AOF-isletme-3167-Finansal_Yonetim-Notlar(CS-Final(2003

advertisement
AOF-İŞLETME – 3167 - FİNANSAL YÖNETİM - NOTLAR(ÇIKMIŞ SORULAR - FİNAL(2003 - 2011))
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)
47.)
48.)
49.)
Basit Faizde Gelecek Değer Formülü: S=P(1+in) P(Ana para), İ(Faiz oranı), N(Zaman)
Bileşik Faizde Gelecek Değer Formülü: S=P(1+i)n P(Ana para), İ(Faiz oranı), N(Zaman)
Iskontolama: Paranın bu günkü değerini hesaplama; P = S / (1 + in)’ dir.(Aynı zamanda basit iç ıskonto yöntemidir. P:Peşin, S:Vade)
Basit İç Iskontoya Göre Satış Fiyatı: Nominal değer / (1 + (Faiz oranı x Vade) / 360)
Basit Dış İskonto: P = S(1 - in)
(3) Nominal faiz, Reel faiz ve Enflasyon Oranı Arasındaki İlişki: 1 + RFO = 1 +NFO / 1 + EO’ dur.
Ortakların Karlılığı Ölçülürken Kullanılan Oran: Net kar / Özkaynaklar
Dağıtılmayan Karların Maliyeti = Dağıtılan kar payı / H.S. Piyasa değeri + Kar payı büyüme oranı’ dır.
(3) Birleşik Kaldıraç Derecesi: BKD = Faaliyet kaldıracı derecesi x Finansal kaldıraç derecesi
(2) Olasılık Dağılımı Yöntemi: Beklenen Getiri = Beklenen Getiri x Getiri Olasılığı dır. Yada Net Nakit Akışı x Olasılık
Her bir yıl için belirlilik eşiti katsayıların bulunması = Belirli net nakit girişleri / Riskli net nakit girişleri
(3) Vergi oranının %50 olması durumunda bir işletmenin bankadan aldığı %70 faizli kredinin gerçek maliyeti = (P x %50) x %70’ tir.
500 Milyar $ GSMH’ya sahip bir ülke GSMH’nı 5 yıl arka arkaya %5 arttırırsa 5 yıl sonunda; (((((500x1.05)x1.05)x1.05)x1.05)x1.05)
Başabaş satış tutarı: Sabit giderler / (Birim satış fiyatı – Birim başına değişken giderleri)
Başabaş noktasındaki birim ürün satış fiyatı = Sabit Giderleri + Değişken giderler / Başabaş üretim hacmi
Birim Satış Fiyatı = Sabit Giderler + Değişken Giderler(Yani B. Değişken Giderler x Başabaş Üretim Hacmi) / Başabaş Üretim Hacmi
(2) 3/10 Net 45: “45 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde ödenirse %3 indirim yapılır.” Anlamına gelir.
(3) Net 45 koşulu ile günlük 60 TL lik alım sonucu oluşan fon sorulduğunda: 45 x 60 işlemi yapılır.
(2) 3/15 Net 30 kredi şartı 1 yıl içinde kullanılmamışsa: Y. Maliyet=(Isk oranı / 1 - Isk oranı) x (365 / Kredi süresi - Peşin ısk süresi)
İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = Ödenen kar payı / Net çıkarılma fiyatı(Satış fiyatından çıkarılma maliyetlerinin düşülmesidir.)
Yatırımın Karlılığı = Toplam net nakit girişi / Yatırım tutarı (Yatırım karlılığı en yüksek olan proje tercih edilir.)
Geri Ödeme Süresi = Yatırım tutarı / Yıllık net nakit girişi (Statik yöntemler içinde en çok kullanılan yöntemdir.)
Karlılık Endeksi = Net nakit girişlerinin bugünkü değeri / Nakit çıkışlarının bugünkü değeri
(2) Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli(CAMP Yöntemi): k = Risksiz faiz oranı + Beta katsayısı(Piyasa getiri oranı – Risksiz faiz ora)
(2) Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar’ dır.
Satış Fiyatı = Sabit giderler + Değişken giderler / Başabaş noktasındaki üretim miktarı
(2) Mali Kar = Dönem karı + Kanunen kabul edilmeyen giderler – Vergiden muaf gelirler ve indirimler
Belirlilik Eşitliği Katsayısı: Askari net nakit girişi / Riskli net nakit girişi
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi: Yıldaki gün sayısı / Alacak devir hızı(Yani Kredili satışlar / Ticari alacaklar)
I. Temettü tutarı: Ödenmiş Sermaye x Temettü Oranı(0,05(TTK ya göre))
(2) “6 TL den ve %15 ihraç gideriyle hisse senedi ihraç eden bir işletmede” ile başlayan sorunun cevabı; 39.6’ dır.
