türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal sigortalar hukuku iş

advertisement
ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
cilt: 27 sayı: 4 TEMMUZ 2013
İŞ HUKUKUNUN
ESASLARI
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMİ VE SOSYAL
SİGORTALAR HUKUKU
PROF. DR. TANKUT CENTEL
PROF. DR. KENAN TUNÇOMAĞ PROF. DR. YUSUF ALPER
Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ’ın 1989 yılında basılan “İş
Hukukunun Esasları” isimli kitabının Prof. Dr. Tankut CENTEL ile ortak olarak hazırlanan beşinci basısında; genel
olarak ilk baskı içeriği ve iç düzeni korunmuş fakat atıf
yapılan makaleler ve kitaplar ile Yargıtay kararları güncellenerek ve ayrıntı niteliğindeki bilgiler tasfiye edilerek yeni
bir çalışma ortaya konmuştur.
“İş Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler”, “Bireysel İş Hukuku”,
“Toplu İş Hukuku” ve “İş Mücadelesi” olmak üzere dört
ana bölümden oluşan eserde, iş hukuku mevzuatında son
yıllarda yürürlüğe giren temel kanunların getirdiği değişiklikler ile son baskıdan itibaren gerçekleşen öğreti ve yargı
kararlarındaki gelişmeler de gözetilerek hem öğrenciler,
hem de uygulayıcılar için çok önemli bir kaynak kitap ortaya çıkarılmıştır.
94
Uludağ Üniversitesi İİBF ders programında yer alan “Sosyal Güvenlik Hukuku” dersini alan öğrencilerin ders notu
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan kitabın ilk baskısı
1997, son baskısı ise 2003 yılında yapılmıştır. 5. baskı olan
söz konusu kitap, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Hukuku ve İşsizlik Sigortası başlıklı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk sosyal güvenlik
sisteminin tarihi gelişiminden ve sistem için reform arayışlarından bahsedilirken; ikinci bölümde öncelikle Sosyal
Güvenlik Kurumu tanıtılarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içeriğine yer verilerek,
Kanunla ilgili açıklayıcı bilgiler sunulmuştur. Son bölümde
ise işsizlik sigortasının kurumsal yapısı ve finansmanı ile
kapsamı, sağlanan haklar ve şartları belirtilmiştir. Eğitimleri sırasında sosyal güvenlik hukuku dersi veya bu içerikte
benzer dersleri alan herkesin, mevzuat karmaşasına düşmeden, olabilecek en sade ve anlaşılabilir bir dille, sosyal
sigorta hukukuna hakim olmalarını amaçlayan kitap Dora
Yayınları tarafından yayınlanmıştır.
KİTAP TANITIMI
www.ceis.org.tr/dergi
İŞ HUKUKU TEMEL
YASALAR
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
PİR ALİ KAYA
CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
Türkiye’de, İş Hukukuna kaynaklık eden temel iş yasalarının çalışma hayatını düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bir gereği
olarak iş ve sosyal güvenlik mevzuatı revizyonist bir perspektifle
sürekli olarak yenilenmiştir.
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
alınması/uygulanması bakımından son derece önemli bir
düzenleme olmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun, iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldıran Kanun, hem kamuda hem de özel sektörde çalışanları yakından ilgilendirmektedir.
Pir Ali Kaya’nın İş Hukukuna ilişkin temel yasaları derlediği eseri;
dört temel bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, bireysel iş hukukuna
ilişkin olarak hazırlanmıştır. Bu bölümde 4857 sayılı İş Kanunu,
“Açıklamalı, Gerekçeli ve İçtihatlı” olarak açıklandıktan sonra iş
hukuku ders metodolojisi dikkate alınarak “Bireysel İş Hukuku
Teorisi”ne yer verilmiştir. Ayrıca güncellenmiş Deniz İş Kanunu,
Basın İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metinleri de
aynı bölümde yer almaktadır.
Eserin ikinci bölümünde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na gerekçeli olarak yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca
04 Nisan 2012 tarih ve 6289 sayılı Yasa ile önemli ölçüde değiştirilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun metni
de bulunmaktadır. Üçüncü bölümde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu’nun güncel metinlerine yer verilmiştir. Son olarak dördüncü bölümde, “Diğer İlgili Kanunlar” başlığı altında başta 1982 Anayasası’nın ekonomik ve sosyal haklar bölümü olmak üzere, Medeni
Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun iş hukuku ile
ilgili bölümleri ile Meslek Eğitimi Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu,
Hafta Tatili Kanunu ve Öğle Tatili Kanunu metinleri yer almaktadır.
Teori ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak hazırlanan eserde, özellik arz eden konulara ilişkin yargı kararları da
bulunmaktadır. Sistemli bir mevzuat derlemesi olan eser; İş Hukukunun tarafları ve uygulayıcıları ile konunun uzmanları ve öğrenciler bakımından rehber niteliği taşımaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Baş Müfettişi Cumhur Sinan ÖZDEMİR tarafından yazılmış olan “İş
Sağlığı ve Güvenliği (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu Uygulama Rehberi)” isimli eser, çalışma hayatımız
için birçok alanda yenilikler öngören 6331 sayılı Kanun’un
beraberinde getirdiği kavram ve uygulamaları aydınlatmaya yönelik önemli bilgileri, anlaşılması kolay bir biçimde
ele almaktadır.
Eser, okurların taleplerini karşılamaya yönelik olarak; “Soru-Cevap”, “Gerekçeli Kanun” ve “Yönetmelik-Tebliğler”
olmak üzere üç bölümden oluşmakta ve Kanunla ilgisi
bulunan bütün kesimleri bilgilendirmek bakımından son
derece açıklayıcı nitelik taşımaktadır.
95
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards