kalp ve damar cerrahisi - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kalbin ve vasküler sistemin akkiz ve konjenital hastalıklarının cerrahi
olarak tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. Bu hastalıklar ile ilgili bilimsel
araştırma ve çalışmalar uzmanlık dalının temel kapsamında yer alır. [Öngörülen
6 yıllık eğitim süresine ek olarak eski uzmanlık tüzüğüne göre çocuk kalp damar
cerrahisi uzmanlığı için üç yıllık eğitim gerekmekte idi.] Ayrıca kalp ve damar
cerrahisi uzmanlığı için genel cerrahi uzmanları için ek olarak üç yıl, göğüs
cerrahisi uzmanları için ek olarak üç yıl ihtisas süresi ile tamamlanır. Kalp ve
damar cerrahisi uzmanları için göğüs cerrahisi uzmanlık eğitim süresi iki yıldır.
AMAÇ:
Kalp ve damar cerrahisi alanında bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak
cerrahi ve teorik bilgiyi kazanmış, bilimsel makale okuma ve tartışma alışkanlığı
kazanmış, sorgulayan, yeni gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslar arası
bilimsel toplantılara katılan, en az bir yabancı dili kongre ve toplantılara sunum
yapabilecek düzeyde geliştirilmiş, çalıştığı kurumun bilimsel düzeyini
yükseltecek ve ülkesinin çıkarlarını gözeten uzman yetiştirmektir.
EĞİTİM SÜRESİ:
Kalp ve damar cerrahisi eğitim süresi 6 yıldır.
-
Anesteziyoloji ( 1 ay )
-
Gögüs Hastalıkları ( 1 ay )
-
Göğüs Cerrahisi ( 3 ay )
-
Kardioloji ( 2 ay) (1 ay erişkin, 1 ay pediatrik)
-
Genel Cerrahi ( 3 ay )
-
Acil ( 1 ay ) rotasyonlarını içerir.
Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım (Tüzük dışı)
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM KAPSAMI
A – ERİŞKİN
-
Tıbbi etik
-
Tarihçe ,anatomi, fizyoloji, farmakoloji, patoloji
-
Kalp hastalıklarında tanı ( Eko, anjiografi, kateterizasyon, nükleer
görüntüleme teknikleri )
-
Erişkin kalp cerrahisinde anestezi
-
Kalbin korunma yöntemleri
-
LCO ,geçici mekanik sirkülatuar destek, ventriküler asist device (
İABP), total artificial heart
-
Kardiopulmoner resistütasyon
-
Postoperatif yoğun bakım izlem teknikleri
-
İskemik kalp hastalıklarında cerrahi yaklaşım
-
Akkiz mitral kapak hastalıkları ve cerrahisi
-
Akkiz aort kapak hastalıkları ve cerrahisi
-
Akkiz triküspit kapak hastalıkları ve cerrahisi
-
Kalp kapak protezleri
-
Perikard hastalıkları ve cerrahisi
-
İntratorasik anevrizmalar ,torakoabdominal anevrizmalar ve
diseksiyonlar
-
Kalp ve büyük damar yaralanmaları
-
Kardiak tümörler ve cerrahi yaklaşım
-
Kardiak ritm bozukluklarına cerrahi yaklaşım
-
Transplant cerrahisi
-
Minimal invasiv kalp cerrahisi
-
Robotik cerrahi
-
Kalp ve damar cerrahisinde temel adli tıp bilgileri
-
Damar hastalıklarında temel kavramlar, fizik muayene ve tanı
yöntemleri
-
Vasküler greftler ve stentler
-
Aort-iliak obstrüksiyonda cerrahi
-
Femoral ,popliteal ve distalinde cerrahi tedavi
-
Akut arter tıkanıklıkları
-
Ekstra anatomik bypasslar
-
Diabetik ayak
-
Renal arter hastalıklarında cerrahi tedavi
-
Supraaortik dallar ve extrakranial carotid arter cerrahisi
-
Torasik outlet sendromu
-
Vasospastik ve kollagen damar hastalıkları
-
Anevrizmalar ( Abdominal – Periferik )
-
Konjenital vasküler anomaliler
-
Periferik damar yaralanmaları
