iqtisadiyyat və işlətmə

advertisement
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAT UNİVERSİTETİ (UNEC)
TÜRK DÜNYASI İŞLƏTMƏ FAKÜLTƏSİ
“İQTİSADİYYAT VƏ İŞLƏTMƏ” KAFEDRASI
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR (ULUSLARARASI İLİŞKİLER)
DƏRS MƏLUMAT FORMALARI
(SYLLABUS)
Kitabın Redaktoru: Dos. Dr. Fariz Əhmədov
Tərtibatçılar: Doç. Dr. Ferruh Tuzçuoğlu, Dr. Məmmədli Elşən Xalid, Dr. Cəfərov Nazim Kamil, Aslanli
Araz Azad, Məmmədov Aqil Arif, Həsənov Ziyadxan Əli, Lab. Mahmudova Nuranə Sahib
BAKI-2016
1
ÖN SÖZ
Cənubi Qafqaz ölkələrinin ən iri ali təhsil ocaqlarından olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) əsası 1930-cu ildə qoyulub. 86 illik tarixi boyunca Azərbaycanın elmi, ictimai və siyasi həyatında
mühüm rol oynayan UNEC-də son illərdə keçirilən islahatlarla müasir tələblərə cavab verən ali təhsil qurumu
olma istiqamətində mühüm addımlar atılır.
Universitetimizin inkişafında Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə qurulan
və UNEC-in tərkibində beynəlxalq statusda fəaliyyət göstərən Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsi (TÜDİFAK)
müstəsna rol oynayıb. Fakültənin Beynəlxalq münasibətlər, Biznesin təşkili və idarə edilməsi və Turizm və
otelçilik ixtisasları ilə üzrə verdiyi diplomun Türkiyədə də ekvivalentliyi mövcuddur və Ali Attestasiya (YÖK)
tərəfindən birbaşa tanınır. Fakültəmizin təhsil və elmi fəaliyyətləri 01.02.2013-cü il tarixindən etibarən fəaliyyət
göstərən “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası çərçivəsində aparılır.
İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası elm sahəsində öz fəaliyyəti ilə seçilən, dövlət və özəl sektorun çağdaş
və gələcək ehtiyaclarını qarşılayan bilikli kadrlar yetişdirilməsində müasir təhsil metodlarından geniş istifadə
edir. Əldə etdiyi yeni bilik və təcrübələrini bakalavr və magistr proqramlarında tətbiq edən TUDİFAK
İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası ölkəmizin və UNEC-in inkişafına öz töhfəsini verməkdədir.
Bu məqsədlə dərs plan və proqramları Boloniya prosesinə uyğunlaşdırılmış və yenidən hazırlanmış,
bütün syllabuslarda tələbə mərkəzli müasir təhsilin bütün prinsipləri nəzərə alınmışdır. Təqdim olunan Syllabus
kitabımız tələbə-müəllim heyəti arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi olub tədris edilən dərslərin proqram və
məzmunlarını əhatə etməkdədir. Hər dərsin syllabusu semestr başlanğıcından sonuna qədər əsas mənbə olub
dərsin məqsəd və planı, müəllimlərin dərsə davamiyyət, qiymətləndirmə və s. ilə bağlı gözləntiləri, ümumi təhsil
fəlsəfəsi haqqında məlumat verir. Dərs syllabusları beynəlxalq standartlarda hazırlanmıştır və hər bir syllabus
dərsin mövzusu, məqsədi, təhsil metodu, məzmunu, hədəfləri, həftəlik dərs planı, dərs vəsaitləri, ölçmə və
qiymətləndirmə metodu və dərsin faydalarına dair məlumatları əhatə edir.
Bütün tələbə və müəllim heyəti üçün ``Beynəlxalq münasibətlər`` ixtisasının syllabuslar kitabının
faydalı olmasını arzulayırıq.
Dos. Dr. Fariz Əhmədov
UNEC ``İqtisadiyyat və işlətmə`` kafedrasının müdiri
ÖN SÖZ
Güney Kafkasya ülkelerinin en büyük eğitim merkezlerini biri olan Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi (UNEC) 1930 yılında kurulmuştur. 86 yıllık geçmişinde Azerbaycan`ın bilim, toplum ve politika
alanın önemli rol üstlenen UNEC son yıllarda uygulamaya koyduğu reformlarla çağdaş ihtiyaçlara cevap veren
yüksek eğitim kurumu olma hedefine doğru önemli adımlar atmakta.
Üniversitemizin gelişiminde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı`nın girişimi ile 1992 yılında kurulan ve
uluslararası statüyle faaliyet gösteren Türk Dünyası İşletme Fakültesi (TÜDİFAK) önemli rol oynamıştır.
Fakültenin Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Turizm ve Otelcilik bölümlerinde verdiği diplomanın Türkiye`de de
denkliği (YÖK tarafından) mevcuttur. Fakültemizin eğitim alanında ve bilimsel faaliyetleri 01.02.2013
tarihinden itibaren faaliyet gösteren “İktisat ve işletme” bölümü çerçevesinde yürütülmektedir.
“İktisat ve işletme” bilimsel alanda faaliyetleri ile seçilen, devlet ve özel sektörün çağdaş ve gelecek
ihtiyaçlarını karşılayan eğitimli uzmanlar yetiştirilmesinde çağdaş eğitim metotlarını uygulamaktadır. Kazandığı
yeni bilgi ve deneyimlerini lisans ve yüksek lisans programlarında uygulayan TÜDİFAK İktisat ve işletme
bölümü UNEC-in ve ülkemizin gelişimine büyük katkılarda bulunmaktadır.
Bu amaçla ders plan ve programları Bologna sürecine uygunlaştırılmış ve yeniden hazırlanmış, bütün
Syllabus`larda öğrenci merkezli çağdaş eğitimin bütün ilkeleri dikkate alınmıştır. Sunmakta olduğumuz Syllabus
kitabımız öğrencilerle öğretim üyeleri arasında işbirliğinin yeni aşaması olarak eğitimi verilen derslerin
program ve içeriklerini kapsamaktadır. Her dersin Syllabus`u dönem başlangıcından sonuna kadar temel
kaynaktır ve dersin amaç ve planı, öğretim üyelerinin derse devamlılık, değerlendirme vb. ile ilgili beklentileri,
genel eğitim felsefesi hakkında bilgileri içermektedir. Syllabuslar uluslararası standartlarda hazırlanmıştır ve
her bir Syllabus dersin konusu, amacı, eğitim metodu, içeriği, hedefleri, haftalık ders planı, ders kaynakları,
ölçme ve değerlendirme metodu ve dersin faydalarına dair bilgileri kapsamaktadır.
Tüm öğrenci ve öğretim üyeleri için ``Uluslararası ilişkiler`` alanının syllabuslar kitabımızın faydalı
olmasını temenni ediyoruz.
Doç.Dr. Fariz AHMADOV
UNEC ``İktisat ve işletme`` bölüm başkanı
2
İÇİNDEKİLER
Müfredat........................................................................................................................5
I Dönem Sillabusları......................................................................................................9
Siyasi Tarih-I.................................................................................................................10
Hukukun Temel Kavramları..........................................................................................14
Sosyoloji........................................................................................................................17
Temel Matematik..........................................................................................................19
Bilgi İşlem Sistemleri....................................................................................................24
II Dönem Sillabusları..................................................................................................29
Mikro İktisat.................................................................................................................30
Siyasi Tarih-II...............................................................................................................33
Uluslararası İlişkilere Giriş...........................................................................................37
Anayasa Hukuku...........................................................................................................40
Siyaset Bilimine Giriş...................................................................................................42
İşletme Bilimine Giriş...................................................................................................46
III Dönem Sillabusları................................................................................................49
Makro İktisat................................................................................................................50
Uluslararası İlişkiler Teorisi..........................................................................................53
İdare Hukuku................................................................................................................56
İstatistik........................................................................................................................59
Siyasal Düşünceler Tarihi-I...........................................................................................62
Azerbaycan ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomisi ve Coğrafyası-I.................66
IV Dönem Sillabusları.................................................................................................69
Para ve Banka................................................................................................................70
Siyasal Düşünceler Tarihi-II.........................................................................................74
Uluslararası Örgütler.....................................................................................................77
Ticaret Hukuku..............................................................................................................79
Azerbaycan ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomisi ve Coğrafyası-II...............81
V Dönem Sillabusları..................................................................................................84
Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikası............................................................85
Çağdaş Siyasal Teoriler.................................................................................................88
Borçlar Hukuku............................................................................................................93
Kentleşme ve Çevre Sorunları......................................................................................96
Kamu Yönetimi............................................................................................................99
Uluslararası Hukuk-I...................................................................................................101
Kamu Maliyesi............................................................................................................104
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler-I..............................................................................107
VI Dönem Sillabusları...............................................................................................110
Uluslararası Sermaye Piyasaları..................................................................................111
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler-II............................................................................115
Araştırma Yöntemleri.................................................................................................117
Çağdaş Demokrasiler..................................................................................................119
Uluslararası İşletmecilik..............................................................................................122
İnsan Hakları...............................................................................................................125
3
Uluslararası Hukuk-II..................................................................................................128
VII Dönem Sillabusları.............................................................................................131
Türkiye Dış Politikası-I...............................................................................................132
Azerbaycan Dış Politikası-I........................................................................................135
Küresel Siyaset...........................................................................................................138
Seçmeli Dersler
Toplam Kalite Yönetimi.............................................................................................145
Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanımı..................................................................148
Çalışma Ekonomisi.....................................................................................................150
Proje Yönetimi............................................................................................................153
Uluslararası Finans......................................................................................................156
Karabağ Sorunu...........................................................................................................159
Bölgesel Siyaset: Güney Kafkasya.............................................................................163
Jeopolitik.....................................................................................................................167
Türk Dünyasının Güncel Sorunları.............................................................................170
Medya ve Siyaset........................................................................................................172
Menkul Değerler Yatırım Analizi...............................................................................174
VIII Dönem Sillabusları............................................................................................179
Azerbaycan Dış Politikası-II.......................................................................................180
Türkiye Dış Politikası-II..............................................................................................183
Seçmeli Dersler
Halkla İlişkiler.............................................................................................................187
Stratejik Analiz............................................................................................................189
Küresel Siyasette ABD...............................................................................................192
Uluslararası Diplomasi................................................................................................195
Avrupa Birliği.............................................................................................................198
Enerji Politikaları........................................................................................................200
Çatışma Çözümü ve Yönetimi....................................................................................204
Savaşlar ve Medya......................................................................................................207
İnsan Kaynakları Yönetimi.........................................................................................210
4
MÜFREDAT
Y.Y KODU
I.
ULS
101
ULS
103
ULS
107
ULS
109
BIL 101
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Zorunlu
Siyasi Tarih-I
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Temel
Matematik
Bilgi İşlem
Sistemleri
ULS 102
Zorunlu
ULS 120
Zorunlu
Siyasi Tarih-II
ULS 118
Zorunlu
Uluslararası
İlişkilere Giriş
ULS 108
Zorunlu
Anayasa
Hukuku
ULS 104
Zorunlu
Siyaset
Bilimine Giriş
BIL 102
Zorunlu
İşletme
Bilimine Giriş
Z/S
Y.Y KODU Z/S
III.
Hukukun Temel Hüququn əsasları
Kavramları
Sosiologiya
Sosyoloji
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Mikro İktisat
Y.Y KODU
II.
Z/S
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
ULS
201
Zorunlu Makro İktisat
ULS
203
Zorunlu
ULS
205
ULS
213
ULS
227
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Siyasi Tarix-I
Uluslararası
İlişkiler Teorisi
Zorunlu İdare Hukuku
Riyaziyyatın
əsasları
İnformasiya
Sistemləri
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Mikroiqtisadiyyat
Siyasi Tarix-II
Beynəlxalq
Münasibətərə
Giriş
Konstitusiya
Hüququ
Siyasət Elminə
Giriş
Biznesin Əsasları
İNGİLİZCE
Political
History-I
Basic Concepts
of Law
Sociology
Basic
Mathematics
Information
Systems
İNGİLİZCE
Microeconomics
Political
History-II
Introduction to
International
Relations
Constitutional
Law
Introduction to
Political
Sciences
Principles of
Business
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
5
3+0
5
2+0
3
3+0
4
3+0
4
14
21
ECTS
KREDİSİ
KREDİSİ
T+U
3+0
4
3+0
4
3+0
4
2+0
3
3+0
3
2+0
3
16
21
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
KREDİSİ
ECTS
İNGİLİZCE
TÜRKÇESİ
T+U
KREDİSİ
Makroiqtisadiyyat Macroeconomics
3+0
4
Beynəlxalq
Münasibətlər
Nəzəriyyəsi
İnzibati Hüquq
Zorunlu İstatistik
Statistika
Siyasal
Zorunlu Düşünceler
Tarihi-I
Siyasi Fikirlər
Tarixi-I
International
Relations
Theories
Administrative
Law
Statistics
History of
Political
Thoughts-I
3+0
4
3+0
4
2+0
3
2+0
3
5
ACE
203
Azerbaycan ve
Diğer Türk
Zorunlu Cumhuriyetlerinin
Ekonomisi ve
Coğrafyası-I
Y.Y KODU Z/S
ULS
202
ULS
216
IV.
ULS
214
ULS
210
ACE
204
Zorunlu Para ve Banka
Siyasal
Zorunlu Düşünceler
Tarihi-II
Uluslararası
Zorunlu
Örgütler
Zorunlu Ticaret Hukuku
Azerbaycan ve
Diğer Türk
Zorunlu Cumhuriyetlerinin
Ekonomisi ve
Coğrafyası-II
Y.Y KODU Z/S
ULS
301
ULS
303
ULS
305
V.
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Uluslararası
Zorunlu Ekonomi ve Dış
Ticaret Politikası
Zorunlu
Çağdaş Siyasal
Teoriler
Zorunlu Borçlar Hukuku
ULS
307
Kentleşme ve
Zorunlu
Çevre Sorunları
ULS
321
ULS
315
ULS
329
ULS
331
Zorunlu Kamu Yönetimi
Zorunlu
Uluslararası
Hukuk-I
Zorunlu Kamu Maliyesi
Zorunlu
Karşılaştırmalı
Siyasal Sistemler-
Azərbaycan və
Digər Türk
Respublikalarının
İqtisadiyyatı və
Coğrafiyası-I
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Pul Nəzəriyyəsi
və Bank İşi
Economy and
Geography of
Azerbaijan and
Other Turkish
Republics -I
İNGİLİZCE
Beynəlxalq
Təşkilatlar
Ticarət Hüququ
Theory of
Money and
Banking
History of
Political
Thoughts-II
International
Organizations
Trade Law
Azərbaycan ve
Digər Türk
Respublikalarının
İqtisadiyyatı və
Coğrafiyası-II
Economy and
Geography of
Azerbaijan and
Other Turkish
Republics -II
Siyasi Fikirlər
Tarixi-II
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Beynəlxalq
İqtisadiyyat və
Xarici Ticarət
Siyasəti
Müasir Siyasi
Nəzəriyyələr
Borclar Hüququ
Şəhərləşmə
(Urbanizasiya) və
Ətraf Mühit
Probllemləri
Dövlət
İdarəetməsi
Beynəlxalq
Hüquq-I
Dövlət Maliyyəsi
Müqayisəli Siyasi
Sistemlər-I
İNGİLİZCE
International
Economy and
Foreign Trade
Policy
Modern Political
Theories
Law of
Obligations
Urbanization
and
Environment
Problems
Public
Administration
International
Law-I
2+0
3
15
21
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
5
2+0
3
3+0
5
3+0
5
2+0
3
13
21
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
4
3+0
4
2+0
3
2+0
3
3+0
3
3+0
4
Public Finance
2+0
3
Comparative
Political
2+0
3
6
I
Systems-I
20
Y.Y KODU
Z/S
ULS 302 Zorunlu
ULS 304 Zorunlu
ULS 322 Zorunlu
VI.
ULS 320 Zorunlu
ULS 318 Zorunlu
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Uluslararası
Sermaye
Piyasaları
Karşılaştırmalı
Siyasal
Sistemler-II
Araştırma
Yöntemleri
Çağdaş
Demokrasiler
Uluslararası
İşletmecilik
ULS 312 Zorunlu İnsan Hakları
Uluslararası
ULS 326 Zorunlu
Hukuk-II
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
International
Finance
Markets
Müqayisəli Siyasi Comparative
Sistemlər-II
Political
Systems-II
Tədqiqat
Research
Metodları
Methods
Müasir
Modern
Demokratiyalar
Democracies
Beynəlxalq Biznes International
İdarəçiliyi
Business
Administration
İnsan Haqları
Human Rights
Beynəlxalq
International
Hüquq-II
Law-II
Beynəlxalq
Maliyyə Bazarları
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
ULS 467 Zorunlu
Türkiye Dış
Politikası-I
Türkiyə Xarici
Siyasəti-I
ULS 403 Zorunlu
Azerbaycan Dış
Politikası-I
ULS 433 Zorunlu
Küresel Siyaset
ULS 419 Seçmeli
Toplam Kalite
Yönetimi
Y.Y KODU
Z/S
VII.
ULS 409
ULS 415
Seçmeli
ULS 421
ULS 405
Seçmeli
ULS 441
ULS 443
Seçmeli
Uluslararası
İlişkilerde
Kuvvet
Kullanımı
Çalışma
Ekonomisi
Proje Yönetimi
Uluslararası
Finans
Karabağ Sorunu
Bölgesel
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
Turkish
Foreign PolicyI
Azerbaijani
Azərbaycan Xarici
Foreign PolicySiyasəti-I
I
Qlobal Siyasət
Global Politics
Ümumi
Total Quality
Keyfiyyətin
Management
İdarəedilməsi
The
Beynəlxalq
Enforcement of
Münasibətlərdə
Power in
Güc Tətbiqi
International
Əməyin
Relations
İqtisadiyyatı
Labor
Layihənin
Economics
İdarəedilməsi
Project
Management
Beynəlxalq
International
Maliyyə
Finance
Qarabağ Problemi Karabakh
Regional Siyasət: Conflict
27
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
4
2+0
3
3+0
4
3+0
5
2+0
4
2+0
3
3+0
4
18
27
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
2+0
4
2+0
4
2+0
3
2+0
3
2+0
3
2+0
3
2+0
3
7
ULS 449
ULS 457
ULS 461
ULS 465
Y.Y
VIII.
KODU
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Z/S
Siyaset: Güney
Kafkasya
Cənubi Qafqaz
Regional
Politics: South
Caucasus
Jeopolitik
Geosiyasət
Geopolitics
Türk Dünyasının
Aktual
Problemləri
Current
Problems of
Turkish World
Media və Siyasət
Qiymətli Kağızlar
və İnvestisiya
Analizi
Media and
Politics
Securities
Investment
Analysis
Türk
Dünyasının
Güncel
Sorunları
Medya ve
Siyaset
Menkul
Değerler
Yatırım Analizi
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
ULS
476
Azerbaycan Dış
Zorunlu
Politikası-II
ULS
404
Zorunlu
Türkiye Dış
Politikası-II
Türkiyə Xarici
Siyasəti-II
Seçmeli
Halkla İlişkiler
Stratejik Analiz
İctimaiyyətlə
Əlaqələr
Strateji Təhlil
Küresel
Siyasette ABD
Uluslararası
Diplomasi
Qlobal Siyasətdə
ABŞ
Beynəlxalq
Diplomatiya
Avrupa Birliği
Avropa İttifaqı
ULS
410
ULS
430
ULS
450
ULS
402
ULS
420
ULS
456
ULS
460
ULS
470
ULS
476
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Enerji
Politikaları
Çatışma
Çözümü ve
Yönetimi
Savaşlar ve
Medya
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Azərbaycan
Xarici Siyasəti-II
İNGİLİZCE
Azerbaijani
Foreign PolicyII
Turkish
Foreign PolicyII
Public
Relations
Strategic
Analysis
USA in Global
Politics
International
Diplomacy
European
Union
3
2+0
2+0
3
2+0
3
20
32
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
2+0
4
2+0
4
2+0
3
2+0
3
2+0
3
Enerji Siyasətləri
Konfliktologiya
Energy Policy
Conflict
Resolution and
Management
2+0
3
Müharibələr və
Media
İnsan
Resurslarının
İdarəedilməsi
Wars and
Media
Human
Resources
Management
2+0
3
14
23
8
I Dönem Sillabusları
DERSİN ADI
TÜRKİYE AZERBAYCAN
KREDİSİ
ECTS
Y.Y KODU Z/S
İNGİLİZCE
TÜRKÇESİ TÜRKÇESİ
T+U
KREDİSİ
ULS
Siyasi Tarih- Siyasi Tarix-I
Political
Zorunlu
3+0
5
101
I
History-I
Hukukun
Hüququn əsasları Basic
ULS
Zorunlu Temel
Concepts of
3+0
5
103
Kavramları
Law
ULS
Sosiologiya
Sociology
Zorunlu Sosyoloji
2+0
3
I.
107
ULS
Temel
Riyaziyyatın
Basic
Zorunlu
3+0
4
109
Matematik
əsasları
Mathematics
BIL
Bilgi İşlem
İnformasiya
Information
Zorunlu
3+0
4
101
Sistemleri
Sistemləri
Systems
14
21
9
DERS BİLGİLERİ
Adı
Siyasi Tarih-I
Öğretim
Yarıyılı
Kodu ULS 101
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
 Türkçe
 İngilizce
Güz
Kredi
AKTS
3
5
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
E-mail
Adres
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Amacı
Dersin temel amacı, siyasi tarih açısından önem arz eden olayları, neden
sonuç ilişkisi çerçevesinde anlatmak ve yorumlamak, farklı dönümlerde ve
farklı coğrafyalarda yaşanan olaylar arasında karşılaştırma yaparak
öğrencilerin analiz kabiliyetinin gelişimine de katkıda bulunmaktır.
Öğrenim Çıktıları
- Tarihteki önemli siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik olayları öğrenmek,
- Tarihte baş veren önemli siyasi olayların dünya güç dengesine olan etkisini
öğrenmek,
- Siyasi tarihi olaylarla günümüzdeki gelişmeler arasındaki ilişki kurabilme
becerisini edinmek.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması suretiyle,
yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde
de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı
olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir.
Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini
ders sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
İlk medeniyetler ve devletler, Dinin tarihteki önemi, Feodalizm ve Ortaçağ,
Devrimler dönemi, Milliyetçilik ve ulusal birliklerin sağlanması sürecinde
imparatorlukların parçalanması, I Dünya Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları.
Ana Kaynaklar
-
[email protected]
Yardımcı Kaynaklar
 Seçmeli
Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge Kitabevi,
2000.
Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi – 1, İstanbul, Dora
Yayıncılık, 2015.
-
Fahir Armaoglu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, TİMAŞ Yayınları
2013.
-
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Ankara,
10
TİMAŞ Yayınları, 2014.
-
Rıfat Üçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, İstanbul, DER Yayınları, 2008
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Tarih ve Siyasi Tarih konusunda genel bilgi
-
2
Tarihte olay
Tarihte neden
Siyasi tarihin öncelikleri
Tarıma dayalı uygarlıklar dönemi (MÖ 5000 – MÖ 500)
-
Yerleşik topluluklar (Ortadoğu)
Göçebeler
Din ve ilk buluşlar
Avrupa
3
Grek uygarlığı ve Helenizmin genişlemesi
- Grek uygarlığı
- Makedonya
- Roma
- Hristiyanlık
4
İslam Dünyasının üstünlüğü
- İslam’ın doğuşu ve niteliği
- İslamiyet’in tutunması ve nedenleri
- İslamiyet’in genişlemesi
Steplerin egemenliği: Moğollar ve Türkler (1000-1500)
- Türklerin egemenliği
- Moğol istilaları
- Türklerin üstünlüğü yeniden sağlamaları
5
Batı egemenliğinin başlaması - Batı’nın yükselmesinin nedenleri
- Feodalizm
- Ticaretin doğuşu ve kent yaşamı
- Reform
- Rönesans
Batı’nın denizlerde üstünlüğünü sağlaması
- Okyanuslara açılma
- Fiyat artışı ve merkantilizm
- Savaş teknolojisindeki gelişmeler
- Üstünlüğün Kuzey-Batı Avrupa’ya geçmesi
6
İslam dünyasının zayıflaması ve Osmanlılar
- İslam dünyasının gerileme nedenleri
- Osmanlının zayıflama nedenleri
- Zayıflamaya karşı tedbirler
- 18. yüzyılın büyük savaşları
7
Devrimler dönemi
- Amerikan devrimi
11
-
Büyük Fransız devrimi
Napolyon savaşları
8
Vyana Kongresi ve sonrasında yaşananlar
- Vyana Kongresi
- 1830, 1848 devrimleri
9
Avrupa’daki devrimlerin sonuçları
- Endüstri devrimi
- Alman ve İtalyan ulusal birlikleri
- Emperyalizm
10
Birinci Dünya Savaşına nasıl gidildi
- Siyasal, ekonomik, askeri alandaki gelişmeler
- Avrupa uyumunun sonu
- Bismark’ın “ittifaklar sistemi”
-
İngiltere’nin deniz üstünlüğü
11
Osmanlı devletinin parçalanması süreci
- Osmanlı’nın 19. yüzyıldaki genel görüntüsü
- Osmanlı’nın parçalanma nedenleri
- Önemli gelişmeler
12
Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve çıkışı
Savaşın temel nedenleri
- Emperyalizm
- Almanya’nın güvenlik sorunu
- Değişken güç dengesi ve uluslararası güvensizlik
- Uluslararası örgütlenme olmaması
- Osmanlı mirası üzerine çatışma
Savaşın belirgin özellikleri
Savaşın çıkışı
13
1914, 1915, 1916 yıllarında cephelerin durumu; Osmanlı ve Birinci Dünya Savaşı
- 1914’de cepheler
- Osmanlı’nın savaşa girmesi
- 1915’te cepheler
- 1916’da cepheler
Osmanlı devletini parçalayan anlaşmalar; 1917’deki gelişmeler
- Osmanlı devletini parçalayan gizli anlaşmalar
- ABD’nin savaşa girmesi, Wilson’ın 14 noktası
- Bolşevik devrimi ve Rusya’nın savaştan çekilmesi
14
15
Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları
- Ekonomik ve toplumsal sonuçlar
- Siyasal sonuçlar
- Paris Barış Antlaşmaları
- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması
Genel tekrar
12
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
13
DERS BİLGİLERİ
Adı
Hukukun Temel Kavramları
Kodu ULS 103
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Neriman Hanahmedov
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 410 Nolu
Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
5
 Seçmeli
Hukukun çeşitli dallarında belirli dersler takip konuyla ilgili genel bir
giriş yoluyla hukukun temel bir anlayış sağlamak.
Öğrenim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlıyabilen öğrenciler:
- Genel endişe düzgün hukuki sorunları tamamlayıp tartışmak
- Temel hukuki kavramları raporu
- Temel hukuki ilkelere bakın
- Doğru hukuki ilkeleri kullanın
- Farklı kaynak hukuki bilgileri kullanın
- Türk ve Azerbaycan yargı sistemlerin yapısını açıklar
- Hukuk belirli alanlarda daha ileri çalışmalar için ilerleme.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Hukuk, hak, hukuk sistemleri kavramı, kamu ve özel hukuk, hukukun
çeşitli dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, mahkemeler ve
yetki, gerçek ve tüzel kişilik, mülkiyet hukuku ve borçlar hukukunun
temel kavramları, yargı organları kararları, yasalar.
Ana Kaynaklar
HANAHMEDOV, Neriman, Ders Notları
AKI, Erol, Hukukun Temel Kavramları
YALAMAN, Süleyman, Hukuka Giriş
GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Hukukun Temel Kavramları
Yardımcı
Çeşitli ders notları ve Slaytlar
Kaynaklar
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Hukukun Tanımı ve Türleri
- Konusu
- Tanımı
- Tarihçesi
- Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hukukun Toplumsal İşlevi
- Başlıca Hukuk sistemleri
- Dinsel Hukuk Sistemi
- Sosyalist Hukuk sitemi
- Common Law Hukuk Sistemi
Hukuk Kurallarının Yaptırım ve Uygulama Yönünden İncelenmesi
- Ceza Yaptırımı
- Aynen ve zorla yerine yetirme
- Tazminat ödeme zorunda kalma
- Geçerli olmama
- Yaptırımsız hukuk kuralları sorunu
- Hukuk kuralları
Hukukun kollara Ayrılması
- Ayrımın ölçütleri
- Çıkar ölçütü
- Egemenlik ölçütü
- İrade serbestesi ölçütü
Kamu Hukukunun Dalları
- Anayasa hukuku
- İdare Hukuku
- Ceza hukuku
- Yargılama hukuku
- Devletler hukuku
- Uluslararsı hukuk
- İcra ve iflas Hukuku
- Mali hukuk
Özel Hukukun Dalları
- Medeni hukukun gelişimi
- Özel hukukun dallarının gelişimi
- Azerbaycan hukuk sisteminde özel hukuk dallarının gelişimi
Hukukun Yardımcı Kaynakları
- Yargı organın kaynakları
- Öğreti
Yarıyıl İçi Sınavı
Hakların İncelenme Yöntemleri
- Mallar üzerinde salt haklar
- Kişiler üzerinde salt haklar
Hak Sahibi
- Gerçek kişiler
Gerçek kişilerin ehliyeti
Hak ehliyeti
Eylem ehliyeti
Kişiliğin sona ermesi
Tüzel kişiler
- Tüzel kişilerin Kurulma yöntemleri
- Tüzel kişilerin Borçlanma Nedenleri
- Tüzel kişilerin Kaynakları
- Tüzel kişilerin sona erme nedenleri
Hakların Korunması ve İspat Yükümlülüğü
15
13
14
15
- Haklı savunma
- Zorda kalma
- Güç kullanarak hakkını savunma
Hakların Devlet Eliyle Korunması
- Dava ilişiksi
- Davanın görünmesi
- Dava türleri
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
16
DERS BİLGİLERİ
Adı
Sosyoloji
Kodu ULS 107
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme Saatleri
ve Yeri
E-mail
Adres
Amacı
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU
4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
[email protected]
Dersin temel amacı, bir bilim dalı olarak sosyoloji hakkında genel bilgiler
vermek, sosyolojinin bir bilim dalı olarak doğuşu, gelişmesine katkı
yapan bilim ve düşünce adamları, sosyolojide kullanılan ana kavramlar,
teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere sağlam
bir temel sunmaktır.
Sosyoloji; bireyler, gruplar ve genel olarak toplumların toplumsal
yaşamını bütün yönleriyle inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç
olarak toplumsal yaşam, insanın varlığını sürdürmek için sergilediği her
türlü amaçlı eylem ve kurduğu her türlü ilişkiyi kapsar. Sosyoloji bilimi
bu eylem ve ilişkilerin geçmişten günümüze, bir toplumdan diğerine
almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin
anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler ve genel olarak
toplumlar açısından doğurduğu sonuçların değerlendirilmesi için çaba sarf
eder.
Öğrenim Çıktıları - Sosyolojinin bir bilim dalı olarak ilgilendiği alan öğrenilecek;
- Sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, gelişimi, bu sürece
katkı yapan önemli bilim ve düşünce insanları ile onların temel
yaklaşımları öğrenilecek;
- Sosyolojideki kullanılan temel kavramlar ve anlamları öğrenilecek;
- Sosyoloji ile diğer bazı disiplinler arasındaki ilişki öğrenilecek;
- Sosyolojik araştırma yöntemleri öğrenilecek;
- Eğitim, kültür, din, toplumsal değişim ve diğer olgular ve süreçler
örnekler üzerinden öğrenilecek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Ders esas itibariyle sosyolojiye ilişkin teorik çerçeve üzerinedir. Ders
kapsamında sosyolojinin bir bilim dalı olarak doğuşu, ilgilendiği alan,
diğer disiplinlerle ilişkisi, temel kavramları, araştırma yöntemleri ve
17
kullandığı temel araçlar ele alınmakta, çeşitli deneylerden örnekler
sunulmaktadır.
Ana Kaynaklar
- Mustafa Erkal, Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul, Der Yayınları, 2011
- Anthony Giddens, Sosyoloji, Ankara, Ayraç Yayınevi, 2007
Yardımcı
- Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, 1998
Kaynaklar
- İbn-i Haldun, Devlet, İlke Yayıncılık, 2009
- Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara, Savaş
Yayınevi, 2012
- Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık, 2008
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
Konular
1
Sosyoloji ilmi ve gelişmesi
2
Sosyolojinin ilgi kurduğu alan
3
Sosyolojide temel kavramlar - 1
4
Sosyolojide temel kavramlar - 2
5
Sosyolojinin diğer ilimlerle ilişkisi
6
Sosyolojik araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma süreci - 1
7
Sosyolojik araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma süreci - 2
8
Aile, evlilik, kişisel yaşam
9
Eğitim
10
Kültür
11
Din
12
Kitle iletişim araçları
13
Ekonomik ve siyasal yaşam
14
Küresel değişim ve ekolojik bunalım
15
Genel tekrar
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
18
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 109
Temel Matematik
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Adres
B/M Basti ALİYEVA
Salı 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 407 Nolu Oda
Amacı
Genel Matematik I dersinde öğrencilere matematiğin temel kavramları
tanıtılır; teoriden daha çok pratiğe yönelik olarak, tanıtılan kavramların
kullanımı, hesaplama yöntemleri ve becerileri; problem çözme stratejileri
üzerinde durulur. Bu derste, öğrencilerin günlük hayattan kendi çalışma
alanları ile ilgili problemler için matematiksel modeller oluşturabilmeleri
ve problemleri çözebilmeleri amaçlanır.
Bu dersin amacı öğrencilerin giriş düzeyinde temel matematik
anlayışlarını geliştirmek, hangi problemlerin sonlu matematik
kapsamındaki yöntemlerle çözülebileceğini öğretmek, ve sonlu matematik
kavramlarıyla öğrencinin daha önce edindiği bilgileri birleştirmektir.
Ders Kitabı: İlgili öğretim üyesinin vereceği ders notları ve materyalleri
Yardımcı Okumalar: Sonlu Matematik R.Alizade-Ü.Ufuktepe Tübitak
Popüler Bil. Kitapları
 Seçmeli
+99455 607 33 25
[email protected]
Öğrenim Çıktıları Temel Matematik ve onun temel kavramlarını anlar, gerçek hayattaki
matematik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından
hareketle, matematik konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve
bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri
de tutarlı bir şekilde eleştirebilme yeteneği kazanır, sayısal ve grafiksel
metotlarla Temel Matematik teorisi (Toplama, Ortalama, marjinal
maliyet, talep, arz, üretici rantı, kar maksimum yapan üretim düzeyı ve
toplam kar) hakkında tam bilgili olur, sosyal olayları izleyebilecek ve
sosyal olaylar hakkında yorum yapabileceksiniz, ulusal ve uluslararası
düzeyde alanıyla ile ilgili sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve
pratik yenilikleri takip edebileceksiniz, yaşam boyu öğrenmenin
gerekliliği konusunda bilincine sahip olma ve farkındalık yaratabilme,
ahlaki değerlere önem veren, sorumluluk bilincine sahip, özgüveni
yüksek ve sağlam bir karakter yapısına sahip olurlar.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
19
İçeriği
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini
ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere gazetelerde
ve/veya matematik dergilerinde yer alan matematik gelişmeleri izlemeleri
tavsiye edilmektedir.
Sayılar ve sayılarla ilgili işlemler, cebirsel ifadeler, bağıntı ve
fonksiyonlar, mutlak değer, üslü ve köklü çokluklar, polinomlar,
çarpanlara ayırma, eşitsizlikler, denklemler, oran ve orantı.
Kümeler sayılar fonksiyonlar denklemler ve eşitsizlikler. Limit ve
Süreklilik. Sag ve sol taraflı limitler. Türev ve entegral uygulamaları
diferansiyel denklemler. Türev, geometrik anlamı ve özellikleri, temel
elementer fonksiyonların türevleri. Diferansiyel, yüksek mertebeden türev
ve diferansiyel. Türevin uygulamaları, Türevle ilgili temel teoremler.
Fonksiyonların
ekstremumu
ve
asimptotları.
Fonksiyonların
özelliklerinin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi. Belirsiz integral ve
özellikleri. Belirli İntegral ve belirli integral tanımı. İntegrallerin
uygulamaları. Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri. Binom
integralı. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları integralleri. Belirli
integralin uygulamaları ve özellikleri. Belirli integralın uygulamaları.
Matris Tanımı, bir matrisin boyutu ve özel türden matrisler. Matris
işlemlerinin özellikleri. Determinant ve determinant hesaplanması.
Determinantların özellikleri. Doğrusal Denkem Sistemlerinde Gramer
Kuralı.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar: Hacısalihoğlu, H.H., Temel ve Genel
Matematik, Ankara, 2000, Kartal, M., Temel Matematik, Aktif Yayınevi,
Sivas, 1999, Bizim, O., Temel Matematik, Vifas, Bursa, 2000.
TAKİP EDİLEN KİTAP/METERYAL: Temel ve Genel Matematik I-II,
Prof.Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu, Analiz, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Lineer
Cebir, Prof.Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu
GENEL MATEMATİK, ANADOLU Üniversiteti Prof.Dr Yalcın
KÜÇÜK
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Sayılar
-
2
Doğal Sayılar
Tam Sayılar
Rasyonel, İrrasyonel ve Gerçel sayılar
Üstlü ve köklü çokluklar
Üstlü çokluklarla ilgili genel kavramlar
Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma
- Özdeşlikler
- Çarpanlara Ayırma
20
- Ortak Paranteze Alma. Gruplandırma
- İki Kare Farkı İfadeler
- Ax2+Bx+C ifadesinin Çarpanlara Ayrılması
3
I ve II Dereceden Bir Bilinmeyen Denklemler
- Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler.
- Eşitliğin Özellikleri. ax+b=0 Denkleminin Çözüm Kümesi.
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler.
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin
Çözüm Kümelerinin
Hesablanması.
- Köklerle Katsayılar Arasındaki Bağlantılar
4
I ve II Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler.
- Eşitsizliğin Özellikleri.
- Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler. İkinci Dereceden Bir
Bilinmeyen Eşitsizlikler.
5
Mutlak Değerli Denklemler ve Eşitsizlikler.
6
7
-
Aralıklar.
Mutlak Değer.
Mutlak Değerlerin Özellikleri.
Mutlak Değer ve Eşitsizlikler ile ilgili genel sorular.
I Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler.
II Dereceden Bir Bilinmeyen Eşitsizlikler.
-
Fonksiyon Kavramı.
Fonksiyon Çeşitleri.
Fonksiyonlarla yapılan işlemler
Bileşken Fonksiyonlar
Ters Fonksiyonlar
Mutlak Değerli Fonksiyon Denklemleri
-
Üstel Fonksiyonlar ve Grafikler
Logaritmik Fonksiyonlar
Logaritmik Fonksiyonun özellikleri
Fonksiyon ile ilgili Genel Sorular
8
Doğrusal Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları.
- Doğrusal Fonksiyonlar.
- Doğrunun eğimi.
- Doğrunun denklemi.
- Doğrunun paralel ve dikey olması.
9
Limit Kavramı.
-
10
Yönlü limitler
Limitlerde Belirsiz Durumlar
Limitit özellikleri
Süreklilik kavramı
Sürekli Fonksiyonunu Özellikleri
Türev Kavramı.
-
Basit Türev Kuralları.
21
11
Türevin İktisadi Problemlere Uygulanması
-
12
14
15
Toplam, Ortalama ve Marjinal Fonksiyonlar
Toplam, Ortalama ve Marjinal Gelir Fonksiyonları
Toplam, Ortalama ve Marjinal Kar Fonksiyonları
Belirsiz İntegral.
-
13
Ardışık Türevler (Yüksek Dereceden Türevler).
Bileşke Fonksiyonun Türevi.
Türevin Geometrik Anlamı ve Teğet Denklemi
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
Türevin Limite Uygulanması. (L’Hospital Kuralı).
Kapal fonksiyonların Türevi
Türevd maksimum ve Minimum Hesapları
İntegralın tanımı.
Temel İntegral Kuralları.
Basit ve Temel İntegral Formülleri .
İntegral Alma Yöntemleri.
Kısmi İntegrasyon (Kısımlara Ayırarak İntegral Alma).
İntegral Sabitinin Hesaplanması.
Belirli İntegral.
- Belirli İntegral Tanımı.
- Belirli İntegral özellikleri.
- Çift ve tek fonksiyonlarda belirli integral.
- İki katlı ve çok katlı belirli integral.
- Belirli integralın iktisat ve işletme alanlarında uygulanması
İntegral Uygulamaları
- Marjinal Maliye
- Toplam Maliyet ve Ortalama Maliyet.
- Marjinal Gelir, Toplam Gelir ve Ortalama Geliri. Milli Gelir, Tüketim ve
Tasarruf.
- Belirli integralların iktisat ve işletme alanlarıında uygulanması. Çıktıdaki Belirli
Mikdardaki Değişmenin Toplam Maliyet Üzerindeki Etkisi.
Matrislerin Tanımı ve Matris üzerinde Yapılan işlemler. Bir Matrisin Determinantı.
Ters Matrisin bulunması. Matrisin ve Determinantın İktisadi Uygulanması.
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri.
-
Matrislerin Genel Gösterimi.
Matrislerde Aritmetik İşlemler.
Matris Kavramı.
İki Marisin Eşitliği.
Matrisler için Toplama – Çıkarma İşlemi. Sayı ile Çarpma.
Matris Çarpımı. Ters Matris Transpoze İşlemi ve Bir Matrisin Tranpozesi.
Determinantların Özellikleri.
Kofaktör Kuralları. Determinantın Kofaktörlere Göre Açılımı.
Ters Matrisin Determinant Yardımıyla Bulunması.
Doğrusal Denklem Sistemlerinde Gramer Kuralı.
Determinantların Minor Yardımı ile Hesaplanması. Boyutlu Determinantın
Sarrus Yönetimi ile Hesaplanması.
22
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
23
Adı
Kodu BIL 101
DERS BİLGİLERİ
Bilgi İşlem Sistemleri
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
B/M Basti ALIYEVA
Salı 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 407 Nolu Oda
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini
ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere gazetelerde
ve/veya Bilgisayar dergilerinde yer alan bilgisayar gelişmeleri izlemeleri
tavsiye edilmektedir.
Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri) Bilgisayar
donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ
kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör,
hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici) Uygulama yazılımları
(antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları) Ofis programları ve
 Seçmeli
+99455 607 33 25
[email protected]
Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde
Amacı
yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile
ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi
ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olmaları hedeflenmektedir.
Ders Kitabı: İlgili öğretim üyesinin vereceği ders notları ve materyalleri
1. Yardımcı Okumalar: TEMEL BİLGİSAYAR
2. DOC.DR.ERHAN
ÇOŞKUN.BİLGİSAYAR VE İNTERNET
KULLANIMI AKADEMİSYEN
Bu
dersin sonunda öğrenciler; bilgisayarın temel yapısını ve işletim
Öğrenim Çıktıları
sistemlerinin işleyişini bilir. Bilgisayar donanımlarının kurulumunu ve
çalışma şekillerini bilirler. Bazı uygulama yazılımları ile ofis otomasyon
programlarından kelime işlemci olarak Word ve veri işlemci olarak Excel
programını yeterince kullanabilirler.
İçeriği
24
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
uygulamaları Kelime işlemciler (Microsoft Word ve uygulamaları)
Elektronik hesap programları (Microsoft Excel ve uygulamaları)
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar: TemelBilgi Teknologileri Umut
ALTINIŞIK, Serdar SOLAK TEMEL BİLGİSAYAR 1
DOC.DR.ERHAN ÇOŞKUN BİLGİSAYAR VE İNTERNET
KULLANIMI AKADEMİSYEN .
TAKİP EDİLEN KİTAP/METERYAL: BİLGİSAYAR VİSTA VE
OFFİCE 2007 HER KES İÇİN ALFA HAYRETTİN UÇÜNCÜ
EXCEL 2000 TÜRKÇE SÜRÜM KULLANIM KILAVUZU
Türkmen Yayınevi 2004 Zeydin Pala
Kayadelen, D. vd. 2008,; Adım Adım Microsoft Office 2007, Arkadaş
Yayın Dağıtım, Ankara.
Doğu, A. vd. 2007; Temel Bilgisayar; Derya Kitabevi; Trabzon.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
Konular
1. Bilgi Teknolojilerine Ait Temel Kavramlar
Bilgisayara Giriş
Sayı Ve Kodlama Sistemleri
Bilgisayarın Tarihçesi
2’li Sayı Sisteminin Tanımlamaları Ve Örnekleri
Temel Kavramlar
Bilgisayarın Kullanım Alanları
Bilgisayarda Ölçü Birimleri (Bit, Byte,Kb,….Kavramları)
İşletim Sistemlerinin Amaçları ve Kullanımı
İşletim Sistemi Ayarları İşletim Sistemi Tanımı Ve Tarihçesi
- Dos, Windows, Unix,.Linux, Novel’ İn Tanımları
- Donanım Ve İşletim Sistemi Etkinlikleri
- İşletim Sisteminin İşlevleri
İşletim Sisteminde Dosya ve Klasör Organizasyonu. Windows 7 İşletim
sistemleri:
- Dosya Sistemleri
- Sistem Dosyaları
- Uygulama Dosyaları
5
Bir Kelime İşlemci Programının Tanıtılması ve Kullanımı
Microsoft Word
Word 2010’nu Araştırmak
- Word Arayüzünde Çalışmak
- Bir Belgeyi Açmak Ve Kapamak
6
Kelime İşlemci Programında Veri Giriş ve Biçimlendirme İşlemleri
- Belgeyi Çeşitli Şekillerde Görüntülemek
- Bir Belgeyi Oluşturmak Ve Kaydetmek
- Belgeyi Önizlemek Ve Çıktısını Almak
7
Kelime İşlemci Programında Belge Düzenleme, Resim Tablo vb Eklenmesi
Belgeyi Düzenlemek Ve Gözden Geçirmek
- Belgede Değişiklikler Yapmak
- Belgeye Hızlı Parça Ve Alan Eklemek
25
8
9
10
Belge Anahattının Düzenlenmesi
Bir Yazının Bulunması Ve Değiştirilmesi
Gramatik Hataların Düzeltilmesi
Karakterlerin Görünümünü Manuel Değiştirmek
Paragrafların Görünümünü Manuel Değiştirmek
Listeleri Oluşturmak Ve Değiştirmek
Belgenin Arka Planını Değiştirmek
Belge Temasını Değiştirmek
Şemalarla Çalışmak
Üstbilgi Ve Altbilgi Eklemek
Microsoft Word 2010 , Tablo işlemleri ve çıktı işlemleri.
