalar
HASTA EĞITIM SÜRECI
-Hemşirenin eğitici rolünün önemi (ön bilgi)
-Hasta eğitiminin özellikleri
-Hasta eğitimini etkileyen faktörler
- Öğrenme Hedeflerinin Belirlenmesi
-Hasta Eğitiminde Tanılama, Planlama
-Hasta Eğitiminde Uygulama, Değerlendirme
- Hasta Eğitim Süreci
-Hasta eğitiminin özellikleri
-Hasta eğitimini etkileyen faktörler
EPİDEMİYOLOJİNİN KULLANIM ALANLARI
- Epidemiyoloji kavramı ve kullanım alanları
-Ülkemizde ve dünyadan hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalarla ilgili örnekler
PERİOPERATİF HASTA VE BAKIMI
AMELİYAT ÖNCESİ (PREOPERATİF ) DÖNEM
-Psikolojik hazırlık
-Fizyolojik hazırlık
-Yasal hazırlık
-Ameliyat öncesi öğretim
AMELİYAT SIRASINDAKİ (İNTRAOPERATİF) DÖNEM
-Cerrahi ekip
-Hastaya verilen pozisyonlar
-Anestezi uygulaması ve hemşirenin sorumlulukları
AMELİYAT SONRASI (POSTOPERATİF) DÖNEM
-Ayılma ünitesinde bakım
-Hastanın ayılma ünitesinden kliniğe gönderilmesi
-Ameliyat sonrası klinikte bakım
-Ameliyat sonrası komplikasyonlar
-Taburculuk
BÖLÜM II: BESLENME VE METABOLİZMA ÖRÜNTÜSÜ
DİYABETES MELLİTUS OLGUSU
- Diyabetes mellitusun tanımı, bulguları, patofizyolojisi tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları
-Diabetes mellitusun komplikasyonlarını önlemeye yönelik koruyucu hemşirelik aktiviteleri
- Diabetes mellitusun birey ve aile üzerindeki etkileri
- Diabetes mellitus olan bireyin fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre tanılanması
- Diabetes mellitus olan bireyin sorunlarının çözümüne yönelik etkin hemşirelik aktivitelerinin planlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi
AKUT BATIN OLGUSU
-Akut karın olgusunun tanımı, nedenleri, bulguları, tanı-tedavi yöntemleri
-Akut karın sorunu olan bireye acil olarak yapılması ve yapılmaması gereken girişimler
-Akut karında tanı tedavi sürecinde hemşirenin danışmanlık, araştırıcı ve eğitici rolü
-Akut karın sorunu olan bireyin yaşayacağı sorunlara yönelik hemşirelik girişimleri
-Sıvı-elektrolit ve asit- baz dengesizliklerinin nedenleri
- Sıvı-elektrolit ve asit- baz dengesizliğini önlemeye yönelik hemşirelik girişimleri
ERİŞKİNİN BESLENME ve METABOLİZMA İLE İLGİLİ EN SIK GÖRÜLEN DİĞER HASTALIKLAR
-Peptik ülser
- Metabolik Sendrom ve obesite
- Hipotroidzm/Hipertroidzm)/Guatr
- Tiroidektomi
- Herniler
-Hemoroidler
-Kist Hidatik
-Safra taşları/ kolesistektomi
-Batın travmaları ve ilk ve acil yardım
ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
HASTANE ZİYARETİ SUNUMU
(Beslenme ve metabolizma örüntüsüne yönelik tanılayıcı ve girişimsel tekniklere ilişkin (laboratuar: Endoskopi,Nükleer tıp ,Hormon
lab.OGTT,parasentez)
BÖBREK YETMEZLİĞİ
-Böbrek yetmezliğinin nedenleri, bulguları, patofizyolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları
- Kronik böbrek yetmezliğinin komplikasyonlarını önlemeye yönelik koruyucu hemşirelik aktiviteleri
-Kronik böbrek yetmezliğinin birey ve aile üzerindeki etkileri
-Kronik böbrek yetmezliği olan bireyin fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı
- Diyaliz tedavisi
(Hemodiyaliz,Peritondiyalizi)
BÖLÜM 3:AKTİVİTE EGZERSİZ ÖRÜNTÜSÜ
KOAH OLGUSU
- KOAH’ın nedenleri, bulguları, patofizyolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları
- KOAH’ın komplikasyonlarını önlemeye yönelik koruyucu hemşirelik girİşimleri
-Astım nöbeti yaşayan bireye yapılacak acil girişimler,
- KOAH’ın birey ve aile üzerine etkisi
- KOAH’ı olan bireyin fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline yönelik hemşirelik bakımı
- Kalp yetmezliği
-Pnömoni
HEMOPNÖMOTORAKS OLGUSU
Gögüs travması ve ilk yardım
Gögüs tüpleri ve plevral drenaj
Torasente, torakotomi
Kanama ve boğulmalarda ilk yardım
Göze, burna ve kulağa yabancı cisim kaçması
Yabancı cisim aspirasyonları
Heimlich manevrası
ARITMILER
-Aritmilerin etyolojik faktörleri,patofizyolojisi, belirti ve bulguları, komplikasyonları
- Aritmili bireyin hemşirelik bakımı.
