REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki

advertisement
REHBERLİK SERVİSİ
Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru tercihler yaparak
kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.
Yardım kavramı ile kastedilen onun çeşitli seçenekleri tanıması bu seçeneklerden en uygun
olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.
Rehberlik servisi, öğrencinin kendisiyle ve başkalarıyla yaşadığı zorlukları çözme konusunda
çözümde yardımcı olma, problemleri analiz etme, ilgili konularda bilgi toplama veya bilgi
toplama yollarını gösterme, sonuçları dikkate alarak düşünme, seçenekleri değerlendirip en iyi
sonuca ulaşabilme ve kişinin yaptığı seçimlerin sorumluluğunu kabul etmesini sağlamada
yardımcı olur.
Bu süreçte rehberlik servisinde görevli psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleriyle
uyum içinde çalışarak öğrenci takiplerini gerçekleştirir.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN TEMEL İLKELERİ
•Bireysel farklılıklara saygı esastır.
• Öğrenciyi her yönüyle tanımayı amaçlar.
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temelinde öğrencilerimizin hak ve
sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir yaklaşım yer alır.
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri zorlama ile değil, katılım ve işbirliği
içerisinde yürütülen gönüllülük esasına bağlıdır.
•Öğrenci adına karar vermek değildir. Öğrenciye seçenek sunarak bilgilendirme yoluyla karar
vermesini sağlamaktır.
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen, yönetici gibi
ilgili kişilerin işbirliği ile yürütülür.
•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir
parçasıdır.
BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek
farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel
ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine
yardımcı olacak etkinlikleri içerir. Bireysel rehberlik hizmetlerinin verilmesinde; bireyi
tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun
yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da
desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına
karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır. Öğrencileri daha yakından
tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler
uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu,
öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.
GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü belirlediği
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel
ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışmalar;
akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, problem çözme becerisi, verimli
ders çalışma gibi konuları içerir. Velilere ve öğretmenlere yönelik grup çalışmaları, onların
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen
paylaşım toplantıları şeklinde gerçekleştirilir.
EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Bireye, eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini
kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir
öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve
sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak
hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme
yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır.
MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş
yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
verilir. Mesleki rehberlik, öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her
meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini
kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında
bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır.
Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler ve grup çalışmaları yapılır. Bununla
beraber test ve envanterler uygulanarak öğrencilerin mesleki eğilimi değerlendirilir. Mesleki
rehberlik kapsamında, öğrenciyle ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır.
Download