Sütunlar ve Tablolar
a.
Bilgileri Sütunlar Halinde Göstermek
b.
Tablolaştırılmış Liste Oluşturmak
c.
Bilgileri Tablolar Halinde Göstermek
d.
Tablo Bilgilerini Düzenlemek
e.
Tabloda Hesaplamalar Yapmak
f.
Tabloların Sayfa Düzeni İçin Kullanılması
Bir Sunu Programının Tanıtılması ve Kullanımı Microsoft Powerpoint 2010
Powerpoint 2010 Arayüzü
a.
Powerpoint Arayüzünde Çalışmak
b.
Sunumları Açmak, İncelemek Ve Kapatmak
c.
Sunumları Çeşitli Şekillerde Görüntülemek
d.
Sunumları Kaydetmek
Yeni Sunum Başlatmak
a.
Hızlı Şekilde Sunum Oluşturmak
b.
Kullanıma Hazır Tasarımlarla Sunum Oluşturmak
c.
Anahattı Sunuma Dönüştürmek
d.
Mevcut Slaytları Tekrar Kullanmak
Slayt Yazıları İle Çalışmak
a.
Metin Girmek
b.
Metinleri Değiştirmek
c.
Metin Kutusu Eklemek Ve Değiştirmek
d.
Yazma Sırasında Metinleri Düzeltmek Ve Boyutlandırmak
e.
Metinleri Ve Yazı Tiplerini Bulmak Ve Değiştirmek
f.
Boyut, Hizalama, Boşluklandırma Ve Görünüm Değiştirmek
Sunu Programında Slayt Tasarımı ve Özel Animasyonların Hazırlanması
Slaytların Düzenini, Sırasını Ve Görünümünü Değiştirmek
a.
Slaytların Düzenini Değiştirmek
b.
Sunum İçindeki Slaytları Sıralamak
c.
Tema Uygulamak
d.
Çeşitli Renk Şemaları İle Çalışmak
e.
Slayt Arka Planını Değiştirmek
Tablo, Grafik Ve Diyagram Eklemek
a.
Tablo Eklemek Ve Biçimlendirmek
b.
Excel Çalışma Sayfası Eklemek Ve Değiştirmek
c.
Grafik Eklemek Ve Değiştirmek
d.
Diyagram Eklemek Ve Değiştirmek
Çizimler İle Slaytları Geliştirmek
a.
“Clip Art” Eklemek Ve Değiştirmek
26
11
12
b.
Resimleri Eklemek Ve Değiştirmek
c.
Resim Albümü Oluşturmak
d.
Şekilleri Çizmek, Değiştirmek Ve Birleştirmek
e.
Stillenmiş Metin Eklemek Ve Değiştirmek
Sunum Programıyla Mesleğe Yönelik Uygulamalar
Animasyon, Ses Ve Film Eklemek
a.
Slayt Öğelerini Canlandırmak
b.
Efekt Eklemek
c.
Ses Eklemek, Oynatmak Ve Değiştirmek
d.
Film Eklemek, Oynatmak Ve Değiştirmek
Özel Sunum Öğeleri Oluşturmak
a.
Tema Renkleri Ve Yazı Tiplerini Oluşturmak
b.
Sunumun Asıl Slaytını Görüntülemek Ve Değiştirmek
c.
Slayt Düzeni Oluşturmak
d.
Özel Tema Kaydetmek
Sunumu Web Gösterimi İçin Düzenlemek
a.
Bağlantı Oluşturmak
b.
Nesneye Ya Da Metne Eylem Eklemek
Bir Elektronik Tablolama Programının Tanıtılması ve Kullanımı
Microsoft Excel 2010
Excel 2010’nu Araştırmak
a.
Excel Arayüzünde Çalışmak
b.
Dosya Açmak Ve Kapatmak
c.
Dosya Oluşturmak Ve Kaydetmek
Çalışma Kitabı İle Çalışmak
a.
Çalışma Kitabı Oluşturmak
b.
Çalışma Kitabını Değiştirmek
c.
Çalışma Sayfalarını Değiştirmek
Veri Ve Veri Tabloları İle Çalışmak
a.
Veri Girmek Ve Gözden Geçirmek
b.
Çalışma Kitabı İçinde Veri Taşımak
c.
Veri Bulmak Ve Değiştirmek
d.
Verileri Düzeltmek
e.
Tablo Oluşturmak Limitlerde Belirsiz Durumlar
13
14
Elektronik Tablolama Programında Veri Giriş ve Biçimlendirme İşlemleri
Microsoft Excel 2010
Veri Üzerinde İşlemler Yapmak
a.
Veri Gruplarını İsimlendirmek
b.
Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak
c.
Verileri Özetlemek
d.
Hesaplamalarda Hataları Bulmak Ve Düzeltmek
Belge Görünümünü Değiştirmek
a.
Hücreleri Biçimlendirmek
b.
Stil Tanımlamak
c.
Çalışma Kitabı Temalarını Ve Tablo Stillerini Uygulamak
d.
Verilerin Okunmasını Kolaylaştırmak
e.
Değerlerine Bağlı Olarak Verilerin Görünümünü Değiştirmek
f.
Belgeye Resim Eklemek
Elektronik Tablolama Programında Formüller, Grafiklerin Kullanımı Microsoft
Excel 2010
27
15
Verileri Sıralamak Ve Özetlemek
a.
Verileri Sıralamak
b.
Verileri Seviyeler Halinde Düzenlemek
c.
Veri Listesinde Bilgilere Ulaşmak Çoklu Kaynaktan Verileri Elde Etmek
a.
Diğer Çalışma Sayfaları Ve Çalışma Kitaplarındaki Verileri Kullanmak
b.
Birçok Kaynaktaki Veri Kümesini Aynı Çalışma Kitabında Birleştirmek
c.
Çoklu Veri Kümelerini Gruplamak
Elektronik Tablolama, Programıyla Mesleğe Yönelik Uygulamalar. Microsoft Excel
2010
Grafik Ve Çizim Oluşturmak
a.
Grafik Oluşturmak
b.
Grafiklerin Görünümünü Düzenlemek
c.
Verilerde Eğilimleri Bulmak
d.
Pivot Grafikler İle Dinamik Grafikler Oluşturmak
e.
Diagram Oluşturmak
Yazdırma İşlemleri
a.
Sayfalara Üstbilgi Ve Altbilgi Eklemek
b.
Çalışma Sayfalarını Yazdırmaya Hazırlamak
c.
Veri Listelerini Yazdırmak
d.
Grafikleri Yazdırmak
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
1
%40
-
-
Derse Devam
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer
(Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu
Sınavı
1
%60
Yarıyıl
Sınav
İçi
Ödev
28
II Dönem Sillabusları
DERSİN ADI
Y.Y
KODU Z/S
ULS
102
ULS
120
II.
Zorunlu
Zorunlu
ULS
118
Zorunlu
ULS
108
Zorunlu
ULS
104
Zorunlu
BIL
102
Zorunlu
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Mikro
İktisat
Siyasi TarihII
Uluslararası
İlişkilere
Giriş
Anayasa
Hukuku
Siyaset
Bilimine
Giriş
İşletme
Bilimine
Giriş
ECTS
AZERBAYCAN
KREDİSİ
İNGİLİZCE
KREDİSİ
TÜRKÇESİ
T+U
Mikroiqtisadiyyat Microeconomics
3+0
4
Siyasi Tarix-II
Beynəlxalq
Münasibətərə
Giriş
Konstitusiya
Hüququ
Siyasət Elminə
Giriş
Biznesin Əsasları
Political
History-II
Introduction to
International
Relations
Constitutional
Law
Introduction to
Political
Sciences
Principles of
Business
3+0
4
3+0
4
2+0
3
3+0
3
2+0
3
16
21
29
DERS BİLGİLERİ
Adı
Mikro İktisat
Kodu ULS 102
Dili
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Bahar
3
3
 Azerbaycan
 Türkçe
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Ebilhan İSAYEV
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Salı ve Cuma 15.00-17.00 arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 103
No.lu Oda
Dersin temel amacı; mikro iktisatla ilgili konuların temelini oluşturan
model ve kuramların öğretilmesi, mikro iktisatla ilgili güncel olayların
bu model ve kuramlar çerçevesinde tartışılması, öğrencilerin teorik
temeller bağlamında güncel olayları yorumlama becerilerinin
geliştirilmesidir.
Ekonomi biliminin inceleme alanını, mikro iktisadın teorik çerçevesini,
tüketici davranışlarını ve buradan hareketle piyasa talebini, üretici
davranışlarını, maliyetlerle ilgili teorik temelleri ve buradan hareketle
piyasa arzını, farklı piyasa yapılarında denge koşullarını, üretim
faktörleri piyasalarına ilişkin teorik temelleri, gelir dağılımı, genel
denge ve refah ekonomisi konularını açıklamak.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
Temel İktisat Kavramları, Tüketici Teorisi, Üretici Teorisi, Piyasa
Dengesi (Fiyat Teorisi), Farklı Piyasa Yapılarında Firma Dengesi,
Marjinal Verimlilik Teorisi, Genel Faiz Teorisi, Kar Teorileri, Bölüşüm
Teorisi, Genel Denge, Refah Ekonomisi, Piyasa Başarısızlıkları
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan görsel sunular
DİNLER, Zeynel, Mikro Ekonomi, Bursa, 2011
DİNLER, Zeynel, İktisada Giriş, Bursa 2015
ÜNSAL, Erdal M., Mikro İktisat, Ankara, 2013
PİNDYCK, Robert S. ve Daniel L. RUBİNFİELD, Mikro İktisat,
Ankara, 2014.
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Yöntemi
İçeriği
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
AKTS
4
 Seçmeli
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
İktisat Biliminin Niteliği ve Önemi
- Kıtlık Kanunu ve İktisat Bilimi
- Ana Kavramlar
- Alternatif Maliyet
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İktisat Bilimi ve Kanunları, Temel Ekonomik Sorunlar ve Ekonomik Düzen
- İktisat Biliminde Teori ve Kanunların Özellikleri
- Tam Kullanım Sorunu
- Etkin Kullanım Sorunu
- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu
- Ekonomik Düzen
Tüketici Teorisi, Faydanın Ölçüm Sorunu ve Tüketici Dengesi
- Kardinal Fayda Yaklaşımı
- Ordinal Fayda Yaklaşımı
- Eş Marjinal Fayda İlkesi ve Tüketici Dengesi
- Ferdi Talep ve Talep Kanunu
Tüketicinin Gelirindeki, Fiyatlardaki, Tercihlerdeki Değişme ve Tüketici Dengesi
- Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Engel Eğrileri
- Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
- Mal Türlerine Göre Gelir ve İkame Etkilerinin Özellikleri
- Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
- Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Piyasa Talebi Analizi
- Ferdi Talepten Hareketle Piyasa Talebinin Elde Edilişi
- Piyasa Talebi, Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu
- Talep Miktarındaki Değişme ve Talep Değişmesi
- Talebin Fiyat Esnekliği
- Gelirde Değişme ve Talebin Gelir Esnekliği
- Öteki Malların Fiyatında Değişme ve Çapraz Talep Esnekliği
- Talebi Etkileyen Diğer Faktörlerin Etkisi
Üretici Teorisi
- Üretim Fonksiyonu
- Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu
- Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri
- En Düşük Maliyetle Üretim (Optimal Faktör Bileşiminin Seçimi)
- Eş-ürün Analizi
- Genişleme Yolu ve Genişleme Etkisi
Maliyet Teorisi ve Arz Analizi
- Maliyetlerle İlgili Kavramlar ve Maliyet Fonksiyonu
- Üretim Maliyetleri ve Zaman. Kısa Dönem Maliyet Eğrileri
- Uzun Dönem Maliyet Eğrileri
- Ölçek Ekonomileri (İçsel Ekonomiler)
- Endüstri Ölçeği ve Dışsal Ekonomiler
- Firma ve Piyasa Arzı
- Arz Esnekliği
- Arzı Etkileyen Fiyat Dışı Faktörler
Dönem Ara Sınavı
Tam Rekabette Piyasa Dengesi (Kısmi Denge Analizi)
- Tam Rekabet Piyasası ve Denge
- Tüketici ve Üretici Rantı
- Piyasa Dengesindeki Değişmeler ve Nedenleri
- Piyasaya Devlet Müdahaleleri
Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
- Firma Dengesi: Tanımı ve Koşulu
- Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
- Tek Firmanın Talebi ve Hasılatı
31
11
12
13
14
15
- Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
- Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
Aksak Rekabet Piyasaları ve Monopol
- Aksak Rekabet Piyasaları: Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türleri
- Monopolün Tanımı ve Ortaya Çıkış Nedenleri
- Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi
- Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi
- Monopol Gücünün Ölçülmesi
- Monopolde Fiyat Farklılaşması
Monopolcü Rekabet Piyasası
- Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
- Monopolcü Rekabet Piyasasındaki Firmanın Kısa Dönem Dengesi
- Uzun Dönem Firma ve Grup Dengesi
- Monopolcü Rekabet Piyasasının Eleştirisi
Oligopol Piyasası
- Oligopol Piyasasının Tanımı ve Türleri
- Oligopolcü Dengesi
- Cournot’nun Düopol Modeli
- Dirsekli Talep Eğrisi (Sweezy) Modeli
- Anlaşmalı Oligopol Teorileri
- Oyun Teorisi ve Oligopol
Üretim Faktörleri Piyasaları
- Üretim Faktörleri Talebi: Marjinal Verimlilik Teorisi
- Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabet Koşullarında Firmanın Faktör
Talebi
- Piyasa Emek Talebi ve Emek Talep Esnekliği
- Emek Arzı ve Ücretin Oluşumu
- Toprak (Doğal Kaynaklar) ve Rant Teorisi
- Sermaye ve Genel Faiz Teorisi
- Girişim ve Kar Teorileri
Genel Denge ve Refah Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Piyasa Başarısızlıkları
- Kısmi Denge Analizinden Genel Denge Analizine Geçiş
- Genel Denge ve Etkinlik
- Pareto Optimumu
- Refah Ekonomisi
- Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik
- Piyasa Başarısızlıkları: Kamu Malları, Dışsallıklar, Asimetrik Bilgi
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
32
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 120
Siyasi Tarih-II
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
E-mail
[email protected]
Amacı
Dersin temel amacı, siyasi tarih açısından önem arz eden olayları, neden
sonuç ilişkisi çerçevesinde anlatmak ve yorumlamak, farklı dönümlerde ve
farklı coğrafyalarda yaşanan olaylar arasında karşılaştırma yaparak
öğrencilerin analiz kabiliyetinin gelişimine de katkıda bulunmaktır.
Öğrenim Çıktıları
- Tarihteki önemli siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik olayları öğrenmek,
- Tarihte baş veren önemli siyasi olayların dünya güç dengesine olan
etkisini öğrenmek,
- Siyasi tarihi olaylarla günümüzdeki gelişmeler arasındaki ilişki kurabilme
becerisini edinmek.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı
içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri
ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi
gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek
konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları,
ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
I Dünya Savaşı’nın sonuçları ve savaş sonrası genel ortam; II Dünya Savaşı
öncesi ortam ve gelişmeler; II Dünya Savaşı`nın nedenleri ve sonuçları;
Soğuk Savaş; Soğuk Savaş dönemindeki bunalımlar; Yumuşama dönemi;
Soğuk Savaş`ın sona ermesi; SSCB`nin dağılmasından sonraki önemli
gelişmeler (savaşlar, askeri müdahaleler ve s.)
Ana Kaynaklar
- Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge Kitabevi,
2000
- Oral Sander, Siyasi Tarih - 2. Cilt (1918-1994), Ankara, İmge Kitabevi,
2000
- Muzaffer Ercan Yılmaz, Savaş ve Uluslararası Sistem, İstanbul, Dora
33
Yayıncılık, 2014.
- Fahir Armaoglu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, Ankara, TİMAŞ
Yayınları, 2013.
Yardımcı
Kaynaklar
- Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995),
Ankara, TİMAŞ Yayınları, 2014.
- Paul KENNEDY, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri: 16. Yüzyıldan
Günümüze Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, İstanbul, Kültür
Yayınları, 2002.
- Rıfat Üçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, İstanbul, DER Yayınları, 2008
- Bernard Lewis, Tarih Notları: Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları,
İstanbul, Arkadaş, 2014
- Derleyen: Peter Furtado, Ülkelerin Tarihleri: Ulusal Kimlikler Nasıl
Oluşturuldu, İstanbul, Yapı Kredi Kültür, 2014
- Sina Akşin, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, İstanbul, İç Bankası, 2014
- Kerem Gökten, Çin Yüzyılını Anlamak: Afyon Savaşlarından Bugüne
Çin’in Dönüşümü, Nota Bene
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
Konular
-
3
4
-
5
-
1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Genel sonuçlar
Ülkeler açısından sonuçlar
İki Dünya Savaşı Arası Dönemi (1919-1939)
Dönemi etkileyen temel öğeler
Barış antlaşmalarının korunması dönemi; Fransa’nın güvenlik sistemi
Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeler
Sömürgelerdeki gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arası Dönemi (1919-1939)
Lokarno dönemi (1925-1930)
Yıkılma dönemi (1930-1939)
Ekonomik çöküntü
Hitler ve dış politikası
İngiltere’nin yatıştırma politikası
İtalya'nın Habeşistan'ı İşgali
İspanya İç Savaşı
Almanya'nın Avusturya'yı İlhakı
Çekoslovakya'nın Parçalanması
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı
İki Dünya Savaşı Arası Dönemi (1919-1939)
ABD'nin dış politikası
Uzakdoğu’daki gelişmeler
Ortadoğu’daki gelişmeler
İkinci Dünya Savaşı
Savaşın Avrupa’da başlaması
Polonya’nın İşgali
34
6
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
Sovyet-Fin Savaşı ve İskandinavya Gelişmeleri
Fransa’nın Teslimi
İngiltere Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Savaşın Avrupa’da genişlemesi
Alman-Sovyet İlişkilerinin Bozulmaya Başlaması
Kuzey Afrika ve Balkanlar
Alman-Sovyet Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Afrika cephesi
ABD’nin savaşa girişi
Doğu cephesi ve Stalingrad savaşı
Avrupa’da direnmenin başlaması
Kuzey Afrika’dan İtalya’ya çıkarma
Almanya’nın Bombalanması
Japonya’nın Durdurulması ve Çın
İkinci Dünya Savaşının Sonu
Avrupa’da savaşın bitmesi
Pasifik’te savaşın bilmesi
Diplomatik Konferanslar
Savaşın yürütülmesi ile ilgili konferanslar
Savaş sonu düzeni ile ilgili konferanslar
Soğuk Savaş’ın başlaması
Uluslararası örgütlenme: Birleşmiş Milletler
Avrupa: kurtulma ve bölünme
Uzakdoğu
Türkiye üzerindeki baskı
Yunan iç savaşı
Truman Doktrini ve Marshall Planı
İran Olayları
NATO ve Varşova Paktı
Soğuk Savaş Dönemi - 1
Çin’deki gelişmeler ve Kore savaşı
Ortadoğu’daki çatışmalar
Avrupa’daki bunalımlar
Küba’da bunalımı
Soğuk Savaş Dönemi – 2
NATO Stratejisinde Gelişmeler.
Japonya
Stalin’den sonra Sovyet dış politikası ve Doğu Bloku’nda çokmerkezlilik
Bağımsızlık hareketleri
Bağlantısızların dünya politikasındaki yeri
Latin Amerika ve ABD
Falkland bunalımı
Yumuşama Dönemi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı: Helsinki Belgesi
Silahsızlanma
Kruşçev sonrası Çin-Sovyet anlaşmazlığı
ABD dış politikası
35
13
14
15
Petrol bunalımı ve OPEC
Yumuşama Döneminin Çatışmaları
- Çatışmaların temel nedenleri
- Çin-Hint Çatışması
- Hindistan-Pakistan ve Bangladeş
- Vietnam savaşı ve sonrasındaki gelişmeler
- Ortadoğu savaşları
- İran’daki gelişmeler, devrim ve savaş
- SSCB’nin Afganistan’ı işgali
- Irak’ın Kuveyt’i işgali
- Yugoslavya’nın Dağılması ve Bosna-Hersek Trajedisi
SSCB’nin dağılmaya başlaması ve “soğuk savaş”ın sona ermesi
- Yeni güç dengesi ve ulusal çıkar kavramı
- Yeni bölgesel güçler ve değişen rolleri
- Saldırgan milliyetçilik ve etnik çatışmalar, işgaller
11 Eylül olayları ve sonrasında küresel sistemde gelişmeler
- Terör saldırıları
- Afganistan’a saldırı
- Irak’ın işgali
- İran’la nükleer sorun
- Ağustos 2008’deki Rusya-Gürcistan savaşı
Genel tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
36
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası İlişkilere Giriş
Kodu ULS 118
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Elşen Memmedli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 13.30-14.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkmasını,
gelişim sürecini ve bu doğrultuda geliştirilen teorileri incelemektir.
Uluslararası İlişkiler’ in içerdiği “konular”, “sorunlar”, “kurumlar”,
“kavramlar”
ve “yaklaşımlar” ile ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlıyoruz.
Öğrenim Çıktıları - Uluslararası sistemi bilimsel araştırmaya tabii tutarak öğrenmek,
- Uluslararası ilişkilerin, hem olgusal hem de normatif (değersel)
boyutları ve bu boyutlarla ilgili felsefi-kuramsal çalışma alanlarını
incelemek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Uluslararası ilişkiler, dinamik, dünyamızın değişimine göre içeriği sürekli
genişleyen, içerdiği konular, kavramlar ve yöntemlerle disiplinler arası
niteliğe sahip bir bilimsel ve akademik çalışma alanına anlam verir. Ulus
devlet arası ilişkilerden başka ulus-üstü bölgesel ve küresel ilişkileri de
çalışma alanı içinde kapsadığı için çok boyutlu içeriği olan bir bilim
dalıdır. Siyaset Bilimi gibi, Uluslararası ilişkiler bilim dalı da, yerelulusal-bölgesel-küresel sorunlarla ilgili
üretilen politikalar ve politika önerileriyle ilgilenir.
Ana Kaynaklar
Karadaş, Şaban, Balcı, Ali, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre
Yayınları.
Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Alfa
Yayınları.
Hafta
1
-
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları
Politika;
Ulus;
Devlet;
37
2
3
4
5
Uluslararası Siyasal Sistemler
-
1. Yapısal Özellikler;
-
2. Güç İlişkileri;
-
3. Ekonomik İlişkiler;
-
4. Davranış Normları.
6
Uluslararası Siyasal Sistemler
•
1) güç dengesi sistemi,
•
2) gevşek iki kutuplu sistem,
•
3) sıkı iki kutuplu sistem,
•
4) evrensel sistem,
•
5) hiyerarşik sistem,
•
6) birim veto sistemidir.
•
•
•
•
•
Karar Verme Süreci ve Dış Politika
Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler:
-DENEYİM
-ROL
-LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
-SİYASAL KÜLTÜR
7
8
Yarıyıl İçi Sınavı
9
Karar verme süreci ve dış politika
•
1. Algılama
•
2. Durumun yorumlanması ve tanımlanması
•
3. Kararın verilmesi
•
4. Kararın Uygulanması.
10
11
Uluslararası
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politika ve Dış Politika.
Dış Politika
Uluslararası Politika
Uluslararası İlişkiler
Ulusal Güç ve Dış Politika
Ulusal Güç Kavramı
Ulusal Güçün Dış Politikaya Etkileri
Ulusal Güç ve Kapasitesi
Ulusla Gücün NİCEL unsurlar
Ulusla Gücün NİTEL unsurlar
Devletlerin Dış Politika Tercihleri Ve Stratejileri
•
Yalnızcılık (İzolasyonizm)
•
Kendi Kendine Yeterlilik.
•
Tarafsızlık ve Bağlantısızlık.
Devletlerin Ekonomik Stratejileri
38
•
1. otarşi
•
2. korumacılık
•
3. serbest ticaret
•
4. ekonomik koalisyonlar
•
5. karteller
•
6. bölgesel serbest ticaret antlaşmaları(serbest ticaret alanları)
12
•
•
•
•
•
•
•
•
13
14
15
Güç Dengesi Kavramı ve Politikası.
1. Güç dağılımı;
2.Denge durumu;
3. Üstünlük Durumu;
4. İstikrar ve Barış Durumu;
5. İstikrarsızlık ve Savaş Durumu;
6. Güç Politikası;
7. Bir Evrensel Tarih Yasası;
8. Bir Sistem ve Politikaya Yol Göstericisi.
Güç Dengesi Kavramı ve Politikası.
-
Güç Dengesinin Ortaya Çıkış Biçimleri:
-
1. Dolaysız Karışıtlık Biçimi;
-
2. Rekabet Biçimi.
-
Güç Dengesi Yöntemleri:
-
1. Böl ve Yönet;
-
2. Toprak Kazanımı;
-
3. Silahlanma;
-
4. İttifaklar.
Uluslararası Güvenlik Sorunları
•
Güvenlik İkilemi
•
Jeopolitik ve Jeostrateji
•
Güvenlikleştirme / Güvenlik-dışılaştırma
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
39
DERS BİLGİLERİ
Adı
Anayasa Hukuku
Kodu ULS 108
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Bahar
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. İlhame Gadimova
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Hafta içi her gün, H.Aliyev s., 36, 6.kat, 719 Nolu Oda
Önceden arayınız 444 74 44(2011)
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Dersin temel amacı, Anayasa kavramı ve anayasa hukukunun tanımı ve
gelişimi, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, özellikleri, ilkeleri, anayasacılık
hareketleri, devlet şekilleri, hükumet sistemleri, demokrasi teorisi ve
tipleri, seçim sistemleri ve ilkeleri hakkında teorik ve uygulamaya dönük
bilgiler aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları Temel hak ve hürriyetler hakkında vatandaş dünyagörüşü edinme,
Teşkilati yapıları öğrenmekle, vatandaşların devlet yönetiminde bilinçli
iştirakı ve ulusal sorunların çözümüne katkı
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından power point
sunum eşliyinde anlatılması suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir.
Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün
olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır.
Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği kaynakları ve sunumları ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, kanunların
anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, devletin unsurları, devletin
kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, hükumet sistemleri, demokrasi
teorisi, demokrasi tipleri, seçim sistemleri, seçim ilkeleri, temel hak ve
hürriyetler
Ana Kaynaklar Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Bursa, 2015
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Anayasa hukuku, kavram, kaynaklar
Anayasa yargısı, kurucu iktidar
Devlet kavramı
Devlet şekilleri I: Monarşi ve Cumhuriyet
Devlet şekilleri II: Üniter ve bileşik devlet
Hükumet sistemleri
Demokrasi, Seçimler
Temel hak ve hürriyetler
40
9
10
11
12
13
14
15
Türk ve Azerbaycan Anayasaları
Anayasa: Temel ilkeler
Anayasa: Temel hak ve hürriyetler
Anayasa: Yasama
Anayasa: Yürütme
Anayasa: Yargı
Anayasanın değiştirilmesi
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
Derse Devam
%30 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
41
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 104
Siyaset Bilimine Giriş
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Agil Mammadov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99455 542 88 85
E-mail
[email protected]
Siyaset Bilimi siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla
Amacı
ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve
değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir
yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı
ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet,
siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları
içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile
özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri
inceler.
Öğrenim Çıktıları Siyaset Bilimii yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal,
sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir.
Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü
anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları
kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde, dünyada gerçekleşen
dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız
ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar. Siyaset
Bilimi disiplini, bize herhangi bir kamu alanında profesyonel olmamız
için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Politika, Devlet, Bürokrasi, Siyasal Sistemler, Partiler, Seçim Sistemleri,
İdeolojiler, Demokrasi, Sivil Toplum Kuruluşları
Ana Kaynaklar
- Politika Bilimine Giriş, Münci Kapani, Beta, 2013
42
- Siyaset Bilimi, Halis Çetin, Orion Yayınevi, 2015
Yardımcı
Kaynaklayar
- Siyaset, Mümtaz Er Türköne, İstanbul 2014
- Davud Dursun, Siyaset Bilimi, Beta 7. Baskı,2014
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Konular
Politikanın Anlamı ve Nitelikleri
Politika Bilimi
Siyaset ve Bilim
Doğuda ve Batı`da Siyaset Kavramı
Politika Bilimi Açısından Devlet
Soyut Bir Kavram Olarak Devlet
Devletin Kökeni ve Doğuşu Sorunu
Politika Bilimi Açısından Devlet
Politika Biliminin Temel Kavramı : Siyasal İktidarın Belirlenmesi
Genel Olarak İktidar Kavramı
Siyasal İktidarın Nitelikleri
Siyasal İktidar ve Otorite
Siyasal İktidar ve Egemenlik
Egemenlik Kavramının ve Klasik Egemenlik Teorisinin Ortaya Çıkışı
Egemenliğin Değişik Anlamları
Egemenliğin Modern Karşılığı : Kurucu İktidar Kavramı
Siyasal İktidarın Meşruluk Temeli
Klasik Meşruluk Teorileri
Demokratik Teoriler
Teokratik Teoriler
Siyasal İktidarın Meşruluk Temeline Göre Sınıflandırılması
Max Weber`in Meşru İktidar Tipolojisi
Yeni Bir Tipoloji Denemesi : David Easton`un Sınıflandırması
Sosyal Tabakalaşma ve Siyasal İktidar
Sorunun Analitik Çerçvesi
Marksist Sınıf Anlayışı
Sosyal Tabakalaşmanın Boyutları : Sınıf ve Statü
Sınıf ve İktidar İlişkisi
Sosyal Sınıfların Kesin Belirlenişini Güçleştiren Faktörler
Marxsist Teorinin Değerlendirilmesi
Politikanin Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması
Elitler (Seçkinler) ve Kitleleri
Klasik Elit Teorileri
Pareto : Siyasal (Yönetici ) Elit
Klasik Elitizmin Eleştirisi
Yeni Elit Teoriler
Demokratik Teoriler
Değişik Bir Neo- elit Görüşü
Marksist Düşünce ve Sistemde Elit Kavramı
Siyasal Katılma
Siyasal Katılmada Farklı Davranışlar
Siyasal Rejimler ve Siyasal Katılma
43
12
13
14
15
16
17
Siyasal Katılma
Demokrasilerde Siyasal Katılma
Totaliter Sistemlerde Siyasal Katılma
Kamuoyu
Kamuoyunun Oluşması
Siyasal Sistemler ve Kamuoyu
Kamuoyunun Siyasal Kararları Etkileme Gücü
Siyasal Partiler
Siyasi Partilerin Doğuşu
Siyasal Partilerin Fonksiyonları
Pari Sistemleri
Yarışmacı Parti Sistemleri
Yarışmacı olmayan Parti Sistemleri
Siyasal Partiler Tipolojisi Baskı Grupları
Baskı Grupları ve Siyasal Partiler
Baskı Gruplarının Değişik Tipleri
Etkileme ve Baskı Yöntemleri
Seçimler ve Seçim Sistemleri
Çoğunluk Sistemleri
Nisbi Temsil Sistemleri
18
Propagandanın Tanımı Ve Özellikleri
Propagandanın Araçları
Propagandanın Yöntemleri
19
Sivil Toplum
Sivil Toplum Kavramına İlişkin Yaklaşımlar
Sivil Toplum ve Kamusal Alan
Sivil Toplum Örgütleri
20
Küreselleşen Dünyada Sivil Toplum: Global Sivil Toplum
Demokratikleşme ve Sivil Toplum
Kamu Yönetiminde Yönetişim ve Sivil Toplum
Devlet – Sivil Toplum İlişkisi
21
Bürokrasi Nedir. Bürokrasinin Yapısı İşlevleri ve Özellikleri
Bürökrasi Teorileri
Bürokrasinin Oligarşik Eğilimleri
Bürokrasinin Teorik Eleştirileri
22
Küresel Siyaset
Küresel Siyasetin Dinamikleri
Küresel Örgütler
Küresel Siyasetin Geleceği
Savaş ve Politika
Genel Tekrar ve Değerlendirmeler
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
44
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
45
DERS BİLGİLERİ
Adı
İşletme Bilimine Giriş
Kodu BİL 102
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Şahin Əkbərov
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Amacı
Dersin temel amacı, temel işletme konuların, iktisat ve işletme
kavramlarının
öğretilmesi,
işletmelerin
fonksiyonel
bazda
değerlendirilmesi ve işletme kuruluş analizinin yapılmasının
öğretilmesidir.
Öğrenim Çıktıları İşletmeciliğin genel esaslarını, işletme çevresini, işletmenin amaçlarını,
işletme fonksiyonlarını, işletme kuruluşunu, faaliyet değerlendirme
ölçütlerini, yatırım kararının verilmesi konularını açıklamak.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenmektedir. Bununla birlikte dersler temel kaynak eşliğinde,
mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye
çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her dersin ilk
15-20 dakikası bir önceki konunun tekrarına ayrılmaktadır. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini ders
sorumlusundan temin edebilirler.
Kaynaklar
TUNCER Doğan, AYHAN Doğan, VAROĞLU Demet, Genel
İşletmecilik Bilgileri, 6.baskı, 2014
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
Konular
Ekonomik Yaşam ve İşletme
- İnsan ihtiyaçları, Ekonomik uğraşılar ve Üretim
- İşletme ve Girişim
- Girişimci ve Yönetici
- İşletme Yönetimi
İşletmelerin amaçları ile gelir ve giderleri
- İşletmelerin amaçları
- İşletmelerin gelir ve giderleri
İşletmelerin Türleri
- Faaliyet alanlarına göre işletme türleri
- Tüketici türlerine göre işletme türleri
- Üretilen mal ve hizmet çeşitlerine göre işletme türleri
- Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre işletme türleri
- Büyüklüklerine göre işletme türleri
İşletmelerin Çevresi ve çevre faktörleri
- İşletmenin İç Çevresi ve sistemi
- İşletmelerin makro dış çevresi ve makro dış çevre faktörleri
46
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- İşletmelerin mikro dış çevresi
- İşletmelerin Uluslararası Çevresi
Kuruluş Araştırmaları
- Ekonomik araştırmalar
- Teknik araştırmalar
- Mali araştırmalar
- Yasal araştırmalar
Genel Olarak İşletmelerin Büyümesi
- İşletmelerin büyüme nedenleri
- İşletmelerin büyüme şekilleri
Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
- Yönetim ve özellikleri
- Yönetim kademeleri
- Yönetici becerileri
- Yönetici rolleri
- Yönetim işlevleri
Planlama
- Planlama işlevinin ayırt edici yönleri
- Planlama ilkeleri
- Planlama işlevi
- Plan türleri
- Planlamanın fayda ve sakıncaları
Örgütleme
- Örgütleme süreci
- Örgütleme ve eşgüdümleme
- Örgüt tasarımı ve bölümlere ayırma
Yöneltme
- Liderlik
- Motivasyon
- İletişim
Denetim
- Denetim türleri
- Güvenilir ve etkili denetim sisteminin özellikleri
- Denetim sistemine karşı dirençler
Üretim
- Üretim sistemlerinin gelişimi
- Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
- Hizmet üretimi
Pazarlama
- Pazarlama kavramı, tanımı ve önemi
- Pazar ve pazarlama karması
Finans
- Finansın tanımı, kapsamı, işletmedeki yeri ve önemi
- Finansman türleri
- Finansman kaynakları
İnsan kaynaklar
- İnsan kaynakları yönetimi kavramı
- Doğru insanları edinmeyi sağlayan insan kaynakları yönetimi faaliyetleri
- Örgütsel etkililiğe katkı sağlayan insan kaynakları yönetimi faaliyetleri
47
Yöntem
Yarıyıl İçi Sınav
Derse Devam
Yarıyıl Sonu Sınavı
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
1
%40
%75 Devam Zorunluluğu
-
1
%60
48
III Dönem Sillabusları
Y.Y KODU Z/S
III.
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
ULS
201
Zorunlu Makro İktisat
ULS
203
Zorunlu
ULS
205
ULS
213
ULS
227
ACE
203
Uluslararası
İlişkiler Teorisi
Zorunlu İdare Hukuku
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
KREDİSİ
ECTS
İNGİLİZCE
TÜRKÇESİ
T+U
KREDİSİ
Makroiqtisadiyyat Macroeconomics
3+0
4
Beynəlxalq
Münasibətlər
Nəzəriyyəsi
İnzibati Hüquq
Zorunlu İstatistik
Statistika
Siyasal
Zorunlu Düşünceler
Tarihi-I
Azerbaycan ve
Diğer Türk
Zorunlu Cumhuriyetlerinin
Ekonomisi ve
Coğrafyası-I
Siyasi Fikirlər
Tarixi-I
Azərbaycan və
Digər Türk
Respublikalarının
İqtisadiyyatı və
Coğrafiyası-I
International
Relations
Theories
Administrative
Law
Statistics
History of
Political
Thoughts-I
Economy and
Geography of
Azerbaijan and
Other Turkish
Republics -I
3+0
4
3+0
4
2+0
3
2+0
3
2+0
3
15
21
49
DERS BİLGİLERİ
Adı
Makro İktisat
Kodu ULS 201
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Geray MUSAYEV
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 104 Nolu
Oda
e-mail: [email protected]
Dersin temel amacı, makro ekonomik konuların temelini oluşturan model
ve kuramların öğretilmesi, güncel makro ekonomik olayların bu model ve
kuramlar çerçevesinde tartışılması, teorik modeller çerçevesinde
uygulanan para ve maliye politikalarının makro ekonomi üzerindeki
etkilerinin analiz edilmesidir.
Öğrenim Çıktıları Toplam arz ve toplam talep dinamikleri, milli gelirin oluşumunu, ücret,
fiyat, istihdam ve işsizlik arasındaki ilişkinin teorik temellerini, tüketim,
tasarruf ve yatırım kuramlarını, devletin milli gelirin oluşumundaki
katkılarını, dış ekonomik ilişkilerin oluşumunu ülke ekonomisindeki
önemini paranın işlevlerini ve bir iktisat politikası aracı olarak kullanışını
açıklamak,
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Milli Gelir, İstihdam, Tüketim, Tasarruf, Yatırım Kuramları, Devlet ve
Milli Gelir, Dış Ekonomik İlişkiler, Para Teorisi ve Politikası
Ana Kaynaklar
MUSAYEV, Geray, Ders Notları
PEKİN, Tevfik, Makro Ekonomi, İzmir, 2008
Anadolu Üniversitesi, Makro Ekonomi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları,
Eskişehir, 2013
Yardımcı
PARASIZ, İlker, Makro Ekonomi, Bursa, 2003
Kaynaklar
ÜNSAL, M. Erdal, Makro İktisat, Ankara, 2011
YIDIRIM, Kemal, KARAMAN, Doğan, TAŞDEMİR, Murat,
Makroekonomi, Eskişehir, 2006
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Makro Ekonomiye Giriş
- Makro Ekonominin Kökleri
50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Makro Ekonominin İlgi Alanları
- Makro Ekonomide Devlet
- Makro Ekonominin Bileşenleri
- Makro Ekonominin Metodolojisi
Temel Makro Ekonomik Değişkenler
- Toplam Çıktı, Nihai Mallar, Ara Malları, Katma Değer
- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
- Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
- Safi Yurtiçi Hasıla
- Yurtiçi Gelir
- Milli Gelir
- Kişisel (Milli) Gelir
- Harcanabilir (Milli) Gelir
- Nominal ve Reel Milli Gelir
- GSYİH Deflatörü
Milli Gelirin Hesaplanması
- Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
- Harcamalar Yöntemi
- Üretim Yöntemi
- Gelir Yöntemi
İşsizlik ve Enflasyon
- İstihdam ve İstihdam Türleri
- İşsizlik ve İşsizlik Türleri
- Philips Eğrisi
- İstihdam ve İşsizliğin Milli Gelir Üzerine Etkileri
Klasik İstihdam Teorisi
- Mahreçler Yasası
- Faiz Teorisi
- Ücret Teorisi
- Fiyat Teorisi
Modern İstihdam Teorisi
- Toplam Arz Fonksiyonu
- Toplam Talep Fonksiyonu
- Milli Gelirde Denge Oluşumu, Toplam Talep-Toplam Arz Eşitliği Yöntemi ve
Tasarruf-Yatırım Eşitliği Yöntemleri
- Denge Geliri ve İstihdam Düzeyi
Yarıyıl İçi Sınavı
Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları
- Ortalama ve Marjinal Tüketim Eğilimi,
- Tüketim Fonksiyonu ve Denge Geliri
- Ortalama ve Marjinal Tasarruf Eğilimi
Yatırım Teorisi
- Yatırım Kararları ve Sermayenin Marjinal Etkinliği
- Çarpan ve Hızlandıran Etki
- Milli Gelir ve Yatırım Hacmi
Devlet ve Milli Gelir
- Kamu Harcamalarının ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkileri
- Kamu Harcamaları, Vergi ve Çarpan Mekanizması
- Bütçe ve Milli Gelir
51
11
12
13
14
15
Dışa Açık Ekonomi ve Milli Gelir
- Ödemeler Dengesi ve Hesapları
- Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası, Ekonomiye Etkileri
- Milli Gelirin Reel ve Parasal Dengesi
Para Teorisi ve Politikası
- Tanımsal Çerçeve, Paranın İşlevleri
- Para Sistemleri
- Para Arz ve Talebi
- Para Politikası
Milli Gelirin Reel ve Parasal Dengesi
- Para Piyasasında Denge ve Eğrisi
- Mal Piyasasında Denge ve IS Eğrisi
- Milli Gelirin Genel Dengesi
Konjonktür (Ekonomik Dalgalanmalar)
- Konjonktür Kavramı
- Konjonktürün Aşamaları
- Konjonktür Teorileri
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%70 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
52
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası İlişkiler Teorisi
Kodu ULS 203
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Elşen Memmedli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 13.30-14.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda
Yardımcı
Kaynaklar
ERALP, Atilla, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel
Yaklaşımlar, İstanbul, İletişim Yayınları.
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkmasını,
gelişim sürecini ve bu doğrultuda geliştirilen teorileri incelemektir.
Uluslararası ilişkiler teorilerine insanların temel kaygısı olan savaşların
önlenebilmesi, barışın ve sahip olunan değerlerin koruna bilmesi ve
geliştirilmesi için gerek duyulmaktadır.
Öğrenim Çıktıları - Uluslararası sistemi bilimsel araştırmaya tabii tutarak öğrenmek,
- Uluslararası İlişkiler Teorilerini karşılaştırarak günümüzdeki olayların
yorumunu yapmak ,
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Uluslararası İlişkiler alanındaki teoriler üç ana gruba ayrılarak
incelenmektedir. Bunlardan ilk grupta uluslararası ilişkileri çatışma süreci
olarak gören teoriler, ikinci grupta uluslararası ilişkileri işbirliği süreci
olarak değerlendiren ve işbirliğini kurumsallaştırmayı amaçlayan teoriler,
üçüncü grupta ise uluslararası ilişkilere ne sadece çatışma süreci ne de
sadece işbirliği süreci olarak bakmak yerine genel olarak dış politika ve
uluslararası ilişkileri analiz etmeyi amaçlayan teoriler bulunmaktadır.
Ana Kaynaklar
ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Alfa Yayınları.
Hafta
1
2
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu
- Teori Kavramı.
- Uluslararası İlişkiler Kavramının Tanımlanması.
Uluslararası İlişkilerde Temel Paradigmalar. Uluslararası İlişkilerde Egemen
Teoriler
53
3
Paradigma Kavramı.
Geleneksel, Plüralist ve Globalist Paradigmalar.
Uluslararası İlişkilerde Egemen Teoriler
Uluslararası İlişkilerde Egemen Teoriler
-
İdealizm, Realizm, Davranışsalcılık okulu,
Plüralist teoriler, Liberal teoriler,
Globalist teoriler
4
Uluslararası İlişkilerde Temel Tartışma Konuları.
- Hobesiyen yaklaşım.
- Kantiyen yaklaşım.
- Grotiyen yaklaşım.
5
Uluslararası İlişkilerde Pozitivizm, Rasyonalizm,
İlişkilerde Davranışsalcılık-Gelenekselcilik Tartışması
- Pozitivizm
- Rasyonalizm
- Pragmatizm
- Davranışsalcılık-Gelenekselcilik Tartışması
6
Uluslararası İlişkilerde Normatif Teoriler. Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi ve
Analiz Birimi Tartışması
- Normatif Unsur
- Normatif Unsurun Uluslararası İlişkilere Etkisi
7
Uluslararası İlişkilerde Realizm Teorisi
- Realist Yaklaşım
- Realizmin Temel Varsayımları
- Uluslararası İlişkilerde Realizm.