“5 yıl boyunca her yılın sonunda 15000 TL net nakit girişi yaratması beklenen” ile başlayan sorunun cevabı; 56,862’ dir.
(2) “Bir işletmenin kredi politikasında yaptığı değişiklikten sonra satışları 12 milyar TL” ile başlayan sorunun cevabı; 228 milyond.
(2) “90 gün vadeli 100 YTL nominal değerli hazine bonosunu 95,2 YTL den satın alan” ile başlayan sorunun cevabı; 96,97’ dir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finans Yöneticisi: İşletmelerde Yatırım ve Finansman kararlarından sorumlu olan kişiye denir.
Gizli Otofinansman: Finans yöneticisinin muhasebe ve finansmanda kullanılan değerlendirme tekniklerinden yararlanarak
işletmede saklı fonların oluşmasını sağlamasına denir.
Finans: Kişi ya da kurumların yararlanacağı para fon ya da sermayeye denir.
Finansal Yönetim: İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasına denir.
İşletmelerin Birleşmesinde Etkili Olan Faktörler: Vergi yasalarından yararlanma – Finansman kolaylığı sağlama – Ölçek
ekonomisinden yararlanma – Riskleri azaltma(- İş gören devir hızını yükseltme değildir.)
Borçla Finansmanın Özellikleri: Faiz ve anapara ödeme yükümlülüğü, Faizin vergiden düşülebilmesi, Vadesinin olması.(Risk fazla)
Halka Açık Şirketler: Sermaye piyasası kurulunun denetimindedir.
(2) Bir şirketin halka kapalı yada açık olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterler: Hisse senetlerinin borsaya kota
edilip edilmediği – Ortak sayısı – Yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı – Pay sahipliğinin devredilebilirliği(Yöneticilerin uzmanlık alanları kriterlere girmez.)
Senedin Kırdırılması: Bir senedin paraya dönüştürülmesine yada ıskonto ettirilmesine denir.
(2) İşletmelerin amaçlarından olan kar maksimizasyonunun en önemli eksiklerinden biri zaman faktörünü dikkate almaması’ dır.
Limited şirketi ile ilgili: - Tahvil ihraç edemez - En az 2 ortakla kurulabilir - Ortakların sorumlulukları sınırlıdır - Sermaye artırımı için
ortakların oybirliği gereklidir.(- Ortaklara sermaye payları için hisse senedi verilemez)
(2) Likidite Oranları: İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek için hesaplanan oranlardır.
(2) Sermaye Bütçelemesi: Yatırım projelerinin(değerlendirilmesi) analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine denir.
Adi Ortaklık: 2 yada daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sözlü bir anlaşma ile kurdukları ortaklık türüdür.
Kayıtlı Sermaye Sistemi: Halka açık şirketlerin sermayelerini daha az formaliteyle arttırmasına olanak sağlayan sisteme denir.
50.) Kayıtlı sermaye tavanı, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenir.
51.) Fon Akım Tablosu: İşletmelerdeki büyümenin hangi kaynaklardan ve nasıl finanse edildiğini gösteren finansal tablodur.
52.) (3) Kredi Analizi: İşletmenin likidite durumunu ve kısa vadeli borç ödeme kabiliyetini saptamak amacıyla kredi verenlerce yapılan
analizlerdir.
53.) Oran Analizi: Bilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin birbirine oranlanması suretiyle yapılan analize denir.
54.) Likidite Oranları(KVB Ödeme gücünü tesbit etmek için kullanılan oranlar): Cari oran –Likidite oranı(Asit-Test) –Nakit oranı(Hassas)
55.) Cari Oran: İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren orandır.
56.) İşletmelere kredi kullandıran kuruluşların finansal analiz yapmalarının nedeni işletmelerin borç ödeme yeteneğini ölçmektir.
57.) Faaliyet Oranları: - Stok devir hızı – Alacak devir hızı – Alacakların ortalama tahsil süresi – İşletme sermayesi devir hızı – Maddi
duran varlık devir hızı – Öz kaynakların devir hızı
58.) Maddi duran varlıkların leasing yoluyla edinilmesi, maddi duran varlık devir hızının yüksek görülmesine neden olur
59.) Proforma mali tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemler: Satışların yüzdesi yöntemi’ dir.
