DO*RUDAN TEM*N

advertisement
 Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare
tarafından davet edilen isteklilerle teknik
şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin
edilebildiği usuldür.
 Doğrudan Temin
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan




durumlarda ihtiyaçların;
İlan Yapılmadan,
Teminat Alınmadan,
Yeterlik Kuralları aranmadan
İhale Komisyonu Kurulmadan,
 İhale Yetkilisi ( Harcama Yetkilisi ) tarafından görevlendirilen
kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile
 temin edilebilmesidir.
 (Bir ihale usulü değildir)
YÖNTEMLE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR
 Bu usulde teminat(geçici/kesin) alınması ve
ilanyapılması zorunlu değildir.
 İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı
alınması zorunlu değildir.
 İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet
tespiti zorunlu değildir.
 Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması
zorunlu değildir.
 Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması
zorunlu değildir.
 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde
belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması
zorunlu değildir.(isteklilerden, ekonomik
ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin)
 İhalelere katılmaktan yasaklamanın
bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu
değildir.
GETİRİLEN ZORUNLULUKLAR
 Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir
kişi” görevlendirilmelidir.
 Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat
araştırmasıyapmalıdır.
 Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce,
harcama yetkilisinden onay alınmalıdır.
 Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın
sözleşmeye bağlanması zorunludur.
Doğrudan Temin Süreci
 1. İhtiyacın ortaya çıkması
 2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte







doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını
tespit etmek için gereklidir.)
3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi
4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme
5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması
yapılması
6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi
7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması
8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine
gönderilmesi
9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi
İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI

Doğrudan temin 22/d bendinde yazılı tutarı
aşmayan
karar
ihtiyacın
ihtiyaçların
verilebilmesi,
karşılanması
öncelikle
(mal-hizmet-yapım)
gerekmektedir.
için
alıma
alıma
konu
tespit
edilmesi
ÖDENEĞİN TEMİN EDİLMESİ
 Ödeneği olmadan alım yapılamaz. Doğrudan temin bir
ihale usulü olmadığı halde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci
maddesindeki; “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için
ihaleye çıkılamaz” hükmünün doğrudan temin için de
geçerliliği bulunmaktadır. Zira 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesinde “
Bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest
bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek
miktarını aşan harcama talimatı veren harcama
yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve
tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler
toplamının iki katı tutarına kadar para cezası
verilir” denilmektedir. Bu bağlamda e-bütçe
sisteminden mutlaka ödenek kontrolü yapılmalıdır.
 Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
62 nci maddesinin ı) bendinde, “Bu Kanunun 21
ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler
dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı,
idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak
ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurumunun
uygun görüşü olmadıkça aşılamaz.” Hükmü yer
almaktadır.
 Bu düzenlemeye göre; 22/d bendi kapsamında
yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerinin bir mali yıldaki toplamı, alımın konusuna
göre idarenin bütçesindeki mal ve hizmet
alımlarında ya da yapım işlerine ilişkin
ödeneklerin % 10’unu aşamayacaktır. Bu oranın
aşılarak bir alım yapılmasının zorunlu olduğu
durumlarda ise ancak Kamu İhale Kurumunun
izni ile (d) bendinin hükmünün uygulanması
mümkün olabilecektir.
2016 Yılı Doğrudan Temin Parasal
Limitler
 Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan
idarelerin (Elliüçbin ikiyüzaltmışbir Türk
Lirası), diğer idarelerin (Onyedibin
yediyüzkırkdört Türk Lirasını) aşmayan
ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve
iaşeye ilişkin alımlar.
YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ
 22/d bendi kapsamında ihtiyaçları temin
ederken (yaklaşık maliyetin tespiti zorunlu
olmamakla birlikte) , yaklaşık maliyet tespit
etmekte yarar bulunmaktadır. Zira bu yolla
belirlenen söz konusu alımın mevcut parasal limit
altında kalıp kalmadığını bilmemiz
gerekmektedir. Tespit edilen yaklaşık maliyet
bir hesap cetvelinde gösterilmelidir.
 Yaklaşık maliyetin tespiti veya yaklaşık
maliyetin belirlenmeyeceği durumlarda Piyasa
fiyat araştırması yapılırken, fiyatların mutlaka
yazılı teklif alınmak suretiyle tespit edilmesi
gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Faks, email gibi yollarla da fiyat alınması mümkündür.
Ancak yapım işlerinde fiyat araştırmasının
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde
belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına
ilişkin esas ve usullere göre yapılması
zorunludur.
Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda
Düzenlenecek Onay Belgesi
 Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda,
alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje
numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık
maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda
uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı
verilecekse şartlarını gösteren ve harcama
yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan
belgedir.
Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan
Alımlarda Görevlendirme
 Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında
Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme
yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak
yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt
düşülerek de yapılabilir.
Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
 Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu
kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla
görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa
fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve
uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren; söz
konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanaktır.
Yazılılık şartı aranmaz, sözlü tekliflerde
geçerlidir.
SÖZLEŞME YAPILMASI
 Mal veya hizmet yada yapım işinin belli bir
süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir
sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada
yapılacak alımlarda ise sözleşme yapılması
idarelerin takdirindedir. Bu bağlamda alımın
sözleşmeye bağlanması öngörülmüş ise ihale
yetkilisi
ile
yüklenici
arasında
sözleşme
imzalanır. Sözleşmenin notere tescili zorunlu
değildir. (3 yılı aşmamak kaydıyla )
 Sözleşme tanzim edilmesi durumunda, Damga
Vergisi Kanunu hükümlerine göre binde 9,48
oranındaki sözleşmeden doğan verginin sözleşme
bedeli üzerinden hesaplanarak sözleşme
imzalanmadan önce peşin olarak bağlı vergi
dairesine veya muhasebe birimine yüklenici
tarafından alındı karşılığı yatırılması
sağlanmalıdır.
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:
 22/d’ye göre yapılacak mal alımlarında Muayene
ve
Kabul
Komisyonu
kurulmadan
idare
yetkilisince kabul işlemleri yapılabilir. Bu
takdirde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Şayet
mal muayene ve kabul komisyonu kurulacak ise,
işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce
kurulacak en az 3 kişilik muayene ve kabul
komisyonunca yapılır. Mal veya yapılan iş
yükleniciye teslim edilmedikçe muayene ve kabul
işlemleri yapılamaz.
ÖDEME BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ

22/(d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;
a) Onay Belgesi,
b) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı,
c) Düzenlenmesi gerekli görülmüşse sözleşme
d) Fatura
e) Gereken hallerde, muayene ve kabul komisyon tutanağı, kabul
işleminin idarece yapılması halinde düzenlenmiş belge,
f) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ,
Ödeme Emri
Belgesine bağlanır.
.
.

Konuyla ilgili soru sorulduğu
andaki cevabım
Download