İdiopatik Hiperkalsiüri

advertisement
HİPERKALSİÜRİ
Dr. Ahmet NAYIR
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
• Üriner kalsiyum atılımındaki artış olarak
tanımlanan idiopatik hiperkalsiüri, çocuklarda
%3-6 oranında görülen bir hastalıktır.
• Ürolitiaz ve nefrokalsinozu olan çocukların %2879’unda neden hiperkalsiüridir.
• Hiperkalsiürisi olan çocukların %5’inde ürolitiaz,
%57 ‘sinde mikrokalküller (renal kalikslerde <3
mm hiperekojenik noktalar) bildirilmektedir.
Hiperkalsiüri ve Genetik
• Taş oluşturmada genetik predispozisyon
vardır.
• Genler yaklaşık olarak % 50 oranında idrar
kalsiyum atılımını belirler.
• Hiperkalsiüri polijenik geçişlidir.
• Hiperkalsiürisi olan çocuklarda ürolitiazisin
ailedeki prevalansı %46-69’dur.
Böbrek Taşı ve Genetik
Diyet ile ilgili bilinen faktörler kontrol
altında ise böbrek taşı oluşması için en
büyük risk faktörü bir aile üyesinde böbrek
taşı olmasıdır.
Resnick M, Pridgen DB, Goodman HO (1968) Genetic predisposition to
formation of calcium oxalate renal calculi. N Engl J Med 278:1313–1318
Hiperkalsiüride Etkileşim
Sindirim sistemi
Kemik
Böbrek
Hiperkalsiüride Etkili Hormonlar
•
•
•
•
1,25-dihidroksivitamin D3 (1,25-(OH)2D3
Paratiroid hormon (PTH)
Kalsitonin
Fibroblast growth faktör (FGF-23)
İdiopatik Hiperkalsiüri
İdiopatik hiperkalsiüri ve tekrarlayan
kalsiyumoksalat taşı olan ailelerde
otozomal dominant geçiş bildirilmektedir.
Coe FL, Parks JH, Moore ES (1979) Familial idiopathic hypercalciuria.N Engl J Med
300:337–340
İdiopatik Hiperkalsiüride Genetik
Kalıtım
Hastalık
Geçiş
Şekli
Gen
İnsan Kromozomudaki Yeri
OD
SAC
1q23.3-q24
OD
VDR
12q12-q14
OD
?
9q33.2-q34.2
İdiopatik hiperkalsiüri
Absorptif Hiperkalsiüri
• İnsan soluble adenylate cyclase (sAC) geni
divalent katyon ve bikarbonat sensorünü
etkilemektedir. Bu sensörün fonksiyonu
hiperkasiüriyi etkilemektedir.
• Hiperkalsiürik böbrek taşı ile ilişkili human soluble
adenylyl cyclase (SAC) gen lokusu içeren
kromozom 1q23.3-q24 yer almaktadır.
• Ağır absorptif hiperkalsiürisi olan ailelerde 1.
kromozomdaki bu lokusta anlamlı bir LOD skoru
3.3 gösterilmiştir.
Reed BY, Heller HJ, Gitomer WL, Pak CY (1999) Mapping a gene defect in absorptive hypercalciuria to chromosome
1q23.3-q24. J Clin Endocrinol Metab 84:3907–3913
VDR geni ile ilgili Hiperkalsiüri
Vitamin D receptor (VDR) geni içeren
kromozom 12q12-q14
Scott P, Ouimet D, Valiquette L, Guay G, Proulx Y, Trouve ML,Gagnon B,
Bonnardeaux A (1999) Suggestive evidence for a susceptibility gene near
the vitamin D receptor locus in idiopathic calcium stone formation. J Am Soc
Nephrol 10:1007–1013
VDR geni ile ilgili Hiperkalsiüri
• Vitamin D Receptor (VDR) polimorfizmi ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır.
• VDR gen ve hiperkalsiürik nefrolitiaz arasında ilişki gösterilmiştir.
• VDR polimorfizmi kemik dansitesini saptamada ve kalsiyum
homeostazını belirlemede önem kazanmaktadır.
• Daha çok resoptif tip bir hiperkalsiüriye neden olduğu gösterilmiştir.
• Dokuda VDR protein düzeyinin belirlenmesi önemli olabilir. Bu
bağlamda idiopatik hiperkalsiürili hastalarda periferik kandaki
monositlerde artmış VDR protein düzeyi saptanmıştır.
