eğitsel rehberlik - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

advertisement
EĞİTSEL REHBERLİK
Yrd.Doç.Dr. İsmail Hakkı TOMAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitsel rehberliğin amaçları
Öğrencinin
• İstediği okulu seçmesi ve girmesi
• Okuduğu okulda ders ve alan seçimi
• Etkili ders çalışma yöntemlerini
öğrenmesi
• Uygun eğitim programlarının
hazırlanması
• Okul ve meslek hayatı arasında uygun
ilişkinin sağlanması.
Eğitsel Rehberliğin Kapsamı
•
•
•
•
•
Öğrenmeyi öğrenme
Sınavlarda başarılı olma yöntemleri.
Motivasyon
Belleği etkili kullanma
Öğrenme engellerinin tanınması ve
aşılması
• Karar verme ve seçim yapma
Eğitsel Rehberliğin Yoğunlaştığı Alanlar
•
•
•
•
•
Uygun okul ve uygun alan, uygun sınıf
Uyum sağlamanın hızlı ve sağlıklı olabilmesi
Sorunların çözümüne
En üst başarı seviyesine ulaşmak
Etkili öğrenme ve verimli ders çalışma
teknikleri konusunda yardım etme
• Öğrencilerin okuma alışkanlığı geliştirme
• Motivasyon
Eğitsel Rehberlik Kapsamında Yapılan
Etkinlikler
• Eğitsel rehberlik kapsamında yapılan
etkinliklerin genel amacı; bireylerin eğitim
ortamlarından en yüksek düzeyde
yararlanabilmelerini sağlamak ve akademik
başarılarını arttırabilmektir.
• Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine
göre uygun okul, alan, ders ve eğitsel kol
seçmelerine yardım etmek
• Okulu ve çevrelerini tanımalarına ve uyum
sağlamalarına yardım etmek
Eğitsel Rehberlik Kapsamında Yapılan
Etkinlikler
• Öğrencilerin kendilerine uygun öğrenme
stratejileri geliştirmesine, öğrenme engelleriyle
baş etmesine, verimli ders çalışma alışkanlığı
kazanmalarına yardımcı olmak
• Başarıyı arttırıcı yollarını öğrenerek öğrenme
güçlüklerinden kurtulmalarına yardımcı olmak
• Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı
gösteren öğrencileri tespit etmek
• Özel eğitime muhtaç öğrencileri tespit etmek
Eğitsel Rehberlik Kapsamında Yapılan
Etkinlikler
• Üst eğitim kurumları hakkında bilgi vermek
• Motivasyonu arttırıcı çalışmalar yapmak
• Okuma alışkanlığı, not tutma becerisi, ders
dinleme becerisi kazandırmak
• Çalışma ortamı düzenleme becerisi kazandırmak
• Ders araçlarını etkili kullanma becerisi
kazandırmak
• Akran danışmanlığı/rehberliği çalışmaları
yapmak
Psikolojik Danışmanların Yönetmeliğine
Göre Görevleri
• Eğitsel ve mesleki etkinlikleri planlar
• Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik için
bireyi tanıma tekniklerini yürütür.
• Eğitsel ve mesleki rehberlikte özel beceri
gerektiren uygulamaları kendi yapar.
• İlgi, yetenek ve akademik başarı konusunda
branş ve sınıf öğretmenlerine bilgi verir.
Eğitsel rehberlik ile ilgili özel alan
yeterlilikleri-Öğretmenler için
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenme stillerini belirleme
Etkili çalışma becerilerini kazandırma
Zamanı etkili kullanma becerisi kazandırma
Sınav kaygısı ile baş etmeye yardımcı olma
Çalışma ortamını düzenleme becerisi
Okuma alışkanlığı kazandırma
Ders araç gereçlerini etkili kullanma
Eğitsel rehberlik ile ilgili özel alan
yeterlilikleri-Öğretmenler için
•
•
•
•
•
•
Çok boyutlu düşünme becerisi kazandırma
Dikkat toplam egzersiz yaptırma
Motivasyonu artırıcı çalışmalar yapma
Ders dinleme becerisi kazandırma
Not tutma becerisi kazandırma
Kaynaştırma eğitimindeki öğrencilerin
gelişimini izleme
Sınıf Rehber Öğretmenlerin Görevleri
• Sınıf rehberlik kapsamında eğitsel
rehberlik etkinliklerini yürütür.
• Rehber öğretmenle öğrenciler hakkında iş
birliği yapar.
Sınıf Rehber Öğretmenlerin Eğitsel Rehberlik İyi Bir
Şekilde Yapabilmeleri İçin Sorması Gerekli Sorular
• Öğrencilerin ilgi, yetenekleri geliştirmek için
dersimde ne gibi hedefler belirledim
• Sınıfımda öz yeteneği olan öğrencilere dönük o
günkü dersimle ilgili hedefler belirledim.
• Öğrenme güçlüğü çeken veya yavaş öğrenen
öğrencilerime dönük ne gibi çalışmalar
yapıyorum
Öğrenme İçin Gerekli Şartlar
• Empati
• Bağdaşım
• Koşulsuz saygı (Rogers)
İnsancıl Eğitimin İlkeleri
• İnsan tek ve temel bir güdüye sahiptir.