8
Yarıyıl İçi Sınavı
9
Uluslararası İlişkilerde Neorealizm Teorisi
- Neorealizmin Temel Varsayımlar
- Realizm-Neorealizm Tartışması
10
Uluslararası İlişkilerde Jeopolitik Teoriler. Klasik Dönem Jeopolitik Teorileri
- Jeopolitik Kavramı.
- Jeopolitiğin Coğrafi Unsurları.
- Jeopolitiğin Beşeri Unsurları.
- “Organik Devlet” Düşünce Tarzı
- “Jeostratejik” Düşünce Tarzı
11
Çağdaş Jeopolitik Teorileri. Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Temel Jeopolitik
Akımları.
- Huntington’un “Medeniyetler Çatışması”
- Bzerjinski’nin “Büyük Satranç Tahtası”
- Atlantikçi Yaklaşım;
- Yeni Avrasyacılık Yaklaşımı;
- Rus Milliyetçi Yaklaşımı;
- Putin Doktrini.
Uluslararası İlişkilerde Oyun Teorileri. Uluslararası İlişkilerde Globalist Teoriler
- Sıfır Toplamlı Oyunlar.
12
Pragmatizm.
Uluslararası
54
14
- Sıfır Toplamlı Olmayan Oyunlar:
1- Karşılıklı Tehdit Algılaması ve Tavuk Oyunu Modeli.
2- Geyik Avı Modeli.
3- Mahkum İkilemi Oyunu.
- Globalist Teoriler
Uluslararası İlişkilerde Liberal Teoriler. Uluslararası İlişkilerde Entegrasyon
Teorileri. Uluslararası İlişkilerde Rejim Teorileri.
- Uluslararası İlişkilerde Liberal Yaklaşım
- Entegrasyon Teorileri
- Rejim Teorileri
Uluslararası İlişkilerde Karar Verme Teorileri. Uluslararası İlişkilerde Karar Verme
Modelleri.
- Küçük Değişiklikler Modeli: İki Adım İleri, Bir Adım Geri;
- Rastgele Adımlar: Sarhoş Yürüyüşü Modeli;
- Risk ve Başarının Hesaplanması: Kumarbazın İflası Modeli;
- Küçük Gruplarda Karar Verme;
- Standart Uygulama Prosedürleri;
- Rasyonel Politika Modeli;
- Örgütsel Süreç Modeli;
- Bürokratik Politika Modeli;
- Şelale Modeli.
15
Genel Tekrar ve Özet
13
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
55
DERS BİLGİLERİ
Adı
İdare Hukuku
Kodu ULS 205
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. İlhame Gadimova
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 10.30-11.30 Arası, H.Aliyev, 36, 6.kat, 719 Nolu Oda
Önceden arayınız 444 74 44(2011)
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Dersin temel amacı, idare kavramı ve idare hukukunun tanımı ve gelişimi,
diğer hukuk dalları ile ilişkisi, özellikleri, ilkeleri, idarenin merkezi
teşkilatı ve yerel yönetimler, onların kuruluş ve işleyişi, işlemleri, kamu
hizmetleri, kolluk hizmetleri, idarenin sorumluluğu, kamu malları ve
kamu personeli hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgiler
aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları - Ülkenin idari ve teşkilati yapısı hakkında bilgi sahibi olmakla
idareetmə ve ülkeni temsil etme durumlarında bilinçli vatandaş
dünyagörüşü edinme,
- İdareetme politikaları aracılığıyla ulusal sorunların uluslararası alanda
çözümüne katkı,
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından power point
sunum eşliyinde anlatılması suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir.
Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün
olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır.
Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği kaynakları ve sunumları ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari teşkilat, Merkezi idare – Yerinden
yönetim kuruluşları, İdari işlemler, İdarenin faaliyyeti, Kamu görevlileri,
Kamu malları, İdarenin sorumluluğu
Ana Kaynaklar
GÖZLER, Kemal – Gürsel KAPLAN, Kısa İdare Hukuku,
Ekin basın yayın dağıtım, 5. Baskı, 2013
Yardımcı
NOHUTÇU, Ahmet, İdare Hukuku
Kaynaklar
Savaş yayınevi, 2013
Hafta
1
2
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
İdare kavramı
- Kamu idaresi- özel idare ayrımı
- İdare organın tanımı
- İdari fonksiyonun özellikleri
- Diğer devlet organları ile İlişkisi
İdare Hukuku
- Tanımı
56
3
4
5
6
7
8
9
10
- Özellikleri
- Kaynakları
- Tarihçesi
- Sistemleri
- Uygulama alanı
- Bölümleri
- İlkeleri
İdari teşkilat
- Hiyerarşik denetim
- Vesayet denetimi
- Kamu tüzel kişiliği
- Devlet tüzel kişiliği
- T.C. Devlet teşkilatı
Merkezi idare – Yerinden yönetim kuruluşları
- Başkent teşkilatı
- Taşra teşkilatı
- YYK: İl özel idaresi
- YYK: Belediye idaresi
- YYK: Köy idaresi
- Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
İdari işlem
- Tanım
- Türleri: KHK, tüzük, yönetmelik, adsız işlem
- Özellikleri
- Düzenleyici işlemler
Bireysel işlemler (idari kararlar)
- Çeşitleri
- Unsurları
- Hukuka aykırılığın müeyyideleri
- İcrası
- Sona ermesi
Yarıyıl İçi Sınavı
İdari sözleşmeler
- Ölçütleri
- Klasik idari sözleşme türleri
- İdarenin özel hukuk sözleşmeleri
Kamulaştırma
- Tanımı ve kapsamı
- Unsurları
Sonuçları
İdarenin faaliyeti: Kamu hizmeti
- Tanım ve kapsam
- Özellikleri
- Kamu hizmetlerine egemen olan ilkeler
- Türleri
- Kurulması
- Kaldırılması
- İşletilme usulleri
57
11
12
13
14
15
İdarenin faaliyeti: Kolluk
- Kamu düzeni kavramı
- Kolluk türleri
- Kolluk makamları ve kolluk personeli
- Kolluk yetkilerinin çatışması ve yarışması
- Kolluk usulleri ve işlemleri
- Kolluk yetkisinin sınırları ve hukuka uygunluğu
- Kolluk yetkisinin genişlemesi
İdarenin hareket araçları: Kamu görevlileri
- Personel yönetiminin tanımı
- Türk kamu personel rejimi ve Devlet Memurları Kanunu
İdarenin hareket araçları: Kamu malları
- Kavram
- Türleri
- Hukuki rejimi
- Kullanımı
- İdarenin özel malları
İdarenin sorumluluğu
- Özel ve Kamu hukukunda idarenin sorumluluğu
- İdarenin kusurlu sorumluluğu
- Kusursuz sorumluluk
- Sorumluluğu kaldıran ya da azaltabilen durumlar
İdarenin denetlenmesi
- Siyasi denetim
- İdari denetim
- Bağımsız organlar tarafından denetim
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%30 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
58
DERS BİLGİLERİ
Adı
İstatistik
Kodu ULS 213
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
r.f.d. Südabe SALİHOVA
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Bu dersin amacı, öğrencilere istatistikle ilgili tanımları, istatistiksel
analize altyapı oluşturacak temel bilgi ve kavramları kazandırmak, kendi
alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin
analizini yaparak bunlardan doğru ve anlamlı sonuçlar elde edip yorumlar
çıkarabilmeleri için gerekli bilgi donanımını vermektir.
Öğrenim Çıktıları - İstatistik biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme
- İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme
- Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin,
hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
- Büyük veri setlerini saklayabilme, düzenleyebilme ve bu veri
setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilme
- Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilme
- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip
olma
- Analitik düşünme becerisi
- Elde ettikleri sonuçları yorumlayabilmek
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması ve
örnek sorular çözülmesi suretiyle işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün oldukça konuya ilişkin soruların
çözülmesinde öğrencilerin de derse katılımı sağlanarak takip edilmeye
çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini ders
sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
Temel Kavramlar. Veri Derleme. İstatistik Serileri. Serilerin Grafikle
Gösterilmesi. Ortalamalar. Değişkenlik Ölçüleri. Olasılık Hesaplama.
Rassal Değişken. Rassal Değişkenlerin Olasılık Fonksiyonları. Beklenen
Değer.
Ana Kaynaklar
- SALİHOVA, Südabe, Ders Notları
- Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Yayınları, İstatistik I
Yardımcı
- ÇÖMLEKÇİ, N., Temel İstatistik
Kaynaklar
- SERPER, Ö., İstatistik I
- ARMUTLULU, İ., Hakkı, İşletmelerde Uygulamalı İstatistik
- GÜRSAKAL, N., Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I
- YILDIZ, N., AKBULUT, Ö., BİRCAN, H., İstatistiğe Giriş
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
59
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Konular
Temel Kavramlar.
- Giriş. İstatistiğin Tarihçesi
- Günümüzde istatistiğin önemi
- Birim, Değişken ve Ana Kütle
- Veri Derleme.
İstatistik Serileri. Seri Türleri
- Zaman ve Mekan Serileri
- Dağılma Serileri
- Birikimli Seriler
- Bileşik Seriler
Serilerin Grafikle Gösterilmesi.
- Frekans Serilerinin Grafikle Gösterilmesi
- Sınıflandırılmış Serilerin Grafikle Gösterilmesi
- Birikimli Serilerin Grafikle Gösterilmesi
- Bileşik Serilerin Grafikle Gösterilmesi
Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar). Duyarlı Ortalamalar.
- Ortalamalar. Ortalama Çeşitleri
- Aritmetik Ortalama
- Tartılı Aritmetik Ortalama
Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar). Duyarlı Ortalamalar.
- Geometrik Ortalama
- Harmonik Ortalama
- Kareli Ortalama
Duyarlı Olmayan Ortalamalar.
- Ortanca (Medyan)
- Mod
- Kartiller
- Serinin Simetri Durumuna Göre Ortalamalar Arasındaki İlişki
Değişkenlik Ölçüleri. Mutlak ve Nispi Değişim Ölçüleri.
- Değişim Aralığı
- Kartil Aralığı
- Ortalama Sapma
- Standart Sapma
- Değişim Katsayısı
Yarıyıl İçi Sınavı
Olasılık Kavramı. Olasılık Hesaplama
- Deney, Sonuç ve Örneklem Uzayı
- Basit ve Bileşik Olaylar
- Olasılık Hesaplama
- Sayma Kuralı
Bileşen (Marjinal) ve Koşullu Olasılıklar.
- Bileşen Olasılık
- Koşullu Olasılık
- Faktoryeller
- Kombinasyonlar
Bağımsız ve Bağımlı Olaylar.
- Ayrık Olaylar. Karşılıklı Ayrık Olaylar
- Bağımsız Olaylar.
60
12
13
14
15
- Bağımlı Olaylar.
- Tamamlayıcı Olaylar. Olayların Arakesiti ve Çarpma Kuralı
- Olayların Bileşimi ve Toplama Kuralı.
Rassal Değişkenler.
- Rassal Değişkenler.
- Kesikli Rassal Değişkenler.
- Sürekli Rassal Değişkenler.
- Kesikli bir Rassal Değişkenin Olasılık Dağılımı.
- Kesikli Olasılık Dağılımı Türleri
Kesikli bir Rassal Değişkenin Beklenen Değeri ve Standart Sapması.
- Kesikli bir Rassal Değişkenin Ortalaması
- Kesikli bir Rassal Değişkenin Standart Sapması
- Standart Sapmanın Yorumu
Sürekli Rassal Değişkenler.
- Sürekli bir Rassal Değişkenin Olasılık Dağılımları
- Sürekli Olasılık DağılımI Türleri
- Sürekli rassal Değişkenlerin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu.
Sürekli Rassal Değişkenin Beklenen Değeri ve Standart Sapması.
- Sürekli Rassal Değişkenin Beklenen Değeri
- Sürekli Rassal Değişkenin Standart Sapması.
- Genel Konu Tekrarı
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
61
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 227
Siyasal Düşünceler Tarihi-I
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Agil Mammadov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99455 542 88 85
E-mail
[email protected]
Siyasi düşünceler, ilk bakışta siyasi filozof veya düşünürün aklının ürünü
Amacı
gibi görünür. Siyasi düşünceler herhangi bir toplumun geçmişi veya
geleceği ile ilgili düşünce yığınını oluşturur. Siyasi düşünür, siyasi olgu
açısından tarafsızdır. Siyasi düşünce, siyasi hayat çerçevesinde insani
davranış – siyasi davranış konusundaki bakış ve düşünüşü ele alır, esasen
siyasi konunun incelenmesiyle ilgilenir. Siyasi Düşünceler Tarihi dersi
vasıtasıyla devlet, devletin yönetim tarzları, farklı filozof veya siyasi
düşünülerin devlet ve toplum ile ilgili eskiden günümüze kadar temel
görüşlerini öğretmek ve modern devletin günümüzdeki hale nasıl
geldiğini, hangi tarihi aşamalardan geçtiğini, dünya devletlerinin oluşum
sürecini nasıl etkilediğini öğretmek dersimizin temel amacıdır.
Öğrenim Çıktıları Siyasi Düşünceler Tarihi siyasi düşüncelerin kronolojik ve tarihsel bir
bakış içinde anlatılmasıdır. Modern Siyaset Düşüncesine geldiğimizde,
birbirini takip eden düşüncelerden çok, birbiriyle çatışan düşüncelerle
karşılaşıyoruz. Siyasi düşünürler görüşlerini teorileştirme çabasındadırlar.
Siyasi teori, siyasi olguyu incelemede tek tek siyasi düşünürlerin vardığı
sonuçların soyutlanmasını ve genelleştirilmesini gerektirir. Siyasi düşünce
ile ideoloji arasında farklılık bulunduğunu da belirtmeliyiz.Her iki alan da
şimdisiyle ve geleceğiyle bir toplum hakkındaki düşünce bütününü
anlamakta benzeşirler. Ancak, siyasi düşünce ve onunla bağlantılı siyasi
teori, siyasi düşünürün aklının ürünü olarak kabul edilirken, yani alanı
siyasi olgu açısından genellikle tarafsız bir kişi veya inceleyici iken,
ideoloji alanı ile onun yönlendiricisi, liderlik, seçkinlik veya herhangi bir
topluma üstünlüktür. İdeoloji düşünce kümesini ve onu gerçeğe döken
programı içerir.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
62
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Siyasi Düşünceler, İlk Siyasi Düşünürler, Devlet, Toplum, Adalet,
Mülkiyet, Savaş, İslami Siyaset Düşüncesi, Hrıstiyan Siyasi Düşüncesi,
Orta Çağ
Ana Kaynaklar
-
Siyasi Düşünceler Tarihi, Ayferin Göze, Beta, 2013
Yardımcı
Kaynaklayar
-
Siyasi Düşüncelere Giriş, Ömer Çaha, İstanbul 2010
-
İbni Haldun`un Toplum ve Devlet Kuramı, Levha, 2008
-
Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce, Huriye Tevfik Mücahid, İz
Yayıcnılık, 1996
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Siyasi Düşünce Kavramı
-
2
İdealizm ve Realizm Arasında Siyasi Düşünce
Siyasi Düşünce Yöntemleri
Siyasi Düşüncenin Gelişimi
İlk Çağda Siyasal Düşünceler
-
Eski Yunan`da Site Polis Düzeni
Siyasal Yönetimler
İlk Düşünürlerin Siyasi Düşünceye Etkileri
3
Bireyin Siyasi Düşüncelerer Etkisi
Sofizm Bireyin Doğuşu
Sinizm Okulu
Socrastes Yasalara Saygı
Sophocles Vicdani Red
4
Platon`un Siyasi Düşünceler Etkisi
-
5
Aristoteles ve Yönetimler
-
6
Devlet`te Toplumun Doğuşu – Sınıfsal Toplum Yapısı
Sınıflar : İçi Düzen
Yönetim Biçimleri ve İnsan Tipleri
Yasalar`da Öngörülen Toplum Düzeni
İdeal Toplum Düzeni
Eşitlik ve Kölelik Sorunu
Yönetimler
Aristoteles : Yönetimlerin Değişme Nedenleri
-
Devrim Teorisi
Mülkiyet Sorunları
Adalet Sorunları
Aristoteles`in Etkisi
63
7
Aristoteles Sonrası Siyasal Düşünceler
-
8
Orta Çağda Siyasal Düşünceler
-
9
Orta Çağda Siyasal Düşünceler ve Kaynakları
Yeni Ahit`te Siyasete İlişkin Değerler
Aziz Augustine ve Patristik Düşünce
Thomas Agunas ve Skolastik Düşünce
Hristiyanlığın İnsan – Devlet Anlayışı
-
10
Epikürizm, Mutluluk Arayışı
Stoa Okulu
Stoisizm, Eşit, Özgür, Evrensel İnsan
İnsan Hakları Doktirinin Öncüsü Stoisizm
Protestan Düşüncenin Gelişimi
Kilise`nin Üstünlük Mücadelesi - İddiaları
Martin Luther
Jean Calvin
Protestanlık`ın Getirdiği Yenilikler
Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesi
-
İslam Siyasi Düşüncesinde Devlettin Temelleri
İslam Tarihinde Yönetim
İslam Siyasi Düşüncesinde Farabi
11
İslam Siyaset Düşüncesi
- Farabi ve Siyasi Düşünceleri
- Maverdi ve Siyasal Düşünceleri
- Yönetim Sistemi
- Gazali ve Siyasi Düşünceleri
- İbn Teymiye ve Siyasi Düşünceye Katkıları
12
İslam Siyasi Düşüncesinde İbni Haldun,
-
13
İbni Haldun: Devlet Anlayışı
-
14
İbni Haldun Tarih Bilimcisi – Sosyoloji Biliminin Öncüsü
İbni Haldun Toplum Anlayışı
İnsan ve Toplum Çeşitleri
Üretim Biçimlerine Göre Toplumlar ve İnsan Karakterleri
Kır ve Kent Toplumlarının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapıları
Devlet
Devletlerin Yaşam Süreçleri
İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri
Siyasal İktidarın Kökeni
İbni Haldun : Siyasal İktidarın Kökeni
- Başkanlık ve Hükümdarlıklar
- Devlet Politikası ve Kamu Yararı
- Devlet`in Ekonomik ve Sosyal Yaşamdaki Yeri
64
15
İbni Haldun: Dönemler Kuramının Eleştirisi
-
Organisizm
Fatalizm (Kadercilik)
Pesimizm (Kötümserlik)
Genel tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
65
DERS BİLGİLERİ
Adı
Dili
Azerbaycan’ın ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomisi ve
Coğrafyası I
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
AKTS
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
2
2
3
 Azerbaycan
 Türkçe
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Qadir Bayramlı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu
Oda
Kodu ACE 203
 Seçmeli
Dersin temel amacı, Azerbaycan’ın ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin
doğal koşulları ve doğal kaynaklarının önemi ve bölgesel dağılımı ,
Türk Cumhuriyetlerindeki ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı ve
ekonomik faaliyet türleri ile ilgili bilgileri kazandırmaktır . Bunun
yanında bu edindikleri bilgileri ekonomik coğrafya çalışmalarında
uygulamalı olarak da kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları Ekonomik coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişme süreci, özellikleri
irdelendikten sonra, günümüzdeki önemi ve yöntemleri üzerinde
durulmakta; bu bağlamda öğrencilere kavramlar ve literatür
tanıtılmaktadır. Bu yöntemin başlıca yararları: öğrencinin öğrendiği
davranışları göstermesi; öğrencinin derse aktif katılması; öğrenciye
düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırması; dersi monotonluktan
kurtararak öğrenmeyi motive etmesi; önemli konular üzerine öğrencinin
dikkatinin çekilmesidir
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte. dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler..
İçeriği
Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşuları,
doğal kaynakları. Türk Cumhuriyetlerinde sanayi, tarım, ulaşım. Türk
Cumhuriyetlerinin dış ekonomik
ilişkiler. Türk Cumhuriyetlerinin
ekonomik bölgeleri ve ekonomik faaliyetlerdeki bölgesel farklar
Ana Kaynaklar
Melikov B. Azerbaycan’ın Ekonomik Coğrafyası, Bakü,2013
Hüseynov T.B. ve diğerleri. Azerbaycan Cumhuriyetinin Ekonomik ve
Sosyal Coğrafyası, Bakı 2003
Doğanay Hayati, Türkiye’nin ekonomik coğrafyası, 2011.
Yardımcı
Tümertekin E., Özgüç N. Ekonomik Coğrafya.İstanbul, 2010.
Kaynaklar
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Ekonomik Coğrafyanın konusu, araştırma yöntemleri ve önemi. Türk
66
2
3
4
5
6
7
8
9
Dünyası coğrafyasına genel bakış
- Ekonomik coğrafyanın konusu.
- Ekonomik olayları anlamada coğrafyanın rolü.
- Ekonomik coğrafyanın araştırma yöntemleri:
- Türk Dünyasının Tanımı.
Azerbaycan’ın ekonomik coğrafi ve jeopolitik konumu.Azerbaycan’ın doğal
koşulları ve yerüstü kaynakları.
-Azerbaycan’ın ekonomik-coğrafi, jeopolitik ve jeoekonomik konumu.
-Azerbaycan’ın yüzey şekilleri ve ikliminin ekonomik faaliyetlere etkisi.
-Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının tarım ve turizm açısından değerlendirilmesi.
Konu 3. Azerbaycan’ın yeraltı doğal kaynakları
- Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarının coğrafi dağılımı ve ülke
ekonomisindeki yeri.
- Azerbaycan’ın demir yatakları ve demir çelik sanayisinde kullanılan diğer
yataklar.
- Azerbaycan’da elvan metalürjinin gelişmesinde etkili olan ve olabilecek
yataklar.
- Diğer doğal kaynakların coğrafi dağılımı.
- Ermenistan işgali ile kullanılamaz duruma gelen doğal kaynaklarımız.
Konu 4. Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz sanayileri
-Azerbaycan’da petrol faaliyetlerinin gelişme dönemleri:
-Bağımsızlık döneminde
-Azerbaycan’da petrol ve doğalgaz sanayilerindeki gelişmeler ve yeni enerji
projeleri
-Azerbaycan’da petrol faaliyetlerinin coğrafi dağılımı.
-Azerbaycan ekonomisinde petrol ve doğalgazın yeri ve önemi.
Konu 5. Azerbaycan’ın metal ve makine sanayileri.
-Azerbaycan’da metal ve makine sanayilerini geçmişine kısa bakış.
-Azerbaycan’da demir çelik sanayisi ve bölgesel dağılımı. Azerbaycan’da elvan
metalürji ve bölgesel dağılımı.
-Azerbaycan’ın makine sanayisinde petrol donatımlarının yeri ve önemi.
Azerbaycan’ın elektroteknik, elektronik sanayileri ve diğer makine sanayileri.
-Azerbaycan’da yeni sanayi sahaları.
Konu 6. Azerbaycan’ın kimya, petrokimya ve elektrik sanayileri.
- Azerbaycan’ın kimya, petrokimya ve elektrik sanayilerinin geçmişine kısa
bakış.
-Kimya, petrokimya ve elektrik sanayilerinin yer seçiminde etkili olan faktörler
ve adı geçen sanayilerin bölgesel dağılımı.
- Bağımsızlık Döneminde kimya, petrokimya ve elektrik sanayilerindeki
gelişmeler.
Konu 7. Azerbaycan’ın hafif ve gıda sanayileri
Sovyet Döneminde hafif ve gıda sanayilerinin gelişimi. Gıda sanayisinin yer
seçiminde etkili olan faktörler ve adı geçen sanayilerin bölgesel dağılımı.
Bağımsızlık Döneminde hafif ve gıda sanayilerindeki gelişmeler.
Konu 8. Azerbaycan’da hizmet sektörü
Sovyet döneminde hizmet sektörü. Bağımsızlık döneminde hizmet sektörünün
gelişimi. Azerbaycan ekonomisinde hizmet sektörünün yeri ve önemi. Hizmet
sektöründe önde gelen sahalar. Hizmet sektörünün bölgesel gelişiminde
farklılıklar.
Konu 9. Azerbaycan’ın tarımı ve tarımsal sanayi kompleksi
67
10
11
12
13
14
15
Azerbaycan’da tarımın faaliyetlerinin geçmişine kısa bakış. Sovyet döneminde
tarımda (Bitkicilik ve hayvancılıkta) ve tarımsal sanayideki gelişmeler.
Bağımsızlık döneminde tarım reformları.
Tarımın ve tarımsal sanayinin
bölgesel dağılımı. Tarımın Azerbaycan ekonomisindeki yeri ve önemi. Tarımı
geliştirme açısından Azerbaycan’ın avantaj ve dezavantajları.
Konu 10. Azerbaycan’ın ulaşımı ve dış ekonomik ilişkileri.
Azerbaycan’da ulaşımın geçmişine kısa bakış. Sovyet Döneminde ulaşım
alanındaki gelişmeler. Bağımsızlık Döneminde karayolu, demiryolu, denizyolu
ve havayolu ulaşımındaki gelişmeler. Ulaşım ağının bölgesel gelişimimi. Boru
hattı ulaşımının geçmiş ve bugünü.
Konu 11. Apşeron Ekonomik Bölgesi.
Abşeron Bölgesinin ekonomik coğrafi konumu. Bölgenin doğal koşulları ve
doğal kaynakları. Abşeron ekonomik bölgesinin Azerbaycan ekonomisinde yeri
ve önemi. Abşeron bölgesinin sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Konu 12.
Zakatala-Şeki, Guba –Haçmaz ve Dağlık Şirvan ekonomik
bölgeleri
Zakatala-Şeki, bölgesinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal
kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı. Guba –Haçmaz bölgesinin ekonomik
coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Dağlık Şirvan bölgesinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal
kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Konu 13. Aran ve Lenkerqan-Astara ekonomik bölgeleri
Aran,
bölgesinin
ekonomik coğrafi konumu, doğal
koşulları,
doğal
kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı. Azerbaycan tarımı açısından Aran
bölgesinin önemi. Lenkeran-Astara bölgesinin ekonomik coğrafi konumu, doğal
koşulları, doğal kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Konu 14. Gence Gazah, Yukarı Karabağ ve Kelbecer Laçın ekonomik
bölgeleri
Gence-Gazah bölgesinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal
kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı. Yukarı Karabağ bölgesinin ekonomik
coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Kelbecer- Laçın bölgesinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşulları, doğal
kaynakları. sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Konu 15. Nahçivan ekonomik Bölgesi
Nahçivan Bölgesinin ekonomik coğrafi konumu. Bölgenin doğal koşulları ve
doğal kaynakları. Ermenistan işgali ile ilgili ortaya çıkan ablukanın Nahçivan
ekonomisine etkileri. Nahçivan ekonomik bölgesinin sanayisi, tarımı ve ulaşımı.
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
68
IV Dönem Sillabusları
Y.Y KODU Z/S
ULS
202
ULS
216
IV.
ULS
214
ULS
210
ACE
204
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Zorunlu Para ve Banka
Siyasal
Zorunlu Düşünceler
Tarihi-II
Uluslararası
Zorunlu
Örgütler
Zorunlu Ticaret Hukuku
Azerbaycan ve
Diğer Türk
Zorunlu Cumhuriyetlerinin
Ekonomisi ve
Coğrafyası-II
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Pul Nəzəriyyəsi
və Bank İşi
İNGİLİZCE
Beynəlxalq
Təşkilatlar
Ticarət Hüququ
Theory of
Money and
Banking
History of
Political
Thoughts-II
International
Organizations
Trade Law
Azərbaycan ve
Digər Türk
Respublikalarının
İqtisadiyyatı və
Coğrafiyası-II
Economy and
Geography of
Azerbaijan and
Other Turkish
Republics -II
Siyasi Fikirlər
Tarixi-II
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
5
2+0
3
3+0
5
3+0
5
2+0
3
13
21
69
DERS BİLGİLERİ
Adı
Para ve Banka
Kodu ULS 202
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Eldar Cebrayilov
Telefon
GSM
E-mail
+99450 240 09 16
[email protected]
Amacı
Uygulama
hafta/saat
Kredi
AKTS
3
5
 İngilizce
 Seçmeli
Finansal piyasa ve Bankacılık sektör faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik
etkileri bulunmaktadır. Birey, işletme ve kamu açısından Banka gibi
kurumların güvenli ve istikrarlı şekilde çalışması büyük önem arz
etmektedir.
Bu sebeble İşletme bölümü öğrencilerinin finans sistemine genel bakış,
paranın tanımı, faiz oranları, finans kuruluşları, döviz piyasası ve
uluslararası finans sistemi, Banka ve bankacılığın temel kavramları,
bankaların ekonomideki yeri, merkez bankacılığı ve para politikası,
bankacılık türleri, bankacılık hizmetleri gibi konularda anlayışlarının
olması gerekmektedir.
Dersin temel hedefleri arasında öğrencilerin bankacılık sistemini pratik
şekilde anlaması ve çeşitli yöntemlerle bankaları analiz etme seviyesine
gelmesidir.
Öğrenim Çıktıları Bu dersi alanlar Para, Banka ve Finansal sistemlerinin nasıl çalıştığını
öğrenerek, paranın anlamını, önemini, ölçülme yöntemini ve işlevlerini
tartışabilecektir.
Banka ve bankacılık ile ilgili esas bilgilere sahip olacak ve günümüzde
bankaların ekonomideki yerini ve önemini kavrayabileceklerdir. Ayrıca
kamuya açık rapor ve istatistikleri kullanarak bankacılık sektörünün
durum analizlerini yapabileceklerdir.
Öğretim Yöntemi
Derslerin teorik ve mevzuatla ilgili bilgileri öğretim üyesi tarafından
anlatılacaktır. Temel ve yardımcı kaynaklar dışında öğrenciler tarafından
ders konuları ile ilgili araştırmalar ve sunumlar hazırlanarak derslerde
tartışılacaktır.
Ek olarak öğrencilere ekonomi makalelerini, finansal piyasalar ve
bankacılıkla ilgili gelişmeleri izlemeleri tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Para teorisi, finans piyasalar, para politikası uygulamaları, temel
bankacılık, bankalarda organizasyon ve yapılar, faaliyet alanlarına göre
sınıflandırılma, merkez bankaları, bankacılık türleri ve ürünleri, risk
yönetimi ve finansal tablo analizleri.
70
Ana Kaynaklar
- Para, Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, Ezgi Yayınları, 2009
- Uluslararası Finans, Seyidoğlu Halil, Güzem Can Yayınları, 2003
- Para ve Banka, Anadolu Üniversitesi, 2013
- İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Öcal USTA, Seçkin Yayıncılık,
2011
Yardımcı
Kaynaklar
- Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Ferudun Kaya, Beta Yayıncılık, 2013
- Azerbaycan Cumhuriyyeti Merkez Bankası yayın ve istatistikleri,
www.cbar.az
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yayın ve raporları,
http://www.bddk.org.tr/
- Finansal İstikrar Raporu, TCMB, 2015
- Global Financial Stability Report, IMF, 2015
- World Economic Outlook, IMF, 2015
- Global Financial Development Report, World Bank Group, 2015/2016
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
Konular
1
Finans sistemi ve ekonomi
- Finansal kurumlar ve piyasalar
- Uluslararası finans sistemi
- Piyasa işleyişi, katılımcıları ve araçları
- Makroekonomik göstergeler ve piyasa üzerindeki etkiler
2
Para Piyasası
-
3
4
Para tanımı ve fonksiyonları
Temel parasal ilişkiler
Para politikasının amaçları ve araçları
Para ve enflasyon
Paranın zamanın değeri ve faiz kavramı
Faiz oranlarını etkileyen faktörler
Bankacılık ve para yönetimi
Döviz Piyasaları
- Döviz piyasası katılımcıları
- Borsa, döviz ve faiz ilişkisi
- Döviz talebi ve döviz arzı
- Döviz kurlarının belirlenmesi
- Döviz pozisyonu ve kur riski
Merkez Bankası ve Para Politikası Rejimleri
- Merkez Bankası'nın Organizasyonu
- Merkez Bankasının Para Tabanı Üzerindeki Kontrolü
71
5
6
7
8
9
10
11
12
- Merkez Bankası Döviz ve Efektif Piyasası
- Parasal kontrol
- Döviz kuruna dayalı rejimler
Temel Bankacılık
- Günümüz ekonomilerde Bankaların görevleri
- Uluslararası Bankacılık
- Bankaların organizasyon yapısı
- Banka birimleri ve fonksiyonları
Banka Yönetimi
- Banka bilançoları: aktiv pasif yönetimi
- Banka Bilançosu ve Gelir Tablosu
- Banka performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
- Bankalarda Kaynak Yönetimi
- Banka Sermayesinin Yönetimi
- Bankalarda Likidite Pozisyonlarının Yönetimi
Banka türleri
- Kurumsal ve Ticari Bankacılık
- Bireysel Bankacılık
- Katılım Bankacılığı
- Yatırım Bankacılığı
- Kıyı Bankacılığı
Bankacılık Ürünleri ve Hizmetleri
Krediler
- Kredi Verme Politika ve Prosedürleri
- Kredi Analizi ve Amacı
- Mali Faktörler ve Analizi
- Hesaplama Kavramları
- Kredi süreçleri
Bankacılık Ürünleri ve Hizmetleri
- Mevduat ve Yatırımlar
- Banka Kartları
- Akreditif ve Teminatlar
- Danışmanlık/Aracılık
Pazarlama
- Ürün geliştirme
- Dağıtım ve Satış Kanalları
- CRM/Sadakat sistemleri
- İnternet Marketing
- Pazar ve ürün araştırmaları
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
- Risk Yönetimi Araçları
- Bankacılıkta Riskler
- Piyasa Riski
- Kredi Riski
- Operasyonel Risk
- Bilgi Teknolojileri Riskleri
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
- Proje kapsam ve zaman yönetimi
72
13
- Projenin Banka maliyeti yönetimi
- Projenin kurum etkisi ve iletişim yönetimi
- Proje risk yönetimi
E-Bankacılık ve Alternativ Dağıtım Kanalları
14
Bankalarda Mali Analiz Uygulamaları
15
Azerbaycan ve Dünya Bank sektörleri araştırması
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
73
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 216
Siyasi Düşünceler Tarihi-II
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Agil Mammadov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99455 542 88 85
E-mail
[email protected]
Siyasi düşünceler, ilk bakışta siyasi filozof veya düşünürün aklının ürünü
Amacı
gibi görünür. Siyasi düşünceler herhangi bir toplumun geçmişi veya
geleceği ile ilgili düşünce yığınını oluşturur. Siyasi düşünür, siyasi olgu
açısından tarafsızdır. Siyasi düşünce, siyasi hayat çerçevesinde insani
davranış – siyasi davranış konusundaki bakış ve düşünüşü ele alır, esasen
siyasi konunun incelenmesiyle ilgilenir. Siyasi Düşünceler Tarihi dersi
vasıtasıyla devlet, devletin yönetim tarzları, farklı filozof veya siyasi
düşünülerin devlet ve toplum ile ilgili eskiden günümüze kadar temel
görüşlerini öğretmek ve modern devletin günümüzdeki hale nasıl
geldiğini, hangi tarihi aşamalardan geçtiğini, dünya devletlerinin oluşum
sürecini nasıl etkilediğini öğretmek dersimizin temel amacıdır.
Öğrenim Çıktıları Siyasi Düşünceler Tarihi siyasi düşüncelerin kronolojik ve tarihsel bir
bakış içinde anlatılmasıdır. Modern Siyaset Düşüncesine geldiğimizde,
birbirini takip eden düşüncelerden çok, birbiriyle çatışan düşüncelerle
karşılaşıyoruz. Siyasi düşünürler görüşlerini teorileştirme çabasındadırlar.
Siyasi teori, siyasi olguyu incelemede tek tek siyasi düşünürlerin vardığı
sonuçların soyutlanmasını ve genelleştirilmesini gerektirir. Siyasi düşünce
ile ideoloji arasında farklılık bulunduğunu da belirtmeliyiz.Her iki alan da
şimdisiyle ve geleceğiyle bir toplum hakkındaki düşünce bütününü
anlamakta benzeşirler. Ancak, siyasi düşünce ve onunla bağlantılı siyasi
teori, siyasi düşünürün aklının ürünü olarak kabul edilirken, yani alanı
siyasi olgu açısından genellikle tarafsız bir kişi veya inceleyici iken,
ideoloji alanı ile onun yönlendiricisi, liderlik, seçkinlik veya herhangi bir
topluma üstünlüktür. İdeoloji düşünce kümesini ve onu gerçeğe döken
programı içerir.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
74
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Siyasi Düşünceler, İlk Siyasi Düşünürler, Devlet, Toplum, Adalet,
Mülkiyet, Savaş, İslami Siyaset Düşüncesi, Hrıstiyan Siyasi Düşüncesi,
Orta Çağ
Ana Kaynaklar
-
Siyasi Düşünceler Tarihi, Ayferin Göze, Beta, 2013
Yardımcı
Kaynaklayar
-
Siyasi Düşüncelere Giriş, Ömer Çaha, İstanbul 2010
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
-
8
-
9
-
6
7
10
-
Konular
Modern Dönemde Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
Modern Çağda Siyasal Düşünce
Modern Dönemde Siyasal Değişim: Niccolo Machiavelli
Nicolo Machiavelli, Ulusal Birlik, Ulusal Devlet
Modern Dönemde Dinsel Değişim: Luther ve Calvin
Thomas Morus ve Utopia Eseri.
Utopia`nın Sosyal – Ekonomik Düzeni
Utopia`nın Dış Politika İlkeleri
Modern Dönemde Bilimsel Dönüşüm: Kopernik, Bacon, Descartes ve Newton
Jean Bodin, Egemen – Merkezi – Ulusal Devlet
Egemen Devlet Tanımı
XVII nci Yüzyıl : Bu yüzyılın Ekonomik – Sosyal – Siyasal – Hukuki –
Bilimsel Bakımlardan Önemi
Tanrısal – İlahi Hukuk ve Doğal Hukuk Doktrinleri
Sosyal Sözleşme Teorileri I: Thomas Hobbes
Thomas Hobbes, Rasyonel – Bireysel Mutlakiyet
Sosyal Sözleşme Teorileri II: John Locke
Liberal Devlet
Kuvvetler Ayrılığı: Yasama Gücü – Sınırları
Jacgues – Benigne Bossuet, Teokratik Mutlakiyet
Montesquieu : Yasaların Ruhu
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
Sosyal Sözleşme Teorileri III: Jean Jacques Rousseau
Jean – Jacques Rousseau. Halk Egemenliği
Neo-Modern Meydan Okuma I: David Hume ve Adam Smith’in Düşüncesi
Emanuel – Joseph Sieyes – Ulusal Temsil – Anayasal Düzen
Sınıfsal Toplum – Ulusal Temsil.
Neo-Modern Meydan Okuma II: Edmund Burke ve Immanuel Kant’ın
Düşüncesi
Fransız Devrimine Tepki
Edmund Burke – Gelenekçi İngiliz Düşüncesi
Yakınçağımızda ve Çağımızda Siyasal Düşünceler
Fransız Devrimi – 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
Gracchus Babeuf, François Noel, Babouvisme – Gerçek Eşitlik
75
11
12
13
14
15
-
Faydacılık: John Stuart Mill
Auguste Comte – Üç Hilal Yasası ve Siyaset Bilimine Uygulanması
Johann Gottlieb Fichte – Büyük Alman Devleti
Georg Frierdrich Wilhelm Hegel – Güçlü Alman Devleti – Dialektik Metod
Dialektik Metod- Gerçek Devlet
Liberalizm ve Demokrasi
Benjamin Constant – Liberal Devlet
Tocqueville – Demokraside Eşitlik ve Karşılaşılan Tehlike
Postmodern Düşüncenin Öncüleri: Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud
Charles Fourier ve Falanjizm
Robert Owen, Yeni Toplum Düzeni
Saint Simon – Teknik Devlet
Lenine, Viladimir İlyiç – Lenine`nizm
Kapitalizmin Son Aşaması : Emperyalizm
Bernstein Edouard – Revisionisme – Marxisme`in Eleştirisi
Mustafa Kemal Atatürkün Siyasi Düşünceleri
Muhammed Emin Resulzade Siyasi Düşünceleri ve Etkisi
Genel Tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
76
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 214
Uluslararası Örgütler
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
Bahar
 Türkçe
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Salı 10:30-11:50 116 Nolu Oda
Kredi
AKTS
3
5
 İngilizce
 Seçmeli
Çarşamba 14:00-15:20 404 Nolu Oda
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 4 Sayılı Öğretim Binası
Telefon
GSM
+99455 9153648
E-mail
[email protected]
Amacı
Uluslararası İlişkiler aktörlerinden biri olan Uluslararası Örgütlerin teorik
ve pratik yansımalarını Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerine
aktarmaktır. Siyasal Sistem içerisinde önem derecesine, oynadığı röle ve
tarihsel olarak anlatılmaktadır.
Öğrenim Çıktıları Uluslararası Örgütlerin kuruluş süreci, antlaşma metni, tanımı, yapısı,
organları, işleyişi irdelenecektir.
Öğretim Yöntemi
Teorik altyapı anlatıldıktan sonra Uluslararası Kuruluşlar evrensel, global,
bölgesel kategorilere ayrılarak fonksiyonel ve coğrafi sınıflandırılma ile
anlatılacaktır.
Uluslararası Örgütlerin teorik çerçevesi çizilirken
tümdengelim uluslararası örgütleri incelerken tümevarım yöntemi
kullanılacaktır. Her iki yaklaşım ile daha verimli ve sistemli şekilde
bilgilerin geçişkenliği sağlanacaktır.
İçeriği
Tarihten günümüze oluşan ve işlevselliği ile örnek teşkil eden örgütlerin
oluşumu ve bu oluşuma katkı yapan faktörler irdelenecektir.
Ana Kaynaklar
- Devletlerarası ve Hükümetler dışı Uluslararası Örgütler – Mehmet
Hasgüler ve Mehmet Bülent Uludağ, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010.
- Uluslararası İlişkiler Teorileri (Çatışma, Hegemonya, İşbirliği), Tayyar
Arı, 5. Baskı, Ekim 2008
- Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Tayyar Arı, 6. Baskı, Alfa
Yayınları, Nisan 2006.
- Siyaset, Mumtaz er Türköne, 9.Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara, 2007.
Yardımcı
Kaynaklar
- Uluslararası İlişkiler Sözlüğü- Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları,
İstanbul, 2010.
- Siyasi Tarih (1918-1994)-Oral Sander, 22.Baskı, İmge Yayınları,
Ankara, 2013.
77
- 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)- Fahir Armaoğlu, Alkım
Yayınevi, 17. Baskı, İstanbul, 2010.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
Konular
Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi ve Analiz Birimi Tartışması
Uluslararası İlişkilerde Aktör Sorunu ve Uluslararası İlişkilerin Temel Aktörleri
3
Transnasyonalizm ve Karşılıklı Bağımlılık
4
Uluslararası Entegrasyon Teorileri
5
Fonksiyonalizm ve Neofonksiyonalizm
6
Uluslararası Örgütlerin Tanımı, Yapısı ve Sınıflandırılması
7
Milletler Cemiyeti - MC
8
9
Birleşmiş Milletler - BM
Avrupa Birliği - AB
10
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü - NATO
11
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı - AGİT
12
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi- NAFTA
13
Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi-LAFTA
14
Güney Amerika Ortak Pazarı-MERCOSUR
15
Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
78
DERS BİLGİLERİ
Adı
Ticaret Hukuku
Kodu ULS 210
Dili
Öğretim
Yarıyılı
Güz
 Azerbaycan
Teori
hafta/saat
3
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
 Seçmeli
Öğretim Elemanı
Neriman Hanahmedov
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 410 Nolu
Oda
Uygulama
hafta/saat
 İngilizce
Kredi
AKTS
3
5
- Ticaret hukuku dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları
ve ticari işin kavram olarak öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun
genel ilkeleri ve teorileri detaylı olarak incelenmek, ticari işletme
hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle
göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Öğrenim Çıktıları -Ticari işletmenin tanımı, şartları, ticari işin şartları ve sonuçları tacir
olmanın şartları ve sonuçları, tacir yardımcıları konularında sahibi olurlar.
Ticari şirketlerin kuruluşu, işleyişi, ortakların hak ve yükümlülükleri,
şirketin sona ermesi konularında bilgi sahibi olurlar. Kıymetli evrakın
şartları, türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu
hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin
verilmesi, Ticaret Hukukunun Tanımı, Kaynakları, Ticaret Hukukunda
Sistemler. Ticari İşletme Kavramı, Türleri, Unsurları, Malvarlığı Unsuru.
Haksız Rekabet, Haksız Rekabet Olarak Değerlendirilen Haller, Haksız
Rekabet Halinde Açılabilecek Hukuki ve Cezai Davalar. Ticari Defterler,
Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı, Hiç veya Kanuna Uygun
Tutmamanın Sonuçları ve İspat Tacir Yardımcılarının Sınıflandırılması,
Ticari Mümessil, Ticari Vekil ve Seyyar Tüccar Memurları. Ticaret İşleri
Tellalı ve Komisyoncu’ nun tanımı, Yükümlülükleri ve Hakları,
Acentanın Tanımı, Türleri, Unsurları, Yetkileri ve Yükümlülükleri,
Hakları ve Sona Ermesi. Cari Hesabın Tanımı, Sözleşmenin Şekli,
Azerbaycanda Ticari davalar.
Ana Kaynaklar
HANAHMEDOV, Neriman, Ders Notları
NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku,
SÜLEYMAN ARSLAN, Ticaret Hukuku.
