TEST 1 final soruları 1. Yatırım bankalarının menkul kıymetlerin

advertisement
1|Page
2|Page
3|Page
4|Page
5|Page
6|Page
7|Page
8|Page
TEST 1 final soruları
1. Yatırım bankalarının menkul kıymetlerin satışını başarılı bir biçimde gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak satılamayan
menkul kıymetleri satın alma riskine girmediği aracılık faaliyetine ne ad verilir?
A) Yüklenim aracılığı B) Değer belirleme aracılığı C) Danışmanlık aracılığı D) Finansman sağlama aracılığı E) En iyi
gayret aracılığı
2.Finansal kurumların alacaklarını tahsil etmek, varlıklarını yeniden yapılandırmak ve satılmasını sağlamak gibi
amaçlarla oluşturulmuş kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık yönetim şirketleri B) Forfaiting şirketleri C) Finansal kiralama şirketleri D) Finansman şirketleri E) Risk
sermayesi şirketleri
3. Düzenleme kavramı, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerde kontrol mekanizması olması ve devletin bu alandaki
rolü nedeniyle aşağıdaki disiplinlerden hangisiyle yakından ilgilidir?
A) Hukuk B) İktisat C) İşletme D) Siyaset bilimi E) Felsefe
4. Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?
A) Ekonomiye kaynak yaratmak B) Ekonominin göstergesi olmak C) Güven sağlamak D) Likidite sağlamak E)
Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak
5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası’nda yer alan piyasalardan biridir?
A) Hisse senetleri piyasası B) Gelişen işletmeler piyasası C) Kesin alım satım piyasası D) Elmas ve kıymetli taş
piyasası E) Yabancı menkul kıymetler piyasası
6. Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen
fonlara ne ad verilir?
A) Likit fonlar B) Para piyasası fonları C) Uluslararası hisse fonları D) Özel fonlar E) Esnek fonlar
7. Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve gerekli nitelikleri taşıyan aracı
kurumların kurabileceği varlık finansmanı fonları tarafından, fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen
borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığa dayalı menkul kıymet B) Ortaklık varantı C) Riskli tahviller D) Kâr zarar ortaklığı belgesi E) Gelir ortaklığı
senedi
8. Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve
belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahvil B) Katılma intifa senedi C) Kâr zarar ortaklığı belgesi D) Gelir ortaklığı senedi E) Poliçe
9. Fiyatları bir başka ürünün fiyatına bağlı olan ürünlere ne ad verilir?
A) Spekülasyon ürünü B) Özel ürün C) Manipülatif ürün D) Türev ürün E) Sınırlı ürün
10. İşletmeye yaptıkları yatırımın anapara, faiz ve kâr payı şeklindeki getirilerini zamanında alıp alamayacakları
konusunda bilgilendirilme ihtiyacı duyan paydaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirket yöneticileri ve hâkim ortaklar B) İşletme çalışanları ve sendikalar C) Sermaye piyasası aracılığıyla
işletmelere fon sağlayan mevcut ve potansiyel yatırımcılar D) Müşteriler E) Tedarikçiler
9|Page
11. Başta hisse senetleri olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol
etmek suretiyle yatırımcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı tüm eylemlere ne ad verilir?
A) Arbitraj B) Manipülasyon C) Spekülasyon D) İçeriden öğrenenlerin ticareti E) Hedging
12. Aşağıdakilerden hangisinin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü yoktur?
A) Halka açık ve hisse senetleri sermaye piyasasında işlem gören şirketler B) Sermaye piyasasından borçlanma
yoluyla fon sağlayan şirketler C) Halka açık olmakla birlikte, hisse senetleri sermaye piyasasında işlem görmeyen
şirketler D) Halka açık olmamakla birlikte, fon toplama ve kredi kullandırma yetkisine sahip şirketler E) Sermaye
piyasasından kefalet aracılığıyla fon sağlayan şirketler
13. Bir şirkette hissedarlar dahil şirketin yürüttüğü faaliyetler ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan tüm menfaat
sahiplerinin haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluklarını ortaya koymayı amaçlayan yönetim felsefesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurumsal yönetim B) Kamuyu aydınlatma C) Spekülasyon D) İçeriden öğrenenlerin ticareti E) Hedging
14. Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Kanunu çerçevesinde, Türk bankacılık sistemindeki bankaların
gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerden biri değildir?
