Kalp Kapak Hastalıkları - Hisar Intercontinental Hospital

advertisement
Kalp Kapak
Hastalıkları
BR.HLİ.085
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Kalp içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır.
Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında
bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve
kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında bulunan
3 parçalı kapakcık aracılığıyla sağ ventriküle geçer.
Sağ ventrikülden pulmoner kapak vasıtasıyla
oksijenlenmesi amacıyla akciğerlere geçiş yapar.
Oksijenden zenginleşen kan, kalbin sol tarafında
bulunan sol atrium bölümüne gelir ve mitral
kapaktan geçerek sol ventriküle dökülür. En son
kalbin her kasılmasıyla aort kapaktan geçerek
vücudumuza gönderilir. Kapaklar kanın ileri doğru
gönderilip geri kaçmasına engel olan yapılardır.
Kanın ileri doğru gitmesini engelleyen veya geri
kaçmasına neden olan durumlarda ise kalp üzerine
yük binerek, hem kalp hem de kana ihtiyacı olan
organlarda sorunlar çıkmaya başlar.
Kapak Hastalığına Neler Neden Olur?
 Romatizmal ateş,
 Enfeksiyöz Endokardit,
 Kalp kası hastalıkları (Kardiyomiyopati),
 Hipertansiyon,
 Mitral Kapak Prolapsusu (MVP‐Mitral
kapakçıkların kalp hareketleri ile sol atriuma
geri kaçmasıdır),
 Fibrokalsifik dejenerasyon,
 Kapak anulus genişlemesi (bağ dokusu
hastalıkları, aort anevrizmaları, tümörler, bazı
ilaçlar),
Kapak Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?
 Yorgunluk,
 Çarpıntı,
 Nefes darlığı,
 Bacaklarda şişlik,
 Emboli (pıhtı),
 Felç,
 Ritim problemleri.
Hisar Intercontinental Hospital
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Kapak Hastalıklarının Türleri Nelerdir?
Aort Kapak Darlığı: Romatizmal ateş, ileri yaşa bağlı
dejenerasyon, doğumsal biküspit aort hastalığı
(doğuştan aort kapağının üç yerine iki yaprakçık
şeklinde olması) en sık görülen nedenlerdir.
Aort darlığının tedavisinde uygulanan açık kalp
ameliyatında yapısı bozulmuş olan kapağın yerine
metalik veya biyoprotez kapak yerleştirilir. Metalik
kapak kullanımı sonrasında ömür boyu kan
sulandırıcı ilaçların kullanımı gerekir.
Hastanın yaşının genç olması, hamilelik beklentisi
veya kan sulandırıcı ilaç kullanmasının sakıncalı
olduğu durumlarda ise biyoprotez kapak ile değişim
veya kapak tamiri yöntemleri uygulanabilir. Her iki
durumda da bir süre sonra tekrar operasyon
geçirilmesi ve metalik kapakla değişimin yapılması
gerekebilir. Aynı seansta birden fazla kapağa
müdahale edilebileceği gibi beraberinde koroner
bypass gibi ek cerrahi girişimler de uygulanabilir.
Hisar Intercontinental Hospital
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Aort Kapak Yetmezliği: Marfan sendromu gibi bağ
dokusu hastalıkları, aort anevrizmaları, travma,
kardiyomiyopati gibi hastalıklardan sonra görülür.
Aort darlığından farklı olarak kalbin ileri doğru
gidişinde kısıtlama olmamakla beraber; kalp
atımından sonra kan geriye sol ventrikül içine döner.
Bu hastalıklar ile ortaya çıkan yetmezlik durumunda
uygulanan açık kalp cerrahisinde de, aort kapak aynı
stenozda olduğu gibi metalik, biyoprotez kapaklar ile
değiştirilir. Ayrıca kapakların fonksiyonel yetmezliği
durumunda tamir ve kapak koruma yöntemleri
uygulanabilir.
Darlık ve Yetmezliğin Beraber Olduğu Durumlar:
Özellikle romatizmal ateş hastalığından sonra
sıklıkla darlık ve yetmezlik bir arada bulunabilir.
Tedavi prosedürleri aort darlık ve yetmezliğinden
farklı değildir.
Mitral Kapak Darlığı: Tüm kapak hastalıkları
içerisinde en sık görülen bozukluktur. Kanın sol
atriumdan sol ventriküle geçişinde problem olduğu
için kanın ileri gidişi engellenir. Buna bağlı olarak
nefes darlığı, çarpıntı, ritim problemleri, emboli,
kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Mitral
kapak darlığının açık kalp ameliyatı ile tedavisinde,
metal kapak, biyoprotez kapak ile değiştirilebilir
veya kapak değiştirilmeden tamir edilir. Biyoprotez
kapağın kan sulandırıcı ilaç kullanmama avantajı çok
önemlidir; fakat mekanik kapak kadar dayanıklı
değildir. 10‐15 sene içinde biyoprotez kapak
bozulmasına bağlı tekrar ameliyat gerekebilir.
