indir - Prof. Dr. Tekin Akpolat

advertisement
Sekonder Hipertansiyon
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT
Nefroloji Uzmanı
Liv Hospital-İSTANBUL
Renal Denervasyon Workshop
27 Temmuz 2013
Plan
 Genel bilgiler
 Ne zaman düşünülmeli
 Nedenleri
 Özet
Genel bilgiler
 Bilinen bir hastalığa bağlıdır
 Erken saptanırsa hipertansiyon kalıcı bir
şekilde tedavi edilebilir
 Saptanamazsa kan basıncını kontrol altına
almak mümkün olmayabilir
Ne zaman düşünülmeli 1
 Öykü, fizik muayene ve laboratuvar
bulguları destekliyorsa
 Kan basıncı kontrol altına alınamıyorsa
 Hedef organ hasarı ile birlikte olan
hipertansiyon
 Yeni başlamış her hipertansiyon
Ne zaman düşünülmeli 2
 Şiddetli veya dirençli hipertansiyon
 Kan basıncında ani yükselme
 Puberteden önce başlamış hipertansiyon
 Aile öyküsü olmayan ve şişmanlık ile
ilişkisiz hipertansiyon
Hipertansiyon nedenleri
 Nedeni bilinen bir hastalığa bağlı değildir
(% 90-95): Primer, esansiyel gibi isimleri
vardır
 Böbrek hastalıkları
 Hormonal hastalıklar
 Diğer hastalıklar
 İlaçlar/Bitkisel ürünler/Yasadışı maddeler
Böbrek hastalıkları
 Parankimal hastalıklar (% 2-6)
 Renal arter darlığı (% 1-4)
Hormonal hastalıklar
 Primer aldosteronizm
 Feokromositoma
 Cushing sendromu
 Diğerleri
Sıklık %1?
Primer aldosteronizm
 Sıklık % 2-13
Diğer Hastalıklar
 Aort koarktasyonu
 Obstrüktif uyku apnesi
 Nörojenik nedenler: İnmeden sonra,
Karotid arter girişimlerinden sonra,
omurilik travmalarından sonra
 Şişmanlık?
İlaçlar (%1)
 Oral kontraseptifler
 Dekonjestanlar veya sempatomimetik
ilaçlar
 Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
 Antidepresanlar
 Steroidler, immünsupresif ilaçlar
 Diğer: EPO, Sibutramine
Bitkisel ürünler
 Ginseng
 Licorice (meyan kökü)
 St. John’s wort (sarı kantaron otu, sinir
otu)
 Ephedra (ma-huang)
 Bitter orange (turunç)
 Yohimbin
Yasadışı maddeler
 Amfetamin
 Kokain
Böbrek hastalıkları
 Parankimal hastalıklar (% 2-6)
 Renal arter darlığı (% 1-4)
KBH & Epidemiyoloji: TR
0.15
69
125 15-29 0.27
<15
N (x1000)
(%)
4.67
2.173
30-59
2.396
5.15
60-89
2.527
 90
5.43
CREDIT 2009
Renal parankimal hastalık:
Belirti ve bulgular
 Serum kreatinin düzeyinde yükselme
 İdrar incelemesinde anormallik
 Öykü + ise (Disüri, hematüri, noktüri,
ödem, taş, nefrit?)
Renal parankimal hastalık:
Nedenleri
 Glomerüler hastalıklar
 Renal tubüler hastalık: İnterstisiyel
nefrit, piyelonefrit
 Vaskülitler
 Diğer: Obstrüktif üropati, polikistik
böbrek hastalığı, amiloidoz, tümör,
tüberküloz, travma
Tavuk mu yumurta mı
önce
 Serum kreatininindeki artış veya
proteinüri hem primer parankimal
hastalıkta hem de hipertansiyona bağlı
böbrek hastalığında görülür
Primer hipertansiyon
lehine bulgular 1
 Pozitif aile öyküsü
 Hipertansiyonun başlangıç yaşının 25-45
olması
 Uzun süreli hipertansiyon
 Hipertansif retinopati varlığı
 Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi
Primer hipertansiyon
lehine bulgular 2
 Hipertansiyonun proteinüriden önce ortaya
çıkması
 Primer renal parankimal hastalık için bir
neden saptanamaması
 Renal biyopsi bulguları
Renovasküler
Hipertansiyon 1
 ACEİ veya ARB sonrası serum kreatinin
düzeyinde en az %30 yükselme
 Yaygın ateroskleroz
 Tek taraflı küçük böbrek
 İki böbrek arasında 1.5 cmden fazla
büyüklük farkı
Renovasküler
Hipertansiyon 2
 Tekrarlayan akciğer ödemi
 55 yaştan sonra başlayan evre 2
hipertansiyon
 Karında üfürüm duyulması
Renovasküler
Hipertansiyon
 Tanı yöntemleri
 Kreatinin yüksekse ne yapalım
Özet 1
 Sekonder hipertansiyon sanıldığından
sıktır, bu nedenle her hasta bu açıdan
değerlendirilmelidir
 Öykü ve fizik muayeneye özen
gösterilmelidir
Özet 2
 Doğru tanı ve tedavi hipertansiyonun kalıcı
bir şekilde tedavisini sağlayabilir
 Kan basıncının kontrol altına alınamadığı
eski hastalar sekonder hipertansiyon
açısından yeniden değerlendirilmelidir
www.tekinakpolat.net
Download