A) Mevduat toplamak B) Zirai faaliyette bulunmak C) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi vermek D) Saklama
hizmeti sunmak E) Yatırım danışmanlığı yapmak
15. Aşağıdakilerden hangisi bankaların temel işlevlerinden biri değildir?
A) Finansal aracılık yapmak B) Mali bilgi üretmek C) Riski ortadan kaldırmak D) Fiyat bilgisi üretmek E) Kaynak
tahsis etmek
16. Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarının en önemli aracı kuruluşu olma özelliğine sahip bankalar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kredi bankaları B) Yatırım bankaları C) Kalkınma bankaları D) Kurumsal bankalar E) Mevduat bankaları
17. Aşağıdakilerden hangisi piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?
A) Vergi oranlarının düşürülmesi B) Lokalizasyonun artması C) Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşması D)
Bireysel yatırımcıların öneminin artması E) Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de ekonomik daralma olması
18. Aşağıdakilerden hangisi para ve sermaye piyasalarının küreselleşmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Şirketlerin, yabancı piyasalardan fon temin etme imkânına kavuşması B) Yatırımcıların, daha etkin bir portföy
çeşitlendirme olanağına kavuşması C) Döviz piyasaları ve borsalardaki işlem hacminin çok büyük boyutlara ulaşması
D) Finansal serbestleşmenin azalması E) Piyasalarda, uluslararası kurumsal yatırımcıların rolünün yerli yatırımcıların
önüne geçmesi
19. Uluslararası piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herhangi bir ülkenin yasal düzenlemelerine tabi olmamaları B) Getirilerinin çok yüksek olması C) Sınırlı sayıda
yatırımcıya satılmaları D) Likiditelerinin düşük olması E) Likiditelerinin yüksek olması
20. İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
A) Yankee piyasası B) Samurai piyasası C) Bulldog piyasası D) Rembrandt piyasası E) Matador piyasası
TEST 1 final cevaplar
1- E 2-A 3-D 4-E 5-D 6-E 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-E 13-A 14-B 15-C 16-B 17-C 18-D 19-A 20-C
10 | P a g e
TEST 2 final soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin getirilerinin ve fiyatlarının farklı olmasına neden olan temel
faktörlerden biri değildir?
A) Likidite riski B) Vergi durumu C) Vade durumu D) Ülkenin ekonomik koşulları E) Ödenmeme riski
2. Şirketlerin alacaklarını vadesinden önce paraya dönüştüren finansal kurumlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlık
yönetim şirketleri B) Forfaiting şirketleri C) Finansal kiralama şirketleri D) Finansman şirketleri E) Risk sermayesi
şirketleri
3. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık üçlüsünde ortak olacak şekilde düzenlenmesi
gereken alanlardan biri değildir? A) Mali düzenleme ve gözetim B) Sistemik düzenleme ve gözetim C) Yatırımcıların
kârlılığının artırılması D) Yatırımcıların korunması E) Piyasada rekabetin sağlanması
4. İki düzenleyici kuruluşun mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaştığı amaç bazlı yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fonksiyonel yaklaşım B) Bütünleşik yaklaşım C) Simetrik yaklaşım D) Kurumsal yaklaşım E) İkiz tepe yaklaşımı
5. Finansal araçların alım-satımının belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlayan ve oluşan fiyatlarla,
işlem bilgilerinin kamuya duyurulması konusunda yetkili olan kurumlara ne ad verilir?
A) Borsa B) Yatırım fonu C) Yatırım ortaklığı D) Derecelendirme kuruluşu E) Banka
6. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşuna ve faaliyete geçmesine Sermaye Piyasası Kurulu’nun izin verdiği kurumlardan
biri değildir? A) Yatırım fonları B) Derecelendirme şirketleri C) Bankalar D) Genel finans ortaklıkları E) Yatırım
ortaklıkları
7. Faiz ödemeleri bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Riskli tahviller B) Sıfır
kuponlu tahviller C) Kâra iştiraklı tahviller D) Endeksli tahviller E) Ödenim fonlu tahviller
8. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında işlem gören finansal araçlardan biri değildir? A) Tahvil B) Finansman
bonosu C) Hazine bonosu D) Mevduat sertifikası E) Banka bonosu
9. Halka sunulmayan, şirketin elinde bulunan hisse senetlerine ne ad verilir?
A) Bedelli hisse senedi B) Primsiz hisse senedi C) İmtiyazlı hisse senedi D) Hamiline yazılı hisse senedi E) Kasa hisse
senedi
10. Derecelendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Derecelendirme kuruluşları, şirketlerin talepleri olmaksızın da derecelendirme yapabilir. B) Tek bir işlem, tek bir
kuruluş, grup ve ülkeler için yapılabilir. C) Şirketler, derecelendirme yaptırmaları konusunda hiçbir şekilde zorunlu
tutulamaz. D) Ödenmeme riskinin göstergesi olarak tasarlanan analitik ve sübjektif bir süreçtir. E) Kredi
derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsar.