Yardımcı
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ticari İşletme Hukuku
Kaynaklar
Sami Karahan. Ticari İşletme Hukuku
79
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Ticari işletmenin tanımı ve unsurları
-İşletmenin Tanımı
-İşletmenin Unsurlar
-işletme kavramı
Ticari işletmenin ögeleri
-Kurulma Şartları
-Tacir Olmanın Şartları
Ticaret Kanunu'nda ticari işletmeye ilişkin hükümler
Ticari işin şartları ve sonuçları Sözlü ve görsel anlatım,
-Tacirler, tacir olmanın sonuçları
Ticari Davalar, Mutlak Ticari Davalar, Nispi Ticari Davalar, Ticari DavalardaYetki,
İspat ve Muhakeme Usulü
Azerbaycanda Ticaret Hukukunun gelişimi yolları.
-İktisat Mahkemesinin gelişimi
Tacir Yardımcıları
-Bağımlı Tacir yardımcıları
-Bağımsız Tacir yardımcıları
8
9
Yarıyıl İçi Sınavı
Tacir Yardımcıların Özellikleri.
10
Ticaret Unvanı
-Marka
-Haksız Rekabet
Ticari Defterler, Zorunlu Defterler, İhtiyarı Defterler.
Ticari Şirketler
- Sermaye Şirketleri
- Adi Şirketler.
Azerbaycanda Ticari Şirketlerin Gelişimi
Türkiye ve Azerbaycan Hukuk Sistemlerinde Ticari Davalar.
Genel Tekrar ve Özet
11
12
13
14
15
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
80
DERS BİLGİLERİ
Adı
Dili
Azerbaycan’ın Ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomisi Ve
Coğrafyası –II
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
AKTS
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
2
2
3
 Azerbaycan
 Türkçe
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dos.Dr. Qadir Bayramlı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu
Oda
Kodu ACE 204
 Seçmeli
Dersin temel amacı, Türk Cumhuriyetlerinin doğal koşulları ve doğal
kaynaklarının önemi ve bölgesel dağılımı , Türk Cumhuriyetlerindeki
ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı ve ekonomik faaliyet türleri,
ekonomilerinin mevcut durumları ile ilgili bilgileri kazandırmaktır .
Bunun yanında bu edindikleri bilgileri ekonomik coğrafya çalışmalarında
uygulamalı olarak da kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları Ekonomik coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişme süreci, özellikleri, Türk
Cumhuriyetlerinin coğrafyaları irdelendikten ve ekonomileri genel
şekilde değerlendirildikten sonra, ekonomik coğrafyanın günümüzdeki
önemi ve yöntemleri üzerinde durulmakta; bu bağlamda öğrencilere
kavramlar ve literatür tanıtılmaktadır. Bu yöntemin başlıca yararları:
öğrencinin öğrendiği davranışları göstermesi; öğrencinin derse aktif
katılması; öğrenciye düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırması; dersi
monotonluktan kurtararak öğrenmeyi motive etmesi; önemli konular
üzerine öğrencinin dikkatinin çekilmesidir
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte. dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler
İçeriği
Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik coğrafi konumu, doğal koşuları,
doğal kaynakları. Türk Cumhuriyetlerinde sanayi, tarım, ulaşım. Türk
Cumhuriyetlerinin dış ekonomik
ilişkiler. Türk Cumhuriyetlerinin
ekonomik bölgeleri ve ekonomik faaliyetlerdeki bölgesel farklar
Ana Kaynaklar
Melikov B. Azerbaycan’ın ekonomik coğrafyası, Bakü, 2013
Hüseynov T.B. ve diğerleri. Azerbaycan Cumhuriyetinin Ekonomik ve
Sosyal Coğrafyası, Bakı 2003
Doğanay Hayati, Türkiye’nin ekonomik coğrafyası, 2011.
Şahin Hüseyin, Türkiye Ekonomisi, Bursa, 2011.
Azerbaycan Ekonomisi, Bakü 2012.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet istatistik Komitesi Raporu ve
Bültenleri, Baku, 2014.
DEİK, Kazakistan Ülke Raporu 2012,
DEİK, Özbekistan Ülke Raporu 2012,
81
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEİK, Türkmenistan Ülke Raporu 2012,
DEİK, Kırgızistan Ülke Raporu 2012,
Osman Nurı Aras, Elçin Süleymanov Azerbaycan Ekonomisi, Bakü,
2010.
Tümertekin E., Özgüç N. Ekonomik Coğrafya. İstanbul, 2010.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ekonomilerine dair internette
yayınlanmış makaleler.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Konu 1. Türkiye’nin coğrafi konumu ve doğal koşulları.
- Türkiye’nin ekonomik coğrafi, jeopolitik ve jeoekonomik konumları.
- Türkiye’nin doğal koşulları.
- Türkiye’nin doğal kaynakları.
- Türkiye’nin doğal koşulları ve doğal kaynaklarının ekonomik faaliyetlere etkisi
Konu 2. Türkiye’nin yer altı doğal kaynakları.
- Türkiye’nin başlıca metalik madenleri .
- Türkiye’nin metal dışı madenleri.
- Türkiye’de fosil enerji kaynakları .
Konu 3. Türkiye’de tarım ve ormancılık.
- Türkiye’de bitki yetiştiriciliği.
- Türkiye’de hayvancılık.
- Türkiye’de ormancılık.
- Türkiye’de tarım problemleri..
Konu 4. Türkiye’de sanayi.
- Türkiye’de Sanayinin Kuruluş Koşulları,
- Türkiye’de Sanayinin Gelişmesi ve Yapısı
- Türkiye’de Başlıca Sanayi Grupları ve Bazı Alt-Grupları
Konu 5. Türkiye’nin Ulaşımı ve Dış Ekonomik İlişkileri
- Türkiye’de ulaşımın geçmişi, mevcut durumu. Başlıca ulaşım türleri ve
bölgesel dağılımı.
- Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu. Dış ekonomik
ilişkilerin coğrafyası.
Konu 6. Kazakistan’ın Coğrafi Konumu, Doğal Kaynakları,
Sanayisi, Tarımı, Ulaşımı ve Dış Ekonomik İlişkileri.
- Kazakistan’ın coğrafi konumu ve doğal kaynakları.
- Kazakistan’ın sanayisi
- Kazakistan’ın tarımı.
- Kazakistan’ın ulaşımı ve dış ekonomik ilişkileri.
Konu 7. Özbekistan’ın Coğrafi Konumu, Doğal Kaynakları, Sanayisi,
Tarımı, Ulaşımı ve Dış Ekonomik İlişkileri.
- Özbekistan’ın coğrafi konumu ve doğal kaynakları.
- Özbekistan’ın sanayisi
- Özbekistan’ın tarımı.
- Özbekistan’ın ulaşımı ve dış ekonomik ilişkileri.
- Türkmenistan’ın coğrafi konumu ve doğal kaynakları.
- Türkmenistan’ın sanayisi
- Türkmenistan’ın tarımı.
- Türkmenistan’ın ulaşımı ve dış ekonomik ilişkileri.
Konu 9. Kırgızistan’ın Coğrafi Konumu, Doğal Kaynakları, Sanayisi,
Tarımı, Ulaşımı ve Dış Ekonomik İlişkileri.
82
10
11
12
13
14
15
- Kırgızistan’ın coğrafi konumu ve doğal kaynakları.
- Kırgızistan’ın sanayisi
- Kırgızistan’ın tarımı.
- Kırgızistan’ın ulaşımı ve dış ekonomik ilişkileri.
Konu 10. Türkiye ekonomisine Genel Bakış
10.1. Cumhuriyet Öncesi Türkiye Ekonomisi
10.2. 1923-1960 döneminde Türkiye ekonomisi
11. Ekonomide planlı kalkınma dönemi
Konu 11. Azerbaycan ekonomisi.
- Sovyet Döneminde Azerbaycan ekonomisi.
- Bağımsızlık Döneminde Azerbaycan ekonomisi
Konu 12. Kazakistan ekonomisi
12.1.Sovyet Döneminde Kazakistan
12.2. Bağımsızlık Döneminde Kazakistan ekonomisi.
Konu 13. Özbekistan Ekonomisi
- Sovyet Döneminde Özbekistan ekonomisi.
- Bağımsızlık Döneminde Özbekistan ekonomisi.
Konu 14. Türkmenistan ekonomisi
- Sovyet Döneminde Türkmenistan ekonomisi
- Bağımsızlık Döneminde Türkmenistan ekonomisi.
Konu 15. Kırgızistan ekonomisi
- Sovyet Döneminde Kırgızistan ekonomisi
- Bağımsızlık Döneminde Kırgızistan ekonomisi.
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
83
V Dönem Sillabusları
Y.Y KODU Z/S
ULS
301
ULS
303
ULS
305
V.
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Uluslararası
Zorunlu Ekonomi ve Dış
Ticaret Politikası
Zorunlu
Çağdaş Siyasal
Teoriler
Zorunlu Borçlar Hukuku
ULS
307
Kentleşme ve
Zorunlu
Çevre Sorunları
ULS
321
ULS
315
ULS
329
Zorunlu Kamu Yönetimi
ULS
331
Zorunlu
Uluslararası
Hukuk-I
Zorunlu Kamu Maliyesi
Karşılaştırmalı
Zorunlu Siyasal SistemlerI
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
Beynəlxalq
İqtisadiyyat və
Xarici Ticarət
Siyasəti
Müasir Siyasi
Nəzəriyyələr
Borclar Hüququ
Şəhərləşmə
(Urbanizasiya) və
Ətraf Mühit
Probllemləri
Dövlət
İdarəetməsi
Beynəlxalq
Hüquq-I
Dövlət Maliyyəsi
Müqayisəli Siyasi
Sistemlər-I
İNGİLİZCE
International
Economy and
Foreign Trade
Policy
Modern Political
Theories
Law of
Obligations
Urbanization
and
Environment
Problems
Public
Administration
International
Law-I
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
4
3+0
4
2+0
3
2+0
3
3+0
3
3+0
4
Public Finance
2+0
3
Comparative
Political
Systems-I
2+0
3
20
27
84
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikası
Kodu ULS 301
Dili
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
3
3
 Azerbaycan
 Türkçe
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Ebilhan İSAYEV
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Salı ve Cuma 15.00-17.00 arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 103
No.lu Oda
Dersin temel amacı; uluslararası iktisatla ilgili konuların temelini
oluşturan model ve kuramların öğretilmesi, uluslararası ticaretle ilgili
güncel olayların bu model ve kuramlar çerçevesinde tartışılması,
öğrencilerin teorik temeller bağlamında güncel olayları yorumlama
becerilerinin geliştirilmesidir.
Uluslararası İktisadın kapsamını, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin
temellerini, Faktör Donatımı Teorisini, Dış Ticaret Politikası kavramını,
amaç ve araçlarını, dış ticaretin liberalleştirilmesi için yapılan
girişimleri, dış ticaretin parasal boyutunu ve bu bağlamda dış ödemeler
bilançosunun hesaplarını ve işleyiş mekanizmasını, üretim
faktörlerinden sermayenin uluslararası hareketlerini ve bunun muhtemel
ekonomik sonuçlarını açıklamak.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi,
Karşılıklı Talep Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin
Modeli), Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Engeller,
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi, İktisadi Birleşmeler Teorisi,
Dış Ödemeler Bilançosu, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan görsel sunular
SEYİDOĞLU, Halil, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama,
İstanbul, 2015.
KARLUK, S. Rıdvan, Uluslararası Ekonomi: Teori - Politika, İstanbul,
2013.
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Yöntemi
İçeriği
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
AKTS
4
 Seçmeli
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri - I
- Uluslararası Ticaret Teorisinin İlgi Alanı
- Uluslararası Ticaret Teorisinin Doğuşu: Merkantilizm
- Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi
85
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri - II
- Fırsat Maliyetleri ile Dış Ticaret Teorisi Analizleri
- Sabit Maliyetler ve Dış Ticaret
- Artan Maliyetler ve Dış Ticaret
- Azalan Maliyetler ve Dış Ticaret
- Çok Ülkeli ve Çok Mallı Modeller
- Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli ve Parasal Maliyetler
Uluslararası Ticarette Arz ve Talep Modelleri
- Uluslararası Ticarette Denge Dış Ticaret Hadleri (Göreceli Fiyatlar)
- Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri ile Analiz
- Kapalı ve Açık Ekonomilerde Ekonomik Denge
- Dış Ticaret Kazançları
Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher - Ohlin Modeli)
- Teorinin Temel Tezi, Varsayımları ve Sonuçları
- Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
- Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi
- Faktör Hareketsizliği Modeli
- Teorinin Test Edilmesi: Leontief Paradoksu
Yeni Dış Ticaret Teorileri
- Nitelikli İşgücü Teoremi
- Teknoloji Açığı Teoremi
- Ürün Dönemleri Teoremi
- Tercihlerde Benzerlik Teoremi
- Ölçek Ekonomileri ve Monopolcü Rekabet Teoremleri
- Taşıma Giderleri ve Dış Ticaret Teorisi
- Endüstri İçi Ticaret ve Ölçülmesi
Dış Ticaret Politikası
- Dış Ticaret Politikasının Amaçları
- Dış Ticaret Politikasının Araçları
- Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları
- Dış Ticarette Korumacılık
Gümrük Tarifeleri - I
- Tarifelerin Geleneksel Amaçları
- Gümrük Tarifelerinin Uygulama Esasları
- Gümrük Tarifelerinin Ekonomik Etkileri
Dönem Ara Sınavı
Gümrük Tarifeleri - II
- Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi
- Gümrük Vergilerinin Yansıması Sorunu
- Etken Dış Koruma
- Özel Dış Ticaret Rejimleri
Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
- Miktar Kısıtlamaları
- Yeni Korumacılık
- Sübvansiyonlar
- İthalat ve İhracat Vergileri
- Monopoller ve Karteller
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme
- Küreselleşme Kavramı
- GATT’ın Kuruluşu ve Faaliyetleri
86
12
13
14
15
- GATT’ın Politika ve İlkeleri
- GATT Görüşmeleri (Turları)
- Uruguay Turu Sonrası ve Dünya Ticaret Örgütü
- Dünya Ticaretinde Büyüme ve Dünya Üretiminin Artış Hızı
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi: Ekonomik Birleşmeler
- Ekonomik Birleşmeler Teorisi ve Türleri
- Gümrük Birlikleri ve Ekonomik Etkileri
- İktisadi Birlik
- “İkinci En İyi” Teorisi
- Kutuplaşma Teorisi
Avrupa Birliği
- Avrupa Birliğinin Kuruluş Süreci
- AET’de Gümrük Birliğinin Kurulması
- AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş
- AB’nin Ortak Politikaları
- AET’den AB’ye Geçiş: Maastricht Anlaşması
- AB’nin İdari Yapısı ve Mali Kuruluşları
Dış Ödemeler Bilançosu
- Dış Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve İşlemleri
- Dış Ödemeler Bilançosunun Ana Hesap Grupları
- Dış Açık ve Dış Fazla
- Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri
- Dış Açıklar Konusunda İzlenebilecek Politikalar
- Dış Ödemeler Bilançosunun İçerdiği Sınırlandırmaları
- Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları
- DYS Yatırımları Kavramı ve Türleri
- DYS ve Portföy (Portfolyo) Yatırımları
- Firmaların Dışa Açılma Kararları
- DYS Yatırımlarının Nedenleri
- DYS Yatırımlarını Açıklayan Teoriler
- DYS Yatırımlarının Etkilerinin Ekonomik Analizi
- Çok Uluslu Şirketler
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
87
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 303
Çağdaş Siyasal Teoriler
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Nazim Caferov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi saat 10.30- 11.50, oda no 111 ve Salı saat 12.10-13.30 Arası,
ADİU 4. Öğretim Binası 404 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99450 337 25 16
E-mail
[email protected]
İnsanlık tarihinde iktidar mücadelesi, ya da diğer bir değişle siyaset
yapmak antik dönemlere kadara uzanan bir süreçtir. Özellikle modern
dönem siyasetinin hep pratiği, hem de teorisi giderek komplike bir hal
alan yapıya dönüşmüştür. Modern siyasetin eğilim ve sonuçlarının
belirlenmesinde çağdaş siyasal akımların çok özel ve bu anlamda
belirleyici yeri var.
Bu dersin amacı; öğrencilere modern siyasetin oluşumun etkileyen
Aydınlanma, Reforma, Sanayi devrimi, Amerikan ve özellikle de Fransız
Devrimi gibi süreçler üzerinden çağdaş siyasal teoriler hakkında bilgi
vermektir. Derste Siyaset Biliminin temel kavramlarından “ideoloji”
anlayışından ve bu anlayışın Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm,
Milliyetçilik, Anarşizm, Faşizm, Feminizm, Ekolojik düşünce ve Dini
Fundamentalizm gibi örneklerine dair öğrencilere bilgiler verilecektir.
Ayrıca, bu teorilerin günümüzdeki geçerliliği tartışılacaktır. Keza söz
konusu siyasi akımların Türkiye ve Azerbaycan`daki konumu da
tartışılacaktır.
Amacı
Öğrenim Çıktıları Öğrenciler bu dersin sonunda “ideoloji” kavramını tanımlanmasını
yapabilecek ve ideolojilerin neden toplumsal süreçlerde etkin olmaya
başladıklarını anlayacaklar. Yine öğrenciler, ders süresince modern
dünyanın oluşumu ve gelişiminde etki sahibi olan her modern ideolojinin
veya siyasi akımın ortaya çıktığı tarihi koşulları, önemsedikleri temel
kavramları, ana varsayımları, türlerini ve karşılaştıkları meydan
okumaları konusunda bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca derste ilgili
ideolojilerin Türkiye ve Azerbaycan`daki durumuna ilişkin tartışmaların
yapılması, da öğrencilerin bu konulardaki bilgi birikiminin oluşumu ve
gelişimine katkı yapacaktır.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenmektedir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı soru-cevap ve tartışma
ortamı içerisinde de yürütülmektedir. Derste ele alınacak konular
88
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin konuları derinlemesine incelemesi ve
anlaması için zaman-zaman ödevlerin verilmesi, bu ödevlerin sözlü ve
yazılı sunulması yöntemi de kullanılmaktadır. Dersin iyice anlaşılması
için öğrencilere ana kaynakların yanısıra, ihtiyaca göre yardımcı
kaynaklar da verilmektedir. Ayrıca, konularla ilgili güncel gelişmelerden
örnek verilmekte ve bu gelişmeleri takip etmeleri de tavsiye edilmektedir.
İçeriği
İdeolojinin etimolojik anlamı, ortaya çıkaran tarihi koşulları, tanımları,
işlevi, türleri, liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, milliyetçilik,
kemalizm, anarşizm, faşizm, feminizm, ekolojik düşünce, dini
fundamentalizm, “ideolojilerin sonu” tezi, Türkiye ve Azerbaycan’daki
durum.
Ana Kaynaklar
-
Yardımcı
Kaynaklar
Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Ankara, Adres Yayınları, 3.
Baskı, 2011.
Mümtaz`er Türköne (der.), Siyaset, İstanbul. Lotus yayınevi, 1. Baskı,
2003.
Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara, İmge
Yayınları, 2 baskı, 1993.
Tadeusz Swietochowski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus
Azerbaycanı :1905-1920, Nuray Mert, İstanbul, Bağlam Yayıncılık,
1988.
Afgan Velıyev, Azerbaycan'da Yenileşme Ve Milliyetçilik Harekatı,
İstanbul , Kaprol İletişim, 2005.
-
Birsen H. Örs, Modern Siyasal İdeolojiler, Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2007.
-
Cengiz Çağla, Azerbaycan'da Milliyetçilik ve Politika,
Bağlam Yayınları. 2002.
İstanbul,
-
C. N. Hüseynov. Politologiya məntiqi
vəsaiti,Gəncə:ADAU,2010,ss. 63-80.
/
-
Heyder Huseyinov, Azerbaycan 19. Əsr İctimai
Tarihindən, Bakı, Şerq-Qerq, 2007.
-
Nizaməddin Şəmsizadə, Azərbaycanşünaslıq. Seçilmiş əsərləri. Üç
cilddə, Bakı, Elm, 2008.
-
Nizami Cəfərov Azərbaycanşünaslığın əsasları, Bakı: Pedaqogika,
2005.
sxemlərdə
Dərs
və Fəlsəfi Fikir
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
İdeoloji
-
İdeoloji Kavramının Tarihsel Gelişimi
İdeolojinin Tanımları
İdeoloji kavramları
Sağ, Sol ve Merkez İdeolojiler
89
2.
3
4
5
- 21. Yüzyılda İdeolojiler
Türkiye`de ve Azerbaycan`da İdeoloji Anlayışı
Türkiye`de İdeoloji Anlayışı
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da İdeoloji Anlayışı
- Tarihi gelişimi
Mevcut Durumu
Liberalizm
- Kökleri ve Gelişimi
- Temel Kavramları ve Varsayımları
- Türleri
- 21. Yüzyılda Liberalizm
Türkiye`de ve Azerbaycan`da Liberalizm
Türkiye`de Liberalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da Liberalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Muhafazakârlık
- Kökleri ve Gelişimi
- Temel Kavramları ve Varsayımları
- Türleri
- 21. Yüzyılda Muhafazakârlık
6
Türkiye`de ve Azerbaycan`da Muhafazakârlık
Türkiye`de Muhafazakârlık
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da Muhafazakârlık
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
7
Sosyalizm
- Kökleri ve Gelişimi
- Temel Kavramları ve Varsayımları
- Türleri
- 21. Yüzyılda Sosyalizm
8
Türkiye`de ve Azerbaycan`da Sosyalizm
Türkiye`de Sosyalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da Sosyalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
9
Milliyetçilik
-
Kökleri ve Gelişimi
Temel Kavramları ve Varsayımları
90
-
Türleri
21. Yüzyılda Milliyetçilik
10
Türkiye ve Azerbaycan`da Milliyetçilik
Türkiye`de Milliyetçilik
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da Milliyetçilik
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
11
Anarşizm
- Kökleri ve Gelişimi
- Temel Kavramları ve Varsayımları
- Türleri
- 21. Yüzyılda Anarşizm
- Türkiye ve Azerbaycan`da Anarşizm var mi?
12
Faşizm
-
Kökleri ve Gelişimi
Temel Kavramları ve Varsayımları
Türleri
21. Yüzyılda Faşizm
Türkiye ve Azerbaycan`da Faşizm var mı?
13
Feminizm
- Kökleri ve Gelişimi
- Temel Kavramları ve Varsayımları
- Türleri
- 21. Yüzyılda Feminizm
- Türkiye ve Azerbaycan`da Feminizm
14
Dini Fundamentalizm
-
Kökleri ve Gelişimi
Temel Kavramları ve Varsayımları
Türleri
21. Yüzyılda Dini Fundamentalizm
15
Türkiye ve Azerbaycan`da Dini Fundamentalizm
Türkiye`de Dini Fundamentalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
Azerbaycan`da Dini Fundamentalizm
- Tarihi gelişimi
- Mevcut Durumu
16
Ekoloji Düşünce
-
Kökleri ve Gelişimi
Temel Kavramları ve Varsayımları
Türleri
21. Yüzyılda Ekoloji Düşünce
Türkiye ve Azerbaycan`da Ekoloji Düşünce
91
17
İdeolojilerin sonu mu?
- Genel Tekrar
- Tartışma ve Değerlendirme
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
92
DERS BİLGİLERİ
Adı
Borçlar Hukuku
Kodu ULS 305
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Neriman Hanahmedov
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 410 Nolu
Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Özellikle 3. yarıyılda okutulan Ticaret Hukuku (Commercial Law)
dersinin ana temasını oluşturan Ticaret Hukuku’na temel oluşturmak
üzere; öğrencilerin gerekli Borçlar Hukuku kavramlarını, sözleşmelere
ilişkin genel bilgileri ve özel sözleşme türlerinin temel özelliklerini
öğrenmelerini sağlamak
Öğrenim Çıktıları - Borçlar hukukunda borç ilişiksini, gerçek ve tüzel kişilerin borçlanma
yöntemleri, aynı zamanda sözleşmelerin yapılma teknikleri.
- Meşru müdafaa, edim ilişiksi, yapı eseri sorumluluğu, aile reisinin
sorumluluğu,borçların ifası,
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Borçlar Hukuku genel kavramlar, borçların kaynakları,sebebe bağlı olup
olmama yönünden hukuki işlemler,haksız fiil müeyyidesi,borçların
hükümleri, sözleşme yapma teknikleri. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları,
Zararın ve Tazminatın Hesaplanması.
Ana Kaynaklar
-Hanahmedov, Neriman, Ders Notları
-Akıncı Şahin, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
-Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç
İlişkileri)
Yardımcı
Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Kaynaklar
Zevkliler, Aydın, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
- Tanımı
- Tarihçesi
- Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
93
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Borç İlişiksinin Konusu ve Unsuru
- Konulara göre edim çeşitleri
- Olumlu edim
- Olumsuz edim
- Maddi maddi olmayan edim
Hukuki işlemleri Kavramı ve Unsurları.
- İrade açıklaması ve çeşitleri
- Hukuki sonuc diyer kurucu unsurlar
- Diğer kurucu unsurları
- Geçerlilik ve etkinlik unsurları
Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler
- Kazandırıcı işlemler
- Borçtan kurtarıcı hukuki işlemler
- Borçlandırıcı işlemler
- Tasarruf işlemleri
Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
- Sözleşme kavramı
- Sözleşme türleri
- Sözleşmenin kurulması
Sözleşmenin Şekli
- Şekil kavramı
- Şeklin fayda ve sakıncaları
- Şekil türleri
Tek Taraflı Uyuşmazlıklar
- Latife beyanı
- Zıhni kayıt
Yarıyıl İçi Sınavı
Kanundan Doğan Borçlar
- Haksız Fiil Kavramı ve Haksız Fiilin Unsurları
- Davranış
- Zarar
- Uygun illiyet bağı
Hukuka Aykırılık
- Kavram
- Hukuka uygun fiil
- Zarar görenin rızası
- Meşru Müdafaa
- İhkak-ı hak
Haksız Fiilin Müeyyidesi
- Sebep sorumluluğun çeşitleri
- Aile reisinin sorumluluğu
- Hayvan tutucusunun sorumluluğu
- Yapı eserinin sorumluluğu
- Taşınmaz malikinin sorumluluğu
Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
- Zenginleşme
- Zenginleşmenin başkasının malvarlığı üzerinde olması
- İlliyet bağı
- Haklı bir sebebin bulunmaması
94
12
13
14
15
Borçların İfası, İfa kavramı ve İfanın Hukuki Niteliyi
- İfanın tarafları
- İfa yeri
- ifazamanı
Borçların İfa edilmesi
- İfanın mümkün olması
- Borcun muaccel olması
- Alacaklının ihtarı
- İfaya hazır olması
- Kusurun rolu
Zararın ve Tazminatın Hesaplanması
- Manavi tazminat
- Maddi tazminat
- Maddi ve Manavi Tazminatın Hesaplama Yöntemleri
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
95
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kodu ULS 307
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Qadir Bayramlı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu
Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Dersin temel amacı, çevre kavramları ile tanışlık, çevre sorunlarının
nedenleri, çevre ile ilgili global, bölgesel ve ulusal çaptaki sorunlarla
ve çevre politikaları ile ilgili bilgileri kazanmaları hedeflemektedir.
Türk Cumhuriyetlerinde çevre sorunları ve sonuçlarını incelemek de
programda öngörülmektedir. Kentleşme, nedenleri, kentleşmenin ortaya
çıkardığı sorunlar, kentleşme politikaları, Türk Cumhuriyetlerinde
kentleşme meseleleri ile ilgili bilgilerin verilmesi planlanmaktadır.
Bunların yanısra çevre ve kentleşme alanlarında edindikleri bilgileri
çalışmalarında uygulamalı olarak da kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları Çevre ve kentleşme sorunlarının ortaya çıkışı, gelişme süreci, özellikleri,
nedenleri, sonuçları irdelendikten sonra, günümüzdeki önemi ve araştırma
yöntemleri üzerinde durulmakta; bu bağlamda öğrencilere kavramlar ve
literatür tanıtılmaktadır.Bu yöntemin başlıca yararları: öğrencinin
öğrendiği davranışları göstermesi; öğrencinin derse aktif katılması;
öğrenciye düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırması; dersi
monotonluktan kurtararak öğrenmeyi motive etmesi; önemli konular
üzerine öğrencinin dikkatinin çekilmesidir
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte. dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler
İçeriği
Çevre sorunlarının ortaya çıkışı, nedenleri, sonuçları, su, hava ve
toprak kirliliği, küresel ısınma, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, çevre
politikaları, Türk cumhuriyetlerinde çevre kirliliği.
Kentleşme, nedenleri, kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar. Kent
kuramları, kent planları, kentleşme politikaları.
Ana Kaynaklar
Keleş R, Hamamcı C, Çevrevilim.Ankara, 1993.
Bozkurt, y., Çevre sorunları ve politikaları, Bursa, 2012.
Görmez K. Çevre sorunları, Ankara, 2007.
Keleş R. Kentleşme politikası, Ankara, 2012
Yardımcı
Muslu Y., Ekoloji ve çevre sorunları,İstanbul, 2000.
Kaynaklar
96
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Çevre ile ilgili esas kavramsal açıklamalar. Çevre sorunlarının ortaya çıkışı.
Çevre sorunlarının nedenleri
- Çevrenin tanımı. Başlıca çevre kavramları
- Çevre biliminin diğer bilimlerle ilişkisi
- Çevre sorunlarının nedenleri
Hava kirliliği.
-Hava. Hava kirliliğinin kaynakları.
- Hava kirliliğinin etkileri.
- Ozon tabakasının incelmesi. Küresel ısınma. Asit yağmurları.
- Hava kilsiliğine karşı alınacak önlemler.
Küresel Isınma
- Küresel ısınmasının nedenleri. Küresel ısınmada etkili olan faktörler.
- Küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmaya karşı alınan tedbirlere genel
bakış.
- Kiyoto Protokolü
Su kirliliği
- Su kirliliğinin tanımı. Su kirliliğinin kaynakları.
- Su kirliliğinin etkileri. Dünyada su kıtlığı problemi.
- Su kirliliği ile ilgili alınacak önlemler.
Toprak kirliliği
-Toprağın önemi. Toprak kirliliğinin tanımı. Toprak kirliliğinin kaynakları.
- Kuraklık, çölleşme ve kıtlık.Erozyon. Kimyasal gübreler ve tarım ilaçları.
-Toprak kirliliğine karşı alınacak önlemler.
Hava, toprak ve su kirliliği dışında olan diğer kirlilik türleri.
-Gürültü kirliliği.
- Katı atıklar
- Ormanların tahribi
- Radyoaktif kirlilik.
- Biyolojik çeşitliliğin yokuluşu.
Uluslar arası çevre kuruluşları.
-Başlıca Uluslar arası çevre kuruluşları.
-Birleşmiş Milletlere bağlı çevre kuruluşları.
- Çevre sorunları ile ilgili diğer uluslar arası kuruluşlar.
Çevre ile ilgili Uluslar arası sözleşmeler
- Stockholm Çevre Konferansı,
- Akdeniz Eylem Planı,
- Brundtland Raporu,
- Rio Zirvesi,
- HABİTAT,
- AB Çevre Eylem Programları.
Bazı ülkelerde çevre politikaları, çevre ile ilgili kurumlaşma ve örgütler
- Almanya’nın çevre politikası, çevre ile ilgili kurumlaşma ve örgütler
- Fransa’nın çevre politikası, çevre ile ilgili kurumlaşma ve örgütler
- İngiltere’nin çevre politikası, çevre ile ilgili kurumlaşma ve örgütler
- ABD’nin çevre politikası, çevre ile ilgili kurumlaşma ve örgütler
Türk Cumhuriyetlerinin çevre sorunları
- Azerbaycan’ın çevre sorunları
- Türkiye’nin çevre sorunları
97
11
12
13
14
15
- Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin çevre sorunları.
Kentleşmenin tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ve nedenleri
- Kentleşmenin tanımı ve tarihsel gelişimi.
- Kentleşmenin nedenleri
- Çağdaş kentleşmenin özellikleri.
- Kent büyüklüğü.
Farklı sistemlerde kent, kentleşme ve kent planlaması
- Kapitalist ve sosyalist toplumlarda kent ve kentleşme.
- Sosyalist toplumlarda kent ve bölge planlaması.
- Kent kuramları ve kent planlaması yaklaşımları..
Kent planlaması süreci
- Kent planlaması sürecinin evreleri.
- Uygulama evresi ve uygulama araçları.
- Kent planlarının nitelikleri ve ilkeleri.
- Bölge gelişmesi için planlama.
Konut ve gecekondu.
- Konut gereksinimi ve konut istemi.
- Gecekondu kavramı. Gecekondu sorunu.
Türk Cumhuriyetlerinde kentleşme
- Türkiye’de kentleşme
- Azerbaycan’da kentleşme
- Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kentleşme
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
98
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kamu Yönetimi
Kodu ULS 321
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Zahid Amirov
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 15.30-16.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu
Oda
İçeriği
Genel anlamda, yönetim anlayışı ve süreçlerinin neden ibaret ibaret
olduğu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, devletin artan görevleriyle birlikte
ortaya çıkan bürokrasi kavramı incelenmekte ve Kamu Hizmetlerinin
örgütlenmesi ele alınmaktadır. Kamu Hizmetlerinin örgütlenmesinde
ortaya çıkan sorunlara örgüt kuramları ile açıklık getirilmektedir. Kamu
Yönetiminin sistemli hale gelmesi ve yeni yönetim anlayışlarının
uygulanma olanakları üzerinde durulmaktadır.
Ana Kaynaklar
ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimine Giriş Ankara, TODAİE Yayınları.
Yardımcı
Kaynaklar
AYDIN, Hamdi Ahmet, Kamu Yönetimine Giriş: Temel Konular-Yeni
Yaklaşımlar , Seçkin Yayıncılık, Ankara
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Dersin temel amacı, Kamu Yönetimi disiplininin ortaya çıkmasını,
gelişim sürecini ve bu doğrultuda geliştirilen teorileri incelemektir.
Yönetimin temel ilkelerini, sureçlerini ve günümüzde yeni yönetiim
anlayışlarını uygulamak anlamında gerek duyulmaktadır.
Öğrenim Çıktıları - Kamu Yönetimi Sistemini bilimsel araştırmaya tabi tutarak öğrenmek,
- Yeni Yönetim anlayışları doğrultusunda Kamu Yönetimine bakış açısı
kazandırmak,
Öğretim Yöntemi Dersler genellikle konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması suretiyle,
yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı
içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste işlenecek konular birbirleri
ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi
gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek
konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları,
ilgili internet adreslerini genelde ders sorumlusundan temin edebilir.
Hafta
1
2
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Kamu Yönetimin Gelişim Süreci
- Evrimi.
- Öğretimi.
Modern Devletin Ortaya Çıkması
- Devletin Artan Görevleri.
- Bürokrasinin Ortaya Çıkması.
99
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
- Karşılaştırmanın önemi,
- Geleneksek Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi,
- Çağdaş Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi,
Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi.
- Merkezi Yönetim.
- Yerel Yönetim.
Kamu Yönetiminde Örgüt Kuramı
- Geleneksel Örgüt Kuramı
- İnsan İlişkileri Okulu
- Çağdaş örgüt kuramı
Kamu Yönetiminde Sistem Kavramı
- Açık ve Kapalı Sistemler
- Entropy Kavramı
Yönetimde Liderlik
- Liderliyin ortaya çıkması
- Liderlik Türler,
- Yeni Yönetici-Lider Anlayışı.
Yarıyıl İçi Sınavı
Yönetimde Karar Verme
Yönetimde İletışım
- İletişimin Süreçleri
- Örgütlerde İletişimin Rölü,
- İletişimin Boyutları,
Yönetimde Planlama
- Kalkınma Planları
- DPT
Mali Yönetim
14
Personel Yönetimi
- Klasik Personel Yönetimi Anlayışı
- İnsan Kaynakları Anlayışına Geçiş
Kriz Yönetimi
15
Genel Tekrar ve Özet
13
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
100
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası Hukuk I
Kodu ULS 315
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. İlhame Gadimova
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 10.30-11.30 Arası, H.Aliyev, 36, 6.kat, 719 Nolu Oda
Önceden arayınız 444 74 44(2011)
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası hukukunun tanımı ve gelişimi, diğer
hukuk düzenleri ve iç hukuk ile ilişkisi, kaynakları ve hukuksal işlemleri,
kişileri, mekansal kuralları, ekonomik uluslararası örgütler ile ilişkiler,
uluslararası hukuk düzeninde yer alma: devletlerin tanınması, halefiyeti,
diplomasi ilişkileri, uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü
hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgiler aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları - Uluslararası hukuk termini, uluslararası örgütler ve devletlerin
uluslararası hukuk düzeninde yer alması ile bağlı mesleki bilgilerin
edinilmesi;
- Uluslararası sorunların çözümü alnında mesleki uzamanlık bilgilerinin
alınması.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından power point
sunum eşliyinde anlatılması suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir.
Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün
olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır.
Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği kaynakları ve sunumları ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Uluslararası Toplum ve Uluslararası Hukuk, Uluslararası Hukuk
Kurallarının oluşturulması, Uluslararası Hukukun kişileri, Uluslararası
Hukukun mekansal kuralları, Uluslararası Hukukun uluslararası
düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kuralları.
Ana Kaynaklar
PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk
12. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013
Hafta
1
2
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk
- Uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk
- Uluslararası hukukun temel özellikleri
- İç hukuk ve AB Hukuku düzenleri ile ilişkileri
- Uluslararası hukuk kurallarının taraflara gore bağlayıcılığı sorunu
Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması
- Kaynakları
101
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
- Hukuksal işlemler
Andlaşmalar
- Genel Bilgiler
- Andlaşmaların yapılışı
- Andlaşmaların hukuksal geçerliliği
- Andlaşmaların hukuksal etkileri ve yorumlanması
- Andlaşmaların sona ermesi, durdurulması, değiştirilmesi
Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet)
- Öğeleri
- Oluşumu ve uluslararası hukukta yeri
- Kodifikasyonu
Hukuk genel ilkeleri
- Niteliği
- Sınıflandırması
Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri
- Geleneksel
- Uluslararası örgüt kararları
Yardımcı kaynaklar
- İçtihat
- Doktrin
Uluslararası hukukun kişileri - Devletler
- Devletin kurucu öğeleri
- Devletin yetkisi
- Devlet türleri
Yarıyıl İçi Sınavı
Devlet dışındaki birimler
- Devlet niteliği kazanmamış insane toplulukları
- Uluslararası örgütler
- Özel hukuk kişileri
Uluslararası hukukun mekansal kuralları
- Kara sınırları
- Akarsular, göller, kanallar
Uluslararası deniz hukuku
- Gelişimi
- Ülkenin bir parçasını oluşturan deniz alanları
- Devletin belirli egemen haklara sahip olduğu deniz alanları
- Açık deniz ve uluslararası deniz yatağı
Uluslararası hava hukuku
- Havacılıkla ilgili kurallar
- Telekomünikasyon ile ilgili kurallar
Uzay hukuku
- Uzay sahasının hukuksal rejimi
- Kişi ve araç-gereçlerin hukuksal rejimi
- Uzay faaliyetlerinin hukuksal rejimi
Çevrenin ululslararası düzeyde korunması
- Kirlenme konusunda
- Ekolojik dengenin korunması konusunda
- Doğa, kültür ve anıtların korunması konusunda
Uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kurallar
102
-
Başlıca ekonomik uluslararası örgütler
Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına ve bağlantılı konulara yönelik
kurallar
Para ve ödemeler dengesine yönelik kurallar
Uluslararası yatırımlara yönelik kurallar
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%30 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
103
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kamu Maliyesi
Kodu ULS 329
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Geray MUSAYEV
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Çarşamba 09.00-12.00, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 104 Nolu Oda
Dersin temel amacı, maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası
ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve
fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu
gelirlerinin tanımı, amaçları, ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması,
kamu gelir ve gider ilişkisine odaklanarak kamu kesimi tarafından
gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hakkında teorik ve uygulamaya
dönük bilgiler aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları - Milli ekonomide kamu kesiminin ekonomik faaliyetlerinin gerekçelerini
ve işleyiş mekanizmasını kavrayarak bu faaliyetlerin ekonomik
etkilerini öğrenmek,
- Maliye politikası aracılığıyla ekonomik sorunların çözümüne katkılarını
yorumlama yetisi edinmek,
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler, Kamu Harcamaları,
Kamu Gelirleri, Vergiler, Devlet Borçları, Bütçe, Maliye Politikası
Ana Kaynaklar
MUSAYEV, Geray, Ders Notları
EKER, Aytaç, Kamu Maliyesi, İzmir, 2007
EKER, Devlet Borçları, İzmir, 2000
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Uluslararası Mali İlişkiler, Eskişehir,
2005
Yardımcı
TÜRK, İsmail, Kamu Maliyesi, Ankara, 2010
Kaynaklar
AĞCAKAYA, Serpil, Kamu Maliyesi, Isparta, 2011
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Kamu Maliyesi, Açıköğretim Fakültesi
Yayınları, Eskişehir, 2012
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Maliye Biliminin Esasları
- Konusu
104
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- Tanımı
- Tarihçesi
- Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
Milli Ekonomide Kamu Kesimi
- Milli Ekonomide Kamu Kesininin Yeri, Önemi ve Payının Belirlenmesi
- Ekonomik Süreç İçinde Devletin Rolü, Görevleri
Kamusal İhtiyaçlar, Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler
- Tam Kamusal Mal ve Hizmetler
- Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler
- Özel Mal ve Hizmetler
- Toplum İçin Faydalı Özel Mal ve Hizmetler
- Dışsal Ekonomiler
Kamu Harcamaları; Tanımı, Özellikleri, Artış Nedenleri
- Tanımsal Çerçeve
- Özellikleri ve Özel Harcamalarla Arasındaki Farklılıklar
- Wagner Kanunu
- Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
Kamu Harcamaları; Sınıflandırılması ve Etkileri
- İdari Sınıflandırma
- Bilimsel ve Ekonomik Sınıflandırma
- Üretim, Gelir Dağılımı, Fiyatlar Genel Seviyesi ve İstihdam Üzerine Etkileri
Kamu Gelirleri
- Tanımsal Çerçeve
- Türleri
Vergi Teorisi, Verginin Fonksiyonları
- Tanımsal Çerçeve, Verginin Çeşitli Teorilere Göre Açıklanması
- Verginin Fonksiyonları
Yarıyıl İçi Sınavı
Vergi Tekniği, Vergileme İlkeleri ve Vergilerin Sınıflandırılması
- Verginin Kaynağı, Verginin Konusu, Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu,
Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Matrahı, Vergi Muafiyeti ve İstisnası
- Adalet İlkesi, Kesinlik İlkesi, Uygunluk İlkesi, İktisadilik İlkesi
- Vergilerin Konusuna Göre Sınıflandırılması, Mükelleflerin Kişisel
Durumlarına Göre Sınıflandırma (Sübjektif ve Objektif Vergiler), Vergilerin
Matrahlarına Göre Sınıflandırılması, Vergilerin Ekonomik Kaynaklarına Göre
Sınıflandırılması, Dolaylı ve Dolaysız Vergiler Sınıflandırması
Vergilerin Etkileri ve Vergi Sistemleri
- Vergini Makro Ekonomik Etkileri ve Kişisel Denge Üzerindeki Etkileri
- Az ve Gelişmiş Ülke Vergi Sistemlerinin Genel Özellikleri
Devlet Borçlarının Önemi ve Kaynakları
- Devletin Borçlanma Nedenleri
- Devlet Borçlarının Kaynakları
- Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
Devlet Borçlarının Etkileri
- Devlet Borçlarının Ödenememesi, Moratoryum, Borçların Reddi,
Konsolidasyon, Konversiyon
- Devlet Borçlarının Tüketim, Para ve Kredi Politikası, Ekonomik Kalkınma,
Gelir Dağılımı vb. Üzerinde Etkileri
Bütçe ve Bütçe Sistemleri
105
14
15
- Tanımsal Çerçeve, Tarihsel Gelişim
- Fonksiyonları
- İlkeleri
- Bütçe Sistemleri
- Bütçe Açığı ve Bütçe Fazlası Sorunu
Uluslararası Kamusal Mal ve Hizmetler
- Tanımsal Çerçeve, Özellikleri ve Dünyada Üretilen Başlıca Uluslararsı
Kamusal Mal ve Hizmetler
- Uluslararası Kamusal Mal ve Hizmetlerin Finansmanı Sorunu
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
106
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 331
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler I
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Perşembe 10:30-11:50
Kredi
AKTS
2
3
 İngilizce
 Seçmeli
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
4 Sayılı Öğretim Binası 111 Nolu Oda
Telefon
GSM
E-mail
Amacı
+99455 9153648
[email protected]
Dünyadaki siyasal sistemlerin ilkelerini ve ülke örneklerini anlaması için
gerekli kavramsal ve analitik araçlarla donatılması dersin öncelikli
amacıdır.
Öğrenim Çıktıları Siyasal Sistemleri etkileyen temel faktörlerini göz önünde bulundurarak
ülkelerin siyasal sistemleri karşılaştırılarak en önemli kurumları örnek
olarak anlatılacaktır.
Öğretim Yöntemi
Ülkelerin Siyasal Sistemleri örneklerle anlatılarak soru cevap şeklinde
tartışma yapılması hedeflenmiştir.
İçeriği
Çağdaş siyasal sistemleri tüm yönleri ile ifade etmek ve belirgin
özellikleri ile Ülkelerin siyasal sistemlerini karşılaştırarak yorumlamak ve
Siyasal sistemlerdeki gelişmeleri analiz etmek.
Ana Kaynaklar
- Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Ayferi Göze, 14. Baskı, Beta
Yayınları, İstanbul, 2013.
- Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Michael G.
Roskin, Adres Yayınları, Mart 2009.
- Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Yaşar Gürbüz, Beta Yayınları,
İstanbul, 1987.