• Davranış bozuklukları ve öğrenme
güçlüklerinin temel nedeni bireyin
kendisine ve çevresine olan
güvensizliğin bir sonucudur.
• Bireyin davranışlarını, bireyin kendi
kişisel gerçeği ve algılama biçimi
belirler.
İnsancıl Eğitimin İlkeleri II
• Kişisel geçeğin kaynağını bireyin “benlik”
algısıdır.
• “İnsanın davranışlarını belirleyen en önemli
gerçek, onun kendisini algılayış biçimidir”.
• “Bireye sağlanması zorunlu güvenli ortam,
kendisi ile olan ilişkilerde “koşulsuz saygı”,
“empatik anlayış”, “saydamlık” ve
“dürüstlük” ilkelerine bağlı kalarak
gerçekleştirilebilir.
Bireyselleştirilmiş Öğretimin İlkeleri
• Öğretmen öğrenme üzerinde öz, esas veya
ortak temel üzerine odaklaşır.
• Bireysel farklıklar dikkate alınır.
• Öğretim ve değerlendirme bir bütün olarak
algılar.
• İçerik, süreç ve ürün unsurlarını bir bütün
olarak algılar.
• Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif
katılmalarını sağlar.
Bireyselleştirilmiş Öğretimin İlkeleri
• Öğrencilerle işbirliği yapar.
• Öğrencilerin bireysel ve grup normları
arasında denge kurar.
• Aktif katılım ve dersi anlamalarını
sağlar.
• Dersin planlanmasında çeşitli öğrenme
düzeylerini işe koşar.
Öğrencilerin eğitsel kararlar vermeleri
için neler gereklidir?
• Kişisel yeterlilik
• Öğrencilerin güdülenmesi
• Etkili ve verimli ders çalışma
yöntemleri
• Öğrenmeyi öğrenme
• Öğrenme stilleri
• Zeka türleri
Kişisel Yeterlilik
• Farkındalığı artırma
• Kendine güvenme, kendini değerli
hissetme
• Kişisel sorumluluk
• Girişimcilik
• Sosyal öz-yeterlilik
• Empati
• İletişim vb.
Öğrencilerin Güdülenmesi
• Güdü nedir: organizmayı harekete
geçiren, yönlendiren ve organizmanın
hareketini devam ettiren güçtür.
Öğrenmeye karşı öğrencilerin
tutumları
• Başarıya odaklanma
• Başarısızlıktan kaçınma
• Başarısızlığı kabul etme
Güdülenmiş davranışların temel özellikleri
• İlgi duyma ve dikkat etmede süreklilik
• Davranışın yapılması için çaba
göstermeye ve gerekli zaman
harcamaya isteklilik
• Sonuca gitmekte istekli ve ısrarlı olma
Güdülenme bireye ne gibi faydalar
sağlar
• Bireysel enerjiyi ve ilgiyi artırır.
• Bireyi kesin hedeflere doğru yönlendirir
ve bunlara ulaşmasını sağlar.
• Etkinliklerde sorumluluk almasını ve
istikrar sağlar.
• Dikkatini artırır.
Öğretmenin öğrencileri
güdeleyebilmeleri için
• Öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılar
• Çalışmaları ve başarıları pekiştirilir.
• Merak uyandırır ve araştırmaya yönelecek
etkinliklere yer verir.
• Öğrencinin yakın ve uzak hedeflerini belirler
• Öğrencilerin kişilik özelliklerine ve kapasitesine
göre problemler verir
• Ders hedefleri belirlenmeli
Etkili ve Verimli Ders Çalışma
Yöntemleri
• Fizyolojik hazırlık
• Psikolojik hazırlık
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Planlı çalışma
Etkili okuma
Dinleme
Not tutma
Özet çıkarma
Motivasyon
Sağlık ve beslenme
Sınavlara hazırlanma
Kütüphaneyi kullanma vb.
Kalıcı Öğrenme Ortamı
•
•
•
•
•
•
Okuma ortamı %10
İşitsel ortam %20
Görsel ortam %30
Görsel-işitsel %50
Öğrencinin sözlü ifadesi %70
Öğrencinin sözlü ifadesi ve yapması
%90
Öğrenmeyi Öğrenme
• Öğrenme stilleri
▫ Görsel
▫ İşitsel
▫ Kinestetik/Dokunsallık
Zeka Türleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Sözel-Dilsel Zeka
Matematiksel-Mantıksal Zeka
Görsel-Uzaysal Zeka
Müziksel-Ritmik Zeka
Bedensel-Kinestetik Zeka
Doğa Zekası
Sosyal Zeka
İçsel Zeka
Öğretmen bu bilgileri nerelerde
kullanabilinir
• Eğitim faaliyetlerinde
• Öğrencileri tanıma ve bu özelliklerine uygun eğitim
faaliyetleri planlama
• Görev alanlarını bilir, takım çalışması yapar
• Başarıyı artırmada
• Motive sağlamada
• Disiplini sağlamada
• Güdülemenin sağlayacağı faydaları anlatmada
• Eğitsel kararları almada yardımcı olmada
• Öğrenmeyi öğretmek
Ders bitmiştir
• SORULARINIZ????
Download