Slayt 1 - video.eba.gov.tr

advertisement
İkinci Öğretmen
(Muallim-i Sani)
FARABİ’DİR.
YANIT:C
“Felsefe yapmak yolda olmaktır.” diyor Jaspers. Bende “Felsefe
yapmak yolda olmak kadar uçta olmaktır.”diyorum. Uçta olmak
akıncılık yapmak gibidir. Orduların önünden gidip henüz kimsenin
ayak basmadığı,bilmediği, görmediği sınır uçlarında cesurca at
koşturmaktır aynı zamanda. Daha sonra, edindiği tecrübeleri
ardından gelecek orduyla paylaşmak,onlar için patika bile olsa yol
hazırlamaktır.
Bu parçada felsefenin uçta olmasıyla anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm sorulara çözüm getirmek
B) Teorilere ilginç yorumlarda bulunmak
C) Kendi başına hareket etmek
D) Hakikatin peşinde olmak
E) Yeni soru ve iddialar ortaya atmak
(2013-YGS)
Felsefe sistemli , tutarlı ve rasyonel
sorgulamaya dayalı bir düşünce
üretme etkinliğidir.Felsefi
problemlere kesin çözümler
bulmaktan ziyade derinliğine
araştırmalar yapma faaliyetidir.
Cevap:E
Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu kanıtlama yolu farklı
biçimlerde karşımıza çıkar. Kimisi dünyanın hareketine
bakarak bir ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini ileri
sürer. Kimisi dünyadaki nedenler zincirine bakarak bir ilk nedenin
var olduğu sonucuna ulaşır. Kimisi de dünyadaki şeylerin
çokluğuna, değişkenliğine,sonsuzluğuna bakarak bütün bunların
ardında tek değişmez zorunlu bir arlığın bulunması gerektiği
sonucunu çıkarır.
Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle
ilgilidir?
A) Din felsefesi
B) Ahlak felsefesi
C) Bilgi felsefesi
D) Siyaset felsefesi
E) Bilim felsefesi
(2013-YGS)
A)Din felsefesi(Teoloji)
Yanıt A
Felsefe sorularla doğar, büyür, gelişir. Ancak felsefi soru diğer sorulardan
farklıdır. Felsefe, olanla yetinmez. Bu yüzden insan ve zihnini sürekli
arayışa sürükler. Bu eylemle de yaşamı, varlığı, bilgiyi ve değerleri daha
da anlamlı bir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Belki de bu yüzden
olacak ki her insan kendini tanımaya ve bilmeye başladığı ilk günden
itibaren “Ben kimim, neyim ve neolacağım?”, “Evren nedir?”, “Dünya
nedir?”, “Doğrunedir?”, “Güzel nedir?”, “Adalet nedir?” veya “Eşitlik
nedir?” gibi birçok soru sormaktadır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, felsefi soruyu diğer
sorulardan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Var olanla yetinmemesi
B) Neden-sonuç ilişkileri araması
C) Eleştirel ve sorgulayıcı olması
D) Bitmez tükenmez arayışlardan oluşması
E) Yaşamı ve varlığı anlamlandırması
(2013-YGS
Parçada A,C,D ve E seçenekleri yer
aldığı halde, B seçeneğindeki “Nedensonuç ilişkileri araması” yoktur
Yanıt B
Felsefenin bilimler gibi bir gelişim süreci yoktur. Bizim,“Hippokrat
Yemini” ile hekimlikte ahlak ölçülerini belirleyerek tarihe mal
olanHekim Hippokrates’ten tıp alanında çok ileride olduğumuz
kesindir. Oysa Platon’dan çok daha ileride olduğumuzu
söyleyemeyiz.Ancak onun yararlandığı bilimsel bilgi sürecinden
dahailerideyiz. Felsefe üretiminde belki de bir düşünürün
dediği gibi sadece Platon’a dipnot yazıyoruz.
Bu parça felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden
hangisini vurgulamaktadır?
A) Akla dayalı olma
B) Evrensel olma
C) Eleştirel olma
D) Kümülatif olma
E) Bütünleyici olma
(2013-YGS)
Tıp alanında Hipokrat’tan ileri
olmamız,bilimin “birikimsel ilerleme”;
Felsefe alanında Platondan ileri
olamayışımız ise felsefenin “kümülatifyığılgan” özelliğinden
kaynaklanmaktadır.
Yanıt D
Thales’le yoksul olduğu için alay ederler. O da bunun üzerine
zeytinin az olduğu o yıl,
elindeki bütün parayla, ihtiyaç olmadığı için ucuzlamış
olan ve zeytinyağı üretiminde kullanılan tüm presleri
satın alır. Sonraki hasat mevsimi geldiğinde ihtiyacı
olanlara bu presleri kendi belirlediği fiyattan kiralayarak
çok para kazanır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Filozof, dünyayı anlamlandırmaya çalışan kişidir.
B)Felsefe, her şeye eleştirel bir gözle bakma alışkanlığı
kazandırır.
C)Filozofların öncelikleri diğer insanlardan farklıdır.
D)Filozof, hayata dair her şeyi felsefi probleme dönüştürür.
E)Felsefi düşünce çözümleyici ve kurgusaldır.
(2011-YGS- )
Yanıt C
C)Filozofların öncelikleri
diğer insanlardan farklıdır.
Download