İlgili Dosya: 2133644954_30_kimyager

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİTAPÇIK TÜRÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
A
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
30. GRUP: KİMYAGER
17 ARALIK 2006
Adayın Adı ve Soyadı
Aday No (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve
kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
1.
2.
3.
4.
B
C
D
TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır.
Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
KİMYAGER
1. Bir kimyasal değişimde aşağıdaki özelliklerden
9. C, H ve O’den oluşan 4.05 g kimyasal bileşik
hangisi (hangileri) değişir?
tamamen yakılmış ve yakma sonucunda
10.942 g CO2 ve 4.476 g H2O oluşmuştur. Bu
bileşiğin ampirik (basit) formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12, H:1, O:16)
I- dış görünüş
II- fiziksel hâl
III- bileşim
IV- sıcaklık
A) I ve II
C) Sadece III
A) C7H14O
B) I, II, IV
D) II ve IV
yükseltgenme basamağı kaçtır? (O:8, F:9)
A) –1
doğrudur?
B) Bir bileşiktir.
D) Bir çözeltidir.
A) Suyun donması
B) Çinko metalinin dövülerek film haline getirilmesi
C) Suyun buharlaşması
D) Klor gazı ile sodyumun etkileşerek tuz oluşturması
5.
C) –2
D) +2
yüksek miktarda hidrojen üretmektedir?
(Li:7, Sn:119, Fe:56, Mg:24)
A) 2Li + 2HCl
B) Sn + 4HCl
C) 2Fe + 6HCl
D) Mg + 2HCl
→ 2LiCl + H2
→ SnCl4 + 2H2
→ 2 FeCl3 + 3H2
→ MgCl2 + H2
12. Aşağıdakilerden hangisi 1.0 M glukozun
(C6H12O6) sulu çözeltisidir? (C:12, H:1,O:16)
A) 90.0 g glukoz/500 ml H2O
B) 10.0 g glukoz/10.0 ml H2O
C) 0.18 g glukoz/1ml H2O
D) 0.1 g glukoz/1ml H2O
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Metaller elektron alarak negatif yüklenirler
B) Metaller elektron alarak pozitif yüklenirler
C) Metaller elektron vererek pozitif yüklenirler
D) Ametaller her zaman elektron verirler
B) +1
11. Aşağıdaki metallerden hangisi gram başına en
3. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal değişimdir?
13. Aşağıdaki reaksiyona göre 42.6 g Cu ve 84.0 g
HNO3 etkileştirilirse, bu etkileşimde sınırlayıcı
reaktif hangisidir ve ne kadar Cu(NO3) 2 üretilir?
(Cu: 63.5, H:1, N:14, O:16)
Ir katyonunda kaç tane nötron vardır?
(Ir:77)
192
C) C7H14O7 D) CH2O
10. Oksijen diflorür, OF2, yapısı içinde oksijenin
2. Oksijen için aşağıdaki ifadelerden hangisi
A) Bir karışımdır.
C) Bir elementtir.
B) C7H7O
2+
3Cu + 8HNO3 → 3 Cu(NO3) 2 + 2NO + 4H2O
A) 77
B) 115
C) 192
D) 269
A) Cu, 93.8 g
C) Cu, 125.6 g
6. Tungsten’ in sembolü aşağıdakilerden han-
B) HNO3, 93.8 g
D) HNO3, 125.6 g
gisidir?
14. Aşağıdaki reaksiyon denkleştirildiğinde katsaA) Te
B) Ti
C) Tm
yılar toplamı kaçtır?
D) W
Al(katı) + HCl(sulu) → AlCl3 (sulu)+ H2(gaz)
7. İyot aşağıdaki sınıflardan hangisine dahildir?
A) 11
A) Metaller
C) Asal gazlar
B) Metaloidler
D) Halojenler
C) 18
D) 19
15. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
8. 12.4 g Al2(HPO4)3 içinde kaç tane hidrojen
A) NaOH/kuvvetli baz
C) HNO3/zayıf asit
atomu vardır? (Al:27,P:31, H:1, O:16)
A) 6.55x1022
C) 6.07x1022
B) 13
B) 1.09x1022
D) 1.32x1023
-2-
B) H3PO4/kuvvetli asit
D) NH3/kuvvetli baz
A
KİMYAGER
16. 12.5 mL 0.28 M HNO3 ve 5.0 mL 0.92 M KOH
23. Aşağıdaki tepkimeye göre 2.50 g propanın yan-
karıştırılırsa, elde edilen karışım hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
masından ne kadar ısı açığa çıkar?
