kalp-ve-damar-sistemi-muayenesi420.5 KB

advertisement
KALP VE DAMAR SİSTEMİ
MUAYENESİ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe Güler EROĞLU
ÖYKÜ
Terleme
Çabuk yorulma
Sık solunum yolu enfeksiyonu
Gelişememe
Beslenme güçlüğü
Çarpıntı
Nefes darlığı
Morarma
Göğüs ağrısı
Bayılma
ÖYKÜ
Hastanın tıbbi öyküsü
Hastalıklar
İlaçlar
Doğum öncesi öykü
Annenin hastalıklar (şeker hastalığı, lupus)
Annenin gebelikte kullandığı ilaçlar
Doğum öyküsü
Erken doğum
Doğum kilosu
Aile öyküsü
Doğuştan kalp anomalisi
Ani ölüm
FİZİK MUAYENE
İNSPEKSİYON
Genel görünüm
Kromozom hastalıkları, kalıtsal ve kalıtsal
olmayan sendromlar
Solukluk
Siyanoz
Çomaklaşma (clubbing)
Venöz dolgunluk
Prekordiyal kabarıklık
PALPASYON
Nabızlar
 Varlığı
 Hızı
 Ritmi
 Dolgunluğu
 Göğüs
 Kalp tepe atımı
Yenidoğan ve süt çocuklarında 4. interkostal aralığın
midklavikuler hattı kestiği yerde
Büyük çocuk ve erişkinlerde 5. interkostal aralığın
midklavikuler hattı kestiği yerde
 Prekordiyal aktivite artışı
 Tril
NABIZLARIN DOLGUNLUĞU
Nabız volümünde artma
Ateş, anemi, ekzersiz, trotoksikoz
Nabız volümünde azalma
Sol kalpte darlıkla giden hastalıklar (aort darlığı,
aort kapak atrezisi ve hipoplastik sol kalp)
Sıçrayıcı nabız
PDA, aort yetersizliği
Ekstremiteler arası nabız volüm farklılıkları
Aort koarktasyonu
Pulsus paradoksus
Kalp tamponatı,
yetersizliği
konstriktif
perikardit,
kalp
OSKÜLTASYON
Kalbin hızı ve ritmi
Kalp sesleri
İlave kalp sesleri
Üfürümler
KALP SESLERİ
Birinci kalp sesi (S1): mitral ve triküspidin
kapanma sesi, sistolün başlangıcı
Sağ dal blok ve Ebstein anomalisinde
geniş çift duyulur
Ateş, anemi, heyecan, trotoksikoz, kısa
PR aralığı, mitral darlığında artar
Uzun PR aralığı ve mitral yetersizlikte
azalır
İkinci kalp sesi (S2): aort ve pulmoner
kapakların kapanma sesi, diyastolün
başlangıcı
Sağlıklı
çocuklarda
inspiryumda
çift;
ekspiryumda tek duyulur (fizyolojik çiftleşme)
KALP SESLERİ
 S2’nin geniş çift duyulduğu durumlar
Sağ ventrikül volüm yükü (ASD, parsiyel
anormal pulmoner venöz dönüş vb)
Sağ ventrikül basınç yükü (pulmoner darlık vb)
İleti gecikmesi (sağ dal blok vb)
Aort kapağının erken kapandığı durumlar
(mitral yetersizlik vb)
 S2’nin dar çift duyulduğu durumlar
Pulmoner hipertansiyon
Aort darlığı
S2’nin paradoksik çift duyulduğu durumlar
Ciddi aort darlığı
Sol dal blok
KALP SESLERİ
 S2’nin tek duyulduğu durumlar
Tek semilüner kapak (pulmoner atrezi, aort
atrezisi, trunkus arteriyosus)
P2’nin
duyulamadığı
durumlar
(büyük
damarların transpozisyonu, Fallot tetralojisi,
ciddi pulmoner darlık)
Ciddi aort darlığı
Pulmoner hipertansiyon
 Pulmoner hipertansiyonda P2 artar, ciddi
pulmoner darlık, Fallot tetralojisi ve triküspid
darlığında azalır
KALP SESLERİ
 Üçüncü kalp sesi (S3): erken diyastolde duyulan
düşük frekanslı bir sestir. Diyastol başlangıcında
ventrikülün hızla dolması ile oluşan titreşimler ile
meydana gelir.