60.) Sabit Giderler: Üretimden bağımsız giderlerdir. Örnek; Faiz, Sigorta, Vergi, Yönetici maaşları ve amortismanlar’dır.
61.) Teknik Değer Kaybı: Sabit varlıkların üretim sırasında aşınma ve yıpranma nedeniyle uğradığı değer kaybına denir.
62.) Olağanüstü Finansal Plan: önceden belirlenmiş tek bir amacı gerçekleştirmek için hazırlanan finansal planlara denir.
63.) (2) Birlik İlkesi: Tüm sorumluluk ve kar merkezleri için hazırlanan bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmesi gereğini ifade eden ilke.
64.) Kesinlik İlkesi: Planlanan faaliyetler ile gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının gerçekçi varsayımlara dayanması gereğini ifade eden ilk
65.) Regresyon Yöntemi: Satışlarla doğrudan bağlantılı bilanço ve gelir tablosu kalemleri arası ilişkilerin araştırıldığı ve bilanço
kalemlerinin satışların bir fonksiyonu olarak ele alındığı finansal planlama tekniğidir.
66.) Oranlar Yöntemi: Yeni kurulmuş geçmiş yıllara ilişkin verisi olmayan bir işletmenin finansal planlama çalışmalarında bu teknik kulla.
67.) Genel Bütçe: İşletmenin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere denir.
68.) (2) Üretim Fonksiyonu İle İlgili Bütçeler: Genel imalat giderleri, iş gücü, hammadde ve malzeme bütçeleridir.
69.) Bütçeleme: İşletmelerin belirledikleri hedeflerin sayılarla gösterilmesine denir.
70.) Çalışma Sermayesi: Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan ve kısa sürede paraya
dönüşme özelliğine sahip varlıklara ve bu amaçla yapılan harcamalara denir.
71.) (2) Çalışma Sermayesinin Özellikleri: - Sabit varlıklardan ayıran özellikleri(Daha likit olması, Kısa vadeli olması, Daha esnek
kararlara olanak tanıması, Bölünebilir olması) – Hareketlilik fazladır – Unsurlar birbirleri ile ilişkilidir – Kısa zamanda revize edilebilir
– Çalışma sermayesine yapılan yatırımların(işletmenin risk derecesine etkisi sınırlıdır – Riski düşüktür.)
72.) (2) Çalışma Sermayesi: - Çalışma sermayesi yönetimi finans yöneticisinin zamanının büyük bir kısmını alır - Menkul değerlerin
değerinin düşmesi net çalışma sermayesini düşürür - Alacakların vadesinde tahsil edilememesi net çalışma sermayesini azaltır Borçların zamanında ödenememesi çalışma sermayesinin yetersizliğini gösterir.(- Satışlarla çalışma sermayesi arasında doğru yönlü
ilişki vardır.)
73.) (2) Sürekli Çalışma Sermayesi: İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine
olanak tanıyan minimum dönen varlıklar toplamına denir.(Ekonomik ve mevsimlik değişmeleri göz önünde bulundurulmaz.)
74.) Değişken Çalışma Sermayesi: İşletmelerin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu sürekli çalışma sermayesinden ayrı olarak
ihtiyaç duydukları çalışma sermayesine denir.
75.) Çalışma sermayesinin yetersiz olmasına yol açan faktörler: - Uzun vadeli borçların ödenmesi – İş hacminin genişlemesi – Girdi
fiyatlarının yükselmesi - Menkul değerlerin değerinin düşmesi(- Sermayenin azaltılması) – Zarar edilmesi – Harcamaların artması –
Yanlış kar dağıtım politikaları – Maddi duran varlık alınması – Alacakların vadesinde tahsil edilememesi – Senet ve stokların düşük
değerle satılması
76.) (2) Hazır Değerler: Kasa – Alınan çekler – Bankalar – Diğer hazır değerler(Damga, Posta pulu, Vadesi gelmiş tahvil kuponu vb.)
77.) Nakit Yönetimi: İşletmelerin, finansal yükümlülüklerini karşılamak ve yatırım fırsatlarından yararlanmak için yeterli nakit sa. denir.
78.) (2) İşletmelerde nakit yönetiminin temel amacı, likidite ile uzun vadeli karlılık arasında denge kurmaktır.
79.) (2) İşletmelerde nakit bulundurma gereksinimi: alım, yatırım ve ödemeler arttırır.
