Karb hitratlar Li idl r Karbonhitratlar ve Lipidler

advertisement
Karbonhitratlar
Karb hitratlar ve Lipidler
Li idl r
• Karbonhidratların sınıflandırılmasındaki
temel, latincede şekerin karşılığı olan
saccharumdan
gelen
sakkarit
kelimesidir. Şekerlerin çoğunun adı –oz
ekiyle sonlanır.
sonlanır
• Karbonhidratlar g
genellikle p
polihidroksi
aldehitler ve ketonlar veya hidroliz
edildiklerinde polihidroksi aldehitler
veya ketonları veren bileşikler olarak
t
tanımlanırlar.
l
l
• Karbonhidratlar karbonil ve hidroksil
grupları içerdiklerinden yarı-asetaller
veya asetaller olarak bulunurlar.
bulunurlar
• Bir monosakkarit, daha küçük
karbonhidratlara
a bo d at a a pa
parçalanmayan
ça a aya bas
basitt
bir karbonhidrattır.
• Disakkaritlerin
Di kk itl i
hid li i aynı veya
hidrolizi
farklı iki molekül monosakkarit,
trisakkaritlerin hidrolizinde ise üç
molekül monosakkarit elde edilir.
• Oligosakkarit
hidrolizinde
3-10
molekül
l kül monosakkarit
kk it verir.
i
• Polisakkaritler
o sa a e
10
0
dan
da
fazla
a a
monosakkaritlere hidrolizlenirler.
• Maltoz ve sakkaroz disakkarittir.
• Gliseraldehit bir aldotriozdur ve en
küçük kiral karbonhidrattır.
• Süb
Sübstitüentleri
titü tl i uzaydaki
d ki düzenlenmesi
dü
l
i
D-(+)( ) ve L-(-)() g
gliseraldehitinkine
benzeyen bileşikler için, sırasıyla D ve
L konfigürasyonlarına sahiptir denilir.
denilir
(R)-(+)-Gliseraldehit
(S)-(-)-Gliseraldehit
Gliseraldehitin enantiyomerlerinin üç
boyutlu gösterimleri ve Fischer izdüşümleri
Aldotetrozlar
Aldopentozlar
Üçç karbonludan beş karbonluya
y kadar D serisi
aldozların konfigürasyonları
Aldoheksozlar
Al karbonlu
Altı
k b l D serisi
i i aldozların
ld l
konfigürasyonları
k fi ü
l
A ve B yapıları bromokloroflorometanın
(BrClFCH) ayna görüntüleridir.
Üst üste çakışabilmeyi denemek için B nin
((bromokloroflorometanın)) ((BrClFCH)) 180
derece döndürülmüş konumu
A ve B yi karşılaştırdığımızda ikisi üst üste
çakışamaz, dolayısıyla bromokloroflorometan
((BrClFCH)) kiral bir moleküldür. Ayna
y
görüntüsü olan A ve B birbirlerinin
enantiyomerleridir.
enantiyomerleridir
Klorodiflorometanın ayna görüntüsü. Bu
ikisi üstüste çakışırlar bu nedenle molekül
akiraldir.
Akiral bir molekül olan klorodiflorometan
aşağıda gösterilen bir simetri düzlemine
p
Dolayısıyla
y y
böyle
y
bir simetri
sahiptir.
düzlemine sahip olan moleküller akiral,
simetri düzlemi olmayan moleküller ise
kiraldir.
Bromokloroflorometanının üç boyutlu
gösterimi ve Fischer projeksiyonu
(R)-Bromokloroflorometan
(S)-Bromokloroflorometan
Üç boyutlu gösterimlerde; “geriye”
geriye doğru
yönelen iki bağ kesik çizgili kamalarla ve “ileri”
d ğ
doğru
yönelen
ö l
iki bağ
b ğ ise
i içi
i i dolu
d l kamalarla
k
l l
belirtilir.
(2R,3R)-Dihidroksibütanoik
asitin
gösterimi
ö
i i ve Fischer
Fi h projeksiyonu
j k i
top-çubuk
(2R,3R)-2,3-bütandiol
(a)
(2S,3S)-2,3-bütandiol
(b)
meso-2,3-bütandiol
(c)
Stereoizomerik 2,3-bütandioller: (a) ve (b)
stereoizomerler birbirlerinin enantiyomerleridir.
enantiyomerleridir
(c) stereoizomeri akiral olup mezo-2,3-bütandiol
olarak adlandırılır ve (a) ve (b) nin
diastereomeridir.
