28 — (Hükümetin Teklifi) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların

advertisement
— 28 —
(Hükümetin Teklifi)
Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Yüksek Kurulca belirlenecek miktardan az olmaması ve
unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur.
Sermaye Artırılması
MADDE 14. — Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunda kayıtlı Hıadtde kadar yeni hilss» senedi çıka*
rılması işlemine Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin nülkümlerij uygulanmaız.
Yönetim Kurulunun, imtiyazlı veya itilbari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiblerinin yeni
pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin baklarum ihlâl edici
nitelikte İkârar alabilmesi için, esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.
İhraç edilen hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri ihraç olunamaz.
Tahvil Çıkarılması
(MADDE 15. — Hisse senetleri halika satılan anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri toplam tahvil tutarı Ger
nel Kurulca onaylanan son bilançodaki çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile bilançoda görülen yedek
akçelerin 'tioplamından varsa zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
Çıkarılan tahviller italmamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.
Tahvil çıkarma yetkiısi esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanu­
nunun 423 ncü maddesi hlükmü uygulanmaz.
Hisse Senedi ile\ Değiştirilebilir Tahvil
MADDE 16. — Kayıtlı sermaye sistemini kaibul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse senedi ile değiş­
tirilebilir tahvil çıkarılması halinde değiştirme sonucunda verilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplaıjıı kayıtlı sermayeyiı aşamaz.
Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, dieğişbirilöbülir tahvil sahipleıtolin haklarını kullanmalarına
engel olacak herhangi (bir kanar alamaz.
Değiştirilebilir tahvillerin çıkarılma ve değiştirilme şart ve usuieriı Yüksek Kurulca tespit ve ilan olunur.
Kâr Dağıtım Esasları
MADDE 11A — Hisse senetlerini halka arz eden lanıotnlim ortaklıkların esas özleşmelerinde birinci te­
mettü oranımn gösterimesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kârdan
pay dağıltılabilmesli için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır.
Yıasa hükmü ile ayrılması genelken yedek akçeler tile esias sözleşmede paly sahipleri için belirlenen birin­
ci tiemettü payı ayrılmadıkça, Ibaşka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yia Ikâr laktarolmasınsa ve yönetim kurulu
üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasınla karar verilemez^
Menkul kıymeltleri halka satılan ihir anonüm ortaklık, yönetiim, denetim veya sermaye bakımından do­
laysız veya 'dolaylı olarak ilişkili bulunduğu diğer bir 'teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde
farklı fiyat, ücret ve ibedeler uygulamak. gibi işlemlerde bulunarak yılık (kâinim azaltamaz.
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 217)
Download