80.) Yüksek miktarda nakit bulundurulmasının maliyetleri(sonuçları): - Gereksiz harcamalar yapılması - İşletmenin kredi değerliliğinin
düşmesi – Faiz yükünün artması – Faiz getirisinden mahrum kalınması(Karlı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi) – Nakdin değer
kaybına uğraması
81.) Alacaklar düzeyi: Kredi politikasının esnek olması, ekonomide durgunluk, kredili satışların artması satışların artması düzeyi arttırır.
82.) (2) Alacak Düzeyini Belirleyen Faktörler: - Kredili satışların toplam satışlara oranı - Satışların hacmi - Kredi ve tahsilat politikası Rekabet – İşletmenin büyüklüğü(- Ortaklık yapısı değildir.)
83.) Bir işletmede alacakların kontrol altında olup olmadığını belirlemek için başvurulabilecekler; Alacaklar / Satışlar – Alacak devir hızı –
Alacaklar / Toplam varlıklar – Alacakların ortalama tahsil süresi(Alacaklar / Net kar başvurulmaz)
84.) Kredi Politikasının Esnekleştirilmesiyle; Stok bulundurma maliyetleri, satışlar, alacak tahsil maliyetleri ve alacakların oranı artar.
85.) Teminat: Borcun zamanında geri ödenmemesi durumunda alacakların değersiz hale gelmemesi için müşterilerden güvence a denir.
86.) Hammadde Stoku Bulundurmayı Etkileyen Faktörler: - Hammadde fiyatlarındaki beklentiler - İşletmenin depolama kapasitesi Stok bulundurma maliyetleri - Üretimin mevsimlik oluşu - Planlanan ürün miktarı - Emniyet stoku - Büyük alımlarda yapılan
tasarruflar - Fiyatlarla ilgili bekleyişler - Hammaddenin dayanıklılığı - Finansman imkanları ve maliyeti - Hammaddelerin sağlandığı
kaynak sayısı(- Kredili satışların hacmi etkilemez)
87.) Yarı mamul stoklarını etkileyen faktörler: Üretim sürecinin uzunluğu, üretimin katma değeri, üretim faaliyetinin sürekliliği, üretim
miktarı, yarı mamullerin başka işletmelere yaptırılıp yaptırılmaması’ dır.
88.) Stok Bulundurmama Maliyeti: Stok yetersizliğinin üretimde aksamalara yol açması nedeniyle katlanılan stok maliyetine denir.
89.) İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi(FİFO): Üretime sevk edilen stokların ilk satın alma partisinden yapıldığı varsayımına dayanan yöntemdir.
90.) Barkot Sistemi: Bir ürünün üretildiği yada ambalajlandığı ülke ve işletmeyi gösteren malın cinsini ve özelliklerini tanımlayan
uluslararası kurallara göre belirlenmiş çizgi ve boşluklardan oluşan tanımlama sistemine denir.
91.) (2) Yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı: üretim sürecinde bir faaliyetteki aksamanın diğer bir faaliyeti etkilemesini önlem.
92.) Ekonomik Sipariş Miktarı: Toplam stok maliyetlerini minimize edecek sipariş miktarını belirlemeye yöneliktir.
93.) Stok Değerleme Yöntemleri: LIFO – Piyasa fiyatı – Standart ve ortalama maliyet – FIFO – Belirli iş partilerine göre değerleme yönt.
94.) Stokların yetersiz olması; Müşteri kaybına, Üretimin gecikmesi ve durmasına, Maliyetlerin artmasına yol açar.(kaliteyi düşürmez)
95.) Stoksuz malzeme Yönetim(JİT) Özellikleri: - Japonlar tarafından geliştirilmiştir - 0 stok ve hata hedeflenmiştir - Toplam kalite
yönetimi uygulamalarından biridir - Gerektiği anda malzeme ihtiyaç noktasında bulunur - Küçük partiler halinde malzeme alımı
gerek
96.) Bağımlı Yatırımlar: Tamamlayıcı, İkame, Almaşık yatırımlardır.
97.) Yatırım Kararları Alınırken Gerekli Olanlar: Yatırımın ekonomik ömrü – Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki değeri – Yatırımdan
beklenen verim oranı – Yatırım tutarı(- Yatırımın teknolojik ömrü değildir.) – Net nakit girişleri – Yatırımın hurda değeri
98.) Yatırım kararları ile ilgili olarak; Risk ve beklenen getiri birlikte değerlendirilmelidir.