Glikozit Oluşumu
• Glikozun
metanoldeki
çözeltisi
içerisinden az miktarda hidrojen klorür
gazı geçirildiğinde
i ildiği d
anomerik
ik metil
til
asetallerin oluşturduğu
ş
ğ bir tepkime
p
meydana gelir.
• Karbonhidrat
b hid
asetallerine
ll i
genellikle
llikl
glikozitler denir.
Karbonhidratların Halkalı Şekilleri:
Furanoz Şekli
Karbonhidratların beş üyeli halkalı
yarı asetalleri
ll i furanoz
f
şekilleri
kill i olarak
l k
altı
a
t üye
üyelilere
e e p
piranoz
a o şe
şekilleri
e o
olarak
a a
adlandırılır. Oksijen atomu taşıyan
h lk karbonuna
halka
k b
anomerik
ik karbon
k b
denir.
Halkalı Yarı Asetal Oluşumu
Hidroksil
grubundan
türetilen halka oksijeni
4-Hidroksibütanal
Bu karbon daha önce
aldehitin karbonuydu
Hidroksil
grubundan
türetilen halka oksijeni
5-Hidroksipentanal
Bu karbon daha önce
aldehitin karbonuydu
Karbonhidratların Halkalı Şekilleri:
Piranoz Şekli
Aldopentozlar
p
ve aldoheksozlar,
karbonil grubuna C5 hidroksilinin
katılmasıyla altı üyeli halkalı yarı
asetaller oluşturabilirler. Piranoz
şekli, anomerik karbona bağlı
hidroksil grubunun yönlenmesine
bağlı
olarak
α
ya
da
βk fi
konfigürasyonunda
d olabilir.
l bili
D-Glikozun α ve β-Piranoz şekilleri için
H
Haworth
h formülleri
f
üll i
D-Glikozun
D
Glik
k
karartılmış
l
k f
konformasyonu;
C-5 deki hidroksil grubu halka oluşumu
için uygun yönlenmemiştir.
eşdeğeri
D-Glikoz
Piranoz halkasının
oluşumu
için
bu
d o s
grubu
g
ubu
hidroksil
gereklidir
C4-C5
bağı
saat
yönünün
ö ü ü
t
tersi
i
yönünde döndürülür.
Piranoz halkası oluşumu
için uygun
g n yönlenmiş
önlenmiş DD
Glikozun
karartılmış
konformasyonu
α-D-Glükopiranoz
β-D-Glükopiranoz
Haworth formülleri piranoz
şekilleri arasındaki konfigürasyonal
ili kil i göstermek
ilişkileri
ö
k için
i i iyi
i i olsa
l da,
d
karbonhidrat
konformasyonları
hakkında bize az bilgi verirler.
S d l
Sandalye
k f
konformasyonunda
d
bulunurlar. D
D-Glikozun
Glikozun β şeklinde,
anomerik hidroksil grubu dahil
h lk d ki bütün
halkadaki
bü ü
sübstitüentler
üb i ü l
ekvatoryaldir. α izomerinde ise
anomerik hidroksil grubu aksiyal,
d
diğer
sübstitüentler
b
l ekvatoryaldir.
k
ld
DİSAKKARİTLER
İ
İ
Disakkaritler, hidrolizlerinde iki
monosakkarit
molekülü
veren
karbonhidratlardır. Yapısal olarak
disakkaritler, ikinci bir şeker
molekülünden türetilen anomerik
karbona
alkoksi
g
grubunun
bağlandığı glikozitlerdir.
Nişastanın
ş
hidrolizi ile elde edilen
Maltoz ve selülozun hidrolizi ile elde
edilen
dil
S l bi
Selobioz
i
izomerik
ik
disakkaritlerdir.
Maltoz
Selobioz
• Laktoz, sütte %2-6 oranında
bulunan bir disakkarittir ve süt
şekeri olarak bilinir.
bilinir
• Sukroz, yaygın safra şekeridir.
Glik idik
Glikosidik
b ğl
bağla
anomerik
ik
karbonlarından bağlanmış
ğ
ş Dglikoz ve D-fruktoz birimlerinden
oluşmuş bir disakkarittir.
disakkarittir
Sukrozun Yapısı
p
Molekülün
l külü D-Glikoz
lik kısmı
k
Molekülün
D-Fruktoz kısmı
D-Glikozun anomerik
konumunda α-glikosit
g
bağı
D-Fruktozun
anomerik konumunda
β-glikosit bağı
POLİSAKKARİTLER
Selüloz
S
lül
sebzelerin
b l i
t
temel
l
yapısall
bileşenidir. Ağaçta %30-40, pamukta %90’ın
üzerinde selüloz bulunur. Yapısal olarak
selüloz,, birkaçç bin D-glikozun
g
β-(1,4)β
( ,4)
glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşmuş bir
polisakkarittir Selüloz,
polisakkarittir.