-
Venöz yetersizlik ( Yüzeyel – Derin )
-
Varis
-
Derin venöz trombozlar
-
Pulmoner embolism
-
Lenf hastalıkları
B – KONJENİTAL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM KAPSAMI
-
Kalbin embriyolojisi ve anatomisi
-
Pediatrik kalp cerrahisinde anestezi ( Yenidoğan, infant, çocuk )
-
Pediatrik kalp cerrahisinde yoğun bakım özellikleri
-
Patent duktus arteriosus ,vasküler ringlerin cerrahi düzeltimi
-
Atrial septal defekt ,parsiyel ve total anormal venöz dönüş, cor
triatriatum ,unroofed coronary sinus sendromunda cerrahi yaklaşım
-
Triküspit atrezisi ve Ebstein anomalisine cerrahi yaklaşım, sağ kalp
bypass operasyonları
-
Ventriküler septal defekt ve atrio-ventriküler septal defekte cerrahi
yaklaşım
-
Truncus arteriosusa cerrahi yaklaşım
-
Aorto pulmoner pencerenin cerrahi düzeltilmesi
-
Koroner arter çıkım anomalilerine cerrahi yaklaşım
-
Sol ventrikül çıkım yolu obstruksiyonları cerrahi tedavisi
-
Aort koarktasyonu ve interrupted aortic arch ve aort atrezilerine
cerrahi yaklaşım
-
Konjenital mitrak kapak hastalıklarına cerrahi yaklaşım
-
Büyük arter transpozisyonları ve corrected transpozisyonlarda
uygulanacak cerrahi teknikler (Palyatif ve tüm düzeltme teknikleri)
-
Fallot tetralojisine cerrahi yaklaşım
-
Çift çıkımlı sağ ve sol ventriküllere cerrahi yaklaşım
-
Konjenital kalp hastalıklarında palyatif cerrahi girişimler
-
Pediatrik transplant cerrahisi
-
Kardiak tümörlere cerrahi yaklaşım
CERRAHİ UYGULAMALAR VE TEMEL HEDEFLER
BİRİNCİ YIL:
Cerrahi hakkında temel bilgileri öğrenmek, cerrahi girişimler için gerekli
anatomi bilgisini edinmek. Basit cerrahi girişimler konusunda deneyim
kazanmak. Cerrahi takımın bir üyesi olmanın gerektirdiği sorumlulukları idrak
etmek. Anamnez alma, poliklinik hastalarının muayene ve takibi, seminer ve
makale çalışmalarına katılma. Torasentez ,tüp torakostomi ,kardiopulmoner
resüstasyon ,arteriyel ve santral venöz kanül yerleştirilmesi ,interkostal blokaj,
nasotrakeal aspirasyon, basit cilt dikişlerinin konulması gibi işlemlerin
yapılmasına katılması veya yapması gerekmektedir. Birinci yıl içinde anestezi
ve acil rotasyonu gerçekleştirilir. Ameliyatlara 3 cü veya 4 cü asistan olarak
girmek.
İKİNCİ YIL:
Ameliyatlara asistan olarak girmek ,yoğun bakımda hasta takibi konusunda
( bir kıdemli denetiminde ) bireysel karar verebilme yeteneğini kazanmak.
Anamnez alma ,poliklinik ve klinik hastaların takibi ,deneysel araştırma
çalışmalarına kıdemli araştırmacılara yardımcı olarak katılma. Pompa fizyolojisi
ve intraaortik balon pompasını tanıma, kullanımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi.
Varis pake eksizyonu, sternotomi ve kapaması, intraaortik balon takılması, basit
embolektomi, torakotomi ve kapaması, minör amputasyon, kalıcı port ve dializ
kateteri takılması, safen venin greft olarak hazırlanması gibi işlemlerin
yapılmasına katılması veya yapması gerekmektedir. İkinci yıl içinde genel
cerrahi rotasyonu gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ YIL:
Birinci ve ikinci yıl asistanları ile birlikte ekip çalışmasını pekiştirmek ve
onların eğitimine katkıda bulunmak ve ameliyatlara asistan olarak girmek.