99.) Bir yatırımın net nakit girişlerinin hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar: Amortisman, Yatırımın hurda değeri, Vergi, Net kar
100.) (2) Geri Ödeme Süresi Sakıncaları: Paranın zaman değerini dikkate almaz(en önemli sakıncasıdır). Sonraki nakit girişlerini dikkate
almaz. Ortakların varlıklarını maksimize etme amacının göz ardı edilmesine yol açar.
101.) Primli Tahvil: Geri ödemesi nominal değerin üzerinde bir bedelle yapılan tahvil türüdür.
102.) Yatırım projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler: Net bugünkü değer, İç karlılık oranı, Karlılık endeksi yön.
103.) (2) Enflasyon; Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde özel bir risk türü olarak dikkate alınmalıdır.
104.) Net bugünkü değeri negatif olan bir yatırım projesi ile ilgili olarak söylenebilirki, proje beklenen karlılıkta değildir.
105.) Sabit Varlık Yatırımları: 1 yıldan uzun bir süreyle üretim faaliyetlerinde kullanılacak bina makine vb. varlıklara yapılan yatırı. denir.
106.) (2) Yenileme Yatırımı: Tamir ve bakıma rağmen çalışmayan tesislerin yerine yeni tesislerin satın alınıp işletilmesi için yapılan yatır.
107.) Genişleme Yatırımı: İşletmelerde satışların artması olasılığına karşı yeni pazarlar ele geçirmek amacıyla yapılan yatırımlara denir.
108.) Modernizasyon yatırımları: İşletmelerin daha çok maliyet tasarrufu ve üretim kalitesini yükseltmek amacıyla yaptıkları yatır. denir.
109.) Almaşık yatırım projelerinin değerlendirilmesinde iç karlılık oranı yönteminin kullanılması, hatalı yatırım projeleri seçimine yol aç.
110.) (2) Yatırımın Ekonomik Ömrü: Yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süredir.
111.) Yatırım projeleri statik değerleme yöntemlerine göre değerlendirilirken dikkate alınanlar: Yatırım tutarı – Yatırımın neden olacağı
nakit giriş ve çıkışları – Yatırımla ilgili amortismanlar(- Yatırım riski dikkate alınmaz.)
112.) İç Karlılık Oranı: Bir yatırımın beklenen net nakit girişlerinin bu günkü değerleri toplamını, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri
toplamına eşitleyen orandır.
113.) İç Karlılık Oranı: Paranın zaman değerini dikkate alır.
114.) Belirlilik eşitliği katsayısı “0 ile +1” değerler arasında yer alır.
115.) (3) Risk: Beklenen getirinin(nakit girişlerin), gerçekleşen getiriden(nakit girişlerinden) sapma olasılığına denir.
116.) Riski ölçmek için öncelikle yapılması gereken işlem Olasılık dağılımı tablosunun hazırlanmasıdır.
117.) 2 yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise değişim katsayısı düşük olan seçilmelidir.
118.) Riski ölçmek için öncelikle yapılması gereken işlem olasılık dağılımı tablosunun hazırlanması’ dır.
119.) Standart Sapma: Olası getirilerin beklenen getiriden sapma olasılığına denir. (Riskin tam tersidir.)
120.) Standart Sapma, yatırım projesinin riskini ölçer.
121.) Değişim Katsayısı: Yatırımların standart sapmaları eşitse hesaplanır.
122.) (2) Belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemleri: Simülasyon, Karar ağacı, Belirlilik eşitliği, Olasılık dağılımı,
Iskonto oranı
123.) Belirlilik Eşiti Yaklaşımı: Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan ve yatırımın ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı nakit girişlerinin risk derecesine göre düzeltilmesine olanak sağlayan yöntemdir.
124.) (3) Ticari Krediler(Satıcı Kredileri): İşletmeler açısından kendiliğinden oluşan kaynaktır.
125.) Finansman Bonosu: Vade en az 60 en fazla 720 gündür.
126.) Finansman Bonosu: Genellikle kredi değerliliği yüksek olan işletmelerce ihraç edilir.
127.) Kredi Politikasının Esnekleştirilmesinin Sonuçları: - Tahsil edilemeyen alacakların oranının artması - Alacak tahsil maliyetlerinin
artması - Satışların artması - Stok bulundurma maliyetlerinin artması(- Alacaklara bağlanan fonlar artar)
128.) A Tipi; Garanti kaydı taşımaz. B T; Banka kredisiyle destek. C T; Banka gar. E T; Hazine gar. F T; Başka bir ortaklığın garantisini taşır.