Selüloz yiyeceklerimizdeki
lifin kaynağıdır.
• H
Hayvanlar
l
i i
için
di kt enerji
direkt
ji
kaynağı,
y ğ , ççoğu
ğ
besinde bulunan
nişastadan
sağlanır.
Nişasta,
amiloz denen suda çözünen bir
kısım ile ikinci bir bileşen olan
aminopektinin bir karışımıdır.
• Amiloz,
A il
α (1,4)
(1 4) glikozidik
lik idik bağlar
b ğl ile
il
ğ
ş 100 ila birkaçç bin Dbağlanmış
glikozdan
oluşmuş
bir
polisakkarittir.
polisakkarittir
****Amiloz
*****Amiloz gibi amilopektinde α (1,4)
b ğl D-glikoz
bağlı
D lik
bi i l i d
birimlerinden
oluşmuş
l
bi
bir
polisakkarittir.
Yağlar
Y ğl ve Yağ
Y ğA
Asitleri
il i
• Yağlar, canlı sistemlerde enerjinin
d
depolanması
l
gibi
ibi bazı
b
f k i
fonksiyonlara
l
p olan bir lipid
p türüdür.
sahip
• Katı ve sıvı yağlar gliserolün
triesterleri
i
l i olup
l triaçilgliseroller
i il li
ll veya
trigliseritler olarak adlandırılır.
İki Tipik
p Triaçilgliserolün
ç g
yapısı
y p
Fosfolipitler
Yapısall olarak
Y
l k triaçilgliserollere
i il li
ll
y
lipitlerin
p
ikinci bir sınıfı
benzeyen
fosfolipitlerdir. Fosfolipitlere bir
örnek lesitin olarak adlandırılan
ffosfatidilkolindir.
f
Lesitin, üçüncü
ç
hidroksil grubu bir fosfat diesterine
dönüşmüş olan bir diaçilgliseroldür.
diaçilgliseroldür
Hidrofilik baş
grupları
Lipofilik kuyruklar
Lipofilik
p
kuyruklar
y
Hidrofilik baş
grupları
Bi fosfolipit
Bir
f f li it çift
ift ttabakasının
b k
boyuna
b
k
kesitinin
iti i
şematik çizimi
Stereoidler Kolesterol
Stereoidler,
Canlı
sistemlerde
çeşitli
fonksiyonlara sahip lipit çeşidi
steroidlerdir. Kolesterol en çok
bulunan steroiddir ve hayvanlardaki
diğer tüm steroidlerin habercisidir.
K l
Kolesterol
l ayrıca arter duvarının
d
yyapıtaşı
p ş
olarak
bulunur
b
ve
arteroskelerozis
olarak
bilinen
d l
dolaşım
dü
düzensizliğinde
i liği d kan
k
akışını
k
sınırlandırır.
Tetrasiklik yapıda olan
steroitlerin yapılarındaki
halkalar A, B, C, D olarak
gösterilmiştir.
gösterilmiştir
K l
Kolesterolün
lü yapısı
Biyosentez Asetil
Asetil-Koenzim
Koenzim A
• Canlı
sistemlerdeki
karmaşık
moleküllerin
l küll i bir
bi çoğu
ğ biyosentez
bi
t ile
il
ş
Bir ççok lipid
p
asetattan
oluşur.
türeyen
doğal
ürünlerdir.
Biyosentezde en çok bulunan asetat
şekli Asetil koenzim A olarak bilinen
bir tiyoesteridir.
Asetil koenzim A ve koenzim A
A’nın
nın
yapısı
Asetil koenzim A
Koenzim A
Terpen Biyosentezi
• Yağ özünün uçucu bileşeni
terpenler
l olarak
l k bilinir.
bili i
• Mum ağacından izole edilen
mirken tipik bir terpendir.
• Terpenleri diğer doğal ürünlerden
ayıran yapısal özellik izopiren
birimidir.