- Siyaset, Mumtaz er Türköne, 9.Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara, 2007.
- Siyasi İdeolojiler, Andrew Heywood, Adres Yayınları, İstanbul, 2013.
- Siyaset, Andrew Heywood, Adres Yayınları, 9. Baskı, Ankara, 2013
Yardımcı
- Siyaset Bilimine Giriş, Munci Kapani, Bilgi Yayınevi, Ekim 2004
107
Kaynaklar
- Siyaset Bilimi, Davut Dursun, Beta Yayınları, 7.Baskı, Ekim 2014
- Siyaset Bilimine Giriş, Esat Çam, Der Yayınları, 2011
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Temel Kavramların Analizi: Siyasal Sistem, Devlet, Anayasa, Demokrasi, UlusDevlet, Karşılaştırmalı Yaklaşım vb.
Siyasal Sistem: Temel Özellikler, Süreçler ve “Sistem Yaklaşımı”
2
Demokratik Siyasal Sistemler - Demokratik Olmayan (Totaliter ve Otoriter)
Sistemlerin Karşılaştırmalı Analizi
3
Demokratik Sistemler: Parlamentarizm, Parlamenter Rejimin Oluşumunda İngiliz
Siyasi Tarihinin Önemi
4
Çağdaş İngiliz Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Temel Kurumlar.
5
Çağdaş İngiliz Siyasal Sisteminin Özellikleri: Yasama Organı, Seçim Sistemi ve
Siyasi Partiler
6
Demokratik Sistemler: Başkanlık Sistemi, Başkanlık Sistemi ve Bu Sistemin
Oluşumunda ABD Siyasi Tarihinin Yeri ve Önemi
7
ABD Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Temel Kurumlar. Bu
Bağlamda Devlet Başkanı ve/veya Hükümet Başkanının Sistem İçinde Yerinin
Tartışılması
8
ABD Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Temel Kurumlar. Bu
Bağlamda Devlet Başkanı ve/veya Hükümet Başkanının Sistem İçinde Yerinin
Tartışılması
9
ABD Siyasal Sisteminin Özellikleri: Yasama Organı, Seçim Sistemi ve Siyasi
Partiler
10
Demokratik Sistemler: Yarı-Başkanlık Sistemi
11
Fransız Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Bu Bağlamda Devlet
Başkanı ve/veya Hükümet Başkanının Sistem İçinde Yerinin Tartışılması.
12
Fransız Siyasal Sisteminin Özellikleri: Yasama Organının Yapısı, Seçim Sistemi
ve Siyasi Partiler
13
Totaliter ve Otoriter Sistemler:
14
Çin Halk Cumhuriyetinin Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Temel
Kurumlar
108
15
Rusya Federasyonu’nun Siyasal Sisteminin Özellikleri: Anayasal Yapı ve Temel
Kurumlar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
109
VI Dönem Sillabusları
Y.Y KODU
Z/S
ULS 302 Zorunlu
ULS 304 Zorunlu
ULS 322 Zorunlu
VI.
ULS 320 Zorunlu
ULS 318 Zorunlu
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
Uluslararası
Sermaye
Piyasaları
Karşılaştırmalı
Siyasal
Sistemler-II
Araştırma
Yöntemleri
Çağdaş
Demokrasiler
Uluslararası
İşletmecilik
ULS 312 Zorunlu İnsan Hakları
Uluslararası
ULS 326 Zorunlu
Hukuk-II
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
İNGİLİZCE
International
Finance
Markets
Müqayisəli Siyasi Comparative
Sistemlər-II
Political
Systems-II
Tədqiqat
Research
Metodları
Methods
Müasir
Modern
Demokratiyalar
Democracies
Beynəlxalq Biznes International
İdarəçiliyi
Business
Administration
İnsan Haqları
Human Rights
Beynəlxalq
International
Hüquq-II
Law-II
Beynəlxalq
Maliyyə Bazarları
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
3+0
4
2+0
3
3+0
4
3+0
5
2+0
4
2+0
3
3+0
4
18
27
110
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 302
Dili
Türü
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
BAHAR
3
3
Azerbaycan
Türkçe
İngilizce
Zorunlu
AKTS
4
Seçmeli
Öğretim Yılı:
2015-2016 (BAHAR)
Öğretim Elemanı
Dr. Nurhodja AKBULAEV
Ders Saatleri
ADİÜ 4 Sayılı Öğretim Binası (404 ve 113 nolu derslikler)
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Amacı
Perşembe 09:00-11:30, Cuma 14:00-17:00 AzDİÜ 4 Sayılı Öğretim
Binası 410 Nolu Oda
(+994) 50 740 45 22
[email protected]
Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar, teorik yönlerinin yanında, pratik
yönleri de ağır basan konuları içermektedir. Bu bakımdan, ders
kapsamında uluslararası sermaye piyasaları ve finansal kurumlar ile ilgili
temel kavramlar, yatırım araçları, finansal teknikler ve finansal türevler
belli başlı konular olarak öğrencilere anlatılacak ve bu konulara yönelik
uygulama problemleri çözülecektir. Böylece, uluslararası sermaye
piyasaları ve finansal kurumlar alanındaki gelişmelere öğrencilerin
ilgilerini artırmak, güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamak hem de
onların kavrama ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek
hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları
 Küresel Finansal Sistem, Uluslararası Sermaye Piyasaları ve
Uluslararası finans kurumlarını tanıyabilir. Uluslararası parasal
sistemin tarihçesini öğrenebilir.
 Türkiye’de Sermaye Piyasaları
 Sermaye Piyasası Araçları
 Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
 Risk ve GetiriTemel ve Teknik Analiz
 Portföy Teorisi ve Etkin Piyasa Hipotezi
Öğretim Yöntemi Ders, hocanın konuları anlatması ve öğretim malzemeleri sunması
yanında, öğrenci katılımının da önemli olduğu bir yöntemi esas alır. Söz
konusu ders, sözel olduğu kadar sayısal konuları da içermektedir. Konular
işlenirken, teorik bilgilerin öğrencilere kazandırılmasının yanında,
özellikle seçilen problemlerin güncel uygulamalara yönelik olması ön
planda tutulacaktır. Bununla birlikte, öğrencilerin derse katılmalarını
motive edecek bir ortamın oluşturulması da önem taşımaktadır.
İçeriği
Bu derste, sermaye piyasası ve finansal kurum temel kavramları ele
alınmaktadır. Öğrenciler finansal araçlar, menkul kıymetler, türev araçlar,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun önemi ve işlevi ile diğer bağlantı konular
hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
111
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
2
3
4
 Hatice DOĞUKANLI-Serpil CANBAŞ, Finansal Pazarlar: Finansal
Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, Karahan
 Kitabevi, 2007.
 Mehmet SARAÇ, SERMAYE PİYASALARI Ders Notları
 T. KORKMAZ ve A. CEYLAN, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer
Analizi, Ekin Yay.
 Frederic S. MİSHKİN, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Bilim Teknik
Yayınevi, 2000.
 Berna KOCAMAN, Finansal Piyasalar: Kurumlar, Teknikler ve
Araçlar, Siyasal Kitabevi, 2004.
 İlker PARASIZ, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Ezgi Kitabevi
Yayınları, 2007.
 Frederick S. MISKHIN, Financial Markets, Institutions, and Money,
H.Collins Coll. Publ.İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel
Bilgiler Kılavuzu. http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm
 Sermaye Piyasası Kurulu web sitesi http://www.spk.gov.tr
 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği web sitesi:
http://www.tspakb.org.tr
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Finansal sistemin temel prensipleri
- Finansal sistemin bölümleri
- Finansal sisteminin çekirdek prensipleri
- Para ve ödemeler dengesi
Finansal kurumlara, finans araçlara, finansal piyasalara genel bakış
- finansal piyasalar ve kurumlar niçin incelenmektedir?
- finansal araçlar: tanımı, kullanımı, araçların nitelikleri, asıl ve türev araçlar ,
finansal araçlarını, finansal araçların değerini etkileyen finansal araç
örnekleri
- Finansal piyasalara genel bakış: birincil piyasalar- ikincil piyasalar,
merkezileştirilmiş alım-satım-tezgah üstü piyasalar, borç-hisse senedi
piyasaları- türev piyasalar, para, sermaye ve döviz piyasaları, para piyasaları,
sermaye piyasaları,
- Döviz piyasaları
- Finansal kurumlara genel bakış
- Finansal sistemin düzenlenmesi
Finansal yapı teorisi
- Dünyadaki finansal yapıyla ilgili temel olgular
- İşlem maliyetleri sorunu
- Asimetrik enformasyon: ters seçim ve ahlaki riziko (Moral Hazard)
Faiz oranı, bazı hesaplamalar ve ölçülmesi
- Borç piyasası araçlarının tipleri
- Bono getirileri
- Şimdiki değer
- Vadeye kadar getiri
- Basit ödünç
- Sabit ödemeli ödünçler kuponlu bono
- İçsel getiri oranı
Para Piyasaları
112
5
6
7
8
9
10
11
12
- Para piyasalarının tanımı ve niçin ihtiyaç duyulduğu
- Para piyasasının katılımcıları
- Para piyasası menkul kıymetleri
Sermaye Piyasası: Hisse Senedi Piyasası
- Sermaye piyasalarına genel bakış
- Sermaye piyasalarının etkinliği ve
- Rassal yürüyüş teorisi
- Sermaye piyasalarının etkinliği ve
- Enformasyonun önemi
Hisse senedi fiyatlarının yönünün tahmin edilmesi
- Dow teorisi
- Öncü hisse senetleri
- Artanlar ve azalanlar oranı
- İşlem hacmi
- Küçük siparişler endeksi
- Güven endeksi
Hisse senedi değerlemesi
- Hisse senetlerinin fiyatlarını belirleyen etmenler
- Hisse senetleri fiyat belirleme modelleri: finansal analiz modelleri, hisse
senetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde mikro ekonomik modeller ve hisse
senedi getirisinin hesaplanması
Piyasanın hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi
Ara Sınav
Sermaye Piyasası: Bono Ve İpotek Piyasası
- Bono piyasası menkul kıymetleri
- Hazine menkul kıymetleri: kısa vadeli hazine bonoları, orta vadeli hazine
bonoları ve uzun vadeli hazine bonoları, şirket bonoları
- Bono piyasası ve faiz oranlarının belirlenmesi
- İpotek piyasaları: birincil ipotek piyasası ve ikincil ipotek piyasaları
Finansal kuruluşların karşılaştıkları riskler ve yönetimi
- Riskin tanımı ve kaynakları
- Riskin kaynakları: sistematik olmayan ve sistematik risk
- Finansal kurumlarda karşılaşılan riskler ve yönetimi: Kredi riski, bilanço dışı
risk, döviz kuru riski, ülke riski, teknoloji riski ve operasyonel risk ve
borçlarını ödeyememe riski
FİNANSAL TÜREVLERLE RİSK YÖNETİMİ (HEDGING)
Forward sözleşmeleri
- Özellikleri
- Forward işlem çeşitleri
Forward sözleşmelerinin riski Futures sözleşmeler
- Özellikleri
- Futures işlemlerde marjin kullanma
- Futures fiyatlar
FİNANSAL TÜREVLERLE RİSK YÖNETİMİ (HEDGING)
Opsiyonlar ve opsiyon piyasaları
- Alım ve satım opsiyonları
- Opsiyonların kullanım alanları
- Opsivon özelliği içeren tahviller
- Opsiyonların hisse senetleriyle karşılaştırılması
- Konusuna göre opsiyon türleri: hisse senedi opsiyonları, gelecek sözleşmesi,
(futures) üzerine opsyonlar, döviz opsiyonları, endeks opsiyonlar
113
Vadelerine göre opsivon türleri: Amerikan tipi opsiyonlar, Avrupa tipi
opsiyonlar, Leaps (uzun vadeli hisse senedi opsiyonları), Flex (esnek)
opsiyonlar ve Percs (preferred ewuity redemption cumulative stock)
opsiyonları.
FİNANSAL TÜREVLERLE RİSK YÖNETİMİ (HEDGING)
Opsiyon fiyatlama modelleri
FİNANSAL TÜREVLERLE RİSK YÖNETİMİ (HEDGING)
Swaplar ve swap piyasaları
- Swap sözleşme türleri: faiz swap’ı, para swap’ı, faizlerin swap edilmesi
- Tarafların anaparalarını vade sonunda birbirlerine iade etmesi
- Diferansiyel swaplar
- Korunma stratejileri ve swaplar
- Kredi türev ürünleri ve swapların bileşimi
Finansal krizler ve finansal kurumlar
- Asimetrik enformasyon ve finansal krizler
- Finansal krizin dinamikleri
- 2007-2009 finansal krizi
- Genel Değerlendirme
-
13
14
15
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
114
DERS BİLGİLERİ
Adı
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler II
Öğretim
Yarıyılı
Kodu ULS 304
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Bahar
 Türkçe
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Salı 12:10-13:30 404 Nolu Oda
Kredi
AKTS
2
3
 İngilizce
 Seçmeli
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 4 Sayılı Öğretim Binası
Telefon
GSM
+99455 9153648
E-mail
[email protected]
Amacı
Siyaset biliminin temel tartışmalarından haberdar, güncel siyasi
gelişmeleri eleştirel gözle takip eden ve yorumlayabilen öğrenciler
yetiştirmektir.
Öğrencilerin dünyadaki siyasal sistemlerin ilkelerini ve ülke örneklerini
anlaması için gerekli kavramsal ve analitik araçlarla donatılması dersin
öncelikli amacıdır.
Öğrenim Çıktıları Siyasal Sistemleri etkileyen temel faktörlerini göz önünde bulundurarak
ülkelerin siyasal sistemleri karşılaştırılarak en önemli kurumları örnek
olarak anlatılacaktır.
Öğretim Yöntemi
Ülkelerin Siyasal Sistemleri örneklerle anlatılarak soru cevap şeklinde
tartışma yapılması hedeflenmiştir.
İçeriği
Çağdaş siyasal sistemleri tüm yönleri ile ifade etmek ve belirgin
özellikleri ile Ülkelerin siyasal sistemlerini karşılaştırarak yorumlamak ve
Siyasal sistemlerdeki gelişmeleri analiz etmek.
Ana Kaynaklar
-
Yardımcı
Kaynaklar
Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür)-Michael G.
Roskin, Adres Yayınları, Ankara, 2009.
- Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler-Yaşar Gürbüz, Beta Yayınları,
İstanbul, 1987.
- Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, TBMM
Araştırma Merkezi Yayınları 8, Ankara, 2015.
- Siyaset, Mumtaz er Türköne, Lotus Yayınları, 9. Baskı, Ekim 2008.
115
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
Konular
1
Parlamenter Sistem: Teori, Pratik ve Tartışmalar
2
Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar
3
Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar
4
Almanya Federal Cumhuriyetinin Siyasal Sistemi
5
İsviçre Siyasal Sistemi
6
İtalya Siyasal Sistemi
7
Japonya Siyasal Sistemi
8
Güney Afrika Siyasal Sistemi
9
Hindistan Siyasal Sistemi
10
Polonya Siyasal Sistemi
11
Türkiye Siyasal Sistemi
12
Rusya Siyasal Sistemi
13
Çin Siyasal Sistemi
14
İran Siyasal Sistemi
15
Azerbaycan Siyasal Sistemi
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
116
DERS BİLGİLERİ
Adı
Araştırma Yöntemleri
Kodu ULS 322
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
3
-
Bahar
 Türkçe
Kredi
AKTS
3
4
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ders Saatleri ve
Yeri
Ziyadhan HASANOV
Pazartesi 12:10-13:30 116 Nolu Oda
Cuma 12:10-13:30 404 Nolu Oda
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 4 Sayılı Öğretim Binası
Telefon
GSM
E-mail
 İngilizce
 Seçmeli
+99455 9153648
[email protected]
Amacı
Nitel araştırmada temel veri toplama yöntemleri görüşme, gözlem ve
doküman analizi olmakla birlikte bu yöntemlerin faklı biçimlerde
kullanılması sonucu ortaya çeşitlilik ve zenginlik gösteren çok sayıda
alternatif veri toplama stratejisi bütünleştirilecektir.
Öğrenim Çıktıları Paradigmalara ilişkin temel dönüşümler, nitelikleri ve karşılaştırılması
örneklerle açıklanacaktır. Tez yazımı ve bilimsel araştırmada makale,
bildiri ve ödev yazımında yardımcı olacaktır.
Öğretim Yöntemi
Ödev hazırlayarak bilimsel araştırma yöntemleri pratiklerimizi
geliştirmek ve tez yazımında iyi bir yöntem izlenmesi hedeflenmiştir.
Ana Kaynaklar
- Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri-Ali Yıldırım ve Hasan
Şimşek, 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008.
- Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı-Halil Seyidoğlu, 9. Baskı,
Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2013.
- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-Recai Coşkun, 7. Baskı,
Sakarya Kitabevi, 2012.
Yardımcı
Kaynaklar
- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ders Notları
- Ziyadhan Hasanov
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
Konular
Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler
Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri
3
Nitel Araştırma Desenleri
4
Nitel Araştırma Süreci
5
Nitel Araştırmada Örneklem
117
6
Görüşme
7
Odak Grup Görüşmesi
8
Gözlem
Doküman İncelemesi
9
10
Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama
11
Nitel Veri Analizi
12
Nitel Araştırmada Geçerlilik ve Güvenirlilik
13
Durum (Örnek Olay) Çalışması
14
Eylem Araştırması
15
Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilime ve Uygulamaya Katkısı
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
118
DERS BİLGİLERİ
Adı
Çağdaş Demokrasiler
Kodu ULS 320
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Bahar
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Üyesi
Dr. Nazim Caferov
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Salı saat 14.00-15.00 ve Çarşamba saat 14.00-15.30 arası, ADİU 4 Sayılı
Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Yardımcı
Kaynaklar
Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara, İmge, 1993
Arend Lijphart (ve digerleri), Çağdaş Demokrasiler, Ankara, Yetkin
yayınları, 1996.
Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyilın Sonlarında
Demokratlaşma, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı, 2002.
Bican Şahin (der.) Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, Ankara,
Orion, 2008.
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
5
 Seçmeli
Dersin temel amacı, çağdaş siyasal rejim olan demokrasinin tanımı,
gelişimi, erdem ve eleştirileri, modelleri, bu sistemi oluşturan unsurları,
mevcut durumu, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere dünyadaki
çeşitli ülkelerdeki durumuna ilişkin teorik ve uygulamaya dönük bilgiler
aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları - Demokrasini tanımlamak ve gelişimini, erdemlerini, esikliklerini ve
değişik modellerini öğrenmek,
- Demokratik sistem içinde siyasi kültürün, partilerin, seçim
sistemlerinin, kamuoyunun, baskı gruplarının, sivil toplumun,
seçkinlerin, ordunun, dinin konumunu değerlendirmek
- Demokrasi teorisi ve anlayışlarının muhtelif ülkelerdeki örneklerini
karşılaştırmalı olarak yorumlama yetisi edinmek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenir. Zaman-zaman öğrencilerin sunumları ile derslere
katılımı sağlanmaktadır. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı
içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Ayrıca, çeşitli demokratik
ülkelerdeki ilgili güncel olayların takibi de ödevlerle sağlanmaya
çalışılmaktadır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı
olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir.
Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara
hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili
internet adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
Ders demokrasi tarihsel gelişimi ve çağdaş demokrasi anlayışının
unsurları üzerinedir. Ele alınan esas konuları Demokrasi anlayışı, Siyasi
Kültür, Siyasal Partiler, Secim Sistemleri, Kamuoyu, Baskı Grupları,
Sivil Toplum, Elitler, Ordu ve Siyaset, Din ve Siyaset, Modernizm ve
Post modernizm biçiminde sıralamak mümkündür.
Ana Kaynaklar
Mumtazer Turkone (der.), Siyaset, Ankara, Lotus Yayınevi, 2008.
119
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Demokrasi: Teorik Tartışmalar
- Tanımı
- Temel Varsayımları ve Modelleri
- Demokrasiye Eleştiriler
- Demokrasinin Paradoksları
- Az Gelişmiş Demokrasiler
Demokraside Pratik Tartışmalar: Türkiye ve Azerbaycan`da Demokrasi
uygulamaları
- Özgün tecrübe
- Dış etkenler
- Merkeziyetçi Devlet Geleneği
- Jeopolitik
- Birey
Siyasetin Toplumsal ve Kurumsal Boyutları: Teorik Tartışmalar
- Siyasi Kültür
- Siyasal Toplumsallaşma
- Siyasal Toplumsallaşmanın Kaynakları Azerbaycan’da
Siyasetin Toplumsal ve Kurumsal Boyutları: Pratik Tartışmalar
- Türk Siyasi Kültürü
- Türk Siyasi Kültüründe Demokrasi
- Azerbaycan Siyasi Kültürü
- Azerbaycan Siyasi Kültüründe Demokrasi
Siyasi Partiler: Teorik Tartışmalar
- Siyasi Partiler ve İşlevleri
- Parti Tipolojisi
- Parti Sistemleri
- Parti İçi Demokrasi
- Siyasi Partilerin Finansmanı
Siyasi Partiler: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Siyasi Partiler
- Azerbaycan’da Siyasi Partiler
Seçim Sistemleri: Teorik Tartışmalar
- Seçim Sistemleri ve Çoğunluk Sistemleri
- Nisbi Temsil Sistemleri
- Seçim Sistemleri ile Parti Sistemleri Arasında İlişki
Seçim Sistemleri: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Seçim Sistemi ve Uygulamaları
- Azerbaycan’da Seçim Sistemi ve Uygulamaları
Kamuoyu ve Baskı Grupları: Teorik Tartışmalar
- Kamuoyu: Tanımı, Sınıflandırması ve Siyasetle İlişkisi
- Kamuoyu ve Medya
- Kamuoyu Yoklamaları
- Baskı Grupları: Tanımı, Sınıflandırması ve Siyasetle İlişkisi
Kamuoyu ve Baskı Grupları: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Baskı Grupları
- Azerbaycan’da Baskı Grupları
120
11
Siyasetin Güç Merkezleri: Teorik Tartışmalar
Sivil Toplum Kavramı
Sivil Toplu ve Devlet
- Sivil Toplum Örgütleri Sınıflandırması
Siyasetin Güç Merkezleri: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Sivil Toplum: Gelişimi, Statüsü, Örnekleri ve Sorunları
- Azerbaycan’da Sivil Toplum: Gelişimi, Statüsü, Örnekleri ve Sorunları
Seçkinler ve Aydınlar: Teorik Tartışmalar
- Elit, Aydın ve Entelektüel nedir?
- Klasik Elit Teorileri
- Demokratik Elit Kuramı
Seçkinler ve Aydınlar: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Seçkinler ve Aydınlar: Oluşumu ve Temel Özellikleri
- Azerbaycan’da Seçkinler ve Aydınlar: Oluşumu ve Temel Özellikleri
Ordu ve Siyaset: Teorik Tartışmalar
- Ordu İşlevi ve Görevleri
- Ordu ve Siyaset İlişkisi
Ordu ve Siyaset: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Ordu ve Siyaset İlişkisi
- Azerbaycan’da Ordu ve Siyaset İlişkisi
Çağdaş Siyasi Yönelimler: Teorik Tartışmalar
- Modernizm Nedir?
- Modernizm ve Siyaset
- Postmodernizm Nedir?
- Postmodernizm və Siyaset
Çağdaş Siyasi Yönelimler: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Modernleşme
- Azerbaycan’da Modernleşme
Din ve Siyaset: Teorik Tartışmalar
- Din ve Toplum
- Din ve Devlet
- Din ve Siyaset
- İslam ve Demokrasi
Din ve Siyaset: Pratik Tartışmalar
- Türkiye’de Din ve Devlet İlişkisi
- Azerbaycan’da Din ve Devlet İlişkisi
-
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%70 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
121
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası İşletmecilik
Kodu ULS 318
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
4
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Metanet Memmedova
Ders Dışı
Görüşme
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 105 Nolu Oda
Saatleri ve Yeri
E-mail
 İngilizce
 Seçmeli
[email protected]
Dünyada hızlı değişim önemli boyutlara ulaşmıştır. Dünyadaki
globelleşme hareketi uluslarası faaliyetlerin önemini arttırmışdır.
Uluslarası İşletmecilik dersinin amacı işletmelerin ülke sınırları dışındakı
faaliyetlerinin ülke sınırları içerisindeki faaliyetlerden farklı ve benzer
yönlerini ortaya koymaktır.
Öğrenim Çıktıları Uluslararası İşletmecilik dersi uluslararası işletmelerin tanımı, onların
ülke dışı faaliyet türleri, uluslararsı işletmelrin faaliyetlerini destekleyen
ve düzenleyen organizasyonlar, uluslarası işletmelerin örgüt kültürleri,
etik davranışları, ve uluslararası işletmelerin fonksiyonları ile ilgili
bilgileri öğrencilere aktarmaktadır.
Öğretim Yöntemi Derslerde iki aşamadan ibaret bir ögrenim süreci uygulanmaktadır.
Birinci aşamada uluslararası işletmelerin faaliyetleri ile ilgili temel
bilgiler verilmektedir. İkinci aşamada uluslarası işletmecilik fonksiyonları
ile ilgili teorik yönleri anlatılmaktadır. Her iki aşamada konular örneklerle
desteklenmiştir.
Amacı
İçeriği
Uluslararsı işletmecilik kavramı, uluslararası organizasyonlar, ülke dışı
faaliyetler, örgüt kültürü, uluslararası işletmelerde etik, uluslararası
işletmelerin fonksiyonları( yönetim, pazarlama, üretim, finans, insan
kaynakları yönetimi), çok uluslu işletmelerde global stratejiler geliştirme.
Ana Kaynaklar
- Uluslararası İşletmecilik, Nurhan Aydın, Celil Koparal ve diğerleri,
AÖF yayını
- Global Business Strategy: A. Systems Aproach, A.G. Kefalas,
- Küresel Pazarlama Yönetimi, İpek Altınbaşak, Ayşe Akyol ve diğerleri.
Yardımcı
Kaynaklar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Uluslararası İşletmeciliğe Giriş
- Uluslararası İşletmeciliğin tanımı
- Ulusal ve uluslararası işletmeciliğin karşılaştırılması
122
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- Uluslararası İşletmeciliği önemli kılan gelişmeler
- Uluslararası İşletmeciliğin tarihsel gelişimi
Uluslararası organizasyonlar
- Coğrafi Bölgeye Dayanan Organizayonlar
- Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar
Ülke Dışı Faaliyetler
- Ülke dışına açılma
- Ülke dışı faaliyet türleri
- İhracat
- Doğrudan yabancı yatırım
Ülke Dışı Faaliyetler
- Ortaklık
- Ortaklık türleri
Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü
- Örgüt kültürü kavramı
- Ulusal kültür ve örgüt kültürü arasında etkileşim
- Örgüt Kültürü tipleri
- Örgüt Kültürü ve ülke tercihleri
- Çokkültürlülük ve farklılıkların yönetimi
- Etkin çokkültürlü takımlar oluşturma
Uluslararsı İşletmelerde Etik
- Etik kavramı
- Etik kuramlar
Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama
- Uluslarası Stratejik Planlama
- Strateji belirlemede Temel adımlar
Ara Sınav
Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları
- Temel Örgüt yapöları
- Geleneksel olmayan örgütsel yaklaşımlar
- Uluslararası İşletmelerin örgütsel özellikleri
Uluslararası İşletmelerde insan kaynakları yönetimi
- Uluslararsı İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
- Uluslararası İşletmelerde Kadrolama Politikaları
- Uluslararası İşletmelerde İşe Alma
- Uluslararası İşletmelerde eğitim ve gelişme
- Uluslararası İşletmelerde Performans Değerlendirme
- Uluslararsı İşletmelerde Ücret Yönetimi
Uluslararası İşletmelerde Pazarlama
- Uluslararası Pazarlama
- Uluslararası işletmelerin dış pazara açılma nedenleri
- Uluslararası pazarlamada çevre faktörleri
Uluslararası Pazarlama
- Ürün
- Fiyatlandırma
- Tutundurma
- Dağıtım
Uluslararası yatırım kararları
- Uluslararası Yatırım şekilleri
123
14
15
- Uluslararası işletmelerde Çalışma serrmayesi Yönetimi
Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi
- Üretim sistemi faaliyetleri
- Üretim tesislerinin dünya çapında standartlaştırılmasının yararları
Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji geliştirme
- Global strateji geliştirme nedenleri
- Aşamaları
- Sınıflandırılması
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
124
DERS BİLGİLERİ
Adı
İnsan Hakları
Kodu ULS 312
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Elşen Memmedli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 13.30-14.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda

Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
Seçmeli
Dersin temel amacı, İnsan Hakları ve Demokrasi konusunu tarihsel
süreçte tüm boyutlarıyla, farklı yaklaşımlar ve güncel tartışmalar
çerçevesinde teorik açıdan açıklamaktır.
Öğrenim Çıktıları- Uluslararası İlişkilerde insan haklarının kaynağı, felsefi temelleri ve
gelişimi öğrenmek,
-İnsan haklarının hangi ölçütlere göre sınıflandırıldığı, insan haklarındaki
ikili ayrım, kendi kaderini tayin hakkı, kolektif haklar ve grup hakları
konularını incelemek.
-insan haklarının uluslararasılaşması ve insan haklarının dış politika
yapımına dahil edilmesi sürecini araştırmak.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
İNSAN HAKLARININ KAYNAKLARI, İNSAN HAKLARININ
KAPSAMI,
İNSAN
HAKLARININ
NİTELİKLERİ,
İNSAN
HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI kavramları.
Ana Kaynaklar
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ, Dr. İhsan
DAĞI, Emre GÖKALP.
Münci KAPANİ, İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI
BOYUTLARI.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
-
İnsan Hakları Kavramı
İnsan hakları doktrinin felsefi ve ahlaki temelleri
125
2
İnsan Haklarının Kaynakları
- Doğal Hukuk;
- İnsan Doğası;
- İnsanın Değeri.
3
İnsan Haklarının Kapsamı
- İnsan Haklarının Öznesi
- İnsan Haklarının Nitelikleri
4
İnsan Haklarının Sınıflandırılması
- pozitif statü hakları,
- negatif statü hakları
- aktif statü hakları
5
İnsan Haklarında İkili Ayrım
- sivil ve siyasi haklar
- ekonomik ve sosyal haklar
6
Kolektif Haklar
- klasik liberal çizgi
- kolektivist çizgi
7
Kendi Kaderini Tayin Hakki (Self-Determinasyon Hakki)
- Kendi Kaderini Tayin Hakkının Niteliği
- Kendi Kaderini Tayin Hakkının Öznesi
8
Yarıyıl İçi Sınavı
9
Uluslararasi İnsan Haklari Rejimleri Ve Korunma Mekanizmaları
- Birleşmiş Milletler (BM) rejimi
- Bölgesel mekanizmalar
10
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
- Beyannamenin içeriği
- Beyannamenin uygulanması.
11
Uluslararası Sivil Ve Siyasal Haklar Anlaşması İle Uluslararası Ekonomik, Sosyal
Ve Kültürel Haklar Anlaşması.
- Anlaşmaların içeriği
- Anlaşmaların uygulanması
12
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
- Anlaşmanın içeriği
- Anlaşmanın uygulanması
13
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT)
Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi
- Anlaşmanın içeriği
- Anlaşmanın uygulanması
Uluslararası Politika Ve İnsan Hakları
- Azgelişmişlik ve İnsan Hakları
- Egemenlik ve İnsan Hakları.
14
15
126
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
127
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası Hukuk II
Kodu ULS 326
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Bahar
3
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. İlhame Gadimova
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Çarşamba 10.30-11.30 Arası, H.Aliyev, 36, 6.kat, 719 Nolu Oda
Önceden arayınız 444 74 44 (2011)
Uygulama
Kredi
hafta/saat
3
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası hukukunun tanımı ve gelişimi, diğer
hukuk düzenleri ve iç hukuk ile ilişkisi, kaynakları ve hukuksal işlemleri,
kişileri, mekansal kuralları, ekonomik uluslararası örgütler ile ilişkiler,
uluslararası hukuk düzeninde yer alma: devletlerin tanınması, halefiyeti,
diplomasi ilişkileri, uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü
hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgiler aktarmaktır.
Öğrenim Çıktıları - Uluslararası hukuk termini, uluslararası örgütler ve devletlerin
uluslararası hukuk düzeninde yer alması ile bağlı mesleki bilgilerin
edinilmesi;
- Uluslararası sorunların çözümü alnında mesleki uzamanlık bilgilerinin
alınması.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından power point
sunum eşliyinde anlatılması suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir.
Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün
olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır.
Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği kaynakları ve sunumları ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Uluslararası hukuk düzeninde yer alma, Uluslararası ilişkilerin ve
faaliyetin yürütülmesi, Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması,
Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü, Kuvvet kullanılması ve
silahlı çatışmalar.
Ana Kaynaklar
PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk
12. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013
Hafta
1
2
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası hukuk düzeninde yer alma
- Uluslararası hukukta tanıma
- Devletlerin ardıl olması
Devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri
- Diplomasi ilişkileri
- Konsolosluk ilişkileri ve faaliyetleri
128
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri
- Sürekli temsil ilişkileri
- AD HOC temsil ilişkileri
Uluslararası sorumluluk
- Koşulları
- İleri sürülmesi ve diplomatic koruma
- Hukuksal etkileri
Uluslararası önlemler ve zorlama yolları
- Hukuksal önlemler
- Bskı ve vazgeçirme önlemleri
- Karşı önlemler ve zorlama yolları
- Savaş
Uluslararası hukuk kişileri arasında uyuşmazlıkların çözüm yolları
- Geleneksel çözüm yolları
- Yargısal çözüm yolları
Yabancı özel hukuk kişileri arasındakı uyuşmazlıkların çözümü
- Hakemlikler
- AB Adalet Divanı
Yarıyıl İçi Sınavı
Kuvvet kullanma yetkisi
- Silahların denetimi
- Silahsızlanma
Silahlı çatışmalar
- Temel özellikleri
- Türleri
Silahlı çatışmaların başlaması ve hukuksal durum
- Savaş durumu
- İşgal rejimi
- Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda durum
Silahlı çatışmaların yürütülmesi
- Uluslararası silahlı çatışmalarda
- Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda
- Örgütlerin katıldığı silahlı çatışmalarda
Silahlı çatışmaların durdurulması, sona ermesi ve hukuksal durum
- Uluslararası silahlı çatışmalar
- Uluslararası olmayan silahlı çatışmalar
- BM Kuvvetlerinin ve öteki uluslararası örgütlerin katıldığı silahlı çatışmalar
Silahlı çatışmalar nedeniyle devletlerin, kişilerin ve uluslararası örgütlerin
sorumluluğu
- Devletlerin uluslararası sorumluluğu
- Kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu
- Uluslararası örgütlerin uluslararası sorumluluğu
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
129
%30 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
130
VII Dönem Sillabusları
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
ULS 467 Zorunlu
Türkiye Dış
Politikası-I
Türkiyə Xarici
Siyasəti-I
ULS 403 Zorunlu
Azerbaycan Dış
Politikası-I
ULS 433 Zorunlu
Küresel Siyaset
ULS 419 Seçmeli
Toplam Kalite
Yönetimi
Y.Y KODU
Z/S
ULS 409
Seçmeli
ULS 415
ULS 421
VII.
ULS 405
Seçmeli
ULS 441
ULS 443
Seçmeli
ULS 449
ULS 457
ULS 461
ULS 465
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Uluslararası
İlişkilerde
Kuvvet
Kullanımı
Çalışma
Ekonomisi
Proje Yönetimi
Uluslararası
Finans
Karabağ Sorunu
Bölgesel
Siyaset: Güney
Kafkasya
Jeopolitik
Türk
Dünyasının
Güncel
Sorunları
Medya ve
Siyaset
Menkul
Değerler
Yatırım Analizi
İNGİLİZCE
Turkish
Foreign PolicyI
Azerbaijani
Azərbaycan Xarici
Foreign PolicySiyasəti-I
I
Qlobal Siyasət
Global Politics
Ümumi
Total Quality
Keyfiyyətin
Management
İdarəedilməsi
The
Beynəlxalq
Enforcement of
Münasibətlərdə
Power in
Güc Tətbiqi
International
Əməyin
Relations
İqtisadiyyatı
Labor
Layihənin
Economics
İdarəedilməsi
Project
Management
Beynəlxalq
International
Maliyyə
Finance
Karabakh
Qarabağ Problemi
Conflict
Regional Siyasət:
Regional
Cənubi Qafqaz
Politics: South
Caucasus
Geosiyasət
Geopolitics
Türk Dünyasının
Aktual
Problemləri
Current
Problems of
Turkish World
Media və Siyasət
Qiymətli Kağızlar
və İnvestisiya
Analizi
Media and
Politics
Securities
Investment
Analysis
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
2+0
4
2+0
4
2+0
3
2+0
3
2+0
3
2+0
3
3
2+0
3
2+0
2+0
3
2+0
3
20
32
131
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 467
Türkiye Dış Politikası-1
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Nazim Caferov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi saat 15.30-17.05 Arası, ADİU 4. Öğretim Binası 404 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99450 337 25 16
E-mail
[email protected]
Amacı
Ders cumhuriyetin oluşumdan Soğuk Savaşın bitişine kadar Türkiye dış
politikasının hangi koşullarda neye göre şekillendiği üzerine teorik ve
kronolojik bilgi vermeği ve konuları analiz etmeği öngörmektedir. Bu
çerçevede ders, tarihsel ve tematik perspektif içerisinde Türk Dış
Politikasının genel olarak açıklanmasını ve siyasa yapıcıları etkileyen
büyük sorunları anlamayı amaçlar. Bu derste 1919-1991 arasında Türkiye
Dış Politikasındaki geçerli olan ilkeler ve politika yapım süreçleri genel
hatlarıyla ortaya konmakta ve bundan hareketle ulusal diş politikanın
önemli olaylara ilişkin yaklaşımları değerlendirilmektedir.
Öğrenim Çıktıları Bu derste öğrenciler dış politika tanımı ve diş politika analizi
perspektifinden hareketle 1919-1991 dönemindeki Türkiye dış politikası
hakkında teorik bilgi kazanacak, yakın tarih bilgisi edinecek, dış politika
oluşturma süreçleri hakkında bilgi alacak ve analiz yapma becerisi
kazanacaklar. Ayrıca, ders Türkiye dış politikasının gündemindeki
konuların ve sorunların tarihsel oluşumu süreci hakkında öğrencilerde
belli bir bilgi birikiminin oluşumuna katkı yapacak ve günümüzle ilgili
daha sağlıklı ve kapsamlı değerlendirme yapmasına yardımcı olacaktır.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenmektedir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı soru-cevap ve tartışma
ortamı içerisinde yürütülmesine çalışılmaktadır. Derste ele alınacak
konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları
tekrar etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin konuları derinlemesine
incelemesi ve anlaması için zaman-zaman ödevlerin verilmesi, bu
ödevlerin sözlü ve yazılı sunulması yöntemi de kullanılmaktadır. Dersin
iyice anlaşılması için öğrencilere ana kaynakların yanısıra, ihtiyaca göre
yardımcı kaynaklar da verilmektedir. Ayrıca, konularla ilgili güncel
gelişmelerin takip edilmesi de tavsiye edilmektedir.
İçeriği
“Dış politika” ve “dış politika analizi” gibi kavramlardan hareketle 1919132
1991 döneminde Türkiye Cumhuriyetinde dış politika süreci, işleyişi,
temel olaylar, kararlar ve bunların etkilerinin incelendiği bir derstir.
Ana Kaynaklar
-
Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası. İlkeler, Aktörler, Uygulamalar,
İstanbul, Etkileşim, 2013.
William Hale, Türk Dış Politikası, çev:Petek Demir, İstanbul, Arkeloji
ve Sanat yayınları , 2003.
İdris Bal (der.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara, Nobel
yayın dagıtım, 2004, ss.3-56.
Bahadir Pehlivantürk, “Analiz Düzeyi Problemi”, Şaban Kardaş, Ali
Balcı (der.) , Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre yayınları, 2.
Baskı, 2014, ss.531-538.
Gengiz Erişen, “Dış Politika Analizi”, Şaban Kardaş, Ali Balcı (der.) ,
Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre yayınları, 2. Baskı, 2014,
ss.355-366.
- Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bügune
Olgular, Belgeler, Yorumlar, 1. Cilt: 1919-1980, Ankara, İletişim,
2001.
- Haydar Çakmak, Türk Dış Politikası, 1919-2012, Ankara. Platin, 2.
baskı, 2012,
- Mustafa Aydın, 2000`li Yıllara Doğru Türkiye`nin önde gelen
Sorunlarına Yaklaşımlar , İstanbul, TUGİAD, Mart 1998, ss.7-19.
Yardımcı
Kaynaklar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Dış Politika
-
Dış politika nedir?
Uluslar arası İlişkiler Teorilerinde Dış Politika
Dış Politika Analizi
2
Osmanlı İmparatorluğunun Dış Politikasının Genel bir Değerlendirmesi
- Osmanlı İmparatorluğu ve Uluslararası Sistem
- Osmanlı İmparatorluğunun Dış Politika Anlayışı
- Osmanlı İmparatorluğunun Dış Politika Uygulamaları
3
Türkiye Dış Politikasının Yapı Taşları
- Tarih
- Coğrafya
İdeoloji
4
İstiklal Savaşı Döneminde Dış Politika (1919-1923)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
5
Atatürk Dönemi Dış Politikası (1923-1938)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
133
6
İnönü Dönemi Dış Politikası (1938-1950)
-
İlkeleri
Yapımı
Uygulamaları
7
Menderes Dönemi Dış Politikası (1950-1960)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
8
Askeri Vesayet Döneminde Dış Politika (1960-1973)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
9
Ecevit ve Milli Cephe Döneminde Dış Politika (1973-1980)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
10
Darbe Gölgesinde Dış Politika (1980-1987)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
11
Özal Dönemi Dış Politikası (1987-1991)
- İlkeleri
- Yapımı
- Uygulamaları
12
Soğuk Savaşın Bitişinin Türk Dış Politikasına Etkileri
- Olumlu etkiler
- Olumsuz etkiler
13
Sonuç
Genel Tekrar
- Tartışma ve Değerlendirme
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
134
DERS BİLGİLERİ
Adı
Azerbaycan Dış Politikası - I
Kodu ULS 403
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme Saatleri
ve Yeri
E-mail
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
[email protected]
Amacı
Dersin temel amacı, dış politikanın tanımı ve değişen doğası çerçevesinde
Azerbaycan dış politikasını öğrenmektir. Bu çerçevede Azerbaycan dış
politikasının tarihi ve oluşumu küresel, bölgesel ve iç faktörler dikkate
alınarak ele alınacak, bu dış politikanın esas yönleri konusunda teorik ve
uygulamaya dönük bilgiler aktarılacaktır.
Öğrenim Çıktıları - Azerbaycan dış politikasının tarihi gelişimini öğrenmek,
- Azerbaycan dış politikasının oluşum sürecini anlamak,
- Azerbaycan dış politikasında kararalma sürecini ve önemli kurumları
öğrenmek,
- Azerbaycan dış politikasının genel stratejik yönlerini öğrenmek ve
karşılaştırmalı olarak yorumlama yetisi edinmek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması suretiyle,
yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde
de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı
olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir.
Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini ders
sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
Ders esas itibariyle bağımsızlık sonrası Azerbaycan dış politikası üzerindedir.
Ders kapsamında genel olarak dış politika anlayışı ve onun değişen doğası,
Azerbaycan’ın strateji konumu, ulusal dış politika karar alma mekanizmi,
enerji faktörü, Karabağ meselesi, Türkiye, Rusya, İran, ABD, Avrupa, Çin,
diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler ele alınmaktadır.
Ana Kaynaklar
- Nazim Caferov, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası, Ankara,
ASAM Yayınları, 2001
- Araz Aslanlı, İlham Hesenov, Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış
Politikası, Ankara, Platin Yayınları, 2005
- Araz Aslanlı, Cavid Veliev, Güney Kafkasya & Toprak Bütünlüğü,
Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011.
- Editör: Çağrı Erhan, Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı: İlham Aliyev
Döneminde Azerbaycan, Ankara, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2013
Yardımcı
- Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici
Kaynaklar
siyasəti, Bakı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət
135
İdarəçilik Akademiyası, 2005.
Novruz Məmmədov, Xarici Siyasət: Reallıqlar və Gələcəyə Baxış, Bakı,
Qanun,2013
- Cəmil Həsənli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 19181920, Bakı, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, 2009.
- Musa Qasımlı, Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri), Bakı,
Mütərcim, 1997
- Musa Gasımlı, Uluslararası İlişkilerde Güney Azerbaycan meselesi (40’lı
yıllar), Ankara, Asena, 1997
- Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın İlk Çatışması-İran Azerbaycanı, Ankara,
Bağlam, 2005
- Elman Nəsirov, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri. 1991-1997-ci illər, Bakı,
Qanun nəşriyyatı, 1998.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Dış Politika ve Dış Politika Analizi Nedir?