129.) Ters Repo: Menkul kıymetlerin belli bir vadede geri satım taahhüdüyle alımına denir.
130.) Repo ve Ters Repo Konuları: Devlet ve yabancı tahvilleri, Hazine ve Banka bonoları, Borçlanma senetleri, Varlığa dayalı menkul kıy.
131.) Döviz kurlarındaki artışın, TL faizlerinin altında kalacağını öngören bir finans yöneticisi dövize endeksli krediyi tercih etmelidir.
132.) Akreditif: Uluslar arası havale niteliğindedir.
133.) Akreditif Kredisi: İthalatçı işletmelerin kendi ülkelerindeki banka aracılığı ile kendisine mal satan yabancı ülkedeki ihracatçı işletme
lehine açtıkları ve vesikaya dayanan kredi türüne denir.
134.) Akreditifin Tarafları: İhracatçı(lehdar), İhracatçının bankası(ihbar banka), İthalatçı(Akreditif amiri), İthalatçının bankası(amir banka)
135.) (2) Dönülebilir Akreditif: İthalatçı yada banka tarafından ihracatçıya önceden haber verilmeksizin iptal edilebilen akreditif türüdür.
136.) Rotatif Akreditif: Kullanıldıkça eski miktar dahilinde yenilenen akreditif türüdür.
137.) Kabul Kredisi: İthalatçının bankasının ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek ithalatçı lehine açtığı krediye denir.
138.) (2) Factoringin Unsurları: -Müşteri(Satıcı) -Borçlu(Alıcı) –Faktör -Alacak devri -Faktoring Şirketi -Faktoring sözleşmesi(-Lessor
değil.)
139.) Orta Vadeli Banka Kredileri İle İlgili: - Ödemeler genellikle eşit taksitler halinde yapılır - Vade 1 yıldan daha uzundur - Geri ödemesi
ödeme planına uygun olarak 3 aylık 6 aylık ve yıllık olarak yapılır - En önemli avantajı esnek olmasıdır.(- Teminat istenir.)
140.) (3) Leasingin Unsurları: - Kiralama döneminin başında zilyetliğin devri(mülk devri yok) – Sözleşme - Kiracı(Lessee) Kiralayan(Lessor)’ dur.
141.) (3) Kiralama ile ilgili: - Her türlü taşınır taşınmaz mallar konusu olabilir - Maddi olmayan haklar konusu olamaz - Peşin ödeme
yapılmaksızın kiralanan varlıktan yararlanma hakkı vardır - Kiralar gider yazılarak vergi avantajı sağlanabilir - Kiracı dönem sonunda
hurda değerden yararlanamaz.
142.) Kiralama yoluyla finansmana konu olanlar: Üretim için gerekli yer – Üretim için gerekli donanım – Makineler – Taşıt
araçları(Hammaddeler konu olamaz.)
143.) Kiralama Yoluyla Finansmanın(Leasing) Faydaları: - Vergi avantajı sağlar - Riski azaltır - Maliyeti düşüktür - Likiditeyi arttırır Bilanço dışı işlem olması hasebiyle işletmenin kredibilitesini arttırır - %100 finansman sağlar - Uzun vadeli yatırım imkanı sağlar Zamanlama kolaylığı sağlar - Planlama kolaylığı sağlar - Teknik gelişmelerin yaratacağı riskleri azaltır.
144.) Forfaiting: Yatırım mallarının satışından doğan orta vadeli ticari alacakların bir finansman kurumuna devredilmesiyle fon yar. denir.
145.) Forfaitingin Unsurları: İthalatçı, İhracatçı, Forfaiting kuruluşu, Poliçe’ dir.
146.) Forfaitingin faydaları: Kaynak sağlar – Tahsilatı hızlandırır – Planlama olanağı verir – Risklerin devredilmesini sağlar(- İhracatçının
likidite durumu iyileşir.) – Ekonomik ve politik tüm riskler yansıtılır – İhracatçı uzun vadeli faaliyet planı yapabilir – İhracatçı kredili
satışlar için kaynak aramaktan kurtulur – Alıcının kredi değerliliğinin saptanması tahsili gibi giderlerinden kurtulur – İhracatçı
maliyetler ve kur riskini içeren fiyatları ithalatçıya önerebilir – Basit ve hızlıdır kredi sigortasına ve fazla belgeye gerek yoktur.