Favus MJ, Karnauskas AJ, Parks JH, Coe FL:Peripheral blood monocyte vitamin D receptor levels
are elevated in patients with idiopathic hypercalciuria. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 4937–
4943.
Hiperkalsiüri ve Genetik Geçiş
• Hiperkalsiüri ile ilgili başka genler de
gösterilmiştir.
• 9q33.2-q34.2 lokusunda bir gen ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
Wolf MT, Zalewski I, Martin FC, Ruf R, Muller D, Hennies HC, Schwarz S, Panther F, Attanasio M,
Acosta HG, Imm A, Lucke B,Utsch B, Otto E, Nurnberg P, Nieto VG, Hildebrandt F (2005)
Mapping a new suggestive gene locus for autosomal dominant nephrolithiasis to chromosome
9q33.2-q34.2 by total genome search for linkage. Nephrol Dial Transplant 20:909–914
CASR ve Hiperkalsiüri
• CASR geni calciumsensing receptor
proteinini kodlar.
• CASR plasma
membranında Gprotein-içeren bir
reseptördür.
Calcium-Sensing Receptor Mutasyonu
ve Hiperkalsiüri
•
CASR proteini paratiroid bezde, ayrıca belirli tubulüs bölgelerinde, kemikte,
gastrointestinal sistemde ve tiroidde kalsitonin-salgılayan C hücrelerinde
bulunur.
•
Ekstrasellüler kalsiyum sensörü olarak bu ortamlarda kalsiyum düzeyini
PTH sekresyonunu düzenleyerek sağlar.
•
PTH uyarılınca tubulüslerde fosfatüriyi artırır, 25-hidroksivitamin D’in 1,25dihidroksivitamin D’ye dönüşümünü hızlandırır ve distal kıvrımlı tubülde
kalsiyum emilimini artırır.
•
CASR mutasyonları sensörün ayar düzeyini değiştirir.
•
Ayar düzeyi yükselirse familial hipokalsiurik hiperkalsemi (FHH) olur.
•
Aksine ayar azalırsa yani sensör çok daha hassas hale gelirse ailevi
hipokalsemi ve hiperkalsiüri gelişir. Bu mutasyon nefrokalsinoz ve
nefrolitiaz ile seyreder.
TRPV5
• TRPV5 bir renal epitel
kalsiyum kanalıdır.
• Kalsiyum aktif
reabsorpsiyonununda
kontrol elemanı olarak
görev alır.
• TRPV5 geni olmayan
farelerde ağır
hiperkalsiüri görülür.
• TRPV5 insanlarda da
renal hiperkalsiüri için
aday genlerden kabul
edilmektedir.
Kalsiyum
• En büyük kalsiyum deposu kemiklerdir.
(molar düzeyde)
• İkinci havuz ekstrasellüler sahadır.
(millimolar düzeyde)
• Üçüncü bölüm intrasellüler alandır.
(μm düzeyde)
Kalsiyum ve Sodyum İlişkisi
• Renal tubulüste kalsiyum emilimi sodyum
emilimi ile ilişkilidir.
• Hiperkalsiürinin diyet ile tedavisinde bu
konu çok önemlidir.
Hiperkalsiüri Sınıflaması
• Absorptif
• Renal
• Resorptif
Pak CY, Kaplan R, Bone H, Townsend J, Waters O (1975) An simple test for
the diagnosis of absorptive, resorptive and renal hypercalciuria. N Engl J
Med 292:497–500
Hiperkalsiüri Tipleri Ayırımı
a)
Paratiroid bezi renal hiperkalsiüride uyarılır.
Absorptif tipte ise normal ya da baskılanmıştır.
b)
Renal hiperkalsiüride böbrekten kaçak vardır. Absorptif tipte yoktur.
c)
İntestinal kalsiyum emilimi absorptif hiperkalsiüride primer olarak vardır.
Renal hiperkalsiüride ise paratioid uyarılması sonucu sekonder olarak
oluşur.
d)
Renal hiperkalsiüride kalsiyum emilimi muhtemelen paratiroid hormondepandan 1,25-dihydroxyvitamin D sentezine bağlıdır. Absorptif
hiperkalsiüri vitamin D-indepandan da olabilir.
e)
Renal hiperkalsiüride, paratiroid hormon salınması kemik yoğunluğu
azalmasına ve negatif kalsiyum dengesine neden olabilir. Absorptif tipte
ise bu yoktur.
