tc mersin üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı

advertisement
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI
BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE POLİTİKASI DERS İÇERİĞİ
Dersin Kodu ve Adı
: MLY516 Bütçeleme Sistemleri ve Politikası
Ders Saatleri ve Yeri
: Pazartesi 13.00 - 15.35 / Lisansüstü Derslik 2-1
Dersi Veren
: Yrd. Doç. Dr. Cihan YÜKSEL
E-posta
: [email protected]
Kişisel Sayfa
: http://www.cihanyuksel.org
Telefon
: 0.324.3610001 (Dâhili: 5313)
Görüşme Saatleri
: Perşembe
Değerlendirme Yöntemi
: Her hafta dersteki performansınıza göre beş (5) puan üzerinden bir
not
13.00-15.00
alacaksınız.
(maksimum
On
iki
60 puan),
hem
haftada
vize hem
alabileceğiniz
de
final
puan
notunuza
eklenecektir. Yazılı vize ve final sınavları ise 40’ar puan
üzerinden değerlendirilecektir. Vizenin %40’ı, finalin ise %60’ı ile
ağırlıklı ortalama alınacaktır.
DERS İÇERİĞİ
1. Hafta
: Tanışma, Ders İçeriği ve Yöntemi Hakkında Genel Bilgi
2. Hafta
: Bütçeyle İlgili Temel Kavramlar
3. Hafta
: Bütçe Teorisi: Bütçeleme İlkeleri
4. Hafta
: Bütçe Teorisi: Bütçeleme Sistemleri
5. Hafta
: Bütçe Teorisi: Katılımcı Bütçe ve Cinsiyet Esaslı Bütçe
6. Hafta
: Türkiye’de Bütçeleme Süreci: Bütçenin Hazırlık ve Uygulanma Süreci
7. Hafta
: Türkiye’de Bütçeleme Süreci: Bütçenin Kapatılma ve Denetim Süreci
8. Hafta
: Ara Sınav (Vize) Haftası
9. Hafta
: Bütçe Politikasına Genel Bir Bakış
10. Hafta
: Bütçe Politikalarının Mikro Etkileri
11. Hafta
: Bütçe Politikalarının Makro Etkileri
12. Hafta
: Türkiye’de Uygulanan Bütçe Politikaları
13. Hafta
: Bütçeyle İlgili Spesifik Konular: Mali Kurallar
14. Hafta
: Bütçeyle İlgili Spesifik Konular: Tanzi ve Patinkin Etkisi
Bütçeyle İlgili Spesifik Konular: Kamu Bütçesinde Yapı-Araç Uyuşmazlığı
TEMEL OKUMALAR
1) Egeli, Haluk (2010). Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası, İzmir: Altın Nokta Yayınları.
2) Orhan, Osman Zekayi (2014). Türkiye’de Bütçe ve Maliye Politikaları, İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi.
3) (2. Hafta için) Bağlı, M. S. (2012).Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı. Yasama Dergisi, 20, 39-77.
4) (3. Hafta için) Söyler, İ. (2006). Kamu Mali Yönetim Sisteminin Bütçe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
(Eleştirel ve Normatif Bir Yaklaşım). Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 187-208.
5) (4. Hafta için) Yenice, E. ( 2006). Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi. Sayıştay Dergisi (61),
57- 68.
6) (5. Hafta için) Özen, A., & Yontar, İ. G. (2009). Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı
Bütçeleme. Maliye Dergisi, 156 (1), 280- 293.
7) (5. Hafta için) Sakınç, S., & Bursalıoğlu, S. A. (2014). Bütçelemede Demokratik Bir Değişim: Katılımcı
Bütçeleme. Electronic Journal of VocationalColleges, 1- 10.
8) (5. Hafta için) Tüğen, K., & Özen, A. (2008). Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı. Maliye Dergisi, 154 (1), 111.
9) (5. Hafta için) Atabey, S. E. (2013). Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4), 151- 166.
10) (7. Hafta için) Yılmaz, H., & Biçer, M. (2010). Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe
Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi, 158 (1), 201- 225.
11) (9. Hafta için) Gediz, B., & Yalçınkaya, M. H. (2001). Nasıl Bir Bütçe Politikası?. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7
(1), 53- 69.
12) (9. Hafta için) Küçüksucu, M. (2012). Türkiye’de Bütçe Dengesi ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişki: 19982011 Dönemine Ait Ampirik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Konya. (sayfa 16-26 arası)
13) (9. Hafta için) Dileyici, D., & Özkıvrak, Ö. (2010). Bütçe Anlayışındaki Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin
Erozyonu ve Açık Bütçe Politikası. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 33- 55.
14) (10. Hafta için) Bakırcı, F. (2001). Bütçe Politikalarının Mikroekonomik Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 43- 59.
15) (11. Hafta için) Avcı, N. (1988). Bütçe ve Para Politikalarının Makroekonomik Etkileri. Devlet Bütçe Uzmanlığı
Araştırma Raporu. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.
16) (12. Hafta için) Ejder, H. L. (2012). Türkiye’de Bütçe Politikaları: 2002- 2012 Dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 53- 78.
17) (12. Hafta için) Okutan, Ş. (2015). 2000-2014 Yılları Türkiye Ekonomisindeki Kamu Açıkları ve Makroekonomik
Etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1397- 1415.
18) (12. Hafta için) Barışık, S., & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik
Değişkenler Üzerine Etkisi (1987- 2003 Var, Etki- Tepki Analizi, Varyans Araştırması). Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 61 (4), 59- 82.
19) (13. Hafta için) Günaydın, İ., & Eser, L.Y. (2009). Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar. Maliye
Dergisi, 156 (1), 51- 65.
20) (14. Hafta için) Abdioğlu, Z., & Terzi, H. (2009). Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (2), 195- 211.
21) (14. Hafta için) Akbey, F. (2014). Kamu Bütçesinde Yapı- Araç Uyuşmazlığı: Kuramsal Analiz. Yönetim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi (24), 18- 40.
Download