Slide 1

advertisement
•
Birincil
•
ikincil
•
Genel
•
Yardımcı (devletler tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri)
•
Mahkeme ve mahkeme tüzükleri
•
8 Ağustos 1945 tarihli Londra Antlaşması
•
Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi
ve Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi
tüzükleri
Antlaşmalar Hukuku konusunda Viyana
Sözleşmesi
Uluslararası yapılan antlaşmalar, antlaşmanın
yapıldığı devletlerin ve antlaşmanın bağlı oldugu
uluslararası organların sorumluluğundadır.
•
•
•
•
•
•
«kanun yoksa suçta yoktur» ilkesini
uygulamak
nullum crimen sine lege;
Uluslararası İnsan Hakları yasaları; 1907 4.
Lahey Sözleşmesi, 1949 dört tane Cenevre
Sözleşmesi ve 1977 Cenevre sözleşmesine 2
ek protokollerden meydana gelmektedir;
Antlaşmaları anlama koşulları 1969 Viyana
Sözleşmesinin
31-33
maddelerine
yer
almaktadır.
Genel Hukuk kavramı
•
•
Bireyin destek aradığı genel hukuk kuralları ve
genel hükümler sayılara bölünmüş değildir –
onların amacı sözleşme gereklerini ya da
brakılan boşlukları doğru şekile doldurmaktır.
•
Geçmis zaman hukuk sistemi
•
Anglo-sakson hukuk sistemi
•
Kıta hukuk sistemi
•
Benimsenen kültürün farklı olması ve
uluslararası savcı ve hakimlerin hukuk
eğitimlerinin farklılık göstermesi sonucu
farklı alınan hukuksal sonuçları doğurur.
•
Uluslararası Ceza Hukukunun genel ilkeleri;
yasallık ilkesi, spesifik olması, masumiyet,
tarafların eşitliği, vb.
•
•
Bahsi edilen ilkeler evrensel hukuk sistemine
bakılarak ve karşılaştırarak bulunabilir.
İlkelerin
anlaşılması
yorumlama
ve
genelleme ile sağlanamaz ancak onların
karşılaştırmalı
hukuk
metodu
ile
uygulanması gerekir.
 Uluslararası
mahkemeler genel ilkelere
başvurma konusunda uyarıda bulundu.
 Ulusal hukuk sistemlerinin tipik yapılarının
uluslararası hukuk sistem yapısına
aktarılmamalıdır, ancak uluslararası hukuk
sistemlerine özel olarak uygulanmaları
gerekir.
 Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası ceza
mahkemesi yukarıda bahsettiğimiz kuralı
kabul etmiştir.
 Uluslararası
ceza mahkemesi için devlet
meclisinin toplanıp karar çıkarması için
oyların üçte iki çoğunluğunu kazanmak
durumundadır.
 Lakin, acil durumlarda savı veya hakimler
geçici kararlar alma hakkına sahiptirler ve bu
haklar devlet meclisinin toplanıp tekrar
çoğunluğu elde edene kadar geçerlidir.
Yargı kararları ve bilirkişi görüşleri
•
Hukuki alınan kararlar uluslararası ceza hukukunun
kaynağını oluşturmaz
•
Resmi olan durumlarla birlikte uluslararası hukuk
kurallarının oluşturulmasında biçimsel noktalar tedavi
edici yardım olarak kabul edilebilir.
•
Lakin mahkeme kararları aynı zamanda oldukça önem
arzedebilir çünkü mahkemede alınan kararlar bazı
sözleşme yasalarını anlamak ve kavramak için önemli
bir işaret olabilirler.
•
Hukuk literatürü uluslararası
önemli bir ışık kaynağıdır.
yasaları
anlamada
 Uluslararası
suç mahkemesinin 7. maddesi
uluslararası teamül hukunun tanımını vermekte ve
anlamamızı sağlamaktadır. Bazen uluslararası
teamül hukunun dar anlamı ile karşı karşıya
geliren, bazen de tüm detaylarıyla birlikte tanımı
alıyoruz.



7. madde «nasıl bir saldırının» yapıldığını bilindiği takdirde
insanlığa karşı işlenen suçların varlığını kabul eder. Bu durum
kasti suçun işlenen suçun sivil koşullara uygulanan geniş ya da
sistematik bir saldırı olduğunu göstermesi gerekmektedir.
Bir ikincisi, 7. madde bazı yasaklanmış bölümlerin nedenlerini
objektif elementler sunarak açıklar, çünkü hazırlık komisyonu
tarafından hazırlanan «suç elementleri»ni ayrıntılı bir şekilde
tanımlar. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki kasti suç kavramını
anlatan en iyi bakış açısı «suç elementleri» tanımı olmuştur.
Saldırgan tarafından apılan bir saldırının sivil koşula taraflı ya da
sistematik olduğunu anlamak için bu elementin anlaşılmasına
gerek yoktur çünkü saldırgan için devlet ya da kuruluşun
politik geçmişi önemli değildir, önemli olan saldırının
düzenlenmiş olmasıdır.
7. Maddenin uluslararası teamül hukukuna dahil
olduğu durumlar
•
Bazı durumlarda 7. madde teamül hukukuna göre
tanımlanmış olan suç kavramı ile ters düşer. Bu sapma
durumu 3 başlık altında toplanabilir.
7. Maddenin uluslararası teamül hukukuna dahil
olduğu durumlar
•
İlk olarak, 7. madde kurban ya da insanlığa karşı
işlenen suçu «sivil olmayan (asker,vb) kişiler suç
mağduru tanımına dahil edilmezler. Bu durumda askere
uygulunan saldırılar savaş suçu yada ağır işlenen ihlal
olarak değerlendirilir. 1949 Cenevre Sözleşmesi
•
İkinci olarak, 7. madde insanlığa karşı suç
sayılabilecek olan «yaygın ve sistematik uygulama»
cümlesinin anlamını daraltır.
•
Üçüncü olarak, 7. madde zulüm kavramının tanımında
uluslararası teamül hukukundan daha dar bir bakış
açısına sahiptir. Zulüm, bu maddede öngörülen herhangi
bir fiil veya mahkeme'nin yargı yetkisine giren diğer
herhangi bir suç ile bağlantılı olarak yapılmalıdır.
Zulüm eğer ayrımcı bir niyet ile işlenen ya da sistematik
bir uygulamanın parçası ve ciddi sonuçları var ise, o
zaman zulüm savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen
suçlar kadar cezai işlem gerektirmeyebilir.
7. Maddenin uluslararası teamül hukukuna dahil
olduğu durumlar
Uluslararası genel hukuk 7. maddeyi iki şekilde ele
alır:
•
•
İlk olarak insanlığa karşı işlenen suç kavramında yeni
davranış biçimleri geliştirir. Bunlar «zorla hamile
brakılmak», «kişilerin kaybolması» ve «ırkçı suçlar» olarak
adlandırılır.
•
İkinci olarak ise, zulüm suçu işlendiğinde yapılan zülme
bağlı olarak ayrımcılık ilkesi oluşabilir. Yani politik, ırksal,
etnik, dinsel ve «kültürel» sebepleren ötürü yapılan
eylemler uluslararası yasalarda kabul edilemez olarak
tanımlanır.
Download