- Dış Politikanın tanımı
- Dış Politikanın değişen doğası
- Dış Politikanın Analizi
Azerbaycanın Stratejik Konumunu Belirleyen Etkenler
- Jeopolitik etken
- Jeoekonomik etken
- Jeokültürel etken
Azerbaycan Dış Politikasında kararalma mekanizmaları ve süreci
- Cumhurbaşkanı
- Dışişleri Bakanlığı
- Diğer resmi ve resmi olmayan birimler
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Deneyimi (1918-1920)
- Genel anlamda AHC’nin dış politika yaklaşımı
- Türkiye’yle ilişkiler
- İran’la ilişkiler
- Ermenistan’la ilişkiler
- Gürcistan’la ilişkiler
- ABD ve Avrupa ile ilişkiler
- Rusya’yla ilişkiler
Bağımsızlık mücadelesi dönemi
- SSCB’nin Dağılma Sürecinde Azerbaycan’da İç Siyasi Gelişmeler
- Azerbaycan Ulusal Mücadelesinde Azerbaycan Halk Cephesi
- 20 Ocak 1990 Bakü Katliamı
- 20 Ocak’tan Bağımsızlığa Giden Siyasal Süreç
Bağımsızlık Döneminin İlk Addımları: Ayaz Mutallibov Dönemi Dış Politikası
- Genel Çerçeve
- Başlıca konular
- İkili ilişkiler
- Uluslararası örgütler
Ebülfez Elçibey Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- Genel Çerçeve
- Başlıca konular
Ebülfez Elçibey Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
-
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
136
9
10
11
12
13
14
15
- İkili ilişkiler
- Uluslararası örgütler
Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- Genel Çerçeve
- Başlıca konular
Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- İkili ilişkiler-1
Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- İkili ilişkiler-2
- Uluslararası örgütler
İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- Genel Çerçeve
- Başlıca konular
İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- İkili ilişkiler
- Uluslararası örgütler
İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
- Milli Güvenlik Yasası
- Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi
- Askeri Doktrin
Azerbaycan’da dış politika - iç politika ilişkisi; iç politik süreçlere dış müdahale
Genel tekrar
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
137
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 433
Küresel Siyaset
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Salı 13:45- 15:20
Kredi
AKTS
2
3
 İngilizce
 Seçmeli
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
4 Sayılı Öğretim Binası 202 Nolu Oda
Telefon
GSM
E-mail
+99455 9153648
Amacı
İnsanlar arası ekonomik ilişkiler, toplumların meydana getirdiği
medeniyetlerden çok daha eskidir. İktisat bilimi, bireyler ve toplumlar
arası ekonomik ilişkilerin analizini yapar. Dersin temel amacı, öğrencinin
temel iktisat bilgisini geliştirme ve piyasa mekanizması içerisinde
ekonomik kavramların anlam ve ilişkilerini öğrenme, değerlendirme ve
analiz etme gücü ve becerisini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilere
günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak, mesleki başarı için
gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya
olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır.
Dolayısıyla bu dersin temel hedefi iktisat öğrenimine yeni başlayan
öğrencilere, iktisat biliminin genel çerçevesi niteliğinde bilgi verilmesi ve
daha sonraki iktisat derslerine temel oluşturmaktır. Bu amaçla
ekonominin önemi, ekonominin diğer disiplinlerden farklılığı, ekonomide
önemli kavramlar, ekonomideki temel sorunlar, ekonomik analiz
yöntemleri, ekonomik faaliyetlerin akımı, ekonomik birimler, ekonomide
düşünce akımı, talep, arz, piyasa dengesi, talep esnekliği, arz esnekliği ve
devletin piyasa fiyatlarına müdahalesi konuları kapsamlı olarak
incelenmesi bu dersin en önemli amacıdır.
[email protected]
Öğrenim Çıktıları Ekonomiyi ve onun temel kavramlarını anlar, gerçek hayattaki ekonomik
olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle,
iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri
savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı
bir şekilde eleştirebilme yeteneği kazanır, sayısal ve grafiksel metotlarla
Genel ekonomi teorisi (üretim olanakları eğrisi, talep, arz, piyasa dengesi)
hakkında tam bilgili olur, ekonomi dallarını ve onun kullandığı metotları
kavrar, çağdaş ekonominin örgütlendiği, koordine edildiği ve çalıştığı
değişik ekonomik sistemleri bilir, pazar sözcüğünün anlamını bilir, arz
138
ve talep kanunlarını tanır ve pazarın bu kanunlara dayanarak çalıştığını
kavrar, arz ve talebe etkisi olan etmenleri belirler, arz ve taleplerin
fiyatlarla olan ilişkilerini analiz eder ve onların karşılıklı etkisini kavrar,
pazar dengesini ve dengesizliğini bilir ve pazar dengesizliği durumlarında
denge sağlamanın çıkarlarını kavrar, sosyal olayları izleyebilecek ve
sosyal olaylar hakkında yorum yapabileceksiniz, ulusal ve uluslararası
düzeyde alanıyla ile ilgili sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve
pratik yenilikleri takip edebileceksiniz, yaşam boyu öğrenmenin
gerekliliği konusunda bilincine sahip olma ve farkındalık yaratabilme,
ahlaki değerlere önem veren, sorumluluk bilincine sahip, özgüveni
yüksek ve sağlam bir karakter yapısına sahip olurlar.
Öğretim Yöntemi
Politika bilimi, çok geniş bir alanı kapsayan ve henüz gelişme halinde
olan bir sosyal bilim dalıdır. Modern politika biliminde yeni gelişmelerin
ışığında, yeni araştırma metodlarıyla ortaya konan bilgilerin yanı sıra,
eskiden beri üzerinde durulan klasik ve geleneksel konulara ve sorunlara
da yer verilmiştir.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini
ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere gazetelerde
ve/veya ekonomi dergilerinde yer alan ekonomik gelişmeleri izlemeleri
tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Ekonomi, anlamı, hedefi, dalları ve ekonomik analiz, değişik ekonomik
sistemler, pazar (piyasa), kavramının anlamı ve çeşitleri, talepler ve talep
kanunları, arz ve arz kanunları, talep ve arz esnekliği, pazar dengesi ve
dengesizliği, taban ve tavan fiyat uygulamaları.
Ana Kaynaklar
-
Yardımcı
Kaynaklar
-
Küresel Siyaset, Andrew Heywood, Adres Yayınları, Haziran 2013.
Siyaset Bilimine Giriş, Munci Kapani, Bilgi Yayınevi, Ekim 2004
Siyaset Bilimi, Davut Dursun, Beta Yayınları, 7.Baskı, Ekim 2014
Siyaset Bilimine Giriş, Esat Çam, Der Yayınları, 2011
Siyaset, Mumtaz er Türköne
Siyasi İdeolojiler, Andrew Heywood,
Siyaset, Andrew Heywood,
ABD’nin Haydut Devletleri, Kemal İnat, Değişim Yayınları, Eylül
2004.
Orta Asya ve Kafkasya (Rekabetten İşbirliğine), Tayyar Arı, MKM
Yayınevi, Ekim 2010.
Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Michael G.
Roskin, Adres Yayınları, Mart 2009.
Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Tayyar Arı, 6. Baskı, Alfa
Yayınları, Nisan 2006.
Uluslararası İlişkiler Teorileri (Çatışma, Hegemonya, İşbirliği),
139
Tayyar Arı, 5. Baskı, Ekim 2008
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
Konular
KÜRESEL SİYASETLE TANIŞMA
Küresel Siyaset nedir?
Uluslararası Politikadan Küresel Siyasete
Küreselleşme ve Sonuçları
Küresel Politikaya Yaklaşımlar
Ana Akım Perspektifler
Eleştirel Perspektifler
Küresel Politikada Süreklilik ve Değişim
Güç
Güvenlik
Adâlet
TARİHSEL BAĞLAM
MODERN DÜNYANIN İNŞASI
Eski Çağdan Moderne
Batı’nın Yükselişi
Emperyalizm Çağı
‘KISA’ 20. YÜZYIL: 1914-1990
Birinci Dünya Savaşı’nın Kökenleri
İkinci Dünya Savaşı’na Giden Yol
İmparatorlukların Sonu
Soğuk Savaş’ın Yükselişi ve Düşüşü
1990’DAN BERİ DÜNYA
‘Yeni Bir Dünya Düzeni’?
9/11 ve ‘Teröre Karşı Savaş’
Küresel ekonominin Değişen Dengeleri
KÜRESEL SIYASET TEORİLERİ
ANA AKIM PERSPEKTİFLER
Realizm
Kutupluluk, İstikrar ve Güç Dengesi
Liberalizm
ELEŞTİREL GÖRÜŞLER
Marksizm, Neo-Marksizm ve Eleştirel Teori
Sosyal İnşacılık
Post-yapısalcılık
Feminizm
Yeşil Siyaset
Post-Sömürgecilik
KÜRESEL DÜŞÜNMEK
Karşılıklı Bağlanmışlık Sorunu
Kozmopolitanizm
Paradigmalar: Aydınlatıcı mı, Kısıtlayıcı mı?
KÜRESEL ÇAĞDA EKONOMİ
KAPİTALİZM VE NEO-LİBERALİZM
Dünya Kapitalizmleri
Neo-liberalizmin Zaferi
140
5
6
7
8
Neo-liberalizmin Sonuçları
EKONOMİK KÜRESELLEŞME
Ekonomik Küreselleşmenin Nedenleri
Ekonomik Yaşam Ne Kadar Küreselleşmiştir?
KRİZDEKİ KÜRESEL KAPİTALİZM
Ekonomik Canlanma ve Çöküş
Modern Krizler ve Bulaşmalar’
KÜRESEL ÇAĞDA DEVLET VE DIŞ POLİTİKA
DEVLETİN VE DEVLET OLMANIN DEĞİŞKENLİĞİ
Devletler ve Egemenlik
Devlet ve Küreselleşme
Devlet Dönüşümü
Devletin Geri Dönüşü
ULUSAL YÖNETİMDEN ÇOK-DÜZEYLİ YÖNETİŞİME
Yönetimden Yönetişime
Çok-Düzeyli Yönetişim
DIŞ POLİTİKA
Dış Politikanın Sonu mu?
Kararların Alınışı
Rasyonel Aktör Modelleri
Aşamalı Modeller
Bürokratik Örgütlenme Modelleri
Algısal Süreçler ve İnanç Sistemleri Modelleri
KÜRESEL ÇAĞDA TOPLUM
TOPLUMSAL BİRBİRİNE BAĞLANMIŞLIK: YOĞUNDAN SEYREĞE?
Endüstrileşmeden Post-Endüstrileşmeye
Yeni Teknoloji ve ‘Bilgi Toplumu’
Risk, Belirsizlik ve Güvensizlik
KÜRESELLEŞME, TÜKETİMCİLİK VE BİREY
Küreselleşmenin Toplumsal ve Kültürel Sonuçları
Tüketimcilik Küreselleşiyor
Bireyciliğin Yükselişi
KÜRESEL SİVİL TOPLUM
Küresel Sivil Toplumu Açıklamak
Ulus-Ötesi Toplumsal Hareketler ve NGO’lar
Tabandan Küreselleşme?
KÜRESEL ÇAĞDA ULUS
MİLLİYETÇİLİK VE DÜNYA SİYASETİ
Milliyetçiliği Anlamak
Ulus-Devletler Dünyası
Milliyetçilik, Savaş ve Çatışma
KÜRESEL DÜNYADA ULUSLAR
Hareket Hâlinde Bir Dünya
Ulus-Ötesi Toplumlar ve Diasporalar
Melezlik ve Çok-Kültürlülük
DİRİLEN MİLLİYETÇİLİK
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ulusal Benlik Davası
Kültürel ve Etnik Milliyetçiliğin Yükselişi
Küreselleşme Karşıtı Milliyetçilik
KİMLİK, KÜLTÜR VE BATI’YA KARŞI MEYDAN OKUMALAR
KİMLİK SİYASETİNİN YÜKSELİŞİ
141
9
10
11
12
Modernleşme Olarak Batılılaşma
Kolektif Kimlik Siyaseti
Kültürel Çatışma Kaçınılmaz mıdır?
DİNSEL UYANIŞÇILIK
Din ve Siyaset
Fundamentalizmin Yükselişi
BATI’YA KARŞI MEYDAN OKUMALAR
Post-Sömürgecilik
Asya Değerleri
İslâm ve Batı
Siyasal İslâmın Doğası
Batı ve ‘Müslüman Sorunu’
GÜÇ VE 21. YÜZYIL DÜNYA DÜZENİ
GÜÇ VE KÜRESEL SİYASET
Yetenek Olarak Güç
İlişkisel Güç ve Yapısal Güç
Gücün Değişen Doğası
SOĞUK SAVAŞ SONRASI KÜRESEL DÜZEN
Soğuk Savaş İki-Kutupluluğunun Sonu
‘Yeni Dünya Düzeni’ ve Kaderi
AMERİKAN HEGEMONYASI VE KÜRESEL DÜZEN
Hegemonya Konumuna Yükselmek
‘Teröre Karşı Savaş’ ve Ötesi
İyi Huylu Hegemonya mı, Kötü Huylu Hegemonya mı?
ÇOK-KUTUPLU KÜRESEL DÜZEN?
Çok-Kutupluluğun Yükselişi
Çok-Kutuplu Düzen mi, Düzensizlik mi?
SAVAŞ VE BARIŞ
SAVAŞIN DOĞASI
Savaşın Türleri
Savaş Neden Çıkar?
Siyasetin Devamı Olarak Savaş
SAVAŞIN DEĞİŞEN YÜZÜ
‘Eski’ Savaşlardan ‘Yeni’ Savaşlara?
‘Post-Modern’ Savaş
SAVAŞI HAKLILAŞTIRMAK
Reelpolitik
Haklı Savaş Teorisi
Pasifizm
NÜKLEER SILÂHLARIN YAYILMASI VE NÜKLEER SILÂHSIZLANMA
NÜKLEER SİLÂHLANMA
Nükleer Silâhların Niteliği
Soğuk Savaş Döneminde Nükleer Silâhların Yayılması
Soğuk Savaş Sonrası DönemdeNükleer Silâhların Yayılması
NÜKLEER SİLÂHLARIN KONTROLÜ VE SİLÂHSIZLANMA
Silâhların Kontrolü ve Nükleer
Silâhların Yayılmasıyla Mücadele Stratejileri
Nükleer Silâhlardan Arındırılmış Bir Dünya?
TERÖRİZM
TERÖRİZMİ ANLAMA
Terörizmi Tanımlama
142
13
14
15
‘Yeni’ Terörizmin Yükselişi?
TERÖRİZMİN ÖNEMİ
Terörizm Küreselleşiyor mu?
Yıkıcı Terörizm?
TERÖRİZMLE MÜCADELE
Devletin Güvenliğini Güçlendirme
Askerî Baskı
Siyasî Anlaşmalar
İNSAN HAKLARI VE İNSANÎ MÜDAHALE
İNSAN HAKLARI
İnsan Haklarını Tanımlama
İnsan Haklarını Koruma
İnsan Haklarına Meydan Okuma
İNSANÎ MÜDAHALE
İnsanî Müdahalenin Yükselişi
İnsanî Müdahalenin Şartları
İnsanî Müdahale işe Yarar mı?
ULUSLARARASI HUKUK
ULUSLARARASI HUKUKUN DOĞASI
Hukuk Nedir?
Uluslararası Hukukun Kaynakları
Uluslararası Hukuka Niçin Uyulmaktadır?
DEĞİŞİM HÂLİNDEKİ ULUSLARARASI HUKUK
Uluslararası Hukuktan Dünya Hukukuna?
Savaş Hukukundaki Gelişmeler
Uluslararası Mahkemeler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi
KÜRESEL YÖNETİŞİM VE BRETTON WOODS SİSTEMİ
KÜRESEL YÖNETİŞİM
Küresel Yönetişim Nedir, Ne Değildir?
Küresel yönetişim: Mit ya da Gerçeklik?
KÜRESEL EKONOMİK YÖNETİŞİM: BRETTON WOODS SİSTEMİ’NİN
EVRİMİ
Bretton Woods Sistemi’ni Kavrama
Bretton Woods Sistemi’nin Sonu
KÜRESEL EKONOMİK YÖNETİŞİMİ DEĞERLENDİRME
Uluslararası Para Fonu
Dünya Bankası
Dünya Ticaret Örgütü
BRETTON WOODS SİSTEMİ’NİN ISLAH EDİLMESİ?
Küresel Ekonomik Yönetişim ve 2007-2009 Krizi
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Derse Devam
143
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
144
DERS BİLGİLERİ
Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Kodu ULS 419
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Dili
Türü
 Zorunlu
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Öğretim Elemanı
Dr. Raqif QASIMOV
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe 10.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 104 Nolu
Oda
Bu dersin amacı öğrencilere toplam kalite yönetiminin ne olduğu
hakkında bilgi vererek, onları toplam kalite yönetiminin analizini
yapabilecek ve örgütsel hayatta kullanabilecek düzeye getirmektir. Bu
amaçla toplam kalite yönetiminin temel kavramları hakkında bilgilerden
sonra, toplam kalite yönetiminin gelişimi ve dayandığı temel fikirler,
toplam kalite yönetimi uygulamaları ve kalite öncüleri, toplam kalite
yönetimi önündeki engeller, toplam kalite yönetiminin gereklilikleri, araç
ve teknikleri, ISO 9000 Kalite yönetim sistemi vs. konuların her birisi
üzerinde durularak, derinlemesine bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Öğrenim Çıktıları - Toplam Kalite Yönetiminin öğrenilmesi ile yönetimde önlemeye dönük
yaklaşımın ne olduğu öğrenilecektir,
- Toplam Kalite Yönetiminin temel prensiplerinin öğrenilmesi gelecek
yöneticilik faaliyetleri için temel oluşturacaktır,
- İyi kalite ile kötü kalitenin maliyyetleri ve işletmeye sağlayacağı
faydaları bilinecektir,
- ISO standartları ve bu standartla yönetimin ne olduğu öyrenilecektir.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
TKY diğer yeni yönetim yaklaşımlarından farkı, tarihsel gelişimi, temel
faktörleri, geleneksel yönetimle TKY arasındaki farklılıklar, TKY nin
gelişmesine öncülük etmiş yazarlar, TKY başarısını engelleyen faktörler,
TKY nin araç ve teknikleri, ISO standartları vs.
Ana Kaynaklar
Dr. Raqif QASIMOV Ders Notları
HALİS, Muhsin, Toplam Kalite Yönetimi & ISO 9000 Kalite Yönetim
Sistemleri, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı, 2007.
Yardımcı
ŞİMŞEK Muhittin, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınları: 938,
Kaynaklar
İstanbul, 2001.
KOÇEL Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul 2007.
145
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Toplam Kalite Yönetimine Giriş
- Dersin konusu,
- Amacı,
- Değerlendirme şekli vs.
Yeni Yönetim Yaklaşımları ve TKY
- Yeni Yönetim Yaklaşımlarının özellikleri nedir
- TKY nin Yeni Yönetim Yaklaşımları içerisindeki yeri ve önemi
TKY nin temel faktörleri:
- Müşteri odaklılık
- Süreç yönetimi
- Önlemeye dönük yaklaşım
- Sürekli iyileştirme
- Verilerle yönetim
TKY ve geleneksel yönetim arasındaki farklılıklar
- Örgütsel yapı
- Değişim anlayışı
- Işgören davranışlarının algılanmasında tutarlılık
- Takım çalışması ve işgörenleri geliştirme
- Rasyonel karar verme
TKY nin gelişmesine öncülük etmiş yazarlar
- W. Edwards Deming ve Zincir Reaksionu
- Josep M. Juran ve Kalite Planlaması Yolu Haritası
- Philip B. Crosby ve TKY uygulamaları
- Ishikawa ve Feigenbaum-önlemeye dönük yaklaşım
TKY nin uygulanmasının önündeki engeller
- Kaliteye olan inançsızlık
- Yönetimin ve yöneticilerin tutumu
- Düşük beklentilere sahip olmak
- Mevcut durumu yeterince analiz etmemek
- Araç odaklılık
- Uzlaşmacı davranış
- Başarı değerleme ve ödüllendirmede başarısızlık
TKY nin Başarısının Arka Planı
- Kanıtlanmış geçerlilik
- Kapsayıcı ve eklektik içerik
- Yetenekli işgörenler
- Üst Yönetimin destek ve bağlılığı
- Analitik bakış ve planlama
- Takım Çalışması ve Değişim Yönetimi
- Hata önleme ve İlk denemede Doğru Yapma
Yarıyıl İçi Sınavı
TKY nin Araç ve Teknikleri
- Beyin fırtınası
- Pareto analizi
- Kontrol çizelgeleri
- Dağılım diyagramı
- Neden-sonuç diyagramı
146
10
11
12
13
14
15
- Histogram
- Kontrol yaprakları
- Kalite evi
- Yönetime sunuş
Kalite Kontrol Çemberleri
- Çemberlerin oluşturulmasının faydaları
- Türkiyede çember geliştirilememesinin nedenleri
ISO 9000 Standartları
- TS-EN-ISO 9000 Standartlar Serisi
- ISO 9000:2000 Güncellemesi İle ISO 9000 Serisindeki Temel Değişiklikler
- ISO 9000’ in Başarılı Olması İçin Atılması Gereken Temel Adımlar
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi
KOBİ lerde TKY
Örnek İşletmelerde TKY uygulamaları-Case Study
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
2
%70 Devam Zorunluluğu
Vize sınavına
10 puan
Final sınavına
10+10 puan
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
147
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanımı
Kodu ULS 409
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Elşen Memmedli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 13.30-14.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda
Ana Kaynaklar
BAŞEREN, Sertaç, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet
Kullanmalarının Sınırları.

Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası ilişkilerde devletlerin güç kullanma
yasağının gelişim sürecini ve mevcut uygulamasını, yasal kuvvete
başvurma yöntemlerini uluslararası hukuk açısından değerlendirmektir.
Öğrenim Çıktıları - Kuvvet Kullanma yasağının dünya güç dengesine olan etkisini
öğrenmek,
- Günümüzdeki uluslararası hukuk sistemi içinde kuvvet kullanma
yasağının uygulanması yöntemlerini incelemek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Kuvvet Kullanma kavramı, Meşru Müdafaa, Müdahale kavramları.
Hafta
1
2
3
4
5
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Kuvvet Kullanma Yasağı Kavramı Konusu
- Kuvvet Kullanma Kavramı.
- BM’de ilgili maddeler.
Kuvvet Kullanma Yasağı ile İlgili Klasik ve Neorealist Okulun Yaklaşımları.
- Klasik Okulun Görüşleri.
- Neorealist Okulun Görüşleri.
Kuvvet Kullanma Yasağı’nın Tarihsel Gelişim Süreci.
- MC dönemi
- Paris Paktı
- BM Antlaşması.
Kuvvet Kullanma Yasağı’nın Niteliği
- BM Antlaşması’nın 2/4 maddesi
- BM Antlaşması’nın 51. maddesi
Uluslararası Örf ve Adet Hukukunda Kuvvet Kullanma Yasağı.
148
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Uluslararası Örf ve Adet Hukuku
- Jus Cogens Kural
Kuvvet Kullanma Yasağının Kapsamına Giren Aykırı Fiiller.
- Kuvvet Kullanma Tehdidi
- Kuvvet Kullanma.
Müdahale Kavramı.
- Tanımı
- Askeri Olmayan Müdahaleler
- Askeri Müdahaleler.
Yarıyıl İçi Sınavı
Meşru Müdafaa Kavramı.
- Kavramın Tanımı
- Gelişim Süreci
- Mevcut Uygulamalar.
Önleyici Meşru Müdafaa.
- Kavramın Tanımı
- Önleyici Meşru Müdafaanın Yasallık tartışması.
Meşru Müdafaa ve Güvenlik Konseyinin Rolü.
- Meşru Müdafaa ile ilgili örnek Güvenlik Konseyi Kararları.
- I Körfez Savaşı ve Güvenlik Konseyi Kararları.
Kuvvet Kullanmayı İçeren Karşı Tedbirler.
- Sınırları
- Uygulama Biçimleri.
Zararla Karşılık Fiili.
- Kavramın Tanımı
- Zararla Karşılık Fiilinin Yasallık Taryışması.
Vatandaşların Dışarıda Korunması İçin Kuvvet Kullanılması.
- Uygulaması
- Yasallığı.
İnsani Müdahale.
- Uygulaması
- Yasallığı.
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
149
DERS BİLGİLERİ
Adı
Çalışma Ekonomisi
Kodu ULS 415
Dili
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
2
2
 Azerbaycan
 Türkçe
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Ebilhan İSAYEV
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Salı ve Cuma 15.00-17.00 arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 103
No.lu Oda
Dersin temel amacı; emek piyasası ile ilgili konuların temelini oluşturan
model ve kuramların öğretilmesi, emek piyasaları ile ilgili güncel
olayların bu model ve kuramlar çerçevesinde tartışılması, öğrencilerin
teorik temeller bağlamında güncel olayları yorumlama becerilerinin
geliştirilmesidir.
Çalışma Ekonomisinin amaç ve kapsamını, Çalışma/Boş Zaman
Teorisinin temellerini, Marjinal Verimlilik Teorisini, farklı ürün ve
emek piyasası yapılarında ücret oluşumunu, reel koşullarda ücretlerde
görülen farklılıkların nedenlerini, Beşeri Sermaye Teorisini, sendikal
faaliyetleri, emek verimliliğini ve onu etkileyen unsurları, işsizlik
kavramını ve türlerini, işsizlikle mücadelede devletin izleyebileceği
politikaları açıklamak.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
Çalışma/Boş Zaman Teorisi, Marjinal Verimlilik Teorisi, Emek Piyasası
Dengesi, Ücret Farklılıkları, Beşeri Sermaye Teorisi, Sendikaların
Analizi, Emek Verimliliği, İşsizlik, İşsizlikle Mücadele Politikaları
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan görsel sunular
BİÇERLİ, M. Kemal, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 2009.
Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi - I, Eskişehir, 2009
Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi - II, Eskişehir, 2009
ZAİM, Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997.
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Yöntemi
İçeriği
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
AKTS
3
 Seçmeli
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar
- Ekonomik Sistemin Bir Alt Sistemi Olarak Çalışma Ekonomisi
- Emek Piyasalarına Genel Bakış
- Çalışma Ekonomisinde Temel Yaklaşımlar
- Çalışma Ekonomisinin Bazı Temel Kavramları
150
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Emek Arzı - I
- Neo-Klasik Çalışma/Boş Zaman Teorisi
- Tercihler ve Farksızlık Eğrileri
- Tüketim İmkanları: Bütçe Kısıtı
Emek Arzı - II
- Çalışma Kararı Dengesi
- Bireysel ve Piyasa Emek Arz Eğrileri
- Emek Arzını Etkileyen Ücret Dışı Unsurlar
Kısa Dönem Emek Talebi
- Emek Talebinin Marjinal Verimlilik Teorisi
- Firmanın Üretim Bölgesi
- Tam Rekabetçi Bir Firma İçin Kısa Dönem Emek Talep Eğrisinin Elde
Edilmesi
- Ürün Piyasasında Eksik Rekabetçi Bir Firmanın Emek Talep Eğrisi
- Piyasa Emek Talep Eğrisinin Elde Edilmesi
Uzun Dönem Emek Talebi - I
- Üretimde Emek ve Sermaye Faktörünün Kullanımı: Eş Ürün Eğrileri
- Eş-Ürün Eğrisinin Kavisliliği ve Faktörler Arası İkame
- Faktör Fiyatları: Eş Maliyet Doğruları
- Uzun Dönemde Denge İstihdam Düzeyi
- Üretim Bütçesindeki Genişlemeler ve Faktör Kullanımı
Uzun Dönem Emek Talebi - II
- Uzun Dönemde Ücret Değişiminin Sonuçları: Ölçek ve İkame Etkileri
- Kısa ve Uzun Dönem Emek Talep Eğrileri Arasındaki İlişki
- Emek Talep Esnekliği
- Emek Talebini Etkileyen Ücret Dışı Unsurlar
Emek Piyasası Dengesi: Ücretlerin Belirlenmesi
- Ürün ve Emek Piyasaları Açısından Çeşitli Sınıflandırmalar
- Rekabetçi Piyasalarda Ücretlerin Belirlenmesi
- Ürün ve Emek Piyasalarında Tam Rekabetçi Bir Firma İçin Ücretin
Belirlenmesi
- Ürün Piyasasında Tekelci, Emek Piyasasında Rekabetçi Bir Firma İçin
Ücretin Belirlenmesi
- Marjinal Verimlilik Teorisine Alternatif Yaklaşımlar: Etkin Ücret Teorisi
Dönem Ara Sınavı
Ücret Farklılıkları
- Tam Rekabet Piyasası ve Tek Ücret Kanunu
- Heterojen İşler ve Telafi Edici Ücret Farklılıkları (TEÜF)
- Heterojen İşler ve Ücret Farklılıkları
- İş Piyasası Aksaklıkları ve Ücret Farklılıkları
Eğitim Ekonomisi
- Beşeri Sermaye Teorisi
- Bir Yatırım Olarak Resmi Eğitim: Maliyetler, Getiriler ve Karar Kuralı
- İşbaşında Eğitim Yatırımı
- Beşeri Sermaye Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
- Eğitim ve Ekonomik Büyüme (Kalkınma) Arasındaki İlişki
Sendikaların Ekonomik Analizi
- Sendikaların Amaçları
- Sendikaların Ekonomik Amaçları
- Sendikaların Diğer Amaçları
- Sendikaların Faaliyetleri
151
12
13
14
15
- Toplu Pazarlık ve Grevler
Emek Verimliliği
- Genel Olarak Verimlilik Kavramı
- Emek Verimliliği, Ölçülmesi ve Verimlilik İndeksleri
- Verimlilik Artışını Etkileyen Unsurlar
- Verimlilik ve Emek Piyasaları
İşsizlik
- İşsizliğin Ölçülmesi: İşsizlik Oranı
- İş Piyasasının Stok-Akım Modeli ve İşsizlik
- Tam İstihdam ve Doğal İşsizlik Oranı
- İşsizlik Türleri
- İşsizlik Türlerinin Birbirinden Ayırt Edilmesi: Beveridge Eğrisi
İşsizlikle Mücadelede İzlenen Başlıca Politikalar
- Pasif İstihdam Politikaları
- Aktif İstihdam Politikaları
- Diğer Ekonomi Politikası Tedbirleri
Genel Tekrar ve Özet
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Dönem Ara Sınavı
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Dönem Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
152
DERS BİLGİLERİ
Adı
Proje Yönetimi
Kodu ULS 421
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Oqtay QULİYEV
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe 13.35-15.05 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 113 Nolu
Oda
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
 Seçmeli
Dersin temel amacı, proje yönetiminin temelini oluşturan projenin, proje
yönetiminin öğretilmesi, projede sistem yaklaşımların tartışılması ve
projede işletme fonksiyonlarının analiz edilmesidir.
Öğrenim Çıktıları Proje, proje yönetiminin gelişim sürecini, projede sistem yaklaşımını,
projede sistem yaklaşımını, iletişimi, proje yöneticiliğini, proje seçim
metotlarını ve projede işletme fonksiyonlarının önemini açıklamak.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenmektedir. Bununla birlikte dersler temel kaynak eşliğinde,
mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye
çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan,
öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her dersin ilk
15-20 dakikası bir önceki konunun tekrarına ayrılmaktadır. Gerek geçmiş
konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler,
ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini ders
sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
Proje, Proje Yönetimi, Proje Seçimi, Projede İşletme Fonksiyonları, Proje
Danışmanlığı
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
Konular
Pazarlamada Temel Kavramlar
- Pazarlamanın Tanımı ve Amacı
- Pazarlama Anlayışının Gelişimi
- Pazarlama Karması
Pazarlama Çevresi
- Makro Çevre
- Rekabet Çevresi
- İşletme Çevresi
- Pazar Fırsatlarının Değerlendirilmesi
Pazar Bilgisi ve Pazarlama Araştırması
- Veri, Enformasyon ve Bilgi
- Pazarlama Bilgi Sistemi
153
4
5
6
7
8
9
10
11
- Pazarlama Araştırması
- Pazarlama Araştırması Süreci
Tüketici Davranışları
- Tüketim ve Tüketici
- Tüketici Davranışları
- Nihai Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler
- Endüstriyel Tüketici Satın Alma Davranışı
- Tüketici Memnuniyeti
Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Belirleme
- Pazar Tanımları
- Pazar Büyüklüğünün Tahmini
- Pazar Hedef Pazar Seçimi
- Konumlandırma
Ürün ve Ürün Stratejileri
- Ürün Kavramı ve Gelişimi
- Ürünlerin Sınıflandırması
- Ürün Kararları
- Ürün Hattı Kararları
- Ürün Politikaları
- Ürün Hayat Eğrisi
- Yaratıcılık, Yeni Ürün ve Farklılaştırma
Fiyat ve Fiyatlandırma Kararları
- Fiyatlandırmanın Amaçları ve İşletme İçin Önemi
- Fiyatlandırma Kararları
- Temel Fiyatlandırma Yaklaşımları
- Fiyat Belirleme Süreci
- Yeni Ürünlerin Fiyatlandırması
- Nihai Fiyatta Yapılan Ayarlamalar
Yarıyıl İçi Sınavı
Tutundurma Stratejileri
- Tutundurma ve Pazarlama İletişimi
- Tutundurma Karması ve Bütçesi
- Reklam
- Satış Özendirme
- Pazarlamada Halkla İlişkiler
- Kişisel Satış
- Doğrudan Pazarlama
Dağıtım Kanalları ve Stratejileri
- Dağıtımın Amaçları
- Dağıtım Kanallarının Yapısı
- Dağıtım Kanalı Üyeleri
- Dağıtım Kanalında İlişkiler
- Dağıtım Kanalı ve Aracıların Seçimi
- Dağıtım Politikaları
- Tedarik Zinciri ve Lojistik
Pazarlamada Kontrol, Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Ahlakı
- Pazarlama Çabalarının Kontrolü
- Pazarlamayla İlgili Eleştiriler
- Pazarlamacının Sosyal Sorumluluğu
154
12
13
14
15
- Pazarlamada Etik ve Pazarlama Ahlakı
Hizmet Pazarlaması
- Hizmet ve Hizmetin Özellikleri
- Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Hizmet Kalitesi
- Hizmet Pazarlaması Yönetimi
- Hizmet Pazarlama Stratejileri
Uluslararası Pazarlama
- İşletmeleri Dış Pazarlara Açılmaya İten Sebepler
- Uluslararası Pazarlama Kavramı
- Uluslararası Pazarlamayı Farklı Kılan Nedenler
- Uluslararası Pazarlamada Cevap Aranan Sorular
- Dış Pazarlara Açılma Stratejileri
- Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
- Politik Pazarlama
- Niş Pazarlama
- Moda Pazarlama
- Yeşil Pazarlama
- Gerilla Pazarlaması
Genel Tekrar ve Özet
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
155
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 405
Dili
Türü
Uluslararası Finans
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
2
2
Azerbaycan
Türkçe
İngilizce
Zorunlu
AKTS
3
Seçmeli
Öğretim Yılı:
2015-2016 (Güz)
Öğretim Elemanı
Dr. Nurhodja AKBULAEV
Ders Saatleri
Cuma 12:00-13:35 arası, ADİÜ 4 Sayılı Öğretim Binası 113 Nolu Oda
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Amacı
Perşembe 09:00-11:30, Cuma 14:00-17:00 AzDİÜ 4 Sayılı Öğretim
Binası 410 Nolu Oda
(+994) 50 740 45 22
[email protected]
Uluslararası Finans, teorik yönlerinin yanında, pratik yönleri de ağır
basan konuları içermektedir. Bu bakımdan, ders kapsamında uluslararası
finans ile ilgili temel kavramlar, finansal teknikler ve finansal türevler
belli başlı konular olarak öğrencilere anlatılacak ve bu konulara yönelik
uygulama problemleri çözülecektir. Böylece, uluslararası finans
alanındaki gelişmelere öğrencilerin ilgilerini artırmak, güncel gelişmeleri
takip etmelerini sağlamak hem de onların kavrama ve yorum yapma
yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları - Uluslararası finans kurumlarını tanıyabilir.
- Uluslararası parasal sistemin tarihçesini öğrenebilir.
- Değişik kur sistemlerini karşılaştırıp anlayabilir.
Öğretim Yöntemi Ders, hocanın konuları anlatması ve öğretim malzemeleri sunması
yanında, öğrenci katılımının da önemli olduğu bir yöntemi esas alır. Söz
konusu ders, sözel olduğu kadar sayısal konuları da içermektedir. Konular
işlenirken, teorik bilgilerin öğrencilere kazandırılmasının yanında,
özellikle seçilen problemlerin güncel uygulamalara yönelik olması ön
planda tutulacaktır. Bununla birlikte, öğrencilerin derse katılmalarını
motive edecek bir ortamın oluşturulması da önem taşımaktadır.
İçeriği
Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz
piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi
teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon.
Ana Kaynaklar
- Uluslararası Finans, Çukurova Üniversitesi, Karahan Kitabevi 3.
Baskı, Temmuz 2012 (Prof.Dr. Hatice Doğukanlı).
Yardımcı
- Uluslararası Finans, Dördüncü Baskı, Güzem Yayınları, No:12,
Kaynaklar
İstanbul, 2003. (Prof. Dr. Halil Seyidoğlu).
- Finansal Teknikler, Beşinci Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003. (Prof.
Dr. Ali Ceylan).
- Finans Mühendisliği, Birinci Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım,
Ekim, 1988, İstanbul. (Doç. Dr.Mehmet Bolak).
156
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Uluslararası Finansa Giriş ve Kavramsal Açıklamalar
- Uluslararası finans dersinden beklenen yararlar
- Uluslararası finanstaki gelişmelerin nedenleri
Ödemeler Bilançosu
- Ödemeler bilançosunun önemi
- Ödemeler bilançosunun tanımı ve temel unsurları
- Ödemeler bilançosunun temel hesap grupları
- Ödemeler bilançosu dengeleri v.s.
Uluslararası Ödemeler Sistemleri
- Latin Para Birliği (1865)
- Altına dayalı para sistemi (187-1914)
- Breton Woods Sistemi
- Avrupa Para Birliği –EURO
- Günümüzdeki döviz kuru sistemleri
Döviz Piyasalarının İşleyişi
- Döviz piyasalarının işlevleri ve temel özellikleri
- Döviz piyasalarında işlem türleri
- Döviz kuru oranları ve kotasyon
- Spot kurdaki değişimin ölçülmesi
- Döviz piyasalarında arbitraj
Döviz Kurları ve Uluslararası Pariteler
- Uluslararası tek fiyat kanunu
- Mutlak satın alma gücü paritesi
- Göreceli satın alma gücü paritesi
- Garantili faiz oranı paritesi
- Garantisiz faiz oranı paritesi
- Fisher etkisi
- Forward paritesi ve diğer yaklaşımlar.
Döviz Kurlarının Tahmini
- Çokuluslu şirketlerin döviz kurlarını tahmin etme nedenleri
- Döviz kurlarını tahmin yöntemleri
- Tamamen esnek kur sistemlerinde pariteler yardımıyla döviz kurlarının
tahmin edilmesi.
Faiz ve Döviz Riskine Karşı Swap İşlemleri
- Swap sözleşmelerinin gelişimi ve işleyişi
- Faiz Swapı
- Para (Döviz) Swapı
- Mal Swapı
- Kredi temerrüt Swapları
- Swap işlemlerinde karşılaşılan riskler
- Diğer swap türleri.
Yarıyıl İçi Sınavı
Döviz Kuru Riskine Karşı Döviz Opsiyonları
- Opsiyonlar ile ilgili terminoloji
- Opsiyona yatırım yapmanın avantajları
- Opsiyon türleri ve stratejileri
- Opsiyon değerini etkileyen faktörler
- Alım opsiyonu - satım opsiyonu
- Opsiyon işlemlerinde risk ve getiri.
157
10
11
12
13
14
15
Döviz Kuru Riskine Karşı Döviz Futures Sözleşmeleri
- Futures piyasalarının gelişimi
- Futures piyasalarındaki genel kavramlar
- Futures piyasalarının özellikleri
- Futures sözleşmesi türleri
- Döviz Futures piyasaları ve kar hesaplamaları.
Kur Etkisine Açıklık ve Ekonomik Etkinin Yönetimi
- Döviz kuru riskine açık olma
- Döviz kuru riskinin etki alanları
- Ekonomik etkinin ölçümü ve yönetimi
- Ekonomik etkiye karşı korunma yöntemleri.
Uluslararası Portföy Yönetimi
- Genel olarak portföy teorileri
- Uluslararası çeşitlendirme ve risk: USVFM
Uluslararası Portföy Yönetimi
- Uluslararası çeşitlendirme ve risk: sermaye piyasalarının entegrasyonu ve
bölümlenmiş piyasalar (grafiksel yaklaşım).
Uluslararası Piyasalar ve Uluslararası Bankacılık
- Genel olarak uluslararası finansal piyasalar
- Uluslararası bankacılık: gelişimi, hizmet birimleri ve işlemleri.
Gelişen Piyasalar
- Gelişen piyasalar tanımı, yatırım yapma nedenleri ve yatırımcı türleri
- Gelişen piyasalar giriş yolları
- Gelişen ekonomilerde yaşanan son finansal krizler.
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
158
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 441
Karabağ Sorunu
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
 İngilizce
Güz
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
E-mail
[email protected]
Amacı
Azerbaycan şimdilik çok ciddi bir sorunla, topraklarının % 20’e
yakınının Ermenistan işgali altında kalması ve 1 milyona yakın
yurttaşının halen mülteci olarak yaşamaya mecbur olması ile karşı
karşıyadır. Öte yandan Güney Kafkasya’daki etnik sorunlar bununla
sınırlı değil. Komşu Gürcistan Cumhuriyeti uzun yıllar Güney Osetya,
Abhazya, Acaristan, Cevahetya sorunlarını çözmek için uğraşmıştır. Şu
anda Güney Osetya ve Abhazya işgal edilmiş ve Gürcistan’ın kontrolü
dışındadır. Tüm bu işgallerin devam etmesi özel olarak Azerbaycan’ın,
genel çerçevede ise bölgenin olanaklarının gelişme, refah ve benzeri
amaçlar için değil, daha çok askeri amaçlar için kullanılmasına neden
olmaktadır. Ayrıca işgal hem Güney Kafkasya çerçevesinde, hem de
daha geniş çerçevede işbirliği olanaklarını da sınırlamaktadır.
Kısa ve yaygın ismiyle “Karabağ sorunu” olarak adlandırılan
Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sorununun ve
diğer sorunların öğrenilmesi özellikle sosyal bilimlerde eğitim gören
öğrenciler için ciddi önem taşımaktadır. Bu dersin eğitimi sırasında
öncelikle genel olarak etnik sorunlar, etnik çatışmalar ve çözüm
süreçleri hakkında bilgi verilecek, daha sonra özellikle Karabağ
sorununun tarihi, mahiyeti, savaş, ateşkes süreci ve sorunun çözüm
süreci öğretilecektir.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından Kafkasya’nın küresel
sistemdeki yeri ve büyük güçlerin Kafkasya için yürüttükleri mücadele
de ayrı bir konu olarak işlenecektir.
Öğrenim
Çıktıları
Karabağ sorunu çerçevesinde Ermenistan tarafının iddiaları, tezleri,
bunlara karşı ortaya konulabilecek tezler Azerbaycan, Ermenistan,
Rusya, Türkiye ve Batı kaynaklarına istinaden izah edilecektir.
Bu ders programı sonucunda:
- Genel olarak etnik sorunlar ve özellikle Güney Kafkasya’daki etnik
sorunlar hakkında genel bilgi oluşacak,
- Karabağ sorununun tarihi hakkında genel bilgi oluşacak,
- Bölgedeki etnik göçler hakkında genel bilgi oluşacak,
159
- Karabağ sorununun mahiyeti hakkında genel bilgi oluşacak,
- Karabağ sorununun çözüm süreci hakkında genel bilgi oluşacak,
- Karabağ sorununa ilişkin Ermenistan tarafının tezleri ve karşı tezler
öğrenilecek,
- Abhazya sorunu ve Güney Osetya sorunu hakkında genel bilgi
oluşacak,
- Kosova sorunu, "Ağustos 2008 olayları" ve bunun Karabağ sorununa
etkisi derinden öğrenilecek,
- Etnik ve diğer azınlıkların hakları, etnik çatışmalar, meşru müdafaa
hakkı vb. konulara ilişkin bilgi verilerek Karabağ sorununa uluslararası
hukuk çerçevesinde yaklaşıma ilişkin temel bilgiler öğrenilecek.