Kriter
Absorptif
Tip1
(Klasik Tip)
Absorptif
Tip I
(Değişken Tip)
Absorptif
Tip II
(Diyet
Kalsiyumuna
yanıtlı)
Absorptif Tip
III
(Renal Fosfat
Kaçağı)
Renal
Kalsiyum
Kaçağı
Resorptif
İdrar kalsiyum
(normal diyet)
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
İdrar kalsiyum
(düşük Ca diyet )
Yüksek
Yüksek
NL
Yüksek
Yüksek
Yüksek
İdrar kalsiyum
(Açlıkta)
NL
Yüksek
NL
Yüksek
Yüksek
Yüksek
İdrar kalsiyum
1gr kalsiyum sonrası
Yüksek
Yüksek
NL
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Serum PO4 (açlık)
NL
NL
NL
Düşük
NL /yüksek
Düşük
Serum Ca (açlık)
NL
NL/yüksek
NL
NL /yüksek
NL/düşük
Yüksek
Serum PTH
NL/düşük
NL/düşük
NL
Düşük
Yüksek
Yüksek
Serum PTH
1gr kalsiyum yükleme ile
NL/düşük
NL/düşük
NL
Düşük
Yüksek
Yüksek
Serum vitamin D3
(kalsitriol)
NL
Yüksek
NL
Yüksek
Yüksek
Yüksek
ketokonazol ile açlıkta
normokalsiüri
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Kemik kalsiyum
yoğunluğu
NL
NL/düşük
NL
NL/düşük
Düşük
Düşük
İdiopatik Hiperkalsiüri
1a.
1b.
2a.
2b.
3.
Artmış intestinal kalsiyum absorpsiyonu
(tip 1 absorptif hiperkalsiüri)
Artmış 1,25-(OH)2D3-etkili kalsiyum absorpsiyonu
(tip II absorptif hiperkalsiüri)
Azalmış renal kalsiyum absorpsiyonu
(renal hiperkalsiüri)
Azalmış renal fosfor absorpsiyonu
(tip III absorptif hiperkalsiüri)
Artmış kemik resopsiyonu (resorptif hiperkalsiüri)
Hiperkalsiüri Tipleri
• Hiperkalsiuri kompleks ve polijenik bir
olaydır.
• Bazı olgularda absorptif ve renal formlar
zaman içinde görülen tek bir hastalığın
farklı yansımaları olabilir.
Hiperkalsiüri ve D Vitamini
Sağlıklı kişilerde normal kalsiyum diyeti ile
birlikte 1,25-(OH)2D3 alınması intestinal kalsiyum
emilimine ve idrarda kalsiyum atılımında artışa
neden olmaktadır. Bu sonuç idiopatik
hiperkalsiüride ana anahtarın kalsitriol olduğunu
göstermektedir.
Maierhofer WJ, Lemann J Jr, Gray RW, Cheung HS (1984) Dietary calcium and serum 1,25(OH)2-vitamin D concentrations as determinants of calcium balance in healthy men. Kidney Int
26:752–759
Hiperkalsiüri ile Birlikte Osteoporoz
• İdrar kalsiyum atılımı kemiklerden
kalsiyum kaybına yol açmaktadır.
Asplin JR, Donahue S, Kinder J, Coe FL (2006) Urine calcium excretion predicts bone loss in
idiopathic hypercalciuria. Kidney Int 70:1463–1467
• Hiperkalsiürik nefrolitiazlı olguların kemik
yoğunluğu normokalsiürik taş hastalarına
göre daha düşük bulunmuştur.
Vezzoli G, Rubinacci A, Bianchin C, Arcidiacono T, Giambona S, Mignogna G, Fochesato E,
Terranegra A, Cusi D, Soldati L (2003) Intestinal calcium absorption is associated with bone mass
in stone-forming women with idiopathic hypercalciuria. Am J Kidney Dis 42:1177–1183
Hiperkalsiüri ile Birlikte Osteoporoz
Penido ve ark. idiyopatik hiperkalsiürüsü
olan çocukların%35’inde kemik mineral
yoğunluğunun düşük olduğunu
saptamışlardır ve bu bulgu hiperkalsiüriyle
birlikte hipositratürisi olan çocuklarda daha
belirgin bulunmuştur.