Monoterpenler
α-Felantren
((okaliptus)
p
)
Mentol
((nane))
Sitral
((limon))
Diterpenler
p
Kempren
(çam)
Vitamin A
((memelilerin dokusunda ve balık
yağında bulunur)
Amino asitler,
asitler Proteinler ve
Nükleik asitler
Amino
i asitlerin
i l i Yapısı
• A
Amino
i
asitler,
il
amino
i
grubu
b
ç
karboksilik
asitlerdir.
içeren
Biyolojik sistemde en yaygın olan
amino asitler α-amino
amino asitlerdir.
asitlerdir
Yani, amino g
grubu, karboksil
grubuna komşu α-karbonuna
bağlıdır.
bağlıdır
α karbon
C COOH
N
• En basit α-amino asit glisindir.
• Glisin, katı kristal bir bileşiktir. Suda
çok çözünür.
çözünür Polar olmayan organik
çözücülerde çözünmez.
O
H2NCH2C
OH
+
H2NCH2C
O
O
-
Glisin iç-tuz iyonu yapısı
(Zwitterion)
Amino
i asitlerin
i l i Asit-Baz
i
Davranışları
l
• Glisin
ve
diğer
aminoasitler
amfoterik
bileşiklerdir
bileşiklerdir.
Amino
asitlerin iç-tuz yapısını göz önüne
aldığımızda
ld ğ
d amonyum grubu
b asidik,
idik
karboksilat g
grubu ise bazik özellik
gösterir.
Amino
asidin
iç-tuz
yapısının
baskın
olduğu
sulu
çözeltinin pH sına amino asidin
izoelektrik noktası,
noktası PI,
PI denir.
denir
O
O -H+
+
-H+
H2NCH2C H2NCH2C H2NCH2C
O
O +H+
OH +H+
+
O
Kuvvetli asidik
ortamdaki tür
İç tuz iyonu:
Nötrale yakın
ortamda baskın tür
Kuvvetli bazik
ortamdaki tür
Polar olmayan yan zincirli amino asitler
Polar ffakat iyonlaşmayan
y
ş
y
y
yan zincirli amino asitler
Asidik yan zincirli amino asitler
Bazik yan zincirli amino asitler
Amino asitlerin Sentezi
Aldehit ve ketonlar,, amonyum
y
klorürsodyum
siyanür
karışımı
ile
ısıtıldıklarında amino nitril verirler;
amino nitriller asit hidroliz sonucu
α-amino asitlere dönüşürler (Strecker
amino asit sentezi).
sentezi)
O
R C H ( R ')
+
NH3+ CN
- H 2O
H
R C C N
NH2
H 3O +
α-aminonitril
R CH COOH
NH2
α-amino asit
2-Amino-propannitril
O
CH3 C H
+
NH4Cl + NaCN
Asetaldehit
H
CH3 C C N
NH2
1. H2O, HCl
2 HO2.
-
CH3 CH COO
+ NH
3
Alanin
PEPTİTLER
İ
• Amino asit birimleri arasındaki amit
bağlarına peptit bağları denir.
• Peptitin amino asit birimlerine amino
asit kalıntısı denir.
denir
• İki amino asitin bağlanması bir dipeptit
oluşturur.
l t
p
sonlanmışş sol ve sağ
ğ uçları
ç
sıra
• Peptidin
ile N ucu (amino ucu) ve C ucu
((karboksil ucu)) olarak ifade edilir.
• Disülfür köprüleri, polipeptit ve
proteinlerde oldukça yaygındır.
yaygındır
Peptit bağı
Amino asitin N ucu
O
+
H3NCHC
- Amino asitin C ucu
NHCH2COO
CH3
Alaninglisin
Sığır insülininde amino asit sırası
A zincirinin N ucu
A zincirinin
C ucu
Disülfür köprüsü
B zincirinin N ucu
B zincirinin C ucu
Peptit ve proteinlerin sekonder yapısı
Peptidin primer yapısı, peptidi
oluşturan amino asit sırasını gösterir
iken peptidin sekonder yapısı ise,
k
komşu
amino
i
asitlerin
il i
bi bi l i
birbirlerine
göree
gö
konformasyon
o o asyo
ilişkilerini
ş e
gösterir. Bir amino asitin N-H gupları
il diğer
ile
diğ bir
bi amino
i asitin
iti C=O
C O grupları
l
ş
hidrojen
j
bağları,
ğ
,
arasında oluşan
peptit ve proteinlerin sekonder
yapısının oluşumunda önemli rol
oynar.
Hidrojen
j
bağı
ğ
δ+
N H
δO C
• Proteinlerin bilinen yaygın iki
sekonder yapısı vardır. Biri α-sarmal
yapı (α-helix)
helix), diğeri kıvrımlı β
yaprak (β-sheet) yapısıdır.
