Birinci Basamakta Ürolojik Aciller

advertisement
Birinci Basamakta Ürolojik
Aciller
Dr. N.Kemal HATİPOĞLU
Dicle Üniveristesi Tıp Fakültesi
Üroloji Ana Bilim Dalı
En sık görülen aciller
•
•
•
•
•
•
Yan ağrısı
İdrar retansiyonu
Testiküler ağrı
Hematüri
Penisle ilgili problemler
Kateter problemleri
Yan ağrısı
Üreteral kolik
Taş var mı?
Ateş
Piyelonefrit
İnfeksiyon var mı?
TİT
Akut abdomen
Ürolojik hastalık
dışında bir neden?
DUSG
Divertiküler hast
.
Hemogram,
Biyokimya
Yan Ağrısı - Tedavi Prensipleri
•
•
•
•
Semptomları tedavi et – analjezi
Hemogram biyokimya
Ateş varsa hemokültür
Antibiyotik
– Kinolon
– Gentamisin
• Parenteral tedavi
– Ağrı kontrolü
– Kr yüksek ise
Yan Ağrısı – Karar Basmakları
DUSG de taş var
DUSG de taş yok
Ateş var
Ateş yok
Hematüri var
Hematüri yok
Kr yüksek
Kr normal
Loin pain – pyrexia and stone
UPJ de taş
Üriner sistemde taş var ise
IVP veya kontrastsız BT
UPJ’de taş
IVP anatomi ve fonksiyon
hakkında bilgi verir
Sadece nefrogram
Yüksek kreatinin, ateş,
veya non-fonksiyone
böbrek USG ile
değerlendir
Dilate
pelvikalisyel
sistem
Fonksiyon yok veya ateş
yüksek ise nefrostomi
Nefrostomi lokal anestezi altında uygulanabilir
1
Yan ağrısı- Üriner Sistemde Taş Var
• Ağrı yok
• Ateş yok
• Kreatinin normal
• Aceleye gerek yok
Yan ağrısı- Üriner Sistemde Taş Yok
• Ateş
– biyokimya, hemogram kontrolü
– Piyelonefrit gibi tedavi et
– Üriner USG
• Ateş yok, hematüri var
– Renal kolik gibi tedavi et
• Hematüri yok
– Ürolojik hastalıklar dışı hastalıkları düşün
• Akut abdomen
• Divertikül
• Penkreatit…
Yan Ağrısı- Üriner Sistem Dışı Hastalık
CRP
Amilaz
Acil
USG/BT
Divertikül
Aort anevrizması
İdrar Retansiyonu
Mesane çıkım
obstrüksiyonu
Ağrı var mı?
Ağrı yok
Anüri
Hasta şokta mı?
Fizik muayene
Ateş
TİT
Tam kan sayımı
Biyokimyasal
analiz
Mesane
görüntüleme
Retansiyon – Tedavi Prensipleri
•
•
•
•
•
Semptomları tedavi et, retansiyonu gider
Biyokimyasal analiz
Ateş varsa kan kültürü
Antibiyotik başla
Parenteral tadavi, ağrı kontrolü ve Kr
yüksek ise
Retansiyon – Tedavi Basmakları
Mesane
Ağrı
Kreatinin
Dolu
Var
Yüksek
Boş
Yok
Normal
2
ağrı + rezidüel >400ml ise drenaj
2
Retansiyon – Kateterizasyon
•
•
•
•
•
Hemen uygula
Uretral kateter 14/16 F
Rezidüel idrar miktarını kaydet
Kateterizasyon başarısız ise konsültasyon
15 F suprapubik kateterizasyon
Kronik Retansiyon
Kronik Retansiyon – Tedavi Basmakları
Yüksek basınçlı Kronik retansiyon
Düşük basınçlı Kronik retansiyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ağrı yok
İnkontinan
Artmış kreatinin
Bilateral hidronefroz
Ağrısız
Kuru
Kreatinin normal
Mesane distandü
Böbrekler normal
Kronik Retansiyon - Tedavi
Yüksek basınçlı Kronik retansiyon
Düşük basınçlı Kronik retansiyon
•
•
•
•
• Acil olarak tedaviye gerek
yok
Parenteral sıvı
Kateter uygula
Aldığı-çıkardığı takibi
Elektrolit kontrolü
Testis Ağrısı
Testis torsiyonu
Ağrı var mı?
Fizik muayene
Ateş
Epididimit
Kabakulak
Şişlik var mı?
TİT
Geçirilmiş hastalık?
Skrotal Doppler
USG
Testis Ağrısı
• Ağrı ve şişlik
– Var
• İdrar yolu infeksiyonu hikayesi
– Yok
• Kabakulak hikayesi
– Yok
Aksi ispatlanana kadar torsiyon olarak kabul edilir
Testis Torsiyonu
Yüksek
Şişlik
ama
Ağrı olması şart
değil
Testis Torsiyonu
3
Testis Torsiyonu
Epididimit
Torsiyon
3
Testis Torsiyonu - Tedavi
• Zaman varsa
– Skrotal doppler USG
• Zaman yoksa
– Skrotal eksplorasyon
Sadece 4 saat zamanınız var
Minör torsiyon - canlı
Major torisyon – ? Canlı!
Major torisyon – Canlı!
Major torisyon – Nekroz
Epididimit
• < 30 yaş
– Cinsel yolla bulaşan hastalık,
– Kinolon, doksisiklin
• >50 yaş
– İdrar yolu enfeksiyonu
– Kinolon
Hematüri
Ürotelyal kanser
Dizüri ?
Taş hastalığı
Pıhtı var mı?
Retansiyon var mı?
Fizik muayene
DRM
Ateş
TİT
PSA
Sitoloji
Üriner USG
IVP
Sitoskopi
Hematüri
• Ağrı
– Yok
• Hikaye
– Özellik yok
• Retansiyon
– Miksiyon var
Aksi ispatlanana kadar mesane tümörü olarak
kabul edilir
Problems with the penis - Mx
Fimozis
Parafimozis
Priapism
Sünnet
Redükte et
Araştır
Priapism
• Ağrı
• Travma
• pO2 basıncı
Priapism - Tedavi
Yüksek akımlı priapism
• Acil
• Angio
• Embolizasyon
Düşük akımlı priapism
• Egzersiz
• Aspirasyon
• Fenilefrin
• Şant operasyonları
Kateter Problemleri
•
•
•
•
Kateter tıkanabilir
Düşebilir
Balon inmeyebilir
Kateter yanından idrar gelebilir
Kateter Problemleri
• Tıkalı kateter
– Kateteri değiştir
– Antibiyotik başla
• Ateş varlığında
Kateter Problemleri
• Düşmüş kateter
– Tekrar uygula
Kateter Problemleri
• Balon inmiyor
– Balon şişirme yolunu sakın kesme
– Konsultasyon iste
Kateter Problemleri
• Kateter yanından idrar geliyor
– Antikolinerjik başla
Download