Word`e Aktar

advertisement
Bazy De?i?iklikler Hastalyk Habercisi
Açıklama: Herkesin syklykla kar?yla?ty?y bazy vücut fonksiyonu de?i?iklikleri ,farkly
hastalyklaryn habercisi olabilir.
Kategori: Sağlık
Eklenme Tarihi: 04 Kasım 2010
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017 21:42
Site: GÖRELE SES
URL: http://www.goreleses.com/gorele/haber/haber_detay.asp?haberID=3998
Vücudumuzun hastalyklara yanyty , anatomik yapymyz ve hastaly?yn çe?idine göre
de?i?iklik gösterebilir. Ancak vücudumuzdaki bazy belirtilerin,ne gibi hastalyklardan
kaynaklanabilece?ini bilip ona göre önlem almamyz önemli.
Ystanbul E?itim ve Ara?tyrma Hastanesi Yç Hastalyklary Uzmany Dr.Nafiz Karagözo?lu, her
gün herkesin syklykla kar?yla?ty?y bazy vücut fonksiyonu de?i?iklikleri , farkly hastalyklaryn
habercisi olabilece?ini belirtiyor.
Hastaly?yn ne olabilece?i hakkynda hem bize hem de doktora ön fikir veren bu bulgular
de?erlendirilmesini ve gerekli önlemlerin almasyny belirten Yç Hastalyklary Uzmany Dr.Nafiz
Karagözo?lu, ?öyle konu?uyor;’’A?a?yda syralanan bulgularda da görülece?i gibi bazy
önemsiz gibi görünen ?ikayetler , ciddi hastalyklaryn habercisi olabilece?i gibi
syradan durumlar da olabilir . Bu yüzden vücudunuzdaki hiçbir de?i?ikli?i göz ardy
etmeyin ve konunun uzmany bir doktora ba?vurun’’ dedi.
Ystanbul E?itim ve Ara?tyrma Hastanesi Yç Hastalyklary Uzmany Dr.Nafiz Karagözo?lu’nun
açyklmasy..
DERYDEKY DE?Y?YKLYKLER
Ciltte ve göz aklarynda sarylyk: Hepatit A, B , C , D , E , F , G gibi çok çe?itli sarylyk
hastaly?y yapan virüslerden olabilir. Ayryca bazy genel hastalyklara neden olup beraberinde
karaci?er tahribatyna da neden olan virüslerden , bakteri cinsi mikroorganizmalardan , safra
kanalynda tykanma yapacak ta? tümör , apse gibi durumlardan , karaci?erinden ya da
ba?ka organlardan gelmi? tümörlerden ve pankreas tümörlerinden dolayy da meydana
gelebilir.
Solukluk: Bu belirti en