IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı KAMU MALİYESİNDE

advertisement
IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
KAMU MALİYESİNDE KARAR VERME VE
PERFORMANS YÖNETİMİ
AR-GE DAİRESİ
2008
Proje Adı: Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi
Sektör: Mali Kontrol
Toplam Proje Bütçesi: 2.390.000 €
AB katkısı: 2.176.000 €
Son sözleşme tarihi: Finansman Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2 yıl
Sözleşmelerin yürürlüğüne ilişkin son tarih: sözleşmenin sona erme tarihinden sonraki 2 yıl
Geri ödeme için son tarih: sözleşmenin sona ermesinin ardından 3 yıl.
1.Genel Hedef:
Türkiye’deki kamu kurumlarının mali karar verme ve performans yönetimi açısından idari
kapasitelerinin güçlendirilmesi
2.Proje amacı:
Proje amacı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine
Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Başkanlıklarının mali konularda karar verme, stratejik
planlama ve performans yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesidir. Çok yıllı bütçeleme
sisteminin stratejik planlama ve performansa dayalı bütçe yönetimi doğrultusunda başarıyla
uygulanması, yukarıda sayılan kurumlar arasında bütçe uygulamalarına ilişkin gerekli
işbirliğinin ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.
3. Temel ( Ana) Yararlanıcı ve Ortak Yararlanıcılar
Projenin temel yararlanıcısı, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme
Başkanlığı’dır.
i.
Strateji Geliştirme Başkanlıkları (SGB’ler)
Strateji Geliştirme Başkanlıkları her kamu idaresinde Mali Yönetim ve Kontrol sistemi
çerçevesinde mali hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuştur. SGB’ler temel
anlamda aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: idarenin strateji ve politikalarını
geliştirmek ve hedeflerini belirlemek; performans ve kalite kriterleri oluşturmak; yönetim
bilgi sistemleri ile ilgili hizmetleri sunmak; idarenin tüm bütçe ve muhasebe faaliyetlerini
gerçekleştirmek; harcama öncesi faaliyetlerin yanı sıra idarenin iç kontrol sisteminin
kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.
Bu proje kapsamında, Maliye Bakanlığı Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı Stratejik Planlama
Dairesi ortak yararlanıcılar olarak seçilmiştir. Çok yıllık bütçeleme sisteminin stratejik
planlama ve performansa dayalı bütçe yönetimi doğrultusunda başarıyla uygulanması,
yukarıda sayılan kurumlar arasında bütçe uygulamalarına ilişkin gerekli işbirliğinin ve
koordinasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Söz konusu sayılan kurumlar
Türk Kamu Maliyesi Yönetiminde söz sahibi ve kilit önem taşıyan kurumlardır.
4. Proje Sonuçları:
Sonuç 1- Kalifiye personel; performans yönetimi, stratejik planlama, performans esaslı
bütçeleme, risk yönetimi, fayda-maliyet analizi, kamu değerleri analizi, süreç performans
yönetimi ve örgüt performans yönetimi alanlarında AB gereklilikleri doğrultusunda eğitilir.
Sonuç 2- Bütünleştirilmiş Karar Destek Sistemi ve Performans Yönetimi Modeli ve Karar
Destek Sistemi Teknolojisi geliştirilir.
2.1. Karar Destek Sistemi modeli geliştirilir.
2.2. Performans Yönetimi Kapasitesi arttırılır.
2.3. Temel kurumların mali konularda karar verme, stratejik planlama ve performans
yönetimi kapasitesi güçlendirilir.
Sonuç 3- Gerekli donanım, ekipman ve yazılım ile diğer gerekli elektronik aksam temin
edilir.