• Sarmal yapı, aynı zincirin içindeki
hidrojen bağları yardımı ile kararlılık
kazanır.
• α-sarmal, birçok proteinde bulunur.
Proteinlerin α-sarmal
yapısı
• Kas proteini (miyosin) ve
yün proteini daha çok
α-sarmal yapı gösterir. Yün
iplikçikleri gerildiği zaman,
zaman
hidrojen
bağlarının
k l
kırılması
sonucu, sarmall
yapı
uzayarak
kısmen
bozulur.
Lifleri
geren
kuvvet ortadan kalkarsa,,
hidrojen bağları yeniden
oluşur ve tekrar orijinal
biçimini alır.
Proteinlerin kıvrımlı β yyaprak
p
yyapısı
p
Proteinlerin kıvrımlı β yyaprak
p
yapısı, α-sarmal yapıdan tamamen
farklıdır.
farklıdır
Bu yapıda hidrojen bağları, bitişik
peptit zincirlerinin karbonil grupları
il amit
ile
it protonları
t l
arasında
d meydana
d
gelir. Her bir zincirdeki R g
g
grupları
p
hidrojen bağlı amit gruplarının
bulunduğu düzlemin üstünde ve
altında yer alırlar ve böylece
“kıvrımlı” bir yapı oluştururlar.
Proteinin kıvrımlı β yaprak yapısı
Kıvrımlı yaprak yapılar,
Kıvrımlı-yaprak
yapılar genellikle,
genellikle
yalnızca büyük miktarda küçük R
gruplarına
l
sahip
hi
proteinlerde
i l d
kararlıdır.
Bu durumda peptit zincirleri
birbirine iyice yaklaşır ve iki zincir
arasında
hidrojen
bağlarının
oluşmasına yardımcı olur.
Fibroin (fibril) olarak adlandırılan
ipek proteinin,
proteinin hemen hemen tamamı
kıvrımlı β yaprak yapısı gösterir.
• Karboksipeptitazın “tube”
tube modeli
• Karboksipeptitazın “ribbon”
ribbon modeli
Disülfür köprüsü
N ucu
C ucu
Karboksipeptitazın
tarafından
k li l
katalizlenen“peptit
“
i hidrolizi”
hid li i”
Hem grubunun yapısı
Sitokrom P450 Enzimleri (CYP)
HEM
CYP3A4 (1tqn.pdb)
(1t
db)
FORMÜL:
C34H32FeN4O4
Conformation of HV3 at 0 ps
Conformation of HV3 at 900 ps
N kl ik Asitler
Nükleik
Ail
• Nükleik asitlerin iki önemli çeşidi
vardır; ribonükleik asit (RNA) ve
deoksiribonükleik asit (DNA). DNA
d var olan
da
l
pirimidinler
i i idi l
sitosin
i i ve
d RNA da ise
se ssitosin
os içerirken,
çe
e ,
timindir.
timinin yerine urasil vardır.
• Hem RNA hem
h
d DNA temell yapısall
de
birim olarak bir pentozdan oluşur.
RNA D-riboz, DNA da 2-deoksi-Dribozdur.
ib d
• RNA ve DNA da her bir pentoz, bir
primidin
i idi veya purin
i sübstitüentinin
üb i ü i i
anomerik karbona bağlandığı
ğ
ğ
bir
N-glikozit olarak yer alır. Bu
sübstitüent primidin veya purin bazı
sübstitüent,
olarak adlandırılır. Bir purin veya
pirimidin bazının riboz veya 22
deoksiriboz ile birleşmiş hali nükleosit
olarak
l
k adlandırılır.
dl d l
• Nükleotitler,
Nükleotitler nükleositlerin fosforik asit
esterleridir. Fosforik asit grubu 5’
konumuna bağlanmıştır.
bağlanmıştır AMP olarak
da adlandırılan adenosin 5’-monofosfat
b
buna
bi örnektir.
bir
ö ki
• Adenosinin
diğer
önemli
5’
nükleotitleri
ükl titl i adenosin
d
i
dif f t
difosfat
((ADP)) ve adenosin trifosfat
(ATP)tır.
• Nükleik
Nükl ik asitler,
il
bi fosfat
bir
f f
esterii
biriminin bir nükleotidin 5
5’
oksijenini diğerinin 3’ oksijenine
b ğl d ğ polinükleotitlerdir.
bağladığı
li ükl titl di
• Tüm nükleik asitler farklı şeker
i k l i ve fosfat
iskeleti
f f
bi i l i
birimlerine
sa pt .
sahiptir.