Öğretim
Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet
adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere
gazetelerde ve/veya siyaset ve uluslararası ilişkiler dergilerinde yer alan
konuyla ilgili çalışmaları gelişmeleri izlemeleri tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Etnik çatışmalar, Kafkasya’daki sorunlar, Karabağ sorunu, uluslararası
hukukta ve Karabağ sorunu örneğinde meşru müdafaa hakkı,
uluslararası hukukta ve Karabağ sorunu örneğinde azınlık hakları
- Muzaffer Ercan Yılmaz, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ‘Sınır İçi’
Etnik Çatışmalar”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2006, Cilt 2, No:
6, ss.17-30
- Araz Aslanlı, Yeni Küresel Mücadelede Kafkasya ve Karabağ
Sorunu, EkoAvrasya Yayınları, 2013
- Yaqub Mahmudov, Kerim Şükürov, QARABAĞ: SUALLAR VE
FAKTLAR, Bakü, Qismet, 2005
- Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi,
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1995
- Cemil Hasanlı, Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin Xarici Siyaseti
(1918-1920), Bakü, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 2009,
- Reşid Göyüşov, Qarabağın Keçmişine Seyahet, Bakü, Azerbaycan
Devlet Neşriyyatı, 1993
- Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan, 1905-1920: The
Shaping of National Identity in Moslem Community, Cambridge,
1985
- K istorii obrazovaniya Nagorno-Karabahskoy Avtonomnoy Oblasti
Azerbaydjanskoy SSR: Dokumentı i Materialı, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi yanında Marksizm-Leninizm Enstitüsünün
Temsilciliği - Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi yanında
Marksizm-Leninizm Enstitüsü, Bakü, Azerneşr, 1989
- Samuel A. Weems, Armenia Secrets of a “Christian” Terrorist State,
St. John Press, Dallas, 2002,
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
160
- Yuriy Pompeev, Krovavıy Omut Karabaxa, Bakü, Azerbaycan
Yayınevi, 1992
- Der: Cavid Veliyev ve Araz Aslanlı, Güney Kafkasya (Toprak
Bütünlüğü, Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji), Berikan Yayınları,
2010
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Konular
Karabağ Sorunu ve Kafkasya’daki etnik sorunlar hakkında genel bilgi
- Kafkasya’nın karmaşık etnik yapısı ve gerginlik ocakları
- Bu alandaki bilimsel çalışmaların önemi
- Mevcut bilimsel kaynaklar ve eksiklikler
Küresel politikada Kafkasya
- Soğuk Savaş sonrası Kafkasya’daki gelişmelerin genel özeti
- Kafkasya’nın “büyük güç”ler açısından önemi ve Kafkasya’ya yönelik
politikalar
- Kafkasya ülkelerinin dış politika yaklaşımları
Etnik çatışmalara ilişkin yaklaşımlar, barış çalışmaları
- Etnik çatışmaların nedenleri
- Etnik çatışmaların çözüm yolları
Karabağ’ın coğrafyası, kelimenin etimolojik kökeni, Karabağ sorununun tarihçesi
(20. yy.a kadarki aşama), etnik göçler
- Karabağ bölgesi ve “Dağlık Karabağ” bölgesi
- “Karabağ” ve “Arsak” kelimelerinin kökeni
- Kafkasya’nın Rusya tarafından işgali ve Ermenilerin bölgeye toplu halde
yerleştirilmesi süreci
- 20. yy. sonlarından itibaren dış destekli Ermeni milliyetçiliği ve
Taşnaksütyun’un ortaya çıkışı
Karabağ sorununun günümüzdeki şekliyle ortaya çıkışı: 20. yy. başlarında
yaşananlar, SSCB dönemi
- 1905-1906 çatışmaları
- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi ve Mart soykırımı
- Rus işgali ve Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin oluşturulması
- Azerbaycan Türklerinin Ermenistan’dan zorla göç ettirilmesi
20. yy sonlarında sorunun yeniden gündeme gelmesi
- Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik toprak iddiaları
- Ermenistan’dan yeni göçler,
- Sumgayıt olayları
- Küçük çatışmalar
Sorunun savaşa dönüşmesi
- Küçük çatışmalardan savaşa giden yol,
- Savaş ve ilk ateşkes girişimleri
- Hocalı Soykırımı
- İşgaller ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararları
Ateşkes anlaşması
- Ateşkese giden süreç
- Ateşkes anlaşmasının imzalanması
- Ateşkesten sonraki gelişmeler, barış anlaşması girişimleri
Karabağ sorununun çözüm süreci
161
10
11
12
13
14
15
- AGİT Minsk Grubu
- Uluslararası kuruluşların girişimleri ve kararları
- Arabulucu devletlerin girişimleri ve tutumları
Karabağ sorununda nitelik ve terminoloji sorunu
- Sorunun niteliğine ilişkin farklı yaklaşımlar
- Soruna ilişkin terminolojide farklı yaklaşımlar
Ermenistan tarafının tezleri ve karşı tezler
- Tarihe ilişkin tezler
- 20. yy. başlarına ilişkin tezler
- 20. yy. sonlarına ilişkin tezler (Sumgayıt olayları ve s.)
- Günümüzde uygulanan stratejiler
Uluslararası hukukta ve Azerbaycan’da azınlık hakları
- Uluslararası hukukta azınlık hakları
- Azınlık hakları / toprak bütünlüğü tartışması
- Azerbaycan’da azınlık hakları ve Karabağ sorunu
Karabağ sorununun çözümü için yapılması gerekenler
- Barış girişimleri
- Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkı
Kosova’nın bağımsızlığı süreci, Ağustos 2008 olayları ve Karabağ sorunu
- Kosova’nın bağımsızlığı süreci (genel olarak)
- Güney Osetya ve Abhazya sorunları, Ağustos 2008’de yaşananlar
- Bu iki gelişmenin Karabağ sorununa etkisi
Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ sorunu
- Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin temel dinamikleri ve kısa tarihçesi
- Protokoller süreci
- Tüm bunların Karabağ sorunu ile ilişkisi
Genel tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
162
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 443
Bölgesel Siyaset (Güney Kafkasya)
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Agil Mammadov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99455 542 88 85
E-mail
[email protected]
İki kutuplu sistemin sona ermesinden sonra artan bölgesel çatışmalar ve
bu çatışmaları kontrol etmekte zorlanan bölge ülkeleri istikrarsız bir yapı
oluştururken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ
sorunu, Gürcistan`ın toprak bütünlüğü problemi, Çeçenistan sorunu
Kafkasya`da sıcak çatışmalara yol açtığı gibi, bölgenin enerji
kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılması projelerini de
geciktirmiştir. Kafkasya enerji kaynakları üzerine rekabet ve bölgesel
çatışmaların izlerinin oluşturduğu karmaşa ile büyük güçlerin
politikalarında yer edinirken, bölgenin Soğuk Savaş döneminden sonra
bağımsızlığını kazanmış ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan güvenliklerini garanti edecek stratejiler aramaktadırlar.
Kafkasya`da bölgesel güçler olan Türkiye, Rusya ve İran`ın politikaları
ise global alanda izledikleri politikalardan etkilenmektedir. Güney
Kafkasya`da mevcut olan üç ülkenin dış ve iç politikalarını farklı
kaynaklardan öğrenmekle, bölgenin dünyamız için fırsat ve tehditlerini
öğretmeyi amaclamaktadır.
Amacı
Öğrenim Çıktıları Soğuk Savaş dönemi sonrası Kafkasya`daki güç mücadelesinde yer alan
aktörlerin rolleri ve bölgedeki sorunların gelişimi dersimizde, devlet,
sistem ve birey düzeyinde ele alınmıştır. Türkiye, Rusya, İran ve
ABD`nin Kafkasya politikaları, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan`ın
bu politikalardan nasıl etkilendiği ve ülkelerin aralarındaki ilişkiler ve
uluslararası politikada Kafkasya dersimizde incelenmiştir. Belirtilen
ülkelerin dış politika hedefleri, bu hedeflere varmak için uyguladıkları
stratejiler ile Kafkasya`daki sorunlar dersimiz içinde analiz edilmeye
çalışılmış, temel amacımız Kafkasya`daki ülkelerin izledikleri bölgesel
politika ve birbirleriyle ilişkilerin analiz edilmesidir.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
163
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Dış
Politikaları, Bölgesel ve Küresel Siyaset, Terör, Enerji Üzerinde Rekabet,
Bölgesel Sorunlar, Ayrılıkçı – Hareketler, Entegrasyon Süreci
Ana Kaynaklar
- Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, Kamer Kasım, USAK Yayınları, 2.
Baskı, Ankara, 2011
- The South Caucasus 2021 Oil, Democracy and Geopolitics, Fariz
İsmaılzade and Glen E. Howard, The Jamestown Foundation
- Azerbaycan Paradoksu, Azerbaycan`ın İç ve Dış Politikası, Haluk
Alkan, USAK Yayınları, Ankara 2010
- Politik ve Bölgesel Güç Hazar, Metun Meftin,IQ Kültür Sanat
Yayıncılık, 2004
Yardımcı
Kaynaklayar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Teorik Olarak Bölgeselcilik Anlayışı ve Bölgeselciliğin Türleri
Bölgeselcilik ve Güney Kafkasya
-
Bölgeselcilik Anlayışı
Bölgeselciliğin Türleri
Bölgesel Siyasetde : Güney Kafkasya
2
Bölgesel Siyasetde Güney Kafkasya Bölgesinin Jeopolitik Önemi
Sovyet Sonrası Kafkasya Ülkelerinde Siyasal Sistemler, Tarihsel ve Sosyo
Ekonomik Dinamikler
- Siyasal Rejim – Siyasi Sistem
- Tarihsel Faktörler
- Bağımsızlık ve Sonrasında Siyasal Hayatın Şekillenişi
- Sosyo Ekonomik Yapı
3
Genel Hatlarıyla Azerbaycan Dış Politikası
Güney Kafkasya`da Bölgesel Sorunların Analizi. Azerbaycan`ın Dış Politikası
-
Azerbaycan Petrolünün Taşınması: Bakü – Tiflis - Ceyhan
Dağlık Karabağ Sorunu
Dağlık Karabağ Sorununda Barış Süreci
Dağlık Karabağ Sorununda Son Gelişmeler
4
Ermenistan`ın Dış Politikası
- Levon – Ter – Petrosyan Dönemi Ermenistan Dış Politikası
- Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Dış Politikası
- Serj Sarkisyan Dönemi Ermenistan Dış Politikası
5
Gürcistan`ın Dış Politikası
Gürcistan`ın Toprak Bütünlüğü Çerçevesinde Dış Politikasının Değerlendirilmesi
164
-
Abhazya Sorunu
Güney Osetya Sorunu
Acaristan Sorunu
Bölgesel Güçlerin Kafkasya Politikaları : Türkiye – Rusya –İran
6
-
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Kafkasya
Türkiye`nin Azerbaycan Politikası
Türkiye`nin Ermenistan Politikası
Türkiye`nin Gürcistan Politikası
Türkiye`nin Karadeniz Politikası Rusya`nın Kafkasya Politikası
7
8
-
Rusya Dış Politikasına Genel Bakış
Rusya Dış Politikasında Avrasyacılık ve Atlantikçilik Yaklaşımı
Boris Yeltsin Dönemi ve Putin Dönemi
Rusya`nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan`a Yönelik Politikası
- Rusya`nın Azerbaycan Politikası
- Rusya`nın Ermenistan Politikası
- Rusya`nın Gürcistan Politikası
9
İran`ın Kafkasya Politikası
- İran`ın Azerbaycan Politikası
- İran`ın Ermenistan Politikası
- İran`ın Gürcistan Politikası
10
ABD`nin Kafkasya Politikası
- ABD`nin Azerbaycan Politikası
- ABD`nin Ermenistan Politikası
- ABD`nin Gürcistan Politikası
11
ABD`nin Bölgesel Güçlere Yönelik Politikası
-
12
2008 Rusya – Gürcistan Savaşı Sonrası Kafkasya
-
13
15
Rusya ile Gürcistan Savaşa Doğru
Rusya – Gürcistan Savaşının sonuçları
Kafkasya, Hazar Petrolleri ve Doğal Gazları ile İlgili Projelerin Durumları
-
14
Güney Kafkasya Bağlamında : ABD`nin Rusya Politikası
Güney Kafkasya Bağlamında : ABD`nin İran Politikası
Güney Kafkasya Bağlamında : ABD`nin Türkiye Politikası
CNPC Petrol Boru Hattı
Bakü- Supsa ve Bakü – Novorossysk Boru Hatları Trans- Hazar Boru Hattı
Güney Kafasya Ülkelerinin Nato ve Avrupa Birliğine Entegrasyon Süreci : Fırsatlar
ve Tehditler
-
Güney Kafkasya ülkeleri NATO ilişkileri
-
Güney Kafkasya ülkeleri Avrupa Birliği ilişkileri
Uluslararası İlişkiler Teorileri Bağlamında Güney Kafkasya Bölgesinin Analizi.
Sonuç ve Değerlendirme
- Genel tekrar
165
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
166
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 449
Jeopolitik
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Agil Mammadov
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
Amacı
 İngilizce
 Seçmeli
+99455 542 88 85
[email protected]
Jeopolitik yöntem, mahiyeti itibariyle karşıt iki hakimiyet modelinin –
deniz ve kara – temel düalizmine dayanmaktadır. Jeopolitiğin amacı her
türlü sistemde ( en karmaşığında bile ) kara ve deniz temel düalizmini
ortaya çıkarmaktadır. Jeopolitik, her bir medeniyyetin değer yapısının
manasını anlamaya, idrak etmeye ve onun mantığını tasvir etmeye çalışır.
Bir halkın ve ülkenin tarihsel olayları ile Jeopolitik kod arasındaki
ilişkide, milli ekoller düzeyinde önemli eşitsizlikler belirlenmektedir.
Jeopolitik yöntemin sadece devletler tarihinde değil, medeniyetsel,
kültürel, dini ve iktisadi kurallara uygunlukların sistematize edilmesinde
de pekala kullanılabileceğini göstermiştir. Jeopolitik coğrafyanın politik
olarak yorumlanmasını ve devletlerin bu hususları temel alarak dış
politika stratejilerini oluşturmasını amaçlamaktadır.
Öğrenim Çıktıları Jeopolitik, insanlığı mekan faktörüyle karşılıklı ilişkisi içerisinde
inceleyen bir disiplindir. Politik düzeyde bugün ve gelecekteki güç ve
amaç ilişkisini fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak inceler. Jeopolitik;
dünya coğrafyasını, coğrafi yapı ve evrensel değerleri inceleyerek dünya,
bölge ve ülke çapında güç ve politik düzeyde hareket tarzı araştırması
yapar. Bugünkü ve gelecekteki politik güç ve hedef ilişkisini coğrafi gücü
esas alarak inceler, hedefleri ve hedeflere ulaşma koşul ve aşamalarını
belirler. Jeopolitik, bütün tür ve verileriyle coğrafyanın aktifleştirilmesi
ve aktif olarak değerlendirilmesidir. Coğrafi platform üzerinde güç
merkezlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirir, politik düzeyde güç ve
hedef ilişkisi kurar. Bir devletin güvenlik ve gelişme politikasının
bilimsel zeminini oluşturur.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
167
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Jeopolitik metodolojisi, Jeopolitik Aktörler, Jeostrateji, Jeopolitik ve Dış
Politika, Aleksandr Dügin, Zbingiew Brzezinski,Soğuk Savaş Sonrası
Jeopolitik, Modern Jeopolitiğin Gelişimi
Ana Kaynaklar
- Dünden Bugüne Jeopolitik Dünya ve Türkiye,Yılmaz Tezkan, Murat
Taşar, Ülke Kitapları, 2013.
- Jeopolitik : Teorileri, Metodolojisi, Aktörleri, Tarihi, Karakteristiği,
Kavramı, Ali Hasanov, BabıAli Kültür Yayıncılığı, 2012
- Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım, Aleksandr Dügin, Küre Yayınları,
2010
- Büyük Satranç Tahtası, Amerika`nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun
Jeostratejik Gereklilikleri, Inkılap Kitabevi, 2010
Yardımcı
Kaynaklayar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Konular
Jeopolitiğin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci
- Bir Yöntem Olarak Jeopolitik
- Jeopolitiğin Tanımlanması
- Jeopolitiğin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Tarihten Günümüze Jeopolitiğin Gelişimi
- Jeopolitiğin Düşünürleri
- Jeopolitiğin Değişen ve Değişmeyen Unsurları
- Jeopolitiğin Kapsamı
- Jeopolitik Analizin Amaç ve Sonuçları
- Jeopolitik Güç Kaynakları
Jeopolitiğin Nesnesi ve Konusu
- Jeopolitiğin Kategorileri
- Jeopolitik Alan
- Jeopolitik ve Dünya Düzeni
Jeopolitik Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi
- Klasik Dönem
- Mahan ve Deniz Hakimiyeti Teorisi
Klasik Coğrafyada Ratzel
- Ratzel ve Biyolojik Devletin Hayat Alanı İhtiyacı
- Antropocoğrafya
- Ratzel ve Siyasi Coğrafya Değerlendirilmesi
- Siyasi Coğrafyanın Eleştirildiği Noktalar
- Hayat Alanı ve Ratzel
Mackinder ve Kara Hakimiyeti Teorisi
- Tarihin Coğrafi Mihveri ve Mackinder
- Mackinder`in Görüşlerine Yönelik Eleştiriler
Kjellen ve Liner Devlet Sisteminde Jeopolitik
- Hayat Formu Olarak Devlet 1916 ve Kjellen
- Bir Siyaset Sistemi Taslak 1918 ve Kjellen
Haushofer ve Alman Hayatının Genişletilmesi ve Korunması
168
9
10
11
12
13
14
15
- Coğrafi ve Siyasi Özlerinde Sınırların Anlamı 1927 ve Haushofer
- Jeopolitiğin Yapı Taşları 1928 ve Haushofer
- Kontinentalblok, Orta Avrupa, Avrasya, Japonya 1941 ve Haushofer
- Skypeman ve Kenar Kuşak Teorisi
II. Dünya Savaşı Sonrası Jeopolitik
- Yeni Klasik Dönem
- Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitiğin Rönesansı
Samuel P. Huntington`un Medeniyyetler Çatışması
- Dünya Siyasetinde Yeni Çağ
- Modernleşme ve Batılılaşma
- Medeniyyetlerin Değişen Dengesi
- Değişen Meydan Okumalar
Samuel P. Huntington`un Medeniyyetler Çatışması
- Medeniyyetlerin Ortaya Çıkmakta Olan Düzeni
- Medeniyyetlerin Çatışmaları : Batı Ve Diğerleri
- Medeniyyetlerin Küresel Politikaları
Aleksandr Dügin : Rus Jeopolitiği, Avrasyacı Yaklaşım
- Türkiye`nin Jeopolitiği
- Rusya`nın Jeopolitik Geleceği
- Rus Halkı Jeopolitik Konseptin Merkezi
- Bölgesel Devlet Tuzağı
Aleksandr Dügin : Rus Jeopolitiği, Avrasyacı Yaklaşım
- Sovyet Devletçiliğinin Eleştirisi
- Yeni Bir Avrasya İmparatorluğuna Doğru
- Avrupa İmparatorluğu ve Avrasya
- İmparatorluklar İmparatorluğu
- Yeni Bir İmparatorluk ve Kaynakları
Zbigniew Brzezinski`nin Büyük Satranç Tahtası Eseri
- Yeni Bir Tür Hegemonya
- Avrasya Satranç Tahtası
- Demokratik Direniş Noktası
- Uzakdoğu Çapası
Yves Lacoste, Coğrafya Savaşmak İçindir Eseri Ve Değerlendirilmesi
Sonuç ve Değerlendirme
- Genel tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
169
DERS BİLGİLERİ
Adı
Türk Dünyasının Güncel Sorunları
Öğretim
Yarıyılı
Kodu ULS 457
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Amacı
Çarşamba 12:10-13:30 116 Nolu Oda
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 4 Sayılı Öğretim Binası
 Seçmeli
+99455 9153648
[email protected]
Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’yı içine alacak şekilde
oluşturulacak bir birlik, bölgede var olan tüm devletler için son derece
önemli bir açılım ve kazanç olacaktır. Bu coğrafyanın sahip olduğu
stratejik önem, bölgede yer alan devletlerin güçlerini ve imkânlarını hem
ekonomik, hem de sosyo-kültürel alanda birleştirmeleriyle daha da
artacaktır. Toplam 120 milyonluk nüfusu ile Türkiye ve Türk
Cumhuriyetleri, hem çok büyük ve çok bereketli bir coğrafyaya sahip
olmanın, hem de aynı kültüre ve aynı dine mensup olmanın getirdiği
avantajları çok iyi bir şekilde kullanabilirler.
Öğrenim Çıktıları Türk Dünyası coğrafyasındaki sorunların ele alınarak bilimsel tartışmalar
çerçevesinde yeni düşünce ve yönelimlerin tespit edilmesi
gerçekleştirilecektir.
Öğretim Yöntemi
Türk Dünyasındaki düşünürlerin hayatı ve eserlerinden yola çıkarak Türk
Dünyasının sorunlarını yeniden değerlendirerek farklı bakış açılarını
sentez etmek hedeflenmektedir.
Dersler anlatıldıktan sonra konulara uygun olarak detayların daha iyi
anlaşılması
için
öğrenciler
ödev
hazırlayarak
sunumlar
gerçekleştirecektirler.
İçeriği
Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ve Özerk Bölgelerinin sorunları başta
olmakla Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki statü ve karşılaştıkları sorunlar
irdelenecektir.
Ana Kaynaklar
-
Yardımcı
Kaynaklar
SSCB’deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası-Nadir Devlet,
Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1989.
- Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1991
- Türkçülüğün Esasları-Ziya Gökalp
- Türkçülüğün Tarihi-Yusuf Akçura
170
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
Konular
1
Türk Kavramı, Türk Dünyası Coğrafyası ve Tarihte Türkler
2
Türk Düşünürlerin Hayatı ve Eserleri
3
Türk Dünyasında Dil Birliği Düşüncesi
4
Türk Dünyasında Din ve Misyonerlik Faaliyetleri
5
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV)
6
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TBB)
7
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
8
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA)
9
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
10
Güney Azerbaycan Türkleri
11
Doğu Türkistan Sorunu
12
Krım Türklerinin Sorunları
13
Irak Türkmenlerinin Sorunları
14
Suriye Türklerinin Sorunları
15
21. Yüzyılda Türk Dünyası Birliği Projesi
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
171
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 461
Medya ve Siyaset
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Rizvan Qenberov
Ders Dışı
Görüşme
Perşembe saat 14.00-15.20 Arası, ADİU 4. Öğretim Binası 116 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99450 255 07 63
E-mail
[email protected]
Amacı
Dersin amacı öğrencilere haber medyası ve siyaset ilişkisi üzerine
düşünmeye yardımcı olmaktır. Siyaset ve medyayla ilgili gelişmeler
birbiriyle ilişkilendirilerek ve eleştirel bir bakışla değerlendirilmek, kitle
iletişim teorileri çerçevesinde medyanın siyasete etkileri ve siyasetin
medyayla şekillenme süreçlerini incelemek amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler siyasetin medyaya ilgisinin
kuramsal temellerini tarihsel örneklerle ilişkilendirerek öğrenebilecek,
haber medyası ve siyaset arasındaki ilişkiye dair bilgi sahibi olacaktır.
Gazetecilik
pratiklerini
medya-siyaset
ilişkisi
çerçevesinde
yorumlayabilecek, siyasi kampanya analizi yapabilecek, kamuoyumedya-siyaset üçgeninde kanaat oluşturma süreçlerini analiz
edebilecektir.
Öğretim Yöntemi
Ders içerikleri öğretim üyesi tarafından anlatılmaktadır. Temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde karşılıklı soru-cevap ve tartışma ortamı
içerisinde yürütülmesine çalışılmaktadır. Dersin iyice anlaşılması için
öğrencilere ana kaynakların yanısıra, ihtiyaca göre yardımcı kaynaklar da
verilmektedir. Ayrıca, konularla ilgili güncel gelişmelerin takip edilmesi
de tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Derste medya ve siyaset ilişkisinin kamuoyuna yansımaları, siyasetin
inşa, üretim ve sunum süreçlerinde medyanın rolü, kitle iletişim teorileri
çerçevesinde iletişim sistemlerinin medya ve siyaset ilişkisine
yansımaları, medyanın siyasete temel etkileri güncel gelişmeler eşliğinde
tartışılacaktır.
- Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası,Ankara: İmge
Kitabevi,2007.
- Bektaş Arsev, Kamuoyu, İletişim Ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam
Yayınları, 1996.
- Yüksel Erkan, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Konya: Çizgi
kitapevi, 2003
Ana Kaynaklar
172
Yardımcı
Kaynaklar
- Korkmaz Alemdar, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, AFA
Yayınları, 1998
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Konular
Medya ve siyaset ilişkisinin önemi, gerekliliği ve kamuoyuna yansımaları
Siyasetin inşa, üretim ve sunum süreçlerinde medyanın rolü
Kitle iletişim teorileri çerçevesinde iletişim sistemlerinin medya ve siyaset ilişkisine
yansımaları
Medya ve demokrasi ilişkisi: Dördüncü Güç
Güç-iktidar ilişkilerinin medyaya ve habercilik pratiklerine yansımaları
Basın özgürlüğü ve İletişim özgürlüğü kavramları çerçevesinde medya ve siyaset
ilişkisi
Medyanın siyasete temel etkileri: Kuramlar ve tartışmalar
Medyanın gündem belirleme etkisi ve süreci
Kamuoyu oluşturma süreci
Siyaset ve propaganda aygıtı olarak medya
Medyanın mülkiyet yapısı ve habercilik pratiklerine etkisi
Yeni medya, sosyal medya, alternatif medya, vatandaş gazeteciliği
Medya, siyasal katılım süreci ve seçim kampanyaları
Medyanın siyaseti sunma biçimi üzerine güncel tartışmalar
Medya-siyaset- sinema ilişkisi ve film değerlendirme
Genel Değerlendirme
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
173
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 465
Dili
Türü
Menkul Değerler Yatırım Analizi
Öğretim
Teori
Uygulama
Kredi
Yarıyılı
hafta/saat
hafta/saat
Güz
2
2
Azerbaycan
Türkçe
İngilizce
Zorunlu
AKTS
3
Seçmeli
Öğretim Yılı:
2015-2016 (GÜZ)
Öğretim Elemanı
Dr. Nurhodja AKBULAEV
Ders Saatleri
Pazartesi
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Amacı
Hafta içi 8:30-13:20 ve 14:00-17:30 arası, ADİÜ 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
(+994) 50 740 45 22
[email protected]
 Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile
ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir.
 Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi,
portföy çeşitlendirmesi, yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi
konularında bilgi sahibi olmalarının sağlamak.
 Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy
oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları  Varlık çeşitlerinin ve finansal araçların neler olduğunu
anlatabilecektir.
 Menkul kıymet piyasalarının işleyişi, halka arzın neden ve nasıl
yapıldığı hakkında bilgi verebilecektir.
 Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını açıklayıp tek bir
finansal varlık veya portföy için risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.
 Etkin varlık çeşitlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi
verebilecektir.
 Finansal Varlık Fiyatlama Modelini ve Arbitraj Fiyatlama Teorisini
açıklayabilecektir.
 Etkin piyasalar hipotezini anlatabilecektir.
 Yatırım ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemi  Ders, hocanın konuları anlatması ve öğretim malzemeleri sunması
yanında, öğrenci katılımının da önemli olduğu bir yöntemi esas alır.
 Ders notları üniversite fotokopi servisinden çoğaltılabilir.
 Ders notları dışında aşağıda belirtilen basılı kaynaklar ve ilgili web
sitelerinden azami ölçüde yararlanılması gereklidir.
 Hocanın ders anlatımına 15 dakikadan fazla geç kalan gelen öğrenci
sınıfa alınmayacaktır.
 Derse en az % 75 oranında devam edilmesi zorunludur.
İçeriği
Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet
borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye
varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar
hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.
174
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
2
3
Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet
borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye
varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar
hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.
 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill –
9. Basım.
 Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Sermaye Piyasası ve Menkul
Değer Analizi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010.
 Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Journal of
Portfolio Management, Financial Analysts Journal
 Çetiner, E. 2008; İşletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara
 Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, Avcıol Basın Yayın, İstanbul
 Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, Sermaye Piyasası ve Yatırım
Analizi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010.
 Ahmet AKSOY ve Cihan TANRIÖVEN, Sermaye Piyasası Yatırım
Araçları ve Analizi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
 Emin UZUN, Sermaye Piyasası Analizi Ders Notları, Muğla
Üniversitesi, 2011.
 Konuya ilişkin yazılmış kitaplar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Finansal Piyasalar
- Para Piyasası
- Organize Olmuş Para Piyasası
- Organize Olmamış Para Piyasası
- Sermaye Piyasası ve Fonksiyonları
- Türkiye’de Finansal Piyasalar
- Azerbaycan’da Finansal Piyasalar
- BÖLÜM SONU SORULARI
Finansal Kurumlar
- Finansal Kurumlar ve Fonksiyonları
- Devletin Finansal Piyasaları Düzenleme Amacı
- Türkiye’de Sermaye Piyasası ve Şirketler
- BÖLÜM SONU SORULARI
Sermaye Piyasası Yatırım Araçları
- Hisse Senedi ve Türleri
- Tahvil ve Türleri
- Hisse Senedi Satın Alma Hakkı Veren Tahvil ve Varantlar
- Hisse Senedine Çevrilebilir Menkul Kıymetler
- Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
- Finansman Bonoları
- Banka Bonoları
- Altın, Gümüş, Platin Bonoları
- Uluslararası Depo Edilebilir Menkul Kıymetler
- Gelir Ortaklığı Senetleri
- Konut Sertifikaları
- Kamu Menkul Kıymetlerinin Çeşitleri
- Genel Olarak Menkul Kıymetlerin Denetim, Kar ve Risk Açısından
175
4
5
6
7
8
9
10
Değerlendirilmesi
- Tahvillerin veya İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Tekrar Finansmanı
- İşletmelerde Fon Kaynaklarının Sınırları
- Türkiye’de Yatırım Araçları ve Getiri Karşılaştırmaları
- BÖLÜM SONU SORULARI
Hisse Senedi Değerlemesi
- Hisse Senedi Fiyatını Belirleyen Etmenler
- Kar Payı İskonto Modeli
- Sabit Oranda Büyüyen Kar Payı İskonto Modeli
- Büyüme Fırsatlarının Bugünkü Değeri
- Kazanç ve Yatırım Fırsatlarına Göre Hisse Senedi Değerlemesi
- Fiyat/Kazanç Oranı Yaklaşımı
- Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı Yaklaşımı
- Hisse Senedi Getirisinin Hesaplanması
- Etkin Piyasalar
- Hisse Senedi Fiyatlarının Yönünün Tahmin Edilmesi
- BÖLÜM SONU SORULARI
Tahvil Değerlemesi
- Vadeye Kadar Getiri
- Macaulay Ortalama Süresi
- Düzeltilmiş Süre
- Tahvillerin Doğrusal Olmayan Yapısı
- Dış Bükeylik (Konveksiti)
- BÖLÜM SONU SORULARI
Temel Analiz
- Global Şartlar
- Ülke Şartları ve Genel Ekonomik Göstergeler
- Ekonomik Dalgalanmalar
- Endüstri Yaşam Dönemleri
- Firma Analizi
- BÖLÜM SONU SORULARI
Teknik Analiz
- Teknik Analizin Dayandığı Temel İlkeler ve Dow Kuramı
- Dow Teorisi
- Teknik Analizin Temel Analizden Farkı
- Teknik Analizde Grafik Çizimi ve Grafik Türleri
- Trendler ve Trend Çizgileri
- Elliot Dalga Teorisi
- Atılım Formasyonlar
- BÖLÜM SONU SORULARI
Ara Sınav
Finansal Türev Ürünler: Forward Sözleşmeler
- Forward Sözleşmesi Tanımı ve Özellikleri
- Forward İşlem Çeşitleri
- Forward Sözleşmelerinin Riski
- Forward Faiz Oranı Anlaşması
- Forward Döviz Anlaşması
- Forward Mal Anlaşması
- BÖLÜM SONU SORULARI
Finansal Türev Ürünler: Futures Sözleşmeleri
- Futures Sözleşmelerinin Tanımı ve Özellikleri
176
11
12
13
14
15
- Futures Sözleşmelerinde Teminat Kullanma
- Futures Fiyatlar
- Futures Fiyatları ve Taşıma Maliyeti
- Futures Fiyatları ve Beklenen Futures Spot Fiyatları
- Dövize dayalı Futures İşlemleri
- Eurodolar Piyasasında Futures işlemleri
- Günlük İşlemlerin Kapatılması
- BÖLÜM SONU SORULARI
Finansal Türev Ürünler: Opsiyon Piyasaları-1
- Alım ve Satım Opsiyonları
- Opsiyonların Kullanım Alanları
- Opsiyon Özelliği İçeren Tahviller
- Opsiyonların Hisse Senetleriyle Karşılaştırılması
- Konusuna Göre Opsiyon Türleri
- Vadesine Göre Opsiyon Türleri
Finansal Türev Ürünler: Opsiyon Piyasaları-2
Opsiyon Fiyatlama Modelleri
- Hisse Senedi Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Etmenler
- Black-Scholes Modeline İlişkin Amprik Çalışmalar
- Hisse Senedi Fiyat Değişmeleri ve Lognormal Dağılım
- Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli ve Kar Payı Dağıtımı
Türkiye’de Türev Piyasalar
- BÖLÜM SONU SORULARI
Finansal Türev Ürünler: SWAP Piyasaları
- SWAP Piyasası ve Kullanım Alanları
- SWAP Sözleşme Türleri
- Kredi Türev Ürünleri ve SWAP’ların Bileşimi
- Türkiye’de SWAP Piyasası
Korunma Stratejileri
- BÖLÜM SONU SORULARI
Portföy Yönetimi-1
- Risk ve Beklenen Getiri
- Fayda Fonksiyonu ve Yatırımcı Tipleri
- Portföy Riskinin ve Getirisinin Hesaplanması
- Riskli ve Risksiz Menkul Kıymetler Arasında Yatırım Kararı
- Yatırımlarla İlgili Riskler ve Toplam Riskin Kaynakları
- Portföy Çeşitlendirmesi
- BÖLÜM SONU SORULARI
Portföy Yönetimi-2
- Endeks Modeller
- Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli
- Menkul Kıymet Pazar Doğrusu
- Beta Katsayısının Kullanılması
- Arbitraj Fiyatlama Teorisinin Kullanılması
- Portföy Sigortası
- Portföy Yönetim Stratejileri
- Portföy Performanslarının Değerlendirilmesi
- Uluslararası Portföy Yatırımları
177
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
178
VIII Dönem Sillabusları
Y.Y
KODU
DERSİN ADI
AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ
ULS
476
Azerbaycan Dış
Zorunlu
Politikası-II
ULS
404
Zorunlu
Türkiye Dış
Politikası-II
Türkiyə Xarici
Siyasəti-II
Seçmeli
Halkla İlişkiler
Stratejik Analiz
İctimaiyyətlə
Əlaqələr
Strateji Təhlil
Küresel
Siyasette ABD
Uluslararası
Diplomasi
Qlobal Siyasətdə
ABŞ
Beynəlxalq
Diplomatiya
Avrupa Birliği
Avropa İttifaqı
ULS
410
ULS
430
ULS
450
ULS
402
VIII.
Z/S
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
ULS
420
ULS
456
ULS
460
ULS
470
ULS
476
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Azərbaycan
Xarici Siyasəti-II
Enerji
Politikaları
Çatışma
Çözümü ve
Yönetimi
Enerji Siyasətləri
Konfliktologiya
Savaşlar ve
Medya
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Müharibələr və
Media
İnsan
Resurslarının
İdarəedilməsi
İNGİLİZCE
Azerbaijani
Foreign PolicyII
Turkish
Foreign PolicyII
Public
Relations
Strategic
Analysis
USA in Global
Politics
International
Diplomacy
European
Union
Energy Policy
Conflict
Resolution and
Management
Wars and
Media
Human
Resources
Management
KREDİSİ
ECTS
T+U
KREDİSİ
2+0
4
2+0
4
2+0
3
2+0
3
2+0
3
2+0
3
2+0
3
14
23
179
DERS BİLGİLERİ
Adı
Azerbaycan Dış Politikası - II
Kodu ULS 476
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme Saatleri
ve Yeri
E-mail
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU
4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
Amacı
Dersin temel amacı Azerbaycan dış politikasının genel çerçevesi,
Azerbaycan dış politikasının iki temel konusu olan Karabağ sorunu ve
enerji politikası, Azerbaycan`ın önemli bazı ülkeler, bölgesel ve
uluslararası örgütlerle ilişkileri konusunda teorik ve uygulamaya dönük
bilgiler aktarmaktır.
- Azerbaycan dış politikasının tarihi gelişimini ve oluşum sürecini
anlamak;
- Azerbaycan dış politikasının iki temel konusu olan Karabağ sorunu ve
enerji (doğal kaynakların üretimi ve uluslararası piyasalara nakli, ayrıca
Hazar`ın statüsü) konusunu öğrenmek;
- Azerbaycan`ın bazı ülkelerle ikili ilişkilerini öğrenmek;
- Azerbaycan`ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini öğrenmek.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı
içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular birbirleri
ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi
gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek
konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları,
ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler.
Ders esas itibariyle bağımsızlık sonrası Azerbaycan dış politikası
üzerindedir. Ders kapsamında Azerbaycan’ın stratejik konumu ve dış
politikasının oluşum süreci genel olarak hatırlanmakla beraber, enerji
faktörü, Hazar`ın statüsü, Trans Hazar işbirliği, Karabağ meselesi, Türkiye,
Rusya, İran, ABD, Avrupa, Çin, diğer bazı ülkelerle ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkiler ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Yöntemi
İçeriği
Ana Kaynaklar
Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
4
 Seçmeli
[email protected]
- Nazim Caferov, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası, Ankara,
ASAM Yayınları, 2001
- Araz Aslanlı, İlham Hesenov, Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış
Politikası, Ankara, Platin Yayınları, 2005
- Araz Aslanlı, Cavid Veliev, Güney Kafkasya & Toprak Bütünlüğü,
Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011.
- Editör: Çağrı Erhan, Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı: İlham Aliyev
Döneminde Azerbaycan, Ankara, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek
180
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2013
2
- Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici
siyasəti, Bakı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası, 2005.
- Novruz Məmmədov, Xarici Siyasət: Reallıqlar və Gələcəyə Baxış, Bakı,
Qanun,2013
- Cəmil Həsənli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 19181920, Bakı, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, 2009.
- Musa Qasımlı, Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri),
Bakı, Mütərcim, 1997
- Musa Gasımlı, Uluslararası İlişkilerde Güney Azerbaycan meselesi (40’lı
yıllar), Ankara, Asena, 1997
- Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın İlk Çatışması-İran Azerbaycanı, Ankara,
Bağlam, 2005
- Elman Nəsirov, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri. 1991-1997-ci illər, Bakı,
Qanun nəşriyyatı, 1998.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Azerbaycan dış politikasının genel çerçevesinin tekrar mahiyetinde
değerlendirilmesi ve iki başlıca konu
- Azerbaycanın stratejik konumunu belirleyen etkenler
- Azerbaycan dış politikasında kararalma mekanizmaları ve süreci
- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti deneyimi
- Bağımsızlık mücadelesi dönemi
- Ayaz Mütellibov, Ebülfez Elçibey, Haydar Aliyev ve İlham Aliyev dönemlerinin
genel özellikleri
- Başlıca iki konu: Karabağ sorunu; Enerji
Azerbaycan Dış Politikasında Karabağ sorunu (ve Ermenistan ile ilişkiler)
3
Azerbaycan Dış Politikasında Karabağ sorunu (ve Ermenistan ile ilişkiler)
4
Azerbaycan Dış Politikasında Enerji
- Azerbaycan`ın enerji stratejisinin temelleri
- Doğal kaynakların üretimi
Azerbaycan Dış Politikasında Enerji
- Azerbaycan`ın boru hatları politikası
Azerbaycan Dış Politikasında Enerji
- Hazar`ın statüsü sorunu ve Transhazar işbirliği
- Azerbaycan`ın İkili İlişkileri
- Azerbaycan-Türkiye ilişkileri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve s.)
- Azerbaycan-Rusya ilişkileri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve s.)
- Azerbaycan-İran ilişkileri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve s.)
- Azerbaycan-ABD ilişkileri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve s.)
- Azerbaycan-Avrupa devletleri ilişkileri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve s.)
- Azerbaycan - Uzakdoğu ülkeleri (Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan) ilişkileri
- Azerbaycan-Gürcistan ilişkileri
- Azerbaycan - Orta Asya ülkeleri ilişkileri
Azerbaycan`ın Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri
Genel tekrar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
181
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
182
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 404
Türkiye Dış Politikası-II
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
4
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Nazim Caferov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi saat 15.30-17.05 Arası, ADİU 4. Öğretim Binası 404 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99450 337 25 16
E-mail
[email protected]
Amacı
Ders Soğuk Savaşın bitiminden sonra Türkiye dış politikasının hangi
koşullarda neye göre şekillendiği üzerine teorik ve kronolojik bilgi
vermeği ve konuları analiz etmeği öngörmektedir. Bu çerçevede ders,
tarihsel ve tematik perspektif içerisinde özelikle soğuk savaş sonrasında
Türk Dış Politikasının genel olarak açıklanmasını ve siyasal yapıcıları
etkileyen büyük sorunları anlamayı amaçlar. Bu derste Soğuk Savaşın
bitiminden Türkiye Dış Politikasındaki geçerli olan ilkeler ve politika
yapım süreçleri genel hatlarıyla ortaya konmakta ve bundan hareketle
ulusal diş politikanın önemli olaylara ilişkin yaklaşımları
değerlendirilmektedir.
Öğrenim Çıktıları Bu derste öğrenciler dış politika tanımı ve diş politika analizi
perspektifinden hareketle 1990`dan günümüze kadar olan dönemindeki
Türkiye dış politikası hakkında teorik bilgi kazanacak, yakın tarih bilgisi
edinecek, dış politika oluşturma süreçleri hakkında bilgi alacak ve analiz
yapma becerisi kazanacaklar. Ayrıca, ders Türkiye dış politikasının
gündemindeki konuların ve sorunların tarihsel oluşumu süreci hakkında
öğrencilerde belli bir bilgi birikiminin oluşumuna katkı yapacak ve
günümüzle ilgili daha sağlıklı ve kapsamlı değerlendirme yapmasına
yardımcı olacaktır.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle işlenmektedir. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı
kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı soru-cevap ve tartışma
ortamı içerisinde yürütülmesine çalışılmaktadır. Derste ele alınacak
konular birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları
tekrar etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin konuları derinlemesine
incelemesi ve anlaması için zaman-zaman ödevlerin verilmesi, bu
ödevlerin sözlü ve yazılı sunulması yöntemi de kullanılmaktadır. Dersin
iyice anlaşılması için öğrencilere ana kaynakların yanısıra, ihtiyaca göre
yardımcı kaynaklar da verilmektedir. Ayrıca, konularla ilgili güncel
183
gelişmelerin takip edilmesi de tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Ders Soğuk Savaş, sonrası koşullardan hareketle 1991`den günümüze
Türkiye Cumhuriyetinde içinde dış politika süreci, işleyişi, temel olaylar,
kararlar ve bunların etkilerinin dikkate incelenmeği öngörmektedir.
Ana Kaynaklar
- Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası. İlkeler, Aktörler, Uygulamalar,
İstanbul, Etkileşim, 2013.
- Gencer Özcan, Şule Kut (der.), En Uzun On Yıl, İstanbul, Boyut
kitapları, Kasım 1998.
- Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bügune
Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2. Cilt: 1980-2000, Ankara, İletişim,
2003.
- Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bügune
Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2. Cilt: 2001-2012, Ankara, İletişim,
2013.
Yardımcı
Kaynaklar
- William Hale, Türk Dış Politikası, çev:Petek Demir, İstanbul, Arkeloji
ve Sanat yayınları , 2003.
- İdris Bal (der.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara, Nobel yayın
dagıtım, 2004, ss.3-56.
- Haydar Çakmak, Türk Dış Politikası, 1919-2012, Ankara. Platin, 2.
baskı, 2012.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Dış Politikasında Turgut Özal Dönemi
-
Körfez Savaşı ve ABD
Kürt Mülteciler ve Çekiç Güç
Türk Kimlikli Cumhuriyetleri ile Yakınlaşma
2
Koalisyonlar Dönemi Dış Politika (1993 - 1999)
- Gümrük Birliği ve AB
- Ermenistan ve Kafkaslar
- İsrail İle Stratejik İş Birliği
3
Koalisyonlar dönemi çalkalanmalar
- PKK Meselesi Irak ve Suriye
- Bosna Krizi ve Balkanlar
- Yunanistan’la Kriz ve Kıbrıs Sorunu
4
Avrupa Birliği Ekseninde Dış Politika
- Avrupa Birliği ile Yeniden
- Yunanistan’la İlişkilerde Yumuşama
- Rusya ile Yakınlaşma
5
Koalisyon hükümetin son dönemi
-
Ortadoğu ile Yakınlaşma ve Denge
11 Eylül Patlaması ve ABD ile İlişkiler
184
6
AK Parti Dönemi Dış Politika 1
-
7
Ekonomik Kriz ve Dış Borçlanma
AKP’ nin Temel Nitelikleri
R.T. Erdoğan’ın Dış politika Felsefesi
Yeni Dış Politikanın Temel Unsurları
Hegemonya Güç’le İlişkiler
-
Afganistan’a ve Irak`a Saldırı Ortamı
Üç Tezkere
Her Şeye Rağmen ABD Desteği
8
Türkiye AB İlişkileri
Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi
- 2003 Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi
- 2004 Komisyon İlerleme Raporu ve Müzakerelere Başlanması Kararı
9
Suriye Politikası
- İlişkilerin Düzelmesi ve Tekrar Bozulması
- Türk Jetinin Düşürülme Olayı ve Etkiler
- Suriye Kürtlerinin Sahneye Çıkışı
10
Türkiye NATO ilişkileri
- 11 Eylül, Afganistan ve NATO
- Irak İşgali ve NATO’nun Türkiye’ye Destek Sağlama Sorunu
- Genel Sekreter Seçimi Olayı, Füze Kalkanı ve Türkiye
11
Rusya Federasyonuyla İlişkiler
- İktidar Değişikliği ve İlişkilere Yansımaları
- Ekonomik Ticari Ve Enerji İşbirliği
- Güvenlik Ortaklığı
12
AKP’nin ORTADOĞU Politikası
- Arap Dünyasına Siyasi Açılım ve Filistin Sorunu
- Suriye-Israil Gerilimi ve Arabuluculuk
- Ekonomik ve İnsani İlişkiler
13
İsrail’le İlişkiler
-
14
15
16
Siyasi İlişkilerde İniş Çıkışlar
“One Minute” ve Mavi Marmara krizi
Askeri ve Ekonomik Alanda İşbirliği
Ahmet Davutoğlu Politikaları
- Ermeni Soykırım Tasarıları ve Gelişmeler
- Davutoğlu’nun Yeni Diaspora Tanımı ve Politikası
- Eksen Kayma, Model Olma ve Yeni Osmanlıcılık
AK Parti Dönemi (2013-günümüz)
- Taksim Herekatı ve sonucu
- 17 Aralık Olayları ve Dış politikaya etkisi
- Yerel Seçimler, A.Davutoğlu nun başbakan olması ve sonuçlar
Sonuç
185
Genel Tekrar
- Tartışma ve Değerlendirme
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
186
DERS BİLGİLERİ
Adı
Halkla İlişkiler
Kodu ULS 410
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Güz
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Yusif Aliyev
Ders Dışı
Görüşme
Çarşamba 13.35-15.05 ve Perşembe 11:50-13:20 Arası, ADİU 4 Sayılı
Öğretim Binası 113 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
012 4981490
Belge geçer
012 4981490
GSM
+99450 325 77 82
E-mail
[email protected]
Dersin temel amacı, halkla ilişkiler yaklaşımının teorik temelini öğretmek
ve kurumsal imaj oluşturmak ayrıca olay/ durumlara farklı bir bakış açısı
kazandırmak gibi konuları incelemekdir.