HIPERTANSIYON
- Hipertansiyonun etyolojik faktörleri, belirti-bulguları,
tanı-tedavi yöntemleri
- Hipertansiyonlu bireyin hemşirelik bakımı
ANEMILER
- Anemilerin belirti-bulguları, tanı-tedavi yöntemleri, hemşirenin rolünü
- Anemili bireyin hemşirelik bakımı
KORONER ARTER HASTALIĞI ve AÇIK KALP AMELİYATI
-Aterosklerozun fizyopatolojisi
-KAH’ın kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen risk faktörleri
- Anjina pektorisin nedenleri, bulgularını, tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları ve patofizyolojisi
- Anjina pektorisli bireyin hemşirelik bakımı
-Akut Myokard İnfarktüsünün nedenleri, bulguları, tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları, patofizyolojisi
- Akut Myokard İnfarktüsü geçiren bir bireyde yapılması gereken ilk yardım uygulamaları
- Akut Myokard İnfarktüsünün komplikasyonlarını önlemeye yönelik koruyucu hemşirelik girişimleri
KARDIYO PULMONER RESÜSITASYON (CPR )
-Kardiopulmoner resüstasyon ilkeleri
-Kkardiopulmoner resüstasyonda hemşirenin sorumlulukları
Temel kardiak yaşam desteği ve ileri yaşam desteği
CPR UYGULAMASI (Hemşirelik Beceri Lab.)
DAMAR HASTALIKLARI
Damar hastalıklarının sınıflandırılması
-Damar hastalıklarının fizik muayenesi
-Ampütasyon kavramı ve ampütasyon yapılmasını gerektiren vakalar
-Ampütasyonun birey ve aile üzerindeki etkileri
-Ampütasyon yapılan bireyin fonksiyonel sağlık örüntüleri göre değerlendirilmesi, etkin hemşirelik aktivitelerini planlaması,
uygulaması
-Ampütasyon sonrası bireyin yeni beden imajına alışması için evde bakımı
VEN HASTALIKLARI
Varis
Derin ven trombozu
Venöz yetmezlik
KIRIK ve KANAMALAR
-Kırık çeşitleri, bulguları, tanı ve tedavisi
-Kırık, çıkık, burkulma ve incinmelerde yapılacak ilk ve acil yardım ilkeleri
-Kırık, çıkık, burkulma ve incinmelerde kullanılan tespit yöntemleri
-Kırık yaralanması ile ilişkili genel komplikasyonlar
-Kırık iyileşmesi ve kırık yarasının iyileşmesi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları önleyecek etkin hemşirelik girişimleri
-Güvenli hasta taşıma
- Kanamalarda yapılacak ilk yardım ilkeleri
CVP ÖLÇÜMÜ
-Santral venöz kateterizasyonun (CVP) tanımı
- CVP ölçümünde kullanılan araçlar ve solüsyonlar
- CVP kateterizasyonu ile ilgili komplikasyonlar ve komplikasyonları önleyici hemşirelik girişimleri
HASTANE ZİYARETİ SUNUMU
Aktivite ve egzersiz örüntüsüne yönelik tanılayıcı ve girişimsel tekniklere yönelik(solunum fonksiyon testleri, anjiografi, kalp
kateterizasyonu, PTCA , pace-maker, kemik iliği aspirasyonu v.s. ilişkin laboratuar,torasentez
BÖLÜM 4: UYKU VE DİNLENME ÖRÜNTÜSÜ
UYKU APNE SENDROMU
- Uyku apne sendromunun etyolojik faktörleri,belirti-bulguları,tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları
- Uyku apne sendromlu bireyin hemşirelik bakımı
BÖLÜM 5: ROL VE İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ
MULTİPLE SKLEROZ (MS)
MS’in bulguları, tanı-tedavi yöntemleri, komplikasyonları ve patofizyolojisi
-MS’in birey ve aile üzerindeki etkileri