2-8 yaş arası çocuklarda normal bir bulgu
Bol soldan sağa şant olan KKY'nde duyulabilir
 Dördüncü kalp sesi (S4): geç diyastolde
(presistol) duyulan düşük frekanslı bir sestir.
Süt çocuklarında ve çocuklarda nadir
Duyulduğunda daima patolojik
Ventrikül kompliyansının azaldığı durumlarda
duyulabilir
İLAVE KALP SESLERİ
 Ejeksiyon klik: S1’den hemen sonra işitilir. S1
çiftleşmesi ile karışabilir.
Aort ve pulmoner kapak darlığı, aort ve
pulmoner arterde genişleme
 Midsistolik klik: geç sistolik üfürüm olabilir.
Mitral veya triküspid kapak prolapsusu
 Açılma sesi (opening snap): diyastolde üçüncü
kalp sesinden önce işitilir.
Mitral ve triküspid kapak darlığı
 Perikardiyal sürtünme sesi (frotman):
 Perikardit
 Perikardiyal vuru (knock):
Konstriktif perikardit
KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Zamanı
Yayılımı
Yeri
Üfürüm
Şiddeti
Kalite
KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ZAMANI
Üfürümler
Devamlı
Sistolik
Ejeksiyon
(Diamond
Crescendodecrescendo)
Regürjitan
(Holosistolik
Pansistolik)
Erken
Geç
Diyastolik
Erken
Orta
Geç
Sistolik ejeksiyon üfürümler
(Diamond shaped,
crescendo-decrescendo)
 Aort darlığı
 Pulmoner darlık
 Aort akım artışı
 Pulmoner akım artışı
Sistolik regürjitan üfürümler
(Holosistolik, pansistolik)
 Ventriküler septal defekt
 Mitral yetersizliği
 Triküspid yetersizliği
Geç sistolik üfürümler
 Mitral kapak prolapsusu
 Triküspit kapak prolapsusu
Erken diyastolik üfürümler
(Decrescendo)
 Aort yetersizliği
 Pulmoner yetersizlik
Orta diyastolik üfürümler
(Akım üfürümü)
 ASD, VSD, PDA ve mitral yetersizlikte
AV kapaklardan akım artışı sonucu
Geç diyastolik üfürümler
(Presistolik)
 Mitral kapak darlığı
 Triküspit kapak darlığı
Devamlı üfürümler
Arterlerden
kaynaklananlar
PDA
Koroner arter fistülü
Pulmoner AV fistül
Sistemik AV fistül
Venlerden
kaynaklananlar
Venöz ham
KALP ÜFÜRÜMLERİNİN YERLERİ
Pulmoner
Aort
Triküspid
Mitral
 Aort alanı:sağ parasternal
2. interkostal aralık
 Pulmoner
alan:sol
parasternal 2. interkostal
aralık
 Triküspid alanı: sol sternal
kenar
4.-5.
interkostal
aralık
 Mitral alanı (kalp apeksi):
5.-6.interkostal
aralığın
orta
klavikular
çizgiyi
kestiği yer
 Mezokardiyak odak (ikinci
aort odağı, Erb odağı):
sternum
solu
3.-4.
interkostal aralık
KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ŞİDDETİ
 Üfürümlerin şiddeti 6 dereceye ayrılırlar.
 1o : Ancak güçlükle duyulabilir.
 2o : Zayıftır, ancak duyulabilir.
 3o : Trille birlikte olmayan, orta dereceli üfürüm.
 4o : Trille birlikte olan şiddetli üfürüm.
 5o:Steteskop
kenarının
göğüs
duvarına
dokundurulması duyulan üfürüm.
 6o: Steteskop göğüs duvarından kaldırılsa bile
duyulabilen üfürüm.
Download