11. Fiyatların artacağı ve değişeceği beklentilerine dayanarak, kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi
veya kurumlara ne ad verilir? A) Manipülatör B) Arbitrajcı C) Lessor D) Hedger E) Spekülatör
12. İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye ya da menkul kıymetin fiyatını yapay
bir seviyede tutmaya yönelik davranışlara ne ad verilir?
A) Spekülasyon B) Manipülasyon C) İçeriden öğrenenlerin ticareti D) Hedging E) Arbitraj
11 | P a g e
13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında kamuyu aydınlatmakla yükümlü taraflardan biri değildir? A)
Bağımsız denetçiler B) Aracı kuruluşlar C) Düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler D) Potansiyel yatırımcılar
E) Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları
14. Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin
zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla, sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuya açıklanmasına ne ad verilir? A)
Kamuyu aydınlatma B) İçeriden öğrenenlerin ticareti C) Manipülasyon D) Hedging E) Arbitraj
15. Genellikle belirli bir büyüklüğün üzerindeki menkul değer ihraçları ile ilgilenen ve büyük firmaların yüksek tutarlı
hisse senedi ve tahvil ihraçlarını üstlenen ihtisas sahibi finansal kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım bankaları B) Kredi bankaları C) Kalkınma bankaları D) Kurumsal bankalar E) Mevduat bankaları
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bankacılığın gelişimi sürecinde 1980-2001 yıllarını kapsayan serbestleşme ve
dışa açılma döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) İthalatın serbest bırakılması B) Faizlerin ve kurun
kontrol altına alınması C) İhracatın özendirilmesi D) Türk Lirası ve döviz piyasalarının kurulması E) Sektöre yerli ve
yabancı bankaların girişine izin verilmesi
17. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım sermayesi eksikliğini gidererek, sanayinin gelişmesini hızlandırmak
amacıyla faaliyet gösteren ve sanayi sektörüne uzun vadeli fon sağlamak, yeni yatırım alanlarına öncülük etmek ve
teşebbüs sahiplerine teknik yardımda bulunmak gibi fonksiyonları yerine getiren bankalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kredi bankaları B) Yatırım bankaları C) Kurumsal bankalar D) Mevduat bankaları E) Kalkınma bankaları
18. Bir şirketin yabancı bir ülkede ve yabancı ülkenin parası bazında çıkardığı tahvile ne ad verilir? A) Eurobond B)
Euro para C) Yabancı tahvil D) Yurtdışı tahvil E) Euro tahvil
19. Aşağıdakilerden hangisi küresel tahvil piyasasının sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden biri değildir? A)
Tahvilin para birimi B) İhraççının ülkesi C) Tahvilin ihraç edildiği ülke D) Tahvilin ihraç miktarı E) Tahvilin kote
edildiği borsalar
20. Finansal piyasalara yatırım yapanlar arasında ağırlığın kurumsal yatırımcılara kayması ne anlama gelir? A)
Finansal piyasaların bireyselleşmesi B) Finansal piyasaların kurumsallaşması C) Finansal piyasaların büyümesi D)
Finansal piyasaların küçülmesi E) Finansal piyasaların yabancılaşması
TEST 2 final cevapları
1-D 2-B 3-C 4-E 5-A 6-C 7-D 8-A 9-E 10-C 11-E 12-B 13-D 14-A 15-A 16-B 17-E 18-C 19-D 20-B
12 | P a g e
TEST 3 final soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan temel unsurlar arasında yer almaz?
A) Tasarruf sahipleri B) Yatırımcılar C) Yatırım araçları D) Sivil toplum örgütleri E) Hukuki düzenlemeler
2. Ekonomide, kişilerin tüketimden vazgeçerek yaptıkları mevduat ya da finansal varlık yatırımları aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Sermaye bütçelemesi B) Fon açığı C) Fon transferi D) Borçlanma E) Nakit yönetimi
3. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların düzenlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir? A) Dışsallıklar
B) Ahlaki çöküntü C) Sistemin kilitlenmesi D) Ölçek ekonomisi E) Rekabetin zayıf olması
4. İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?