Penido MG, Lima EM, Marino VS, et al. Bone alterations in children with idiopathic
hypercalciuria at the time of diagnosis. Pediatr Nephrol 2003;18:133–139.
Çocukların 11’inde (%55) kemik mineral
yoğunluğu normal
9’unda (%45) kemik mineral yoğunluğu azalmış
bulundu.
Kemik mineral yoğunluğu azalan çocukların 5’i
(%25) osteoporotik, 4’ü (%20) osteopenik idi.
Dr. Dicle Şener uzmanlık tezi
Hiperkalsiüri ve Sodyum
• İdrar sodyum ve kalsiyum itrahı arasında
lineer bir korrelasyon mevcuttur.
• 1 mmol ( 40 mg) kalsiyum her 100 mmol
( 2.3 g) sodyum için idrarla atılır.
• Bu ilişki hem taş hastalarında, hem de
normal kişilerde vardır.
• Diyetteki yüksek sodyum hiperkalsiüriye
neden olur.
Hiperkalsiüri ve Protein
• Her 1 gram protein, idrarda kalsiyum
atılımını 0.04 mmol (1.6 mg) artırır.
• Diyetteki protein ile kalsiyum atılımında
artış taş hastalarında sağlıklı kişilere göre
daha da fazladır.
Wasserstein AG, Stolley PD, Soper KA, Goldfarb S, Maislin G, Agus Z (1987) Case-control study
of risk factors for idiopathic calcium nephrolithiasis. Miner Electrolyte Metab 13:85–95
Hiperkalsiüri ve Diyet
• Diyete bağlı hiperkalsiüri yüksek sodyum,
protein ya da kalsiyum alınması, ya da
potasyum ve fosforun az alınması ile
ortaya çıkar.
• Bu kişiler alışkın oldukları beslenme ile
hiperkalsiürik iken diyet koşullarının
optimal uygulanması ile normokalsiürik
olurlar.
Hiperkalsiüri ile Birlikte Ender
Monogenik Hastalıklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozitif aile anamnezi, akraba evliliği
Büyüme gelişme geriliği
Ağır rahitis
Asit baz denge bozuklukları
Elektrolit bozuklukları
Böbrek fonksiyon bozukluğu
Proteinüri
Dismorfik görünüm
Tedaviye direnç
Hipertansiyon
Ciddi osteoporoz
Hastalık
Geçiş
şekli
Gen
İnsan kromozom
yeri
ADHH (otozomal dominant hipokalsemi ile hiperkalsiüri)
OD
CASR
3q21.1
Hiperkalsemi ile hiperkalsiüri
OD
CASR
3q21.1
Tip I
OR
SLC12A1/NKCC2
15q15-q21.1
Tip II
OR
KCNJ1/ROMK
11q24
Tip III (Hiperkalsiüri +/ Nefrokalsinoz-)
OR
CLCNKB
1q36
Tip IV (Hiperkalsiüri - / Nefrokalsinoz-)
OR
BSND
1q31
Tip V
OD
CASR
3q21.1
Tip VI
XR
CLCN5
Xp11.22
Dent hastalığı
XR
CLCN5
Xp11.22
Lowe sendromu
XR
OCRL1
Xq25
HHRH (Herediter hipofosfatemik rahitis ile hiperkalsiüri)
OR
NPT2c/SLC34A3
9q34
Nefrolitiaz, osteoporoz ve hipofosfatemi
OD
NPT2a/SLC34A1
5q35
Familyal hipomagnezemi ile hiperkalsiüri ve nefrokalsinoz (FHHN)
OR
PCLN1/CLDN16
3q28
Familyal hipomagnezemi ile hiperkalsiüri ve nefrokalsinoz ve oküler
anomali
OR
CLDN19
1p34.2
OD
SLC4A1/kAE1
17q21.31
dRTA ile sensorinöral sağırlık
OR
ATP6B1/ATP6V1B1
2p13
dRTA ile normal işitme
OR
ATP6N1B/ATP6V0A
4
7q34
Bartter sendromu
dRTA (dRTA distal renal tubüler asidoz)
OD otozomal dominant, OR otosomal resesif, X-r X-bağlı resesif
CASR calcium-sensing receptor; SLC12A1 solute carrier family 12, member 1; NKCC2 sodium–potassium–chloride co-transporter 2; KCNJ1 potassium channel, inwardly rectifying, subfamily J,