(C:12, H:1, O:16)
C3H8(g) + 5O2 (g) → 3CO2 (g) + 4H2O(sıvı)
∆Ho = -2220 kj
A) Asidiktir.
B) Baziktir.
C) Nötrdür.
D) Bu iki madde birbiriyle etkileşmez.
A) 245.0 kj B) 50.4 kj
24. n=3 değerine sahip kaç tane orbital vardır?
17. 0.2 M Ba(OH)2 çözeltisinin 100 ml’sini
nötralleştirmek için kaç mol H+’ya ihtiyaç
vardır?
A) 0.02 mol
C) 0.04 mol
A) 9
hacmi gazın basıncı ile ters orantılıdır” ifadesi
aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılıktır?
A) Al/Si
A) Al2O3
B) Boyle
D) Graham
760 mmHg basınca ve 125 ml hacime sahiptir.
Buna göre bu hidrokarbonun molar kütlesi
kaçtır?
C) As/Ga
D) Br/S
B) Li2O
C) PO3
D) SrO
bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) XCl
A) Cl
D) XCl6
B) K
C) K+
D) Ar
29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oktet dış kabuktaki 10 elektronu ifade eder.
B) İyonik bağ katyon ve anyon arasındaki çekim
kuvvetinin bir sonucudur.
C) İyonik bağ elektronların transferi sonucu
oluşur.
D) Kovalent bağ atomların elektron paylaşımı
sonucu oluşur.
A) Moleküllerin diatomik olması
B) Moleküllerin birbirini çekmesi
C) Moleküllerin belirli bir hacim kaplaması
D) Moleküllerin birbirini itmesi
21. Koridorun başında sigara içilirken belirli bir
süre sonra koridorun sonundaki bir kişinin
sigara kokusunu alması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
C) XCl3
tırmak en kolaydır?
D) 43.1
teriminin kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
B) X3Cl
28. Aşağıdakilerden hangisinden elektron uzaklaş-
20. Van der Waals eşitliğindeki hacim düzeltme
A) Monometri
C) Difüzyon
B) Ar/Ne
27. X elementinin oksiti X2O3 ise klor ile yaptığı
19. 0.29 g gaz halindeki bir hidrokarbon 25 C’de
C) 56.8
D) 3
26. Aşağıdakilerden hangisi amfoter bir oksittir?
o
B) 113
C) 5
metalloid’dir?
18. “Belirli bir sıcaklıkta belirli bir miktar gazın
A) 4760
B) 6
25. Aşağıdaki element çiftlerinden hangisi
B) 0.08 mol
D) 0.4 mol
A) Avagadro
C) Charles
C) 126.0 kj D) 5.6 kj
30. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağ içerir?
A) NaF
B) Efüzyon
D) Barometri
B) SrO
C) LiH
D) OF2
31. Aşağıdaki hibrid orbitali/elektronik geometri
eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
22. Gazlar aşağıdaki hallerden hangisinde ideal
davranış eğilimi gösterirler?
A) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç
B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç
C) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç
D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç
A) sp /lineer
C) sp3/ tetrahedral
B) sp2 /üçgen düzlem
D) sp3d/ kare düzlem
32. Bir gazın katıya dönüşmesi olayına ne denir?
A) Buharlaşma
C) Katılaşma
-3-
B) Yoğunlaşma
D) Birikme
A
KİMYAGER
33. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence aşa-
40. İkinci derece hız sabitine sahip bir reaksiyon
ğıdaki terimlerden hangisi karşılıktır?
için aşağıdakilerden hangisi doğru birimdir?
A) Kapilarite
C) Viskozite
A) M.zaman-1
C) 1
B) Polarlanabilirlik
D) Islanabilirlik
34. Suyun konkav ve civanın konvex oluşturmasına
41. 2NO(gaz)
sebep olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşma ısısı
C) Yüzey gerilimi
B) M-1.zaman
D) M.zaman-2

 N2O4(gaz) reaksiyonu için Kp aşa-
ğıdakilerden hangisine eşittir?
B) Süblimleşme
D) Buhar basıncı
A) Kc
C) Kc .(R.T)
B) R.T/ Kc
D) Kc /R.T
35. 1.00 molal NaCl sulu çözeltisi aşağıdakilerden
42. Aşağıdakilerden hangisi en kuvvetli asittir?
hangisi ile ifade edilebilir?
