Dış Ticaret Sertifika Programı

advertisement
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı
PROGRAMIN AMACI
Programın amacı; küreselleşmenin etkisiyle artan dünya ticaretine bağlı olarak uluslararası
alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik ithalat, ihracat, taşımacılık, lojistik, pazarlama,
muhasebe, finansman ve e-ticaret işlemlerine ilişkin ekonomik temeller ve uygulamalar, son
yıllarda dış ticaret firmalarına yönelik yaygınlaşan sonradan kontrol gibi vergisel gümrük
denetimleri ile belirli ölçekteki firmalar açısından zorunlu hale gelecek olan Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası/Statüsü (YYS) hakkında bilgiler sunarak birbirini tamamlayan alanları
tanıtmak, dış ticaret, gümrük ve kambiyo işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında nasıl yapıldığını
açıklamak, bu bağlamda teorik ve güncel uygulamalar ile programa katılanlara rekabetçi
koşullarda etkin bir şekilde iş yapabilme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.
PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
Program öncelikli olarak; uluslararası alana yönelik faaliyet gösteren şirketlerin dış ticaret,
gümrük, taşımacılık, lojistik, pazarlama, vb. departmanlarındaki çalışanları, bu sektörlerde
çalışmayı ve uzmanlaşmayı düşünen yeni mezun kişiler ile Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavir
Yardımcılığı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir gibi mesleki sınavlara
hazırlanmayı düşünenlere yöneliktir.
PROGRAM YERİ
Program, talebin yeterli olması halinde; İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal yerleşkesinde
yapılacaktır.
PROGRAM GÜNÜ VE SÜRESİ
Genel itibariyle çalışanlara yönelik paket ve yoğun bir program olması nedeniyle, Cumartesi ve
Pazar günleri olmak üzere; saat 09:30-16:30 arasında günlük 5 saat ve toplamda da 60 ders
saati olmak üzere 6 hafta sonu olacak şekilde belirlenebilir.
PROGRAMIN İÇERİĞİ
1
1) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo İşlemleri ile Uygulamaları
*Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Hakkında Temel Bilgiler
*Dış Ticarette Kurumsal Çevre ve Bürokratik İşlemler
*İthalat İşlemleri ve Uygulaması
*İhracat İşlemleri ve Uygulaması
*Gümrük İşlemleri ve Uygulaması (Beyan, Tarife, Menşe, Kıymet)
*Dış Ticarete Konu Gümrük Rejimleri
*Dış Ticarete Konu Vergiler
*Dış Ticarette Teşvik Uygulamaları
*Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
*Kambiyo İşlemleri ve Uygulaması
*Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
*Uluslararası Ticaret Uygulamaları (STA, STB, GB, Serbest Bölge, Sınır Ticareti)
2) Dış Ticaret Firmalarının Karşılaştığı Vergisel Gümrük Denetimi (Sonradan Kontrol)1
*Denetimin Konusu ve Kapsamı
*Denetime Tabi Firmaların Hak ve Yükümlülükleri
*Denetim Süreci (Dikkat Edilecek Hususlar, Bilgi-Belge Hazırlanması, vb.)
*Müfettiş Tespitleri Karşısında Başvuru Mercileri
*Denetlenme Riskini Azaltma-İşlemin Doğru ve Tam Beyanı
3) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsü (YYS) 2
*Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsü Kapsamı ve Koşulları
*Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsü Süreci
*Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsü Sürecinde Yerinde İnceleme
4) Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Sonradan Kontrol Denetimi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından, dış ticaret alanında faaliyet
gösteren (ithalat ve ihracat işlemleri yapan) firmalara yönelik 2007 yılından itibaren yıllık planlama kapsamında
yada planlama dışında firmaların merkezinde ve firmaların kayıtları üzerinden yapılmakta olup, söz konusu
denetimlerde ithalat ve ihracat işlemlerinin doğru beyan edilip edilmediği, bu bağlamda dış ticarete konu vergi ve
benzeri kesintilerin (Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Anti- damping Vergisi, Telafi
Edici Vergi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Tütün Fonu, vb.) doğru ve tam olarak tahsil edilip edilmediği
incelenmektedir.
2
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsü (YYS); Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret
erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın
desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO-Authorized Economic Operator) süreci başlatılmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali
yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara
gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.
1
2
5) Uluslararası Pazarlama
6) Dış Ticaret Muhasebesi ve Finansmanı
7) E-Ticaret Uygulamaları
PROGRAMDA GÖREVLİ EĞİTMEN KADROSU
Teorik bilginin pratik yaşamla birleştirilmesi bakımından, işbirliği içerisinde bulunduğu dış
ticaret, gümrük ve kambiyo alanındaki uzman kamu ve özel sektör temsilcileri de katılımcılar ile
buluşturulur.
Program içeriğinde yer alan; Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo İşlemleri ile Uygulamaları, Dış
Ticaret Firmalarının Karşılaştığı Vergisel Gümrük Denetimi, Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası/Statüsü (YYS), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik konuları için 1 Eğitimci; Uluslararası
Pazarlama konusu için 1 Eğitimci; Dış Ticaret Muhasebesi ve Finansmanı konus için 1 Eğitimci ve
E-Ticaret Uygulamaları konusu için 1 Eğitimci olmak üzere toplamda 4 Eğitimci
görevlendirilmesi yeterlidir.
Kayıt formu için tıklayın
3
Download