-MS Hastalığı olan bireyin mevcut ve olası hemşirelik sorunları, sorunlarının çözümüne yönelik etkin hemşirelik aktiviteleri
- MS Hastalığı olan bireyin evde bakım ve rehabilitasyon süreci-
BÖLÜM 6: BİLİŞ VE ALGILAMA ÖRÜNTÜSÜ
SEREBRO VASKÜLER HASTALIKLAR (SVH), SPİNAL TRAVMALAR ve YOĞUN BAKIM
-Bilinç düzeyleri
- Bilinç düzeyinde değişim yaşayan bireye yapılması gereken ilk yardım ilkeleri
-Bilinç düzeyi değişmiş hastayı fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre tanılama
-Bilinç düzeyi değişmiş bireyin mevcut ve olası
sorunlarının çözümüne yönelik hemşirelik aktiviteleri
-Bilinç düzeyi değişmiş bireyin evde bakım süreci
-Kranioserebral travma geçirmiş bireye yapılması gereken ilkyardım ilkeleri
-Spinal kord travması geçirmiş bireyin hemşirelik sorunları, sorunlara yönelik girişimler ve bakımın değerlendirilmesi
STOMALAR
-Trakeostomi ve trakeotomi
-Trakeostomi açılmasını gerektiren durumlar
-Trakeostomi komplikasyonları
-Trakeostomisi olan bireyin hemşirelik bakımı -Trakeostomi aspirasyonu
PARKİNSON
MİGREN
EPİLEPSİ
DİSK HERNİ
HASTANE ZİYARETİ SUNUMU
(Biliş ve Algı örüntüsüne yönelik tanılayıcı ve girişimsel tekniklere ilişkin laboratuar; EMG, EEG, ) Lomber ponksiyon)
TRAKEOSTOMİ UYGULAMASI (Hemşirelik Beceri Lab.)
BÖLÜM 7.BENLİK ve KENDİNİ ALGILAMA- KAVRAMA ÖRÜNTÜSÜ
YANIK
-Yanık nedenleri, risk faktörleri
-Yanığın fizyopatolojisi ve gelişebilecek komplikasyonlar
-Yanıkta gelişebilecek komplikasyonları önlemeye yönelik hemşirelik bakımı
-Bireyin FSÖ’ye göre değerlendirilmesi
-Yanığın birey ve aile üzerindeki etkisi
-Yanmış bireyin rekonstriktif cerrahisi
BÖLÜM 8. STRES VE BAŞ ETME ÖRÜNTÜSÜ
KANSER
-Onkoloji kavramI
-Sık görülen kanserleri etyolojik faktörleriyle açıklaması
- Sık görülen kanserlerin patofizyolojisi, belirti ve bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri, komplikasyonları
- Kronik bir hastalık olarak bireyin kanserle yaşaması için uyumunu arttırmaya yönelik hemşirelik uygulamaları
-Kanserin birey ve aile üzerindeki etkileri
- Kanserli bireyin öz-bakım aktiviteleri
-Onkoloji Hastasında tedavi ve semptom kontrolü
KOLOSTOMİLER
-Kolostomi/ileostomi açılmasını gerektiren durumlar
-Kolostomi irrigasyonunu genel bakım ilkeler
-Kolostomili hastanın bakım ilkelerini kullanarak stoma bakımını uygulaması
-Kolostomisi olan hastaların karşılaşabilecekleri fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar
-Kolostomisi olan hastanın eğitim gereksinimleri
-Gastrostomi açılmasını gerektiren durumlar
OSTOMİ UYGULAMASI (Hemşirelik Beceri Lab.)
BÖLÜM 9. DEĞER VE İNANÇLAR ÖRÜNTÜSÜ
PALYATİF BAKIM-HOSPİS BAKIMI



-Palyatif bakım kavramı ve palyatif bakım gerektiren vakalar
-Palyatif bakım amacı/ilkeleri
-Palyatif bakım alanları (Hospis bakım)
Palyatif bakımda hemşirenin rolü
TERMİNAL DÖNEM HASTA BAKIMI
-Terminal dönem kavramı
-Terminal dönemde olan hastada;
Fiziksel bakım
Emosyonel yaklaşım
Spiritüal bakım
KLINIK UYGULAMA STAJI
DÖNEM SONU SINAVI
Download