member 1; ROMK renal outer medullary potassium channel; CLCNKB chloride channel Kb; BSND Barttin; CLCN5 chloride channel 5; OCRL1 oculo-cerebro-renal syndrome of Lowe 1; NPT2c/a
sodium–phosphate co-transporter type 2c/a; SLC34A1/3 solute carrier family 34, member 1/3; PCLN1 paracellin; CLDN16/19 claudin 16/19; SLC4A1 solute carrier family 4, member 1; kAE1
kidney anion exchanger 1; ATP6B1 ATPase, H+ transporting (vacuolar proton pump), V1 subunit B1; ATP6N1B ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit a4
Hiperkalsiürili hastaya yaklaşım
için önerilen algoritma
Hiperkalsiüri
(24 saatlik idrarda kalsiyum >4) mg/kg )
Kan kalsiyum ve parathormon düzeyi ölç
Hipokalsemik
PTH
düşük
Hipoparatiroidi
PTH
normal
ADHH
PTH
yüksek
Normokalsemik
Plazma potasyum, fosfor,
bikarbonat, klor, pH
Hiperkalsemik
PTH
Normal/
artmış
İdrar fosfor,glukoz, pH
aminoasitüri ve düşük moleküler
ağırlıklı proteinüri
Paratiroid
tümör
Hipokalemik
Metabolik Alkaloz
Hipolalemik
Hipokloremik
Metabolik Asidoz
ve idrar pH>6
Renal Fankoni
Sendromu
Düşük plazma
fosfor ve idrarda
artmış fosfor
atılımı
Bartter Sendromu
dRTA
Dent Hastalığı
Lowe sendromu
Herediter
Hipofosfatemik
Rahitis ile
Hiperkalsiüri
Plazma
Mg düşük
ise
FHHN
PTH
yüksek
MEN 1,
Familyal izole
hiperparatiroidi
ADHH: Otozomal dominant hipokalsemi ile hiperkalsiüri
FHHN : Familyal hipomagnezemi ile hiperkalsiüri ve nefrokalsinoz
Gen
Genin Kromozom
Lokalizasyonu
Menin
11q13
Parafibromin
1q31.2
CaSR
3q21.1
MEN1
Paratiroid hiperplazi ve/veya tümörü
ile hipofiz ve pankreatiko-duodenal
nöro-endokrin tümörler
Menin
11q13
MEN2a
Paratiroid tümör ile medüller tiroid
kanseri ve feokromasitoma
Ret
10q11.2
HPT-JT
Paratiroid tümör ile kemikte ossifiye
fibroma
Parafibromin
1q31.2
Hastalık
FIHP
Klinik
Familyal izole paratiroid tümörü
• Sadece semptomatik çocukların
farmakolojik ilaçlar ile tedavisi önerilir.
• Nonfarmakolojik yöntemler her hastada
uygulanabilir.
Semptomatik Hiperkalsiüri
• Nonglomerüler hematüri (makroskopik ya
da mikroskopik)
• Noninfeksiyöz dizüri
• Sık idrara gitme-dizüri sendromu
(Frequency-dysuria syndrome)
• Abdominal ve lomber ağrı
• Ürolitiaz
Hiperkalsiürik Çocuklarda
Başvuru Semptomları
• İdrar yapma semptomları ve gros hematüri
(%28)
• İdrar yapma semptomları ve mikroskobik
hematüri (%30)
• Sık idrar yapma (%21)
• Dizüri(%22)
• Sık idrar ve dizüri (%28)
Hiperkalsiüri ve Taş Oluşumu
• İdiyopatik hiperkalsiürisi olan çocuklarda ürolitiyazis riski
çalışmalar arasında değişkenlik göstermiştir.
• Taş oluşumu
4-11 yıllık izlemde 0/33 (%0),
1-6 yıllık izlemde 9/58 (%16),
1-3 yıllık izlemde 4/30 (%13) ve
1-4 yıllık izlemde 8/60 (%13) olarak bulunmuştur.
• Gros hematürinin varlığı, ürolitiyazis açısından aile
öyküsünün olması ve hiperkalsiüri düzeyinin daha
yüksek bulunması ürolitiyazise doğru ilerleyiş için riski
arttırmaktadır.
