Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

advertisement
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya
Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?
• Alvin Toffler’in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı
– Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir?
– Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme
– Deneyimli sağlık hizmetleri pazarlama yöneticileri
•
•
•
•
•
•
Artan maliyet baskısı
Tüketici ihtiyaçlarının
arttığının kabul edilmesi
Özel sağlık hizmetlerinin
nicelik ve niteliğinin artması
Hizmetlerin taklit edilmesi
Personelin profesyonellik
anlayışının gelişmesi
Değişen hasta-doktor ilişkisi
•
•
•
düzeyi
Hastalığın önlenmesine yönelik
artan ilgi
Sağlık hizmeti sunanlara
yönelik artan tüketici
tatminsizliği
Sağlık hizmetlerinin
işletmecilik anlayışıyla
sunulması
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Nedir?
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması; sağlık hizmetleri
tüketicilerinin neye ihtiyaç duyduğunu belirlemek, bu
ihtiyaçları karşılamak için hizmetlere şekil vermek, yeni
hizmetler üretebilmek ve hastalara sunulan bu
hizmetleri kullanmaya teşvik etme sürecidir (Odabaşı,
1994: 30).
Sağlık Hizmetleri Pazarlamasını Diğer Pazarlama
Alanlarından Ayıran Özellikler
• Değişim ilişkisinin genellikle hükümet ve
yasa koyucular tarafından belirlenmesi,
• Sunulan hizmetin çok iyi eğitilmiş uzman
kişiler tarafından sunulması,
• Sunulan hizmetin kalitesini kesin olarak
ölçmenin olanaksız olması,
• Tüketicilerin söz sahibi olmadığı satıcılar
pazarı olma özelliği gösterebilir
Sağlık hizmetleri Pazarlamasına Yapılan Eleştiriler
• Sağlık hizmetleri pazarlamasında
yapılan harcamalar gereksizdir
• Pazarlama araştırmaları kişilerin
özel yaşantılarına girer
• Pazarlama, kişileri kendi istekleri
dışında davranmaya zorlar
• Pazarlama, sağlık hizmetlerinin
kalitesini düşürür
• Pazarlama, sağlık hizmetleri
kuruluşlarının rekabetini sağlar
• Pazarlama, gerekli olmayan sağlık
hizmeti talebi yaratır
Pazarlama Çevresi
• Bir işletmenin pazarlama çevresi, hedef kitle ile
başarılı bir ilişki kurma ve sürdürmede pazarlama
yönetimin etkileyen faktörlerden oluşur.
• Geniş anlamıyla çevre
– Hava, su, kirlilik, atıklar, doğal kaynaklar değil.
• Çevrenin izlenmesinin önemi
– İşletmenin dış çevresine yönelik bilgi toplanması
– Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
– Analiz sonuçlarında ortaya çıkan eğilimlerin etkilerinin
tahmin edilmesi
İşletmeyi Etkileyen Çevre Faktörleri
• Mikro (İç) Çevre Faktörleri
–
–
–
–
–
–
İşletmenin kendisi (çalışanlar ve işletme bölümleri)
Tedarikçiler
Aracılar
Müşteriler
Rakipler
Kamuoyu (Kamu grupları)
• Makro (Dış) Çevre Faktörleri
–
–
–
–
–
–
Demografik çevre
Ekonomik çevre
Ekolojik (Doğal) çevre
Sosyo-Kültürel çevre
Politik ve Yasal çevre
Teknolojik çevre
İşletmenin Mikro Çevre Faktörlerinin
Analizi
•
•
•
•
•
•
İşletme
Tedarikçiler
Pazarlama aracıları
Müşteriler
Rakipler
Kamu Grupları
(Kamuoyu)
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
1. Demografik Çevre
– Nüfus hacmi, nüfus yoğunluğu, yerleşim yeri,
cinsiyet, yaş, ırk, eğitim durumu, meslek gibi
değişkenleri içerir.
– 2030’da 8 milyardan fazla dünya nüfusu
• Üç temel demografik güç
– Dünya nüfusunun artması,
– Yaş dağılımının değişmesi,
– Çift gelirli hanelerin artması
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
2. Ekonomik Çevre
– Milli gelir, kişi başına harcanabilir gelir,
gelirin dağılımı, gelirin elde ediliş
dönemleri, borçlanma olanakları gibi.
– İnsanlar tek başına pazarı oluşturamaz.
Satın alma güçlerinin ve para harcama
isteklerinin de olması gerekmektedir.
– Ekonomik çevre kişilerin satın alma
gücü ve harcama kalıplarını
etkilemektedir.
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
3. Ekolojik (Doğal) Çevre
• Ambalaj ve ürün atıkları
• Çöp üreten bir tüketim tarzı
• Teknolojik ilerlemenin yarattığı
ekolojik tahrip
–
–
–
–
Doğanın dengesinin bozulması
Suyun ve doğal kaynakların kıtlığı
Sağlıksız tüketici kitlesi
Sağlık harcamalarının artması
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
4. Sosyo-Kültürel Çevre
– Hayat tarzı
– Tüketim kalıpları
– Çalışma hayatında kadının rolü
– Kültürel etkileşimin artması
– Aile yapısındaki değişim
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
5. Politik-Yasal Çevre
– Ekonomik düzen
• Kapitalist
• Sosyalist
• Karma
– Dış ticaret rejimi
– Teşvikler
– Yasal düzenlemeler
İşletmenin Makro Çevre Faktörlerinin
Analizi
6. Teknolojik Çevre
•
•
•
•
Teknolojik değişimin hızı
Yeni ürünler
Patent sayıları
Ar-Ge harcamaları
Download