5. Proje Faaliyetleri:
Bileşen 1: Eğitim ve AB iyi uygulamaları ile uyumlaştırılmış Mevzuat Taslağının
Hazırlanması
1.1. Eğitimler
1.1.1. Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.2. Stratejik Planlamaya ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.3. Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.4. Risk Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.5. Fayda-Maliyet analizine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.6. Kamu Değer Analizine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.7. Süreç Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.8. Örgüt Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması
1.1.9. Diğer kamu kurumları arasında bilinçliliğin ve bilgi düzeyinin arttırılması
amacıyla seminer ve çalıştayların düzenlenmesi
1.1.10. AB üye ülkelerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
1.1.11. Yararlanıcı kurumların personeli için karar destek sistemleri, mali yönetim ve
stratejik planlama konularında staj imkanı sağlanması
1.2. AB iyi uygulamaları ile uyumlaştırılmış Mevzuat Taslağının Hazırlanması
1.2.1. Performans yönetim sistemine ilişkin Türk Mevzuatının AB Müktesebatı ile
uyumlaştırılması konusunda tavsiyeler ortaya konulması
1.2.2. Mevcut
mevzuatlara
ilişkin
önerilen
tüm
modellerin
avantaj
ve
dezavantajlarının analiz edilmesi
1.2.3. Eylem Planı detaylarının belirlenmesi esnasında üzerinde uzlaşmaya varılmış
tüm tavsiyelerin kullanılması ve mevzuat değişikliklerine ilişkin önerilerin
taslak haline getirilmesi
1.2.4. Performans yönetimine ilişkin Taslak Mevzuatın hazırlanması
Bileşen 2: Bütünleştirilmiş bir Karar Destek Sisteminin ve Performans Yönetimi
Modelinin Geliştirilmesi
2.1. Karar Destek Sistemi modelinin geliştirilmesi
2.1.1. Kamu Mali Yönetimi’ndeki mevcut göstergelerin ve veri toplama yöntemlerinin
belirlenmesi
2.1.2. Kural verilerinin (data ve metadata) toplanması
2.1.3 Mevcut Durum Analizi: Farklı Kamu Mali Yönetimleri, Strateji Geliştirme
Başkanlıkları’nda var olan davranışlara ilişkin mevcut bilgilerin analiz edilmesi
2.1.4. Mali kararlar açısından sağlam bir temel oluşturan her türlü veri ve bilgilerin
uyumlaştırılması
2.1.5. KMY-KDS (Kamu Mali Yönetimi-Karar Destek Sistemi) uygulamasındaki ileri
teknolojilerin tanımlanması
2.1.6. Kamu Mali Yönetimi – Karar Destek Sistemi (KMY-KDS) Altyapısının
oluşturulmasını
destekleyecek,
kullanılması
kolay metodolojik
geliştirilmesi
2.2. Performans Yönetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
kısa
yolların
2.2.1. Kamu kaynaklarının kullanılması ve yönetilmesi bakımından riskli alanların
tespit edilmesi
2.2.2. Tespit edilen riskli alanlarda risk etkinlik ve etkililik analizinin hazırlanması ve
uygulanması
2.2.3. Ölçülebilir, analiz edilebilir ve kontrol edilebilir daha iyi bir yönetim yapısının
oluşturulması
2.2.4. Fayda-maliyet analizinin yapılması
2.2.5. Maliyet-etkin bir yönetim yapısının tesis edilmesi
2.2.6. İş süreçlerinin; bütçe hazırlama süreci için ihtiyaç duyulan zamanı kısaltacak ve
bir birim zamanda daha fazla sayıda karar alternatifini daha etkin bir şekilde analiz
edebilecek şekilde iyileştirilmesi
2.2.7. Söz konusu dört kurumun yetkilendirme birimleri ve yöneticilerine Kamu Mali
Yönetim Sistemi’ne ilişkin yeni performans yönetimi kavramlarının tanıtılması
2.2.8. Dört kurumda performans yönetim sisteminin uygulanması
2.3. Karar Destek Sistemi Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Kurulması
2.3.1. Kamu Mali Yönetimi Veritabanının ve veri girme yazılımının geliştirilmesi
2.3.2. Karar destek sistemi modelleme ve raporlama yazılımının geliştirilmesi
2.3.3. Seçilen pilot kurumda sistemin kurulması ve sistemle ilgili eğitimin verilmesi:
Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı
Strateji Geliştirme Başkanlıkları
Bileşen 3: Gerekli Ekipmanın Tedarik Edilmesi
Faaliyet 3.1.1. Gerekli donanım, ekipman ve yazılım ile diğer gerekli elektronik aksamın
temin edilmesi.
Download