Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

advertisement
Yetkilendirilmiş
Kuruluşlar
Hülya ÇAKIR
Çevre Mühendisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Sunumun İçeriği
Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu
Yetkilendirme Usul
ve Esasları
Yetkilendirilmiş
Kuruluş Çalışmaları
Değerlendirme
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Toplama
Depozito Sistemi
Atık Toplama Ücreti/Vergisi
Yetkilendirilmiş Kuruluş Sistemi
Attığın Kadar Öde Sistemi
Geri Dönüşüm
Geri Kazanım
Bertaraf
Fonlar ve Teşvikler
Vergi muafiyetleri
Kamu Öz Kaynakları
DD Vergisi ve Bertaraf Ücreti
Fonlar ve Teşvikler
Vergi Muafiyetleri
Atıktan Enerji Tarifeleri
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
AB Atık Çerçeve Direktifi (2008/98 EC)
Madde 14• Üye devletler atık yönetim maliyetlerinin bir
kısmının veya tamamının atığın kaynaklandığı
ürünün üreticileri tarafından karşılanmasına ve
ürünün dağıtıcılarının bu maliyetleri paylaşmasına
karar verebilir.
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
AB Atık Çerçeve Direktifi (2008/98 EC)
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
• Ürünlerin hayat süreleri boyunca (onarım,
yeniden kullanım, parçalama
ve geri
dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere)
kaynakların verimli kullanılmasını dikkate alan
ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi
ve
satışını
desteklemede
kullanılacak
yöntemlerden birini ifade eder.
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Genişletilmiş üretici sorumluluğu
Madde 18 - (1) Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin
azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra yeniden
kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri
kazanımını desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından
başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır.
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Çevre Kanunu
MADDE 11«üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler,
tüzel kişiliği haiz birlikler oluştururlar».
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Yetkilendirme Usul ve Esasları
04.05.2015 Tarih ve 5993 Sayılı Bakanlık Makam
Olur’u
 Yetki Başvuru Formu
 Yetkilendirme ve Yetki Yenileme
 Yetkilendirilmiş Kuruluşların Çalışma Esasları
 Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetlenmesi
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Yetkilendirilmiş Kuruluşların Çalışma Esasları








Yetki Süresi 10 yıl
Temsiliyet Payı
Usul ve Esaslara Riayet
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Kar Payı
5 yıllık Çalışma Planı
Yıllık Rapor-Mart
Sembol
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Yetkilendirilmiş Kuruluş Listesi
TAP
TUBİSAD
TÜMAKÜDER
AGİD
AKÜDER
PETDER
2005
2008
ÇEVKO
LASDER
2010
TÜKÇEV
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
ELDAY
2014
PAGÇEV
2015
AGED
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Değerlendirme
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Finansman Desteği
Geri Dönüşüm Kapasitesi
Kurumsal Altyapı
Temsiliyet
Saha
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Teşekkürler
Hülya ÇAKIR
Çevre Mühendisi
[email protected]
0312 586 3064
20 Ekim 2016 Türktay-Yetkilendirilmiş Kuruluş
Download