Hiperkalsiüri ve Üriner Enfeksiyon
• Stajanović ve ark. İYE olan çocukların
%21’inde hiperkalsiüri olduğunu
bulmuştur. Normal çocuklarda bu oran
%7’dir. Hiperkalsiüri olgularının%10’u ilk
İYE ve %44’ü tekrarlayan İYE’de
görülmüştür.
• Bıyıklı ve ark. tekrarlayan İYE olan
çocukların %43’ünde hiperkalsiüri
olduğunu bulmuşlardır.
• Tekrarlayan İYE olan çocuklarla yapılan bir
çalışmada üriner sistemi normal ve
idiopatik hiperkalsiürisi olanlarda üriner
kalsiyum atılımının normal düzeylere
getirilmesinden sonra %95’inde İYE
görülmemiştir.
Hiperkalsiüri ve Hipertansiyon
• Çeşitli klinik, epidemiyolojik ve hayvanlar
ile yapılan çalışmalar yüksek kan
basıncının kalsiyum metabolizması ile
ilşkili olduğunu göstermektedir.
• Hiperkalsiüri-hipertansiyon ilişkisi, primer
renal tübüler defektten (‘renal kalsiyum
kaybı’ hipotezi) veya santral volüm
ekspansiyonunun etkisine (‘santral kan
volümü’ hipotezi) bağlı olabilir.
Hiperkalsiürili çocuklarda Kan Basıncı Evrelemeleri
Hipertansif
Sayı
Toplam
Ortalama
KanBasıncı
Prehipertansif
Sayı
%
%
Normotansif
Sayı
%
Sistolik
3
15
12
60
5
25
Diyastolik
0
0
6
30
14
70
Gündüz Ortalama Sistolik Kan
Basıncı
5
25
13
65
2
10
Gündüz Ortalama Diyastolik
Kan Basıncı
1
5
8
40
11
55
Gece Ortalama Sistolik Kan
Basıncı
1
5
8
40
11
55
Gece Ortalama Diyastolik Kan
Basıncı
0
0
3
15
17
85
Sabah Erken Ortalama Sistolik
Kan Basıncı
4
20
7
35
11
55
Sabah
Erken
Ortalama
Diyastolik Kan Basıncı
0
0
5
25
15
75
Toplam Ortalama
Kan Basıncı
Dr. Dicle Şener uzmanlık tezi
Hiperkalsiüri ve Su İçilmesi
• Hiperkalsiüride yeterli
su içilmesi çok önem
taşır.
• İçilen suyun sertlik
derecesi önemlidir.
Yumuşak sular tercih
edilmelidir.
• Su pH’sı da önem
taşır.
Hiperkalsiüride Diyet
• Tuzdan fakir, günlük 2.0-2.4 gr protein
içeren, kalsiyumdan kısıtlanmamış diyet
uygulanır.
• Günde 3.0–3.5 g olacak şekilde 5-6
porsiyonda meyve ve sebze yenmelidir.
• Diyete uygunluk için idrar Na+/K oranı
izlenmelidir.
• İdrar Na+/K oranı <2.5 olmalıdır.
Sitrat Tedavisi
• 4–6 haftalık izlemde hiperkalsiüri devam
ediyor ise tedavi önerilir.
• Potasyum sitrat
1–1.5 mEq potasyum/kg/gün
Tiazid Tedavisi
• Eğer çocuk potasyum sitrat alamıyorsa ya
da tedavi ile hiperkalsiüri kontrol altına
alınamıyorsa thiazid diüretikler eklenir.
Klorothiazid 15–25 mg/kg/gün
ya da
Hidroklorothiazid1.5–2.5 mg/kg/gün
Bifosfonat Tedavisi
• Bifosfonat ilaç olan alendronat, genetik olarak
hiperkalsiürik ve taş oluşturan ve düşük kalsiyum diyeti
alan sıçanlarda idrarla kalsiyum atılımını azaltır; bu da
hiperkalsiürinin ortaya çıkmasında kemiğin bir rolü
olduğunu düşündürmektedir.
• Hiperkalsiürili yetişkinlerde bifosfonatların faydalı olduğu
gösterilmiştir .
• Freundlich ve Alon osteopeni ve hiperkalsiüri olan yedi
çocuktan oluşan olgu serisinde bifosfonatların idrarla
kalsiyum atılımını normal düzeye getirdiğini, kemik
mineral içeriğinde ve üriner semptomlarda iyileşme
olduğunu bildirmişlerdir.
Download