Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir? A) Katılma intifa

advertisement
A
1. Aşağıdakilerden
hangisi
menkul
kıymet
5. I.
Tahvil, öncelik bakımından adi borç
senetleri gibi ticari senetlerin gerisinde yer
almaktadır.
II. Tahvil yatırımcısının katlandığı risklerden
biri
şirketin
anapara
ve
faizlerini
ödeyememesidir.
III. Tahvil yatırımcısının reel getirisi sıfır ya da
negatif olabilir.
IV. Tahvil yatırımcısı, şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka bir hakka sahip değildir.
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Katılma intifa senedi
Hisse senedi
B tipi yatırım fonu katılma belgesi
Varlığa dayalı menkul kıymet
Gayrimenkul sertifikası
Tahvillerle ilgili yukarıdaki
hangileri doğrudur?
2. Bir işletmenin ödenmiş sermaye, ihtiyatlar
toplamı,
dağıtılmamış
kârlar,
yeniden
değerleme artış fonları ve bu türdeki diğer
fonları toplamının pay senedi sayısına
bölünmesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Net aktif değeri
Defter değeri
Tasfiye değeri
Gerçek değer
Kitabi değer
ifadelerden
I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV
6. Hazine
bonolarının
kupürlü
ihraç
edilmemelerinin
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
3. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Pay sahipleri, genel kurul toplantısından
itibaren bir yıl süreyle bilanço ve yıllık raporu
inceleyebilirler.
B) Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı esas
mukavele ile sınırlandırılabilir.
C) İncelenmesine müsaade edilen defter ve
belgelerden öğrenilecek sırlar hariç olmak
üzere, hiçbir pay sahibi, şirketin iş sırlarını
öğrenmeye yetkili değildir.
D) Pay sahipleri, şüpheli gördükleri konularda
murakıpların dikkatini çekmeye yetkilidirler.
E) Pay sahipleri, şüpheli gördükleri konularda
murakıplardan gerekli açıklamaları istemeye
yetkilidirler.
7. Yatırım fonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
Yatırım fonları İstanbul Altın Borsasında işlem
görebilir.
B) Yatırım fonları, istedikleri zaman açığa satış ve
kredi menkul kıymet işlemleri yapabilir.
C) Fon içtüzüklerinde belirtilmek kaydıyla, portföy
değerinin en az %10'u devamlı olarak
Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse
senetlerine yatırılmış fonlar A tipi olarak
adlandırılır.
D) Yatırım
fonlarının
portföy
değerlerinin
%10'undan fazlası bir ortaklığın menkul
kıymetlerine yatırılamaz.
E) Herhangi bir yatırım fonunun portföyüne
kurucunun ve yöneticinin hisse senetleri
alınabilir.
4. Bir tahvilin yıllık net faizi 365'e bölünüp, geçen
gün sayısı ile çarpıldığında bulunan değere ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Geri ödenmeme riskinin olmaması
Kredi risklerinin olmaması
Faiz oranlarının göreli olarak yüksek olması
İhalelerde güvence olarak kullanılması
Dönemsel faiz ödemelerinin olmaması
İşlemiş net faiz
Tahvilin değeri
Tahvilin fiyatı
Iskonto oranı
Faiz oranı
1
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
8. I.
II.
III.
Hukuki statüsü itibariyle değişken faizli
tahvillere benzer.
Sahibini kamuya ait altyapı tesislerinin
gelirlerine ortak eder.
Sahibini kamuya ait altyapı tesislerinin
mülkiyetine ortak eder.
12. Finansman
bonoları ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Finansman bonolarının nominal değeri
sadece anaparayı içerir.
B) Emre veya hamiline yazılı menkul kıymet
niteliğindeki kıymetli evraktır.
C) İkincil piyasaları vardır.
D) Finansman bonoları ıskontolu olarak ihraç
edilir.
E) Vadesi 60 günden az 720 günden çok
olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir.
Gelir ortaklığı senetleriyle ilgili olarak
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
13. Depo
sertifikaları
ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Emre veya hamiline yazılı olarak ihraç edilir.
Vadeleri en çok 720 gün olarak
belirlenebilir.
III. Nominal değeri 100 YTL'den az olamaz.
II.
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
A) Kotasyon şartlarını taşıyorsa borsada işlem
görebilir.
B) Temsil ettiği yabancı menkul kıymetin
haklarını aynen sağlar.
C) Halka arzında aracı kuruluş kullanılması
zorunludur.
D) Nominal değeri, temsil ettiği yabancı menkul
kıymetin para birimi cinsinden ifade edilir.
E) Nama veya emre yazılı düzenlenebilir.
9. I.
Banka
bonoları
ile
ilgili
ifadelerden hangileri doğrudur?
aşağıdaki
yukarıdaki
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
14. I.
II.
III.
Riskten korunma aracıdır.
Fiziki teslimat olması şart değildir.
Tezgâhüstü piyasada işlem görür.
Forward sözleşmeleri ile ilgili olarak
yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerde,
değiştirme işlemi vade başlangıç tarihinden
itibaren en erken kaç yıl sonra yapılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
2
3
5
7
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
15. Aşağıdakilerden
hangisi
vadeli
işlem
sözleşmelerini (futures) opsiyonlardan ayırır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hak ve yükümlülük birlikteliği
Standart sözleşme olup olmaması
Kredi riskinin olup olmaması
Riskten korunma aracı olması
Kaldıraç etkisi
11. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek varlığa
dayalı
menkul
kıymetlerin
konusunu
oluşturabilecek alacak türlerinden
biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
T.Halk Bankası'nın ihtisas kredileri
Tüketici kredileri
Konut kredileri
Ticari krediler
İhracat işlemlerinden doğan alacaklar
2
TEST BİTTİ.
Download