toplantı karar tutanağı

advertisement
TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 27.02.2009
Toplantı Yeri
: Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara Merkez Binası
Toplantı Saati : 10:00
1- 20.02.2009 tarihinde yapılan toplantıda alınan (2) nolu karar gereğince tahkim
konusunda yaşanan aksaklıkların somut olarak belirlenebilmesini teminen, problemlerin
bizzat tanığı olan ve tahkim konusunda önemli pratiğe sahip hukukçuların da katılımı ile
25.02.2009 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde gerçekleştirilen
alt çalışma komisyonu toplantısında görüşülen konulara ilişkin olarak TSPAKB temsilcisi
tarafından Çalışma Grubu üyelerine bilgi verilmiştir.
2- 20.02.2009 tarihli toplantıya kadar görüşlerini iletmeyen kurumlardan Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği tarafından konuya ilişkin görüşlerinin
yer aldığı sorun/öneri formları ile; daha önce görüş ileten kurumlardan BDDK, Faktoring
Derneği ve Hazine Müsteşarlığı’nın konsolide edilmiş metnine ilişkin görüşleri hakkında bilgi
verilmiştir.
BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Bankalar Birliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TCMB
temsilcileri, gönderdikleri görüş hakkında bilgi vermiştir. Diğer kurumlardan herhangi ek bir
görüş ifade edilmemiştir. Daha sonra Çalışma Grubuna davet edilmiş olan Dış Ticaret
Müsteşarlığı temsilcisi, ilk kez toplantıya katılmış olduğundan, konuya ilişkin olarak görüş
bildirilmesi için 04.03.2009 tarihine kadar süre verilmiştir.
3- 26.02.2009 tarihinde İFM Çalışma Grupları başkan ve raportörlerine gönderilen,
Çalışma Gruplarında yürütülen çalışmaların işleyişiyle ilgili bilgilerin, yapılan toplantı sayısı
ve tutanakların, çalışma grubu üye listesinin ve alt çalışma grupları kurulmuş ise bu alt
grupların çalışma konularını içeren bilgilerin yer aldığı ve 09.03.2009 tarihine kadar DPT'ye
iletilmesi gereken Ön Gelişme Çalışma Raporunun hazırlanmasına ilişkin ilkeler konusunda
üyelere bilgi verilmiştir.
4- Çalışma Grubu üyelerine, akademik görüş alınıp alınmaması konusunda talepleri
olup olmadığı sorulmuş, İMKB temsilcisi tarafından kamu kurumlarının tahkime taraf olması
konusundaki görüş talebi yinelenmiştir. Grup üyeleri tarafından tahkim merkezinin hukuki
statüsünün oluşturulması konusunda akademik görüş alınması hususunda mutabakata
varılmıştır.
5- Çalışma Grubu üyelerine, tahkim dışında başka bir konuda alt çalışma grubu
oluşturulmasına yönelik talepleri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir görüş gelmemiştir.
6- Çalışma Grubu üyelerine, diğer çalışma gruplarına iletilmesi talep edilen başka bir
husus bulunup bulunmadığı sorulmuş, herhangi bir görüş gelmemiştir.
7- Çalışma Grubunca hazırlanacak Ön Gelişme Çalışma Raporu Taslağının
hazırlanması konusunda Başkanlığa yetki verilmiştir. Raportörlükçe taslağın Çalışma
Grubuna 03.03.2009 tarihinde görüşe sunulmasına, hazırlanan Taslağa ilişkin kurum
görüşlerinin 05.03.2009 tarihine kadar iletilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki toplantının
geniş katılımlı toplantıdan sonra (16.03.2009) 20.03.2009 tarihinde saat 10:00’da SPK Ankara
Merkez binasında yapılmasına karar verilmiştir.
8- (2), (3), (4), (5) ve (7) nolu Çalışma Gruplarının çalışmaları hakkında söz konusu
gruplarda yer alan SPK temsilcileri tarafından bilgi verilmiştir.
Yüksel HIZ
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Genel Müdür Yrd.
Çalışma Grubu Başkanı
Barış AKGÜL
Sermaye Piyasası Kurulu
Hukuk İşleri Dairesi Başkanı
Çalışma Grubu Raportörü
Gökçay AĞAOĞLU
Sermaye Piyasası Kurulu
Uzman Hukukçu
Onur IRMAK
BDDK
Bankacılık Uzmanı
Pınar ÇÖMEZ
Sermaye Piyasası Kurulu
Uzman Hukukçu
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT
Banka ve Ticaret Hukuk
Araştırma Enstitüsü
Öğretim Üyesi
İdil B. SALGIRTAY ÖZEL
VOB
Avukat
Fatih ÖZYURT
MKK
Uzman Yrd.
İsmail AKSEL
Adalet Bakanlığı
Tetkik Hakimi
Bahattin YURT
Adalet Bakanlığı
Tetkik Hakimi
Hüseyin ARSLAN
TSRŞB
Avukat
Ahmet Niyazi ÖZALTIN
TKBB
Avukat
Serdar ÜLKER
Hazine Müsteşarlığı
Uzman
Gamze DOĞAN
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hakan GÜLELÇE
FİDER
Zeynep CANTİMUR
Sermaye Piyasası Kurulu
Uzman Hukukçu Yrd.
Şebnem ÖZBEK UYGUN
Merkez Bankası
Hukuk Müşaviri
A. Dilek SALTOĞLU
Merkez Bankası
Hukuk Müşaviri
Özcan ULUDAĞ
Türkiye Bankalar Birliği
Hukuk Müşaviri
Fatma DEMİRÇARK
Takasbank
Hukuk İşleri Müdürü
Serdar DEMİRCİ
Hazine Müsteşarlığı
Hazine Uzman Yrd.
Özgür BEKDEMİR
Maliye Bakanlığı
Hülya GÖRKEM
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Aslı ÖZTÜRK
TSPAKB
Hukukçu
Mehmet EROL
Adalet Bakanlığı
Tetkik Hakimi
Av. Aydın DÜNDAR
İMKB
Hukuk İşleri Müdür Yrd.
Görkem ELVERİCİ
Deloitte Danışmanlık A.Ş
Müdür
Download