EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

advertisement
AHİLİ
K
Güçlü bir sivil toplum örgütü
ESKİ BİR SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTÜMÜZ; AHİLİK
 Bilindiği gibi Türklerin tarih sahnesine çıkışı
neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Türkler
M.Ö. 4000 yıllarında Hun Devleti ile başlayan
tarihsel süreçte Göktürk Devleti, Uygur Hanlığı,
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu
Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti
Devletlerini kurarak günümüze kadar ulaşmışlardır.
Türk Devletlerinin yanı sıra dünyada pek çok
devletler kurulmuş, kültürler yaşamış, bunlardan
birçoğu yıkılmış ve kaybolmuşlardır. Türklerin bu
kadar bilinen 6000 yıldır tarih sahnesinde oluşunun
önemli sebebi kültür değerlerine verdiği önemden
kaynaklanır. Tarih sürecinde söz konusu değerler
ahilik kültürüne dönüşerek yenilenmiştir.
Ahilik Nedir?
 “Ahilik binlerce yıldan beri süregelen Eski Türk
Kültür ve Medeniyetinin, Anadolu’nun fethiyle yakın
temasa geçtiği İslam Kültürü ile bir uyum
içerisinde kaynaşmasından doğan yeni bir kültür
kuruluşudur.” Tarih boyunca Türkler daima iyiyi,
güzeli aramışlar ve bulduklarında da tereddüt
etmeden almışlardır. Dünyada pek çok dinler,
inançlar ile karşılaşan Türkler bazılarını
denemişler, fakat yaşayışlarına en uygun olan İslam
dinini kabul etmişlerdir. Bu dini seçerken hiçbir
zorlama, hiçbir baskı yapılmamış kendi istekleri ile
bu yüce dine bağlanmışlardır. Kendi kültür
değerleri de günümüz tabiriyle evrensel normlara
uygun olduğundan ahilik kültürünü bünyelerinden
çıkarmışlardır.
Ahiliğin Kelime Anlamı
 Dil bilimciler arasında “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda
görüş ayrılığı vardır. Şöyle ki ; Fransız Türkolog J.Deny ve
Fuat Köprülü Türkçe de “eli açık, cömert, yiğit “ anlamlarına
gelen “akı” kelimesinin “ahi” şeklini aldığını ileri sürmüşlerdir.
İlk Türkçe lügat olan Divan-ı Lügati’t-Türk’de “ahi”
kelimesinin eli açık,cömert anlamına Gelen “akı” kelimesinden
türediği kaydedilmiştir.
 “Akı “kelimesindeki “ k” harfinin “h” olarak telaffuz edilmesi
ile ahi sözcüğü türemiştir. Bu teze karşı çıkanlar ise “ahi”
kelimesinin Arapça “ kardeşim” anlamına geldiği ve kökeninin
Arapça olduğu iddiasındadırlar. Her üç görüşe göre de olsa
“Cömert, yiğit, eli açık,kardeş” anlamlarında kullanabiliriz.
NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?
OSMANLI’DA MESLEK
EDİNDİRME TEŞKİLATI: AHİLİK
Ahilik Teşkilatı 13. yy.da
Anadolu’da, dericilikle uğraşan
Ahi Evran tarafından
kurulmuş esnaf ve sanatkarlar
birliğine denir.Bu teşkilat çok
uzun yıllar esnaf ve sanatkarlara
rehberlik ederek çalışma
ilkelerini belirlemiştir.Ahilikte
önemli olan sadece bir sanat
öğrenmek değil; ayrıca ahlaklı
olmaktır.
Güçlü bir sivil toplum örgütü olan Ahiliğin
görevleri şunlardır:
*Üye sayısını, malların kalitesini ve fiyatları
belirlemek.Denetimden geçen mal damgalanır ve
pazara ondan sonra sunulurdu. Bozuk mal çıkaran
esnaf cezalandırılırdı. “Pabucu dama atıldı.”
deyimi buradan kalmadır. Düşük kaliteli mallar
da fakirlere dağıtılırdı.
Güçlü bir sivil toplum örgütü olan Ahiliğin
görevleri şunlardır:
*Müşterilerinin haklarını korumak
*Üretimi ihtiyaca göre belirlemek
*Sanatkârlara sanat ahlakını yerleştirmek
*Esnaf ile hükümetin ilişkilerini düzenlemek
*Üyelerin zararlarını karşılamak ve kredi vermek
AHİLİKTE:
Usta-Kalfa-Çırak ilişkisi
vardır.12-13 yaşındaki çocuk
velisi tarafından
yeteneklerine
uygun bir sanat faaliyeti
gösteren ustanın yanına çırak
olarak verilirmiş.
Ahilikte ustalık töreni özenle
yapılır; tören sonunda usta
adayının kendi iş yerini
açabilmesi ve öğrendiği
sanatıyla geçimini
sağlaması için kendisine
“destur” verilirdi.
AHİLİK NASİHATI
( Ustanın Çırağına Nasihati )
• Harama bakma.
• Haram yeme.
• Haram içme.
• Doğru , sabırlı , dayanıklı ol.
• Yalan söyleme.
• Büyüklerden önce söze
başlama.
• Kimseyi kandırma.
• Kanaatkar ol.
• Dünya malına tamah etme.
• Yanlış ölçme , eksik tartma.
• Kuvvetli ve üstün durumda
iken affetmesini , hiddetli
iken yumuşak davranmasını
bil.
• Kendin muhtaç iken bile
başkalarına verecek kadar
cömert ol.
Download