Önemi
Öğrenim Çıktıları Kurumsal imajı oluşturabilme reklam dışı faktörleri oluşturabilme ve
yönetebilme
Öğretim Yöntemi
Derslerde öncelikle teorik temel oluşturacak araçlar ve yöntemler
bağlamında geniş bilgi verilmektedir. Özellikle günümüze kadar olan
örnekler üzerinde analizler yapılarak örnek sorunlar üzerine kampanyalar
oluşturmak
İçeriği
İnsan davranışı, iletişim sosyal iletişim propaganda, reklam halkla
ilişkiler kişisel ve kurumsal imaj, vb.
Yusuf Aliyev Ders Notları
Filiz Balta Peltekoğlu “Halkla İlişkiler Nedir”
Metin Kazancı “Kamuda ve Özelde Halkla İlişkiler”
Aladdin Asna “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler”
Metin Işık “Halkla İlişkilere Giriş”
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
Konular
Halkla İlişkilerin Tarihçesi
2
Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar
3
Halkla İlişkilerde Temel İlkeler ve İzlenen Amaçlar
4
Halkla ilişkilerin Örgüt İçinde Yeri
187
5
6
İşletmelerde Halkla İlişkiler Programının/Kampanyasının Geliştirilmesi Aşamaları 1
(Araştırma ve Planlama)
İşletmelerde Halkla İlişkiler Programının/Kampanyasının Geliştirilmesi Aşamaları 2
(Uygulama ve Değerlendirme)
7
Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
8
Vize Sınavı
9
Halkla İlişkilerde Tanıtma Faaliyeti
10
Halkla İlişkilerde Tanıma Faaliyeti
11
Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma
12
13
Halkla İlişkilerde Lobicilik
-Doğrudan
-Dolayı
Halkla İlişkilerde Sponsorluk
14
15
Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
188
DERS BİLGİLERİ
Adı
Stratejik Analiz
Kodu ULS 430
Dili
Öğretim
Yarıyılı
Bahar
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Üyesi
Dr. Nazim Caferov
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Perşembe saat 14.00-15.30 arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 116 Nolu Oda
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Yöntemi
İçeriği
Ana Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
Teori
hafta/saat
2
 Türkçe
Uygulama
hafta/saat
 İngilizce
Kredi
AKTS
2
3
 Seçmeli
Dersin temel amacı, stratejik düşünmek ve analiz etmek yöntemlerini anlatmak,
stratejinin tanımı, unsurları, gelişim sureci, analizin misyonları, metotları,
teknikleri ve araçları, stratejik bilgi anlayışı, stratejik analiz raporları, stratejik
analizcide bulunması gereken hususlara dair teorik bilgiler aktarmak ve bazı
uygulamalar yapmaktır.
- Stratejik düşünmek ve analiz etmek yöntemlerini anlatmak,
- Stratejinin tanımı, gelişim sureci, unsurları ve düzeylerini açıklamak,
- Analizin misyonları, metotları, teknikleri ve araçlarını izah etmek,
- Stratejik bilgi anlayışı, stratejik analiz raporları, stratejik analizcide bulunması
gereken hususları belirtmek,
- Hipotez, senaryo oluşturmak ve geliştirmek
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması suretiyle
işlenir. Zaman-zaman öğrencilerin sunumları ile derslere katılımı
sağlanmaktadır. Bununla birlikte dersler temel ve yardımcı kaynaklar eşliğinde,
mümkün olduğunca karşılıklı tartışma ortamı içerisinde de takip edilmeye
çalışılır. Ayrıca, çeşitli stratejilere ve analiz metodlarına dayalı senaryoların
pratiği yapılmakta, bu çerçevede öğrencilere güncel olayları kapsayan içine alan
senaryolar geliştirmesi ödevleri verilmektedir. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar etmesi
gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara
hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet
adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler.
Ders stratejik düşünme ve analiz yapma için gerekli unsurların öğrenilmesini
öngörüyor. Ele alınan esas konuları Strateji, Analiz, Strateji Bilgi, Stratejik
Analiz, Stratejik rapor, Hipotez, Psikolojik Savaş, Örtülü Savaş, Propaganda,
SWOT Analizi, Oyun Teorisi, Komplo Teorisi ve Senaryo biçiminde sıralamak
mümkündür.
M. Tanju Akad, Askeri Tarihte Stratejik Düşünce, İstanbul, Türkiye İş Bankası
yayınları, 2012.
Erol Mütercimler, Stratejik Düşünme, İstanbul, Alfa, 2006.
Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Ankara, Kripto, 7. Baskı 2013.
Avinash K. Dixit ve Barry J. Nalebuff, Strateji Sanatı, İstanbul, Türkiye İş
Bankası yayınları, 2015.
Ümit Özdağ (der.), Milli Güvenlik Teorisi, Ankara, Kripto, 2015.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Strateji Nedir?
- Stratejini Kökeni
- Stratejinin Tanımı
189
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stratejinin Unsurları
Stratejinin Düzeyleri
Düşünme ve Stratejik Düşünme
- Düşünme ve Düşünme Teknikleri
- Nasıl Stratejik Düşünülür?
- Stratejik Düşünceye Genel Bakış
- Modern Dünyada Stratejik Düşünceler
Stratejik Analiz
- Analiz Nedir?
- Analiz Misyonları
- Analiz Metodlar
- Analiz Teknikleri
- Analitik Araçlar
Bilgi ve Stratejik Bilgi
- Bilgi nedir?
- Bilgi Edinme
- Bilgi Türleri
- Stratejide Bilgi Kullanımı
Hipotez
- Hipotez Geliştirme ve Önşartları
- Hipotez Sınanması
- Hipotez Kurmada Akıl Yürütme Yolları
- Analizde Hipotez Kullanımı
Enformasyon Savaşı- Enformasyon Savaşının Anlayışı
- Enformasyon Savaşının Tarihi Gelişimi
- Enformasyon Savaşı Türleri ve Örnekleri
- Enformasyon Savaşı Türleri ve Örnekleri
Psikolojik Savaş ve Örtülü Operasyon
- Psikolojik Savaş Anlayışı ve Türleri
- Örtülü Operasyon Anlayışı ve Türleri
- Psikolojik Savaş Örneği 1: “Ayda Petrol Var”
- Psikolojik Savaş Örneği 2: “Ermeni Soykırımı Tezi”
Propaganda
- Propaganda Anlayışı
- Propaganda İlkeleri
- Propaganda Türler
- Analizde Propaganda
SWOT Analiz
- SWOT Analiz Anlayışı
- İş Hayatında SWOT Analiz
- Uluslararası İlişkilerde SWOT Analiz
- SWOT Analiz Uygulama Çalışmaları
Oyun Teorisi
- Oyun Teorisi anlayışı
- Oyun Teorisi Türler
- Oyun Teorisi Uygulamaları-1
- Oyun Teorisi Uygulamaları-1
190
11
12
13
-
14
15
-
Komplo Teorisi
Komplo Teorisi Anlayışı
Komplo Teorisi Kökenleri
Analiz ve Komplo Teorisi ilişkisi
Komplo Teorisi Örnekleri
Analizde Farklı Yaklaşımlar
Domino Teorisi Anlayışı
Uluslararası İlişkilerde Domino Teorisi
Kelebek Etkisi ve Kaos Teorisi Anlayışı
Uluslararası İlişkilerde Kaos Teorisi
Senaryo Çalışması
Senaryo Anlayışı
Senaryo Nasıl Oluşturulur?
Senaryo Oluşturma Uygulması-1
Senaryo Oluşturma Uygulması-2
Stratejik Öngörü
Stratejik Öngörü Anlayışı
Olasılık Konisi
Geleceği Tahminde Kullanılabilecek Metodlar
Stratejik Öngörü Örnekleri
Stratejik Analizci ve Raporu
Stratejik Analizci nelere dikkat etmeli?
Stratejik Rapor Nedir?
Stratejik Rapor Yazım Surecinde Dikkate Alınması Gereken Unsurlar
Stratejik Rapor Şeması
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
191
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 450
Küresel Siyasette ABD
Öğretim
Yarıyılı
Güz
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
E-mail
Agil Mammadov
Pazartesi, Perşembe 14.00-16.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası
410 Nolu Oda
Öğretim Yöntemi
1. Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Grup Çalışması, 5: Örnek
Olay
 Seçmeli
+99455 542 88 85
[email protected]
Yakın tarihin ve günümüz Uluslararası İlişkiler Politikasına yön veren
Amacı
Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikası hakkında uzmanlaşmak
isteyen öğrencilere detaylı bilgi vermek.
1. Amerikan dış politikası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
2. II. Dünya Savaşı sonrası ve günümüz uluslararası ilişkileri anlar
3. Amerikan Dış politikasının yöntemlerini tahlil eder.
4. Amerikan Dış politikasının önceliklerini kavrar.
5. Küresel politikalarda etkili olan bu gücün varlığını irdeler.
Bu derste öncelikle Amerikan dış politikasında süregelen gelenek ve
Öğrenim Çıktıları
bunun bugünkü dış politika karar sürecine etkisi ele alınacaktır. Bu
süreçte özellikle 20 yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa coğrafyasında
gündeme gelen önemli gelişmeler karşısında ABD dış politikasındaki
tedirginliğin sürdürülmeye çalışılmasının nedenleri irdelenecek. İki savaş
arası meydana gelen gelişmelerin Washington’daki karar vericilerin
Avrupa’daki gelişmelere müdahil olunması kararı incelenek. İkinci
Dünya Savaşı ile birlikte kendisini bir Avrupa gücü olarak bulan
ABD’nin Truman’la öne çıkan müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe
ile başalatılan geleneğe uyduğunun inceleneceği derslerde ABD
başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl belirlediklerini,
bunda Kongre’nin, baskı gruplarının, kamu oyunun, bürokrasinin,
başkanın ve diğerlerinin etkisinin ne düzeyde olduğu incelenecek. Soğuk
Savaş sonrası gelişmelerin ABD dış politisındaki etkisi ve yeni bir
uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington’un çabalarının
11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası alanda Amerikan
müdahaleciliğinin aldığı boyut ve bunun yarattığı sorunlar tartışılacak.
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
192
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir.
İçeriği
Amerikan Dış Politikası Stratejileri ve Doktrinleri, ABD Uluslararası
Sistemde, ABD Dış Politikasının Toplumsal Kaynakları, ABD Dış
Politikası Karar Alma Sistemi
Ana Kaynaklar
Amerikan Dış Politikası, Ramazan Gözen, Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Yayınları.
- Uluslararası İlişkilerin Yeni Dünyası, Mıchael G. Roskin ve Nicholas
O. Berry, Adres Yayınları, 2012
- H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, (Türkçe ve
ingilizcesi
mevcut).
4- H. Kissinger, Diplomacy, (Türkçe ve ingilizcesi mevcut).
- E. Gürses, ABD Dış Politikasında İdealizm ve Realizm, Jeopolitik,
2002.
Yardımcı
Kaynaklayar
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Konular
Uluslararası Sistemde ABD
- ABD Dış Politikasının Güç Kaynakları
- ABD Dış Politikasının Soyut ve Somut Güç Kaynakları
ABD Dış Politika Stratejileri ABD`nin Devletleşme Süreci
- Sömürgeden Bağımsızlığa ve Olgunlaşmaya 1776-1789
- Amerika Kıtasında Yayılma ve İç Savaş 1789- 1864
- Dünyaya Yayılma Süreci : Amerikan Emperyalizmi 1864- 1914
Dünya Düzeni Kurma Çabaları
- I. Dünya Savaşı Sırasında Amerikan Dış Politikası
- Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında İdeal Düzen Arayışı
- Vilson ve İdealizmin Doğuşu
ABD Dış Politikasının Toplumsal Kaynakları
- ABD Dış Politikasında Toplumun Etkisi
- Kamuoyu ve Dış Politika İlişkileri
- Basının Dış Politikada Rolü
- Sivil Toplumun Dış Politikada Rolü
ABD Dış Politikası Yaklaşımları
- Devlet, Kültür ve Dış Politika
- Amerikan Dış Politikası İlkeleri ve İkilemleri
- Yalnızcılık – Yayılmacılık İkilemi
- Moralizm – Çıkarcılık İkilemi
- Pragmatizm – Tutarlılık İkilemi
- Tektaraflılık – Çoktaraflılık İkilemi
ABD Dış Politikası Karar Alma Sistemi
- ABD Devlet Sistemi
- Yasama ve Yürütmenin Dış Politikada Rolü
Global müdahale ve Soğuk Savaş’ın ortaya çıkışı.
- İki Savaş Arası ABD Dış Politikası
- Küresel Kriz ve Sonuçları
Tahdit (Containment) politikası,
193
9
10
11
12
13
14
15
- Soğuk Savaş döneminde mütabakat ve buna karşı çıkış süreci
- (Kore, Küba, Vietnam Savaşları).
Soğuk Savaş Dönemi : Komünizmle Mücadele,
- Soğuk Savaş Dönemi Amerika Dış Politika Doktrinleri
- Dünyaya Genişlenme
- ABD`nin Uluslararası Kurumlarla Politikası
ABD Dış Politikası Teorileri
- Realizm – Reel Politik
- İdealizm – İdeal Politika
- Liberalizm – Liberal Politika
- Yeni Muhafazakarlıq Politikası
ABD Transatlantik Politikası
- Transatlantik ilişkileri tanımlamak
- Soğuk Savaş Dönemi Amerika`nın Transatlantik Politikası
- Soğuk Savaş Sonrası Amerika`nın Transatlantik Politikası
ABD`nin Orta Doğu Politikası
- ABD`nin Orta Doğu Politikası Hedefleri ve Stratejileri
- ABD`nin Orta Doğu Politikasını Etkileyen Faktörler
- ABD`nin Orta Doğu`yla İlişkisinin Tarihsel Arka Planı
ABD`nin Orta Doğu Politikası
- Arap – İsrail Çatışması ve ABD Tutumu
- ABD`nin İranla İlişkiler
ABD`nin Asya – Pasifik Ülkeleri İlişkileri
- ABD`nin Asya – Pasifik Ülkeleri İlişkisinin Temelleri
- ABD`nin Pasifik`e Açılması
- I ve II Dünya Savaşı`nda ABD`nin Asya – Pasifik Ülkeleriyle İlişkileri
Uluslararası İlişkiler Teorileri Bağlamında Amerikan Dış Politikasının Genel Analizi
Sonuç ve Değerlendirme
- Genel tekrar
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
194
DERS BİLGİLERİ
Adı
Uluslararası Diplomasi
Kodu ULS 402
Dili
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Güz
2
 Azerbaycan
 Türkçe
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Elşen Memmedli
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 13.30-14.30 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda

Uygulama
Kredi
hafta/saat
2
 İngilizce
AKTS
3
Seçmeli
Dersin temel amacı, uluslararası ilişkilerde devletler arasında diplomasi
geleneğinin tarihsel gelişim sürecini, diplomatik temsilciliklerin,
konsoloslukların görev ve yetkilerini teorik açıdan açıklamaktır
Öğrenim Çıktıları- Uluslararası İlişkilerde diplomasi geleneğini öğrenmek, Diplomatik
temsilcilikler, konsoloslukların işleyiş biçimlerini, diplomatik yaptırım
yöntemlerini incelemek.
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adreslerini ders sorumlusundan temin
edebilirler.
İçeriği
Diplomasinin tarihsel gelişim süreci, Diplomatik Temsilcilikler,
Konsolosluklar, Diplomatik Yaptırım yöntemleri, Diplomatik Müzakere
kavramları.
Ana Kaynaklar
Temel İskit, Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması,
Temel İskit, Betül Yüce Dural, Diplomasi Tarihi.
Hafta
1
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
Diplomasinin Tanımı ve Kapsamı
- Dış Politika Kavramı
- Diplomasi Tarihi Kavramı
- Diplomasi Kavramı
2
Diplomasinin Kurumsallaşma Süreci
- Diplomasinin tarihsel gelişim süreci
- Modern diplomasiye geçiş
3
Modern Diplomasinin Kurumları
- “İkili-bilateral diplomasi”
- “Çok taraflı-mültilateral diplomasi”
195
-
“Zirve diplomasi”
4
Modern Diplomasinin Araçları
- Tanıma ve diplomatik ilişki
- De jure tanıma
- De facto tanıma
5
İkili Diplomatik Misyonların işlevleri
- Temsil
- Bilgi Toplama ve Rapor Etme
- Müzakere
- Ülkesinin ve Vatandaşlarının Çıkarlarını Korumak.
- Tanıtma ve Propaganda
- İstihbarat
6
Çok Taraflı-Mültilateral Diplomasi
- “Konferans diplomasisi”
- “Parlamenter diplomasi”
7
Diplomatik Misyonların Düzeni
- Misyon Şefi
- Diplomatik Personel
- Büyükelçilerin Akreditasyonu
8
Yarıyıl İçi Sınavı
9
Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklar
- Diplomatik Dokunulmazlıklar
- Diplomatik Muaflıklar
10
-
Diplomatik Müzakere
- Diplomatik Müzakere Kavramı
- Diplomatik Müzakere Öncesine İlişkin Konular
11
-
Diplomatik Anlaşmalar
- Antlaşma Kavramı
- Diplomaside Antlaşma Yöntemleri
12
-
Diplomatik Yaptırımlar
- Nota;
- Devletin Elçisini geçici süre için geri çekmesi;
- Diplomatik ilişkilerin kesilmesi;
- 4.Ultimatom;
- Tanıma işleminin geri alınması.
13
Diplomatik Yaptırımlar
- Nota;
- Devletin Elçisini geçici süre için geri çekmesi;
- Diplomatik ilişkilerin kesilmesi;
- Ultimatom;
- Tanıma işleminin geri alınması.
14
21 Yüzyılda Diplomasinin Özellikleri
- Diplomasideki Başlıca Değişiklikler
- Kamuoyu Diplomasisi
196
15
-
Modern Diplomasinin Bazı Yeni Alanları
- Çevre Diplomasisi
- İnsan Hakları Diplomasisi
- Enerji Diplomasisi
- İnsani Diplomasi
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
197
DERS BİLGİLERİ
Adı
Avrupa Birliği
Öğretim
Yarıyılı
Kodu ULS 420
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Bahar
 Türkçe
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Ziyadhan HASANOV
Ders Saatleri ve
Yeri
Perşembe 12:10-13:30 107 Nolu Oda
Kredi
AKTS
2
3
 İngilizce
 Seçmeli
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 4 Sayılı Öğretim Binası
Telefon
GSM
+99455 9153648
E-mail
[email protected]
Amacı
Uluslararası İlişkiler aktörlerinden biri olan Uluslararası Örgütlerin teorik
ve pratik yansımaları anlatılarak özellikle Avrupa Birliği her yönüyle
incelenecektir.
Avrupa’da birlik düşüncesinin kurumsallaşması ve bu yapının evrimi
bölüm öğrencilerine aktarılacaktır. Avrupa Birliğinin amaç ve gayeleri
Siyasal Sistem içerisindeki rolü irdelenecektir.
Öğrenim Çıktıları Avrupa Birliğinin kısa tarihi ve bu zaman dilimindeki faaliyetleri
örneklerle açıklanacaktır. Avrupa Birliğinin kuruluş süreci, antlaşma
metni, tanımı, yapısı, organları, işleyişi irdelenecektir.
Öğretim Yöntemi
Uluslararası Kuruluşların teorik altyapısı anlatıldıktan sonra Avrupa
Birliğini açıklayacak teorik çerçeve çizilerek tümdengelim yöntemi
kullanılacaktır. Bu yaklaşım ile daha verimli ve sistemli şekilde bilgilerin
geçişkenliği sağlanacaktır.
İçeriği
2. Dünya Savaşı sonrası oluşumu gerçekleşen ama tarihten bu yana
oluşumu düşünülen bu kuruluş kısa zaman içerisinde işlevselliği ile örnek
teşkil etmiştir.
Ana Kaynaklar
-
Uluslararası İlişkiler Teorileri (Çatışma, Hegemonya, İşbirliği),
Tayyar Arı, 5. Baskı, Ekim 2008
-
Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Tayyar Arı, 6. Baskı, Alfa
Yayınları, Nisan 2006.
-
Siyaset, Mumtaz er Türköne, 9.Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara, 2007.
-
Devletlerarası ve Hükümetler dışı Uluslararası Örgütler – Mehmet
Hasgüler ve Mehmet Bülent Uludağ, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010.
-
Uluslararası İlişkiler Sözlüğü- Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları,
İstanbul, 2010.
-
Siyasi Tarih (1918-1994)-Oral Sander, 22.Baskı, İmge Yayınları,
Ankara, 2013.
Yardımcı
Kaynaklar
198
-
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)- Fahir Armaoğlu, Alkım
Yayınevi, 17. Baskı, İstanbul, 2010.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
Konular
Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi ve Analiz Birimi Tartışması
Uluslararası İlişkilerde Aktör Sorunu ve Uluslararası İlişkilerin Temel Aktörleri
3
Transnasyonalizm ve Karşılıklı Bağımlılık
4
Uluslararası Entegrasyon Teorileri
5
Fonksiyonalizm ve Neofonksiyonalizm
6
Uluslararası Örgütlerin Tanımı, Yapısı ve Sınıflandırılması
7
Avrupa Birliği Düşüncesinin Kökenleri ve Örgütlere Dönüşüm Süreci
8
Avrupa Birliği Yolunda Önemli Bir Aşama Olarak Avrupa Toplulukları: AKÇT,
AET, AST, BAB, AT
9
Roma Antlaşmasından Tek Senet’e Avrupa Birliği: Maastricht Antlaşması
10
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
11
Avrupa Birliği Komisyonu
12
Avrupa Birliği Parlamentosu
13
Avrupa Birliği Konseyi
14
Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Ombudsman Kurumu
15
Avrupa Birliği Anayasası
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
199
DERS BİLGİLERİ
Adı
Enerji Politikaları
Kodu ULS 456
Dili
Öğretim
Yarıyılı
Bahar
 Azerbaycan
Türü
Zorunlu Seçmeli
Öğretim Elemanı
Dr. Qadir Bayramlı
Ders Dışı
Görüşme
Saatleri ve Yeri
Amacı
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 408 Nolu Oda
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
Türkçe  İngilizce
Kredi
AKTS
2
3
Dersin temel amacı, dünyadaki genel enerji durumunun irdelenmesi,
dünyadaki enerji kaynaklarının dağılımı ve enerji politikalarına etkilerinin
araştırılması, enerji politikalarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi,
enerji ile ilgili uluslararası politikalarının incelenmesi, ulusal enerji
politikaları, enerji arz talebi ve onları etkileyen faktörlerin irdelenmesi,
enerji güvenliği ile ilgili politikaların incelenmesi, uluslararası enerji
kuruluşları ve faaliyetlerinin incelenmesi, alternatif enerji kaynaklarının
rolünün değerlendirilmesi , enerji faaliyetlerinin çevreye etkilerinin
irdelenmesi ve sürdürülebilir enerji politikalarının incelenmesidir..
Öğrenim Çıktıları Enerji politikalarının ortaya çıkışı, gelişme süreci, özellikleri
irdelendikten sonra, günümüzdeki önemi üzerinde durulmakta; bu
bağlamda öğrencilere kavramlar ve literatür tanıtılmaktadır. Bu yöntemin
başlıca yararları: öğrencinin öğrendiği davranışları göstermesi; öğrencinin
derse aktif katılması; öğrenciye düşünme ve araştırma alışkanlığı
kazandırması; dersi monotonluktan kurtararak öğrenmeyi motive etmesi;
önemli konular üzerine öğrencinin dikkatinin çekilmesidir
Öğretim Yöntemi Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte. Dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Gerek geçmiş konulara çalışırken, gerekse
işlenecek konulara hazırlanırken, öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave
kaynakları, ilgili internet adresleri ders sorumlusundan temin edebilirler.
İçeriği
Enerji ve politika ile ilgili esas kavramlar, enerji kaynaklarının dağılımı,
dünyada enerji arz ve talebi, enerji güvenliğinin sağlanması ile ilgili
ulusal politikalar, enerji nakil hatları ile ilgili politikalar, enerji
politikalarında geleceğe yönelik eğilimler, Türk Cumhuriyetlerinin
enerji politikaları ele alınmıştır.
Ana Kaynaklar
Cenk Sevim, Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, Seçkin Yayıncılık,
Ankara, 2013.
Ö. Andaç Uğurlu, Çevresel Güvenlik ve Türkiye'de Enerji Politikaları,
Örgün Yayınları, İstanbul, 2009.
Levent Aydın, Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Seçkin Yayıncılık,2014
Kadir Bayramlı, Enerji Politikaları, Yayınlanmamış ders notları.
200
Yardımcı
Kaynaklar
Hafta
1
Enerji Politikaları ile ilgili internet ortamında yayınlanan makaleler.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Konular
“Enerji Politikaları” ilgili kavramsal açıklamalar ve “Enerji Politikaları”
dersine giriş
Enerji, türleri ve Önemi
Enerji-Politika ilişkisi
Enerji Politikalarının ortaya çıkışı
Enerji politikalarını etkileyen etkenler
2
Enerji Kaynakları ve Dağılımı
Petrol, doğalgaz ve dağılımı
Kömür ve Dağılımı
Hidronerji rezervleri ve dağılımı
Nükleer enerji kaynakları ve dağılımı
Alternatif enerji kaynakları
3
Enerji Nakil Hatları ve Enerji Politikalarında Yeri
Petrol boru hatları
Doğalgaz Boru Hatları
Enerji nakli ile ilgili sorunlar
Boru hatlarının jeopolitikte yeri
4
Uluslararası Enerji Kuruluşları ve Çokuluslu Şirketler
Uluslararası Enerji Ajansı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
OPEC
Diğer Uluslararası Enerji Kuruluşları
Çokuluslu Şirketler ve Enerji Politikalarına Etkileri
5
Enerji faaliyetlerinin çevreye etkileri
Sürdürülebilir enerji
Küresel ısınma ve enerji politikalarına etkileri
Ulusal Enerji Politikalarında Çevre Etkeni
6
AB’nin Enerji Politikaları I
AB’nin enerji kaynakları
AB enerji politikalarının tarihsel gelişimi
AB’de enerji arz ve talebi
AB-Rusya enerji ilişkileri
201
AB-Orta Doğu enerji İlişkileri
AB enerji politikaları ve Hazar Bölgesi
AB’de nükleer enerji
7
AB Enerji Politikaları II
AB’nin Enerji Güvenliği ile ilgili sorunları
AB Ortak Enerji Politikası ile ilgili sorunları
AB’nin boru hatları ile ilgili politikaları
AB’nin enerji politikalarında çevre etkeni
8
ABD’nin Enerji Politikası I
ABD’nin enerji kaynakları
ABD’nin enerji politikalarının tarihsel gelişimi
ABD’nin enerji güvenliği ile ilgili sorunları
9
ABD’nin Enerji Politikası II
ABD’nin enerji arz ve talebi
ABD’nin enerji ilişkileri
ABD’de nükleer enerji
ABD’de alternatif enerjiler
ABD’nin enerji politikalarında çevre etkeni
ABD’nin kaya gazlarının üretimi ile ilgili gelişmeler
10
ABD enerji doktrinine genel bakış
Rusya’nın Enerji Politikası
Rusya’nın petrol, doğalgaz ve kömür kaynakları
Rusya hidroenerji kaynakları
Rusya’da nükleer enerji
Rusya’nın önemli boru hatları projeleri
Rusya’nın AB ile enerji ilişkileri
Rusya-Ukrayna enerji krizi ve Rusya’nın yeni transit ülke arayışları
“Rusya-2030” enerji programı
11
Çin’in Enerji Politikası
Çin’in enerji kaynakları
Çin’in enerji arz-talebi
Çin’in dış enerji politikası
Çin-Orta Doğu enerji ilişkileri
Çin’in hidroenerji potansiyeli
Çin-Rusya enerji ilişkileri
202
Çin-Hazar Bölgesi enerji ilişkileri
Çin’in nükleer enerji politikası
Çin’de alternatif enerjiler
Çin’in enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikaları
12
OPEC’in Enerji Politikası
OPEC ülkelerinin enerji kaynakları
OPEC’ın kuruluşu ve hedefleri
Dünya’nın enerji pazarında OPEC’in yeri
13
14
15
OPEC’ins orunları
Azerbaycan’ın enerji politikası
Azerbaycan’ın enerji kaynakları
Bağımsızlık öncesi Azerbaycan’da enerji faaliyyetleri
Azerbaycan’ın yeni enerji stratejisi
“Asrın Anlaşması” ve Azerbaycan için önemi
BTC petrol ve BTE doğalgaz projeleri
Şahdeniz Projesi
TANAP VE TAP Projeleri
Azerbaycan’ın enerji ilişkilerine genel bakış
Türkiye’nin Enerji Politikası
Türkiye’nin enerji kaynakları
Türkiye’nin hidroenerji potansiyeli
Türkiye’nin enerji stratejileri
Enerji transitinde Türkiye’nin önemi
Türkiye’nin enerji ilişkileri
Türkiye’nin enerji sorunları
Türkiye’de alternatif enerji
Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinin enerji politikaları
Kazakistan’ın enerji politikası
Türkmenistan’ın enerji politikası
Özbekistan’ın enerji politikası
Kırgızistan’ın enerji politikası
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayı sı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
203
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 460
Çatışma Çözümü ve Yönetimi
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
 Türkçe
 İngilizce
Güz
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Araz Aslanlı
Ders Dışı
Görüşme
Cuma 09.00-12.00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 409 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
E-mail
[email protected]
Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere çatışmalar, terörizm, onların temel
nedenleri, çatışma çözümü ve yönetimi konusunda bilgi verilmesi,
kuramsal ve uygulamalı bir çerçeve sunulmasıdır. Tüm bunlar daha
barışçıl bir dünyaya ulaşmanın önündeki koşul ve engellerin analiz
edilmesine yardımcı olacaktır. Bu çerçevede çatışmaların kaynaklarının
ve süreçlerinin incelenecek ve bunları sonlandırabilecek yöntemler
değerlendirilecektir.
Ders boyunca öğrenciler, çatışmaların ortaya çıkışında ve çözümünde
bölgesel ve küresel ölçekli siyasal, askeri, ekonomik etkenlerle beraber
kültürün, dinin, ahlakın ve toplumsal cinsiyetin rolünü tartışacaklar.
Konunun daha iyi anlaşılması için ders boyunca çeşitli çatışmalar ve
çatışma çözümü örnekleri analiz edilecekler. Bu bağlamda Güney
Kafkasya`daki sorunlar ve özellikle Karabağ sorununa da değinilecektir.
Bu ders programı sonucunda öğrencilerde:
- Genel olarak etnik çatışmalar ve özellikle Güney Kafkasya’daki etnik
çatışmalar hakkında genel bilgi oluşacak,
- Çatışma çözümü tarihi hakkında genel bilgi oluşacak,
- Çatışma çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar hakkında derinlemesine
bilgi oluşacak,
- Uluslararası çatışmaları, sebeplerini daha analitik ve eleştirel bir
biçimde değerlendirip, uygun araçlarla çözümleyebilecekler,
Gerçek dünyaya ilişkin vakaları çözümlerken farklı çatışma çözümü
modellerine başvurabilecekler.
Öğrenim
Çıktıları
Öğretim
Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
204
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet
adreslerini ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere
gazetelerde ve/veya siyaset ve uluslararası ilişkiler dergilerinde yer alan
konuyla ilgili çalışmaları gelişmeleri izlemeleri tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Çatışmalar, Etnik çatışmalar, Çatışmada algılar, Gruplararası
çatışmalarda duygular, Toplumsal bellek ve çatışmalar, İdeolojik
çatışmalar, Terör, Çatışma çözümüne sosyo-psikolojik engeller,
Müzakere teknikleri ve çatışma çözümü, Uluslararası kurumlar ve
çatışma çözümü
Ana Kaynaklar
- Muzaffer Ercan Yılmaz, Savaş ve Uluslararası Sistem, Bursa, Dora
Yayınları, 2013.
- Editör: Atilla Sandıklı, Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve
Çatışma Çözümleri, İstanbul, BİLGESAM, 2012
Yardımcı
Kaynaklar
- Muzaffer Ercan Yılmaz, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Ankara,
Nobel Yayın-Dağıtım, 2006.
- M.T. Odman, Uluslararası Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Barışcıl
Çözümlenmesi ve Barışı Destekleme Operasyonları, Mersin, Çağ
Üniversitesi Yayınları, 2002.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konular
Giriş: Temel Kavramlar ve Literatür
Çatışmanın Tanımı ve Çeşitleri, Çatışmanın Kaynakları, Çatışma Çözümünün
Tarihi
Çatışma Analizi, Çatışma Yönetimi
Terörizm
Çatışma Çözümünde Dış Politika Araçlarına Genel Bakış
Barışı Koruma, Müzakere Teknikleri ve Çatışma Çözümü
Uluslararası Kurumlar ve Çatışma Çözümü
Rejim Tipi ve Çatışma Arasındaki İlişki
Dış Müdahale Koşulları ve Dış Müdahalede Meşruiyet
Olay incelemesi: Güney Kafkasya`daki Etnik Sorunlar
12
Olay incelemesi: Kıbrıs Sorunu
Olay incelemesi: Filistin Sorunu
13
Olay incelemesi: Hindistan-Pakistan Çatışması ve Keşmir Sorunu
14
Olay incelemesi: Bosna-Hersek ve Kosova Sorunu
15
Genel tekrar
11
Yöntem
Yarıyıl İçi Sınav
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
1
Katkısı
%40
205
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Derse Devam
206
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu ULS 470
Savaşlar ve Medya
Öğretim
Yarıyılı
Teori
Uygulama
hafta/saat
hafta/saat
2
-
Bahar
 Türkçe
Kredi
AKTS
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Rizvan Qenberov
Ders Dışı
Görüşme
Pazartesi saat 12.10-13.30 Arası, ADİU 4. Öğretim Binası 116 Nolu Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
+99450 255 07 63
E-mail
[email protected]
Amacı
Dersin amacı savaş dönemlerinde medyanın habercilik pratiklerini,
siyaset kurumuyla ve askeri yetkililerle ilişkilerinin bu pratiklere
yansımalarını değerlendirmek, halkın haber alma hakkı çerçevesinde
savaş zamanı medyanın öneminin boyutlarını sergilemektir.
Öğrenim Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler savaş dönemlerinde medyanın
nasıl bir habercilik sürecini yaşadığını ve bu sürece ilgili devlet
kurumlarının müdahele yöntemlerini ve bu müdahelelerin kamuoyuna
yansımalarını öğrenebilecek, tarihten günümüze kadar uluslararası
savaşlarda medyanın rolünü değerlendirebilektir.
Öğretim Yöntemi
Ders içerikleri öğretim üyesi tarafından anlatılmaktadır. Temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde karşılıklı soru-cevap ve tartışma ortamı
içerisinde yürütülmesine çalışılmaktadır. Dersin iyice anlaşılması için
öğrencilere ana kaynakların yanısıra, ihtiyaca göre yardımcı kaynaklar da
verilmektedir. Ayrıca, konularla ilgili güncel gelişmelerin takip edilmesi
de tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Derste savaş gazeteciliğinin tarihsel gelişimi, Birinci ve İkinci dünya
Savaşında basının rolu, Viyetnam Savaşında ABD`nin uyguladığı haber
politikaları, Körfez savaşları ve İrak krizinde uygulanan medya
politikaları çerçevesinde askeri kurumlar, devlet politikaları, medya
uygulamaları ve kamuoyu arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
- Leonora Foerstel, Medya ve Savaş Yalanları, İstanbul: Yordam Kitap,
2007
- Çatalbaş, D (2003) “Savaşı Aktarmak ve Anlamlandırmak:
Gazeteciliğin Profesyonel Değerleri ve Yaygın Medyanın Tutumu”,
Doğu-Batı Dergisi, Yıl:6 Sayı:24, s.245-253.
- Erol Ilhan, Nalan Dirik, “Savaş Haberleri Bağlamında Haber
Politikaları: ABD Örneği”, Gazi Üniversitei İletişim Dergisi, Güz 2011,
Sayı:33, s. 61-86
- Ürün Yıldıran Önk, Televizyonda Savaş Haberleri Üzerine Bir
Ana Kaynaklar
207
Yardımcı
Kaynaklar
Karşılaştırma , 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları , Journal of Yasar
University 2011 24(6) 3990-4006
- Yalçınkaya, Haldun, “Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son
Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 19
(Güz 2008), s. 29-56.
- Aslı Özkaya, “Medya ve Körfez Savaşı”, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1-4, 567-579, (1997).
- Bektaş Arsev, Kamuoyu, İletişim Ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam
Yayınları, 1996.
- Bektaş Arsev, Siyasal Propaganda Tarihsel Evrimi ve Demokratik
Toplumdaki Uygulamaları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2003
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Konular
Savaş gazeteciliğinin tarihsel gelişimi
Televizyonda savaş haberlerinin tarihi
Birinci ve İkinci Dünya Savaşında radyo ve basın
ABD’de savaş haberleri ve politikaları bağlamında Vietnam Savaşının temel
özellikleri
I Körfez Savaşı zamanı uygulanan medya politikaları
II Körfez Savaşı zamanı uygulanan medya politikaları
Savaşlarda medyanın çerçevelendirme mekanizmaları
Savaş dönemlerinde devlet sırrı, ulusal çıkarlar ve ulusal güvenlik
Savaş haberlerinde medyanın dili
10
Asker-medya ilişkilerinde “iliştirilmiş gazetecilik” dönemi
11
Psikolojik savaş ve propaganda stratejileri
12
13
14
15
16
Kamuoyu, savaş ve medyada ikna stratejileri
Haber konusu olarak terör olayları ve olağanüstü durumlarda medya yönetimi
Arap Baharı bağlamında sosyal medyanın rolü
Karabağ şorunu ve Azerbaycan medyası
Genel değerlendirme
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yöntem
Sayısı
Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav
1
%40
Ödev
-
-
%75 Devam Zorunluluğu
-
Derse Devam
208
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
209
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğretim
Teori
Yarıyılı
hafta/saat
Bahar
2
 Türkçe
Uygulama
hafta/saat
Kredi
AKTS
-
2
3
Dili
 Azerbaycan
 İngilizce
Türü
 Zorunlu
Öğretim Elemanı
Dr. Raqif QASIMOV
Ders Dışı
Görüşme
Cuma günü 12.00-14:00 Arası, ADİU 4 Sayılı Öğretim Binası 107 Nolu
Oda
 Seçmeli
Saatleri ve Yeri
Telefon
GSM
00904505600920
E-mail
[email protected]
Amacı
İnsan kaynakları yönetimi dersinin amacı, günümüzde işletmelerin en
değerli kaynağı haline gelen “insan”ın öneminin ve doğru yönetildiğinde
işletmeleri rakiplerinin önüne geçirecek olan bu kaynağın nasıl
yönetilmesi gerektiğinin ortaya konulmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi
birden çok aşamadan oluşan bir işletme fonksiyonudur. İKY'nin ilk
aşaması, insan kaynaklarının planlanmasıdır. İş analizi ve iş tanımlarının
yapılarak doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi, adaletli bir
değerlendirme ve ücretlendirme sisteminin kurulması, çalışanların sosyal
haklarının verilmesi, eğitim gibi unsurların herbiri İKY'ni oluşturan temel
taşlardandır ve bu ders kapsamında tüm bu unsurların bütünlük içerisinde
öğrenciye aktarılması ve bu konudaki karar verme yeteneklerinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları Öğrencilere insan kaynakları yönetiminin ne olduğu hakkında bilgi
vererek, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarının analizini
yapabilecek ve örgütsel hayatta kullanabilecek düzeye getirmektir. Bu
amaçla insan kaynakları yönetiminin kavramları, tarihi gelişimi, amaçları
hakkında temel bilgilerden sonra iş analizi, insan kaynaklarının
planlanması,
eğitilmesi
ve
geliştirilmesi,
performansının
değerlendirilmesi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, işçi ve işveren
ilişkileri vs. fonksiyonların her birisi üzerinde durularak, derinlemesi ne
bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Öğretim Yöntemi
Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması
suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte dersler temel ve
yardımcı kaynaklar eşliğinde, mümkün olduğunca karşılıklı tartışma
ortamı içerisinde de takip edilmeye çalışılır. Derste ele alınacak konular
birbirleri ile bağlantılı olduğundan, öğrencilerin işlenmiş konuları tekrar
etmesi gerekmektedir. Dersi iyi takip etmenin yanı sıra, ders dışında da,
öğrencilerin ilgili konulan kendi aralarında tartışarak öğrenmeye
çalışmaları takip edilebilecek en etkin yöntemlerden birisidir. Gerek
geçmiş konulara çalışırken, gerekse işlenecek konulara hazırlanırken,
210
öğrenciler, ihtiyaç duyabileceği ilave kaynakları, ilgili internet adreslerini
ders sorumlusundan temin edebilirler. Ayrıca öğrencilere gazetelerde
ve/veya ekonomi dergilerinde yer alan ekonomik gelişmeleri izlemeleri
tavsiye edilmektedir.
İçeriği
Ana Kaynak
Yardımcı
Kaynaklar
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) yönetiminin anlam ve önemi. İKY
gelişimi. İKY'nin temel işlevleri. İKY'ni etkileyen bilim dalları. İKY
bölümünün örgütlenmesi. İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları.
İş şartnameleri. İnsan Kaynağı (İK) tedariki. İK seçimi. İşe alıştırma
(oryantasyon). İK eğitimi. İK değerlemesi ve yöntemleri. İş değerlemesi
ve yöntemleri. Ücret yönetimi. İK disiplini. Endüstriyel ilişkiler. İş
güvenliği.
Bilgin L.,Taşçı D., Kağnıcıoğlu D., Benligiray S. ve Tonus Z. İnsan
Kaynakları Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1747,
Eskişehir, 2007.
- Fındıkçı İlhami; İnsan Kaynakları Yönetim, Alfa Yay: No 619, İstanbul,
2002.
- Tortop Nuri, Aykaç Burhan, Yayman Hüseyin ve Özer Akif; İnsan
Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2007.
HAFTALIK DERS PLANI VE KONULAR
Ders planı
Hafta
1
1. Giriş (Dersin konusu, amacı,değerlendirme şekli vs.)
2. Syllabus içeriği
3. Ders dışı çalışma—her ders konusunun evde 3 kaynaktan araştırılması ve yazılı
şekilde bir sonrakı derse getirilmesi.
4. Ders içi çalışma—işlenen konunun pratik yönü ile ilgili sunum hazırlanması (case
study).
5. Konu 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, amacı vs.
2
1. Konu 1: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 1: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 2: Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi
4. Konu 1: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik (case study) bir sunumun (PowerPoint)
yapılması
3
1. Konu 2: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 2: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 3: İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları
4. Konu 2: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik (case study) bir sunumun (PowerPoint)
yapılması
4
1. Konu 3: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 3: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 4: İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi
4. Konu 3: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik (case study) bir sunumun (PowerPoint)
211
yapılması
5
1. Konu 4: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 4: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 5: İnsan Kaynaklarının Planlanması
4. Konu 4: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
6
1. Konu 5: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 5: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 6: İnsan Kaynaklarının Temin Edilmesi ve Seçilmesi
4. Konu 5: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
7
1. Konu 6: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 6: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 7: İnsan Kaynaklarının Oryantasyonu (Adaptasyon)
4. Konu 6: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
8
9
Ara Sınav
1. Konu 7: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 7: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 8: İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
4. Konu 7: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
10
1. Konu 8: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 8: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 9: İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi
4. Konu 8: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
11
1. Konu 9: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 9: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 10: İnsan Kaynaklarının Performansının Değerlendirilmesi
4. Konu 9: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
12
1. Konu 10: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 10: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 11: İnsan Kaynakları Ücret Sistemleri
4. Konu 10: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
13
1. Konu 11: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 11: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 12: İnsan Kaynaklarının Motivasyonu
4. Konu 11: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
14
1. Konu 12: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 12: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
212
3. Konu 13: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
4. Konu 12: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
15
1. Konu 13: hakkında tartışma ve soruların cevaplandırılması
2. Konu 13: ile ilgili yazılan ders dışı çalışmaların ve konuya katkılarının tartışılması
3. Konu 14: İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Konu 13: ile ilgili 15-20 dakikalık praktik bir sunumun (PowerPoint) yapılması
Yöntem
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayısı
Yarıyıl İçi Sınav
Ödev
1
1.
2.
Derse Devam
Dersle ilgili özetler (İngilizce) = 10
puan (vize sınavına)
Örnek olayların sunumu+ders
özetleri = 20 puan (final sınavına)
%75 Devam Zorunluluğu
Katkısı
%40
-
-
Diğer (Açıklayınız)
-
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
213
Download