Hisar Intercontinental Hospital
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Mitral Kapak Yetmezliği: Romatizmal ateş, mitral
prolapsus, korda rüptürü, enfektif endokardit,
iskemi sonrası ortaya çıkabilir. Mitral kapak
yetmezliğinde kanın kalp içerisinde göllenmesi
nedeniyle kalp üzerinde yüklenme oluşur. Mitral
kapak yetmezliğinin nedenine göre aynı mitral
stenoz ameliyatlarında olduğu gibi mekanik kapak,
biyoprotez kapak ile değişimi yapılabilir. Aynı şekilde
kan sulandırıcı kullanması sakıncalı olan veya mitral
kapağın anatomik olarak yapısının sağlam olduğu;
ancak kapağın kapanmasına engel olan ileri
hipertansiyon ile kalp kasında büyüme, korda
rüptürü, iskemi gibi durumlarda mitral kapak tamiri
ameliyatı uygulanabilir. Tamir esnasında ring adı
verilen, kapak benzeri cihazlar kullanılır ve ameliyat
sonrası kısa dönem düşük doz kan sulandırıcı
kullanılabilir.
Mitral Kapak Prolapsusu: Toplumda %1‐2 oranında
ve özellik genç bayanlarda görülür. Bu hastalarda
ritim problemi çok sıktır ve nadiren de olsa tıbbi
tedaviye yanıt vermeyen durumlarda açık kalp
operasyonu gerekebilir. Ameliyat mitral kapak
yetmezliğinde kullanılan yöntemlerle yapılır.
Hisar Intercontinental Hospital
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Kapak Değişimi mi Tamir mi?
Kapak hastalıklarında fonksiyonları bozulmuş bir
kapak görevini yapamaz ve bu da kalbe zarar verir.
Cerrahi olarak kalp kapağının fonksiyonlarının tam
olarak yerine getirilmesi hastanın ameliyattan
maksimum yararı sağlaması açısından önemlidir.
Özellikle mitral kapak başta olmak üzere diğer tüm
kapaklarda hedef doğal kapağın korunarak
onarılmasıdır. Hem tanı yöntemlerindeki gelişmeler
hem de bu konuda deneyimlerimizin artması ve
uygun tamir yöntemleri ile kapak değişimi olmadan
hastanın doğal kapağı tamir edilerek çok iyi sonuçlar
elde edilebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki
her kapak tamir için uygun olmayabilir. Bu durumda
kapak değişim ameliyatı uygulanmaz.
Diğer Kapak Hastalıkları: Trikuspit ve pulmoner
kapakların hastalıkları çok nadir olarak tek başına
görülür. Genelde aort ve mitral kapak hastalıklarına
eşlik ederler ve tedavi edilirken bu hastalıklarla olan
beraberliklerine göre plan yapılır. Özellikle trikuspit
kapağın hastalığı diğer kapak hastalıklarına eşlik
ederek yetmezlik şeklinde görülür. Tedavisinde ring
annuloplasti operasyonu yapılabildiği gibi özel dikiş
teknikleri ile de yetmezlik düzeltilebilir.
Hisar Intercontinental Hospital
Beyin
Tümörleri
Kalp
Kapak
Hastalıkları
Kapak Hastalıklarına Eşlik Eden Diğer Kalp
Hastalıkları:
Özellikle aort kapak darlıkları ile koroner arter
hastalığı sıklıkla birlikte görülür. Belli bir yaş grubunu
geçen ve kapak hastalığı bulguları veren hastalara
koroner arter sistemini değerlendirmek üzere
koroner anjiyografi uygulanır. Saptanan koroner
arter hastalığı olması durumunda aynı seansta
kapak operasyonunun yanı sıra koroner arter bypass
operasyonu da uygulanabilir. Ayrıca doğumsal kalp
bozukluklukları, çıkan aort anevrizmaları da aynı
seansta opere edilebilmektedir.
Kapak Ameliyatlarından Sonra Karşılaşılması
Muhtemel Durumlar:
Kapak ameliyatlarıda kalp cerrahları kalbi
durdurmak ve ameliyat sahasını daha iyi görebilmek
için bir takım araçlardan yararlanırlar. Bunlardan en
önemlisi, kalp ve akciğer dolaşımını durdurmak
amacıyla kullanılan kalp ve akciğer makinesidir.
Çeşitli tipleri olmakla birlikte kalp ve akciğer
makinesi, kendi çevresinde dönen pompalar, kanın
dolaşımını sağlayan özel tüp ve boru sistemlerinden
oluşur. Buna bağlı olarak kan, bu sistemlerden
geçerken bir takım değişikliklere uğrar. Çoğu geçici
olmakla beraber ameliyat sonrasında kansızlık, ateş,
yorgunluk, geçici ruh hali değişiklikleri görülebilir.
Enfeksiyon, kapak ameliyatlarından sonra çok nadir
görülen; ama çok ciddi etkileri olan bir durumdur.
Yara yerlerinde kızarıklık, akıntı, yara yeri ve genel
vücut ağrıları olabilir. Kapak ameliyatlarından sonra
geçici veya kalıcı ritim problemleri görülebilir. Bu yan
etkiler genelde geçici olup, tedavisi mümkündür.
Hisar Intercontinental Hospital
ATATÜRK
SABİHA
GÖKÇEN
World Hospital Standarts Approved
by JCI Acreditation Certificate
Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7
34768 Ümraniye / İstanbul
Telefon:+90 216 524 13 00 (Pbx)
[email protected]
BR.HLİ.085
Download