laçları transfer*nde güvenl* transfer ve tehl*kel* *laç

advertisement
İLAÇLARI TRANSFERİNDE GÜVENLİ
TRANSFER VE TEHLİKELİ İLAÇ
DÖKÜLMELERİNE KARŞI MÜDAHALE
İLAÇ TRANSFERİ
• İlaçların firmadan eczane deposuna transferi sürecinde zarar
görmesi durumunda yenisiyle değiştirilmesi ibaresinin tüm ilaç
teknik şartnamelerinde bulunması gerekir.
• İlaçların eczane deposundan birimlere dağıtımı sırasında
kırılma, dökülmeye karşı önlemlerin alınması şarttır.
• Hasta bazlı ilaç hazırlanmasında hastalara ait poşetlere
ilaçların kırılmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmeli,
poşetlerin transferi ve depolanması sırasında hassasiyet
gösterilmelidir.
• İlaçların yanlış birime teslim edilmesi gibi ciddi aksaklıkların
önlenmesi için ilaçların ilgili birimde çalışan hemşireler
tarafından teslim alınması gerekmektedir.
Soğuk zincire tabi ilaçların dağıtımı ''Soğuk Zincir İlaçlarının
Kontrolü Talimatı''na göre yapılır
Soğuk Zincir İlaçlarının Temini
•
Eczaneye alınan soğuk zincir ilaçları eczacı tarafından teslim alınır. Teslim sırasında ilacın
içinde bulunduğu koruma kabininin derecesi kontrol edilir.
• Şayet derecesi uygun değilse her bir kutu çizilerek yeniden satışı engellenir,firmadan 24 saat
içinde yeni ürün istenir.
• Ürün teslim alınmadan önce hangi buzdolabına yerleştirileceği belirlenir ve belirlenen raflara
ilaçlar hızla yerleştirilir. Şayet dolap uzun sure açık kalacaksa 5 dk yerleştirip 5 dk dolap kapağı
kapatılarak yerleştirme gerçekleştirilir.
•
Yerleştirme bittikten sonra fatura/irsaliye üzerine ürünü teslim eden ve alan kişilerin imzaları
alınır.
Soğuk Zincir İlaçların Dağıtımı
• Soğuk zincir ilaçlarının istemi diğer ilaçlar gibi yapılır. Dağıtımı için de “Güvenli İlaç Hazırlama,
Dağıtım ve Taşıma Talimatı”nın tüm aşamaları geçerlidir.
• İstemi yapılan soğuk zincir ilaçlar ilaçlar servislerin kutularına önceden konmaz. İlgili birim
personeli teslimata gelince dolaptan çıkarılıp buz aküsü ile teslim edilir.
• Buz aküsü 30 dk’dan uzun soğutmalar için güvenilir değildir. Derhal bölüme götürülmesi
konusunda personel uyarılır. Taşıma Birimi tarafından teslimat yapılacaksa önceliği konusunda
taşıma elemanları uyarılır.
• Bölüm ilacı teslim aldığında soğuk zincirin korunması ilkesi bölümün sorumluluğuna geçmiştir.
Uyuşturucu ilaçların dağıtımı ''Uyuşturucu İlaçların
Kontrolü Talimatı''na göre yapılır
Uyuşturucu İlaçların Dağıtımı:
•
•
•
•
•
•
•
•
Yatan hastalarda uyuşturucu ilacın istemi HBYS üzerinden doktor tarafından online olarak yapılır ve doktor
ilacı tedavi orderına yazar.
Eczacı yapılan istemi değerlendirir; dozuna, (varsa) bir önceki gün istenen miktara, veriliş yoluna (infüzyon
gibi.) bakar. Uygunsuzluk söz konusu ise bölümü bilgilendirir.
Uyuşturucu ilaçlar her hasta için ayrı ayrı paketlenmiş ambalajlara hastanın adı, soyadı, tarih ve saat, yattığı
bölüm, ilacın adı, günlük doz ve tedavi dozu olacak şekilde etiketleme yapılır.
Toplu olarak uyuşturucu ilaç taleplerinde (maksimum 3 günlük ihtiyaç toplu olarak istenebilir), ilaç isteyen
bölümler HBYS üzerinden/ “İlaç Malzeme Talep Formu” ile talep yaparlar. 3 günü aşan resmi tatiller
öncesinde toplu çıkış yapılmaz, günlük (hasta başına) istem yöntemi uygulanır.
Birimlerde kullanılacak uyuşturucu ilaçlar bizzat eczacı tarafından servis sorumlu hemşiresine ya da
doktoruna teslim edilir. Teslim; hem HBYS çıktılarının ve “İlaç Malzeme Talep Formu”nun karşılıklı
imzalanması hem de “Uyuşturucu Defteri”ne kayıt şeklinde olur. Gün içinde hasta başına çıkılan tüm
uyuşturucular, uyuşturucu defterinde “satış” kalemi altında gösterilir. Mini depolara yapılan toplu çıkışlar
ise depo adı belirtilerek kaydedilir.
Birimler uyuşturucu ilaçların kullanıldığı hastaları, order eden doktoru, varsa artan (ve imha edilen) dozları
“Uyuşturucu İzlem Formu”na kaydeder. Bu form, ilgili doktor, uygulayan hemşire ve tanık sağlık personeli
tarafından imzalanır. “Uyuşturucu İzlem Formu” haftalık olarak eczaneye teslim edilir.
Anestezi sırasında kullanılacak uyuşturucu ilaçlar, anestezi hekimi tarafından HBYS üzerinden ameliyathane
eczanesinden istenir.
Birimlerde hasta başı istemi yapılıp kullanılmayan uyuşturucu ilaçlar “İlaç Malzeme İade Talimatı” uyarınca,
ilgili doktorun imzaladığı “İlaç Malzeme İade Formu” kullanılarak aynı gün içinde eczaneye iade edilir.
TEHLİKELİ İLAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI
MÜDAHALE
• Tehlikeli ilaç dökülmelerinde dökülen kimyasal maddenin
özelliğine göre müdahale edilmelidir.
• Öncelikle temizliği yapacak personel koruyucu gözlük, galoş
ve çift lateks eldiven giymelidir.
• Kırılma olan ilaç üzerine emici örtü serilerek döküldüğü
yüzeyden temizlenmelidir.
• Dökülen ilaç anestezik bir gaz ise koruyucu ekipman olarak
gaz maskesi de kullanılmalı, temizlik yapan personel
dışındaki kişiler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
• Cam kırıkları ve ilaç emici örtü yardımyla alınarak tehlikeli
atık poşetine atılmalıdır.
• Geriye kalan ilaç kalıntıları deterjan yardımıyla
temizlenmelidir.
Download