147.) (3) Hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar: - Yönetim ve denetim organlarını ibra etmek - Kar payı almak - Şirketin bilanço
ve gelir tablolarını onaylamak - Şirket genel kuruluna katılmak.(- Şirketin iflasını isteyemezler) – Hisse senetlerini öncelikli olarak
satın almak – Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgi almak(- Şirket adına borçlanamazlar – Faiz geliri elde edemezler)
148.) Uzun vadeli projelerin finansmanında kullanılabilecek kaynaklar: Adi hisse senedi, UV banka kredisi, İmtiyazlı hisse sendi, Tahvil
149.) Finansman bonosu ile ilgili olarak; Anonim şirketlerce ihraç edilebilir. KV faiz oranlarından etkilenir. 2.l piyasası vardır. Vade>=60
150.) (3) Defter Değeri: İşletmenin toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere denir.
151.) Etkin piyasalarda işletmelerin işleyen teşebbüs değeri, hisse senetlerinin piyasa değerine eşittir.
152.) Güvenceli Tahviller: Bir işletmenin elindeki bir gayrimenkulü ipotek ettirmesi yoluyla çıkarmış olduğu tahviller örnektir.
153.) Değişken Faizli Tahviller: Enflasyonist dönemlerde satışı daha kolaydır.
154.) Hisse senedi şeklinde yapılan kar payı ödemesinde; dağıtılmayan karlar sermayeye aktarılır.
155.) (3) Sermaye Maliyeti: Bilançonun pasifindeki unsurlardır. Misal; Dağıtılmayan karlar - UV ve KV borçlar – Amortismanlar İşletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri(- iştirak ve Satın alınan hisse senetleri hariç)
156.) İmtiyazlı hisse senetleri ile ilgili: Kar payı ödeme zorunluluğu ve vadesi yoktur – Karma nitelikli bir finansal araçtır – Sahiplerine
kardan öncelikli pay alma hakkı verir – tavsiye halinde de öncelikli talep hakkına sahiptir – Kar elde edilmezse kar payı dağıtılamaz –
Ana para ve faizin ödenmemesi durumunda yasal yollara başvuru gerekmez. (- Özsermaye niteliğindedir ve geri ödemesi yoktur.)
157.) Hazine bonosu faizi; Risksiz faiz oranının belirlenmesinde kullanılır.
158.) Hedef Sermaye Yapısı; Risk ve getiri oran dengesini kurar. Hisse senedi sahiplerinin servetini maksimize etmeyi amaçlar.
İşletmenin hisse senedi fiyatını maksimize etmeyi amaçlar. Sermaye maliyetini en aza indirmeyi amaçlar.(vergi ödemelerini yoktur)
159.) Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Temel Faktörler: Yöneticilerin risk almadaki tercihleri – İşletmenin özellikleri – Genel
ekonomik durum – Endüstrinin özellikleri(- İşletmenin üretim konusu ve Endüstrideki rekabet değildir.) – İşletmenin risk düzeyi –
İşletmenin vergi durumu – Finansal esneklik – İşletmenin saldırgan yada tutucu yapıda olması
160.) (2) İşletme Riski: Varlıklar üzerinden gelecekte sağlanacak gelirlerin belirsizliğinden dolayı ortaya çıkan risk türüdür.
161.) Finansal Risk: İşletme varlıklarının finansmanında borç kullanılmasından dolayı ortaya çıkan risk türüdür.
162.) (3) Finansal Esneklik: İşletmelerin istedikleri anda uygun vade ve koşullarla fon sağlama yeteneğine denir.
163.) Net Gelir Yaklaşımı: Sermaye yapısının oluşumunda kaldıraç faktörünün etkisini en fazla dikkate alan yaklaşımdır.
164.) Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı: Borçların maliyetinin tüm borç / Özsermaye bileşimlerinde aynı olduğu varsayımına dayanarak
işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin borçların ve dolaşımdaki hisse senetlerinin değerinin kullanılan kaldıraç
oranından bağımsız olduğunu savunan sermaye yapısı yaklaşımıdır.
165.) Geleneksel Yaklaşım: İşletmeler optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanmaya devam ederlerse sermaye maliyetlerinin
yeniden yükselmeye başlayacağını ileri sürer.
166.) Modigliani-Miller Yaklaşımı: Arbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değiştirilemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımıdır.
167.) Kar dağıtım politikası oluşturulurken temel amaç; Piyasa değerini yükseltmektir.