Bilimsel araştırmayı planlama, yürütme ve sonuçlandırma becerisini kazanma.
Bilimsel makalelere ve tebliğlere katılma. Uzmanlık tezi konusunu araştırmak.
Periferik
arter
cerrahisinde
basit
anastomozlar
yapma,
komplike
embolektomiler, lumbal ve torakal sempatektomi, arteriyo-venöz fistül açılması,
patent duktus arteriosus kapatılması ,kardiopulmoner bypass için hazırlama gibi
işlemlerin yapılmasına katılması veya yapması gerekmektedir. Üçüncü yıl içinde
kardioloji ( Erişkin ve çocuk ) ve göğüs hastalıkları rotasyonları gerçekleştirilir.
Tez konusu belirlenip, başlanma hazırlığını bitirme.
DÖRDÜNCÜ YIL:
Kıdemsiz asistanların eğitimine katkıda bulunmak, ameliyatlarda son sene
asistanlarını ve gerektirdiği takdirde öğretim üyelerini asiste edebilme
yeteneğini ve uygun denetim altında tek başına ameliyat yapma tecrübesini
kazanma. Kıdemli asistan veya öğretim üyesi denetiminde yoğun bakım hasta
sorumluluğu alabilme yetkisini kazanma. Uzmanlık tezine başlama. Bilimsel
makale yazma becerisini kazanma. Aorto-bifemoral ve aorto-femoral bypass
,extra anatomik bypasslar, travmatik arter ve ven yaralanması tamiri ,arteriovenöz fistül onarımı ,koroner arter cerrahisi için greft hazırlanması ,koroner arter
cerrahisi sırasında proksimal anastomoz gerçekleştirimesi, konjenital palyatif
cerrahi girişimler ( shunt ameliyatları ,pulmoner banding ) gibi işlemlerin
yapılmasına katılması veya yapması gerekmektedir. Göğüs cerrahisi rotasyonu
gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ YIL:
Kıdemsiz asistanların eğitimine katkıda bulunma. Ameliyatlara girmek ve
gerektiğinde öğretim üyelerini asiste edebilmek ve uygun denetim altında tek
başına ameliyat yapabilme tecrübesini kazanma.Tek kapak replasmanı
,kardiopulmoner bypass için femoral arter kanülasyonu ,atrial septal defekt
onarımı gibi işlemlerin yapılmasına katılması veya yapması gerekmektedir.
Bilimsel araştırmayı planlama ,yürütme ve sonuçlandırma becerisini kazanma.
Uzmanlık tezini tamamlamak. Kliniğin bilimsel makale ,kongre tebliği, poster
uygulamalarına katılma. Erişkin ve çocukta basit müdahalelerin ve açık kalp
cerrahisinin bir uzman yardımı ile gerçekleştirilmesi.
ALTINCI YIL:
Kıdemsiz asistanların eğitimine katkıda bulunma. Ameliyatlarda birinci
asistan olarak girme ve gerekli denetim altında tek başına ameliyat yapma
tecrübesi kazanma. Düşük riskli erişkin ve konjenital kalp ameliyatlarını bir
uzmanın gözetim ve denetimi altında gerçekleştirme. Gerekli denetim altında
kalp ve damar cerrahı olarak çalışma ve klinik idare edebilme yeteneğini
kazanma. Deneyimi artırıcı her türlü kardiovasküler cerrahi müdahalelerin
asistanlar yardımı ile yapılması. Klinik araştırma ve bilimsel çalışmalar yapma.
14.06.2005
Tıp Fakültesi Dekanlığına,
İlgi:B.30.2.HAC.0.01.00.01 / 3463 sayılı ve 20 mayıs 2005 tarihli yazınız
hakkında.
Uzmanlık eğitiminin standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarına temel
olacak alanımızla ile ilgili çekirdek eğitim programını (bilgi ve beceri ve tutum)
ve araştırma görevlilerinin yıllara göre görev ve yetkilerini belirtir metin ekte
sunulmuştur.
Saygılarımla bilgilerinizi rica ederim.
Prof.Dr.M.Erkmen BÖKE
Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
Download