26 — — Kalkınma planlarında öngörülen hedeflere ulaşılması ve bu

advertisement
— 26 —
— Kalkınma planlarında öngörülen hedeflere ulaşılması ve bu amaçla kuruluşlar arasın­
da koordinasyonu sağlayacak olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yanında, ilgili kuru­
luşlara amaçları doğrultusunda kaynak yaratıp kullandıracak olan Hazineye Dış Ticaret Müs­
teşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın da Yüksek Kurulda temsil edilmesi gerektiği,
— Yörede hâkim olan işletme yapısının küçük ve orta ölçekli kuruluşlardan oluştuğu ve
ileride de bu yapının hâkim olacağı göz önüne alındığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da
Yüksek Kurulda temsil edilmesinin faydalı olacağı,
— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalıyla yaratılan
Kalkınmada öncelikli Yörelere yönelik fonlardan Batı illerimizdeki projelerin büyük miktar­
lardaki kullanımlarının doğu illerimizdeki çok sayıda küçük kuruluşun küçük ve orta çaptaki
kredi taleplerini engellediği,
— Kalkınmada tkinci Derecede öncelikli Yöreler içinde yer alan Malatya tüne geçmiş yıl­
larda hibe ve ucuz kredi kullandırımı yoluyla verilen teşvikler sonucunda Malatya Organize
Sanayi bölgesinde çoğu ihracata yönelik sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı ve bölgedeki sa­
nayinin tarıma ve hayvancılığa dayalı olarak gelişebileceği,
— Getirilen bu tür imkânların yöreden kaçan yöre sermayesi yanında diğer bir kısım ser­
mayenin de yöreye çekilmesini mümkün kılacağı,
Şeklinde görüşler dile getirilirken diğer bir kısım açıklamalarda da, son 10-15 yılda bölge­
den diğer illere büyük bir göç yaşandığı, bölgenin cazibe merkezi olan Erzurum'da bile son
20 yıldır nüfusun sabit kaldığı ve bölgenin millî gelirden aldığı pay gibi gelişmişlik ölçülerinin
sürekli olarak kötüleştiği, gelişmiş batı ülkelerinde bölgelerarası gelişmişlik farkının 1,5 olarak
kabul edildiği ancak bu oranın Kocaeli ile Erzurum arasında 7 olarak gerçekleştiği ve bu tür
projelerin bütün bu göstergeler göz önüne alındığında sadece ilgili bölgelere değil tüm Türki­
ye'ye yönelik olduğu belirtilerek hükümet tasarısının desteklendiği ifade edilmiştir.
Hükümet adına yapılan açıklamalarda;
— Ülkemizde yaşanagelen bölgelerarası kalkınma farklılıklarını gidermeye yönelik olarak
1960'Iı yıllardan beridir proje bazında çalışmalar yapıldığı ancak söz konusu projelerin belli
bir aşamada tıkandığı, dolayısıyla bu aşamada hazırlanan kanun tasarısıyla kalkınma planla­
rında öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla proje bazındaki çalışmaların bir kanunla belli
bir teşkilatın sorumluluğuna verilmesiyle, ileride görev alacak siyasî kadroların da kanun gere­
ği belli planlara ve projelere bağlı çalışmalarla hizmeti daha etkin bir şekilde yürütebileceği,
Hazırlanan tasarıların Anayasa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görev ve yetki­
leri açısından herhangi bir aykırılık taşımadığı aksine hükümet programı ve plan açısından da
uyumlu olduğu, günümüze kadar bölgesel kalkınma projeleri olarak yürütülen bu teşkilat ya­
sasında toplanmasıyla devamlılık kazanacağı,
belirtilmiştir.
Görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesi, verilen önerge doğrultusunda amaç bölümüne, Doğu Anadolu
bölgesinde özel önem taşıyan "...hayvancılık..." ibaresinin de eklenmesi suretiyle,
Tasarının 3 üncü maddesi, verilen redaksiyon yetkisi dahilinde (k) fıkrasına "... ve kırsal
..." İbaresinin eklenmesi suretiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 283) ' • <
Download