168.) Gordon Lintner kar payı ilişkisi yaklaşımı ile ilgili: Kar dağıtım politikası işletme değerini etkiler – Yatırımcılar bu günden kar payı
almayı tercih eder – Kar payı kazançları sermaye kazançlarından daha az risklidir – Piyasadaki belirsizlikler sermaye kazancının
riskini arttırır. (- Kar dağıtım politikası hisse senetlerinin fiyatını etkiler)
169.) (2) Kar Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler: Yasalar - Vergi düzenlemeleri - Yapılacak yatırımlar – Likidite - Finansman imkânları
- Karların istikrarı(büyüklüğü) - Borçların düzeyi(faaliyet gösterilen sektör, faaliyet kaldıracı derecesi doğrudan etkilemez) –
Sermaye yapısı – Borçlanma olanakları
170.) Net Kar İlkesi: Kar payının elde edilen net kardan veya geçmiş yıllarda elde edilen karlardan ayrılan yedek akçelerden dağı. gereğid.
171.) Esas sermayenin korunması ilkesi; Sermaye azaltımının önlenmesine yöneliktir.
172.) Sabit Miktarda Kar Payı Dağıtılması(Özellikleri): - Riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilir - Elde edilen kar düzeyi
önemsizdir - Yatırımcının sabit gelir elde etmesini sağlar - Enflasyon dönemlerinde yatırımcının zarar etmesine yol açar - Hisse
senetleri piyasa değerini yükseltmez.
173.) Sabit Miktarda Kar Payı Dağıtım Politikası İle İlgili: - Riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilir - Yatırımcılar geleceğin
belirsizliğinden kurtulur - Hisse senetleri sabit getirili yatırım araçlarına dönüşür - Hisse senetlerinin piyasa değerinin de sabit bir
düzeyde kalmasına yol açabilir.(- “Enflasyon dönemlerinde yatırımcıyı değer azalışına karşı korur” YANLIŞTIR.)
174.) İşletmelerin sosyal amaçlarından biri “İşletmede istihdamı sürekli kılmak” dır.
175.) Tahvil çıkararak sermaye sağlayabilenler: Anonim(Limitet hariç), Kamu iktisadi teşebbüsler(özelleştirmeler dahil), Mahalli idareler
176.) İşletmelerin kendi hisse senetlerini satın alarak kar payı ödemesi durumunda; Hisse senedinin fiyatı artar. Hisse başına kar artar.
Hisse senedi sahipleri sermaye kazancı elde eder. Dolaşımdaki hisse senedi sayısı azalır.(Hissedarlar kar payı elde etmezler)
177.) Para politikasının bankalar aracılığı ile belirlendiği bir piyasada bankalarla yakın ilişkiler kurma ve bu kurumları denetleme görevi
MERKEZ BANKASI’ nın sorumluluğundadır.
178.) Ortaklık Yoluyla Leasing: Bir yatırım malını birkaç kişinin birleşerek kiralaması(tek mümkün değilse) ile gerçe. leasing türüne denir.
179.) Özel Emir: Borsa yönetim kurulu tarafından her şirket için belirlenmiş hisse sayısını aşan ve bütün olarak alınıp satıl. emirlere denir.
180.) Gözaltı Pazarı: Hisse senetleri ile ilgili olağan dışı durumların ortaya çıkması halinde söz konusu işletmelerin hisse senetlerinin
borsa yönetim kurulu kararıyla işlem gördüğü piyasa türüdür.
181.) Yatay Birleşme: Benzer mal yada hizmet üreten işletmelerin bir araya gelmesi ile gerçekleşen birleşme türüne denir.
182.) Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu iyileştirmek için alınabilecek önlemler: İşletmenin faaliyetine son verilmesi – Sermaye
artırımı yapılması – İşletmede kullanılmayan varlıkların satılması – Borçların özkaynağa çevrilmesi(- Borçların vadesinin kısaltılması
değildir.)
183.) Franchising: Bir hizmet veya ürünün imtiyaz hakkına sahip bir işletmenin belirli şartlar dahilinde tam bilgi ve destek sağlamak
suretiyle yerel pazarda faaliyet gösteren diğer bir işletmeye verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli işbirliğine denir.
184.) Yabancı Tahvil: Belirlendiği para biriminin kullanıldığı ülkelerde satılan tahvillere denir.
185.) Uluslar arası işletmelerin hedging amacıyla yaptıkları işlemler: Future – Opsiyon – Forward – Swap(Leasing değildir.)
El Kaynak: Murat yayınları İşletme bölümü 3. Sınıf A Kitabı 3167-Finansal Yönetim
Hazırlayan: Emre ÖZDEMİR
Cebel_İslam
Download
Study collections