• RNA ki şeker ribozdur; DNA
iskeleti 2-deoksiriboz içerir.
Polinükleotit zincirinin bir parçası
DNA nın Yapısı ve Kopyalaması.
İkili sarmal (Çift Helix)
Her hidrojen bağlı baz çifti bir
purin ve bir pirimidin içerdiği için
A
A…….T
T ve G…….C
G
C yaklaşık olarak
aynı boyuttadır. İki zincir, A…….T
ve G…….C
G
C baz
b
çiftleri
if l i arasındaki
d ki
hidrojen bağları ağı ile birleşir.
Adenin ve timin arasında baz esleşmesi zinciri
Guaninin ve sitosin arasında baz esleşmesi zinciri
Birbirini
tamamlayan bazlar
arasında
hidrojen
bağları
iki
DNA
zincirinin
eşleşmesini
l
i i sağlar.
ğl
Zincirler
paralel
değildir.
Bir DNA ikili sarmalının
bir kısmının üç boyutlu
modeli. Çift sarmalın
d
dışındaki
d ki
k
kırmızı
atomlar
molekülün
karbonhidrat-fosfat
iskeletini g
gösterir. İçç
kısımda
spiral
bir
merdivenin
basamaklarına benzer.
• Hücre bölünmesinin bir safhasında
DNA ikili sarmalı
l çözülmeye
ö ül
b l
başlar,
y zincire ayrılır.
y
Her zincir
iki ayrı
daha sonra A…….T ve G…….C baz
eşleşmelerine
göre
serbest
nükleotitlerle yeni hidrojen bağları
oluşturabilirler. Böylece her zincir
yeni bir DNA zinciri oluşturur.
oluşturur İkili
sarmal çözülürken her zincir yeni bir
DNA ikili sarmalına dönüşür.
DNA kopyalanması boyunca iki sarmalın açılması
ve her
h
orijinal
iji l zincirin
i i i tamamlayıcı
t
l
zincirini
i i i i
sentezlemesi
DNA Yönetimli Protein Biyosentezleri
Protein biyosentezi
y
DNA tarafından
haberci RNA (mRNA), transfer DNA
(tRNA) ve ribosomal RNA (rRNA) diye
isimlendirilen çeşitli ribonükleik asitler ile
gerçekleştirilir. Ribozomal RNA, bir
hücrenin
“protein
protein
fabrikası”
fabrikası
olan
ribozomlarda bulunur.
Protein sentezinde iki ana safha vardır;;
uyarlanması (trankripsiyon) ve çevirme
(translasyon).
(translasyon)
Çevirmede mRNA nın dizilişş şşifresi
Ç
çözülmüştür ve ribozomal RNA tarafından
amino asitlerin diziliş sırasına göre yapı
okunur. Bu g
genetik şşifre, kodonlar denilen
bitişik üç nükleotit serilerinden oluşur. Bu
üçlü nükleotit dizisinin okunmasında
mRNA nın 4 bazı (A, U, C, G) proteinlerde
bulunan 20 amino asidi kodlamak için 64
muhtemel kodon oluşturur.
oluşturur
Uyarlama için bir kalıp olarak
hizmet gören DNA zinciri
mRNA ile birleşecek
nükleotitler
Uyarlanacak tamamlayıcı
DNA zinciri
mRNA nın bir molekül uyarlaması
esnasında
d
DNA’
DNA’nın
bi
bir
zincirinin
i i i i
kullanılması görülmektedir.
Antikodon
Fenilalanin tRNAsı. Transfer RNA lar genellikle diğer
RNAlardan çok farklı olarak gri-yeşil
gri yeşil renkte gösterilmiş
olup modifiye bazları içerirler.
Structure of the dipeptide L-alanylglycine
Figure 27.6
Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Myoglobin shown as a tube (a)
and as a ribbon (b) model
Figure 27.21
Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
• Electron withdrawing groups (EWG) with p
bonds to electronegative atoms (e.g. -C=O, NO2) adjacent to the p system deactivate the
aromatic ring by decreasing the electron density
on the ring through a resonance withdrawing
effect.
ff
The
h resonance only
l d
decreases the
h
electron density at the ortho- and parapositions.
iti
H
Hence th
these sites
it are less
l
nucleophilic,
l
hili
and so the system tends to react with
electrophiles at the meta sites.
sites
Download