T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06/5804
11 MAYIS 2010
Konu :Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi
Değerlendirme Kurulu.
GENELGE
2010/12
Dış ticaretimizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik
hedefimiz, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak ihracatımızın 500 milyar dolara çıkarılmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından başlatılan çalışmalar
yoğun bir şekilde sürdürülmekte, özellikle ihracata dönük üretimin artırılması konusunda memnuniyet verici sonuçlar elde edilmektedir.
Belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için, öncelikle ülkemiz imalat sanayii ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Bütün sektörlerde ihracat hedeflerimize yönelik ortak politikalar geliştirilerek, sürdürülebilir ihracat
artışının sağlanması, ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi ve yurt içinde yaratılan katma değerin artırılması, yakın gelecekte ulaşılması gereken
hedefler olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede; konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bir plan dahilinde aktif olarak çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı, üretimle ihracatın birlikte ele
alındığı bir “Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi” geliştirmek amacıyla, “Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” kurulması uygun görülmüştür.
Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı
olduğu Devlet Bakanının başkanlığında; Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın müsteşar düzeyinde,
T.C. Merkez Bankası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBĠTAK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ġhracatçılar Meclisi’nin (TĠM) başkan düzeyinde, Türkiye Ġhracat Kredi Bankası’nın (Türk Eximbank) Genel Müdür düzeyinde katılımıyla oluşturulacaktır. Ġhtiyaç halinde, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de Kurul çalışmalarına katılımı,
Kurul Başkanı tarafından değerlendirilecektir.
Kurul, ilk toplantısında çalışma planını ve takvimini görüşecek, çalışma usul ve esaslarını
belirleyecektir. Kurul çalışmalarının belirli bir bütünlük içerisinde etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla alt kurullar, komiteler ve teknik çalışma grupları
oluşturulabilecektir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Download