A) Ters repo B) Swap C) Takas D) Volatilite E) Leasing
5. Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biridir?
A) Halka açıklık oranını artırmak B) Riski kontrol altında tutmak C) Portföy yapılandırmak D) Kamuyu aydınlatmak E)
Döviz mevduatı yapmak
6. Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para piyasası fonları B) Uluslararası hisse fonlar C) Tahvil ve bono fonları D) Özel fonlar E) Likit fonlar
7. Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret
Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı
gösteren, ticaret siciline tescil edilmiş sermaye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayıtlı sermaye B) Gerçek sermaye C) Reel sermaye D) Beşeri sermaye E) Maddi sermaye
8. Nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?
A) Adi hisse senedi B) İmtiyazlı hisse senedi C) Primli hisse senedi D) Hamiline yazılı hisse senedi E) Bedelli hisse
senedi
9. İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul
kıymet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varant B) Gayrimenkul sertifikası C) Kâr zarar ortaklığı belgesi D) Gelir ortaklığı senedi E) Varlığa dayalı menkul
kıymet
10. Aşağıdakilerin hangisinde mülkiyet devri ana sözleşmede aksine hüküm yoksa, hisse senedinin satın alana teslimi
ve şirket pay defterine kaydı ile gerçekleşir?
A) Bedelli hisse senedi B) Primsiz hisse senedi C) Nama yazılı hisse senedi D) İmtiyazlı hisse senedi E) Hamiline yazılı
hisse senedi
11. Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarları gözetilirken, diğer çıkar sahiplerinin haklarının da
önemsendiği yönetim anlayışını ifade eder?
A) Karşılaştırmalı yönetim B) Temel yönetim C) Kuramcı yönetim D) Pragmatist yönetim E) Kurumsal yönetim 5
İzleyen sayfaya geçiniz.
12. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma kapsamında kamuoyuna açıklanacak bilgilerin sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Yüksek maliyetle sunulması B) Doğru olması C) Eksiksiz sunulması D) Kullanıcılar tarafından analizler yapmaya
imkân sağlaması E) Açık ve anlaşılır olması
13 | P a g e
13. Sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kurumların finansal tablolarının, özel durum
açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini
hedefleyen elektronik bilgi toplama ve yayın sistemine ne ad verilir?
A) Finansal bilgi bloğu B) Kaydi sistem C) Kurumsal yönetim sistemi D) Kamuyu aydınlatma platformu E) Serbest
işlem platformu
14. İhraççıların, ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini zamanında geri ödeme
yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye
ne ad verilir?
A) Kredilendirme B) Yapılandırma C) Katmanlandırma D) Swaplandırma E) Derecelendirme
15. Türk bankacılık sisteminde 2002-2008 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?
A) Planlı dönem B) Yapılandırma sonrası dönemi C) Ulusal bankalar dönemi D) Kamu bankaları dönemi E) Özel
bankalar dönemi
16. Ekonomide, gerçek ve tüzel kişilerden parası olan fakat kullanma eğiliminde olmayanlar ile paraya ihtiyaç
duyanlar arasındaki para arz ve talebinin büyük bir kısmının karşı karşıya geldiği kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracı kurum B) Yatırım fonu C) Sigorta şirketi D) Takas kuruluşu E) Banka
17. Aşağıdakilerden hangisi genel bankacılık faaliyetlerinden biri değildir?
A) Faiz oranlarını düşük tutmak B) Kaynak oluşturmak C) Mevduat toplamak D) Kredi vermek E) Kaynak
kullandırmak
18. Büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri ve bankalara genel olarak ne
ad verilir?
A) Amatör yatırımcı B) Kurumsal yatırımcı C) Bireysel yatırımcı D) Küçük yatırımcı E) Büyük yatırımcı
19. Aşağıdakilerden hangisi “yüksek” kredi derecesi olarak “Aa1” simgesini kullanmaktadır?
A) S&P B) Fitch C) Deloitte D) JCR E) Moody’s
20. ABD’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
A) Samurai piyasası B) Yankee piyasası C) Bulldog piyasası D) Rembrandt piyasası E) Matador piyasası
TEST 3 final cevapları 1-D 2-C 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-C 9-B 10-C 11-E 12-A 13-D 14-E 15-B 16-E 17-A 18-B 19-E 20-B
14 | P a g e
Download