A) 1.0 g NaCl / 1000.0 g H2O
B) 1.0 mol NaCl / 1000.0 g H2O
C) 1.0 mol NaCl /1000.0 kg H2O
D) 1000.0 g NaCl / 1000.0 g H2O
A) HF
C) –5.3 oC
A) Çözelti asidiktir
C) Çözelti nötraldir
tampon çifti değildir?
A) NH4Cl/NH4OH
C) H3BO3/Na3BO3
veriler verilmiştir.
[NO] 0.01 M 0.01 M 0.03 M
[O2] 0.01 M 0.02 M
0.02 M
Hız 2.5 mM/s 5.0 mM/s 45.0 mM/s
lerden hangisidir?
A) [Ca2+][ PO43- ]
C) [Ca2+]3[ PO43- ]2
B) x=2,y=1
D) x=2,y=2
çözünürlüğü kaçtır?
A) 5.1x10-9 B) 7.1x10-5 C) 1.1x10-3 D) 1.7x10-3
t1/2= 150s’dir. 300s sonunda reaksiyona girmeden kalan A miktarı ne kadardır?
C) 12.5%
B) [Ca2+]2[ PO43- ]3
D) [Ca2+]2 [ PO43- ]
46. Ksp’si 5.1x10-9 olan baryum karbonatın molar
38. A → Ürünler reaksiyonu birinci dereceden olup
B) 25.0 %
B) NaCl/NaOH
D) K2CO3/KHCO3
45. Ca3(PO4)2 için çözünürlük çarpımı aşağıdaki-
Bu reaksiyonun hız ifadesi Hız = k.[NO]x.[O2]y
ise x ve y’nin değerleri kaçtır?
A) 50.0%
B) Çözelti baziktir
D) Çözelti oluşmaz
44. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi iyi bir
D) 5.3 oC
37. 2NO + O2 → 2NO2 reaksiyonu için aşağıdaki
A) x=1, y=2
C) x=1,y=1
D) HClO4
hangisi söylenebilir?
edilen çözeltinin donma noktası kaçtır?
(KfH2O = 1.86 oC.m-1) (Mg:24, Cl:35.5)
B) –3.5 oC
C) HCN
43. Na2CO3’ın su ile etkileşimi için aşağıdakilerden
36. 8.9 g MgCl2’nin 98 g H2O’da çözülmesiyle elde
A) 3.5 oC
B) H2CO3
47. Fe(OH)3 aşağıdaki çözeltilerin hangisinde en
yüksek çözünürlüğe sahiptir?
D) 0.0%
A) 0.2 M HCl
C) Saf su
39. A maddesinin B ile tepkimesi sırasında A’nın
miktarının artmasına karşın tepkime hızında bir
değişiklik olmuyorsa, bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
B) 0.1 M KOH
D) 0.1M FeCl3
48. Aşağıdaki yarı reaksiyonları kullanarak
A) A bir katalizördür
B) Tepkime [A]’ya göre sıfırıncı derecedendir
C) Tepkime [A]’ya göre birinci derecedendir
D) A tepkimeye girmemektedir
2Al3+ + 3Zn → 2Al + 3Zn2+ reaksiyonu için
Eocell kaçtır?
Al3+(sulu) + 3e- → Al (katı) Eo = -1.676 V
Zn2+ (sulu) + 2 e- → Zn(katı) Eo = -0.763 V
A) –0.913 V
C) 2.439 V
-4-
B) –2.439 V
D) –1.063 V
KİMYAGER
49. Aşağıda verilen yükseltgenme potansiyeli
değerlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Mg/Mg2+ (+2.37V) Fe/Fe2+ (+0.44V) Cu/Cu2+ (-0.34V)
Zn/Zn2+ (+0.76V) Sn/Sn2+ (+0.14V) Ag/Ag+ (-0.80V)
A) Mg katısı Zn2+ iyonlarını çözeltiden uzaklaştıramaz.
B) Cu katısı Sn2+ iyonlarını çözeltiden uzaklaştırır.
C) Fe katısı Zn2+ iyonlarını çözeltiden uzaklaştırır.
D) Fe katısı H+ iyonlarını çözeltiden uzaklaştırır.
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hücre diyagramı hücre bileşenlerini sembolik
olarak gösterir.
B) Anotta yükseltgenme olur.
C) Katotta indirgenme olur.
D) Anot, hücre diyagramının sağında yer alır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
-5-
A
KİMYAGER A TESTİ CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
C
C
D
C
B
D
D
A
A
D
A
C
B
B
A
B
C
B
C
C
C
B
C
A
C
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
A
C
B
A
D
D
D
C
C
B
C
B
B
B
B
D
D
B
B
C
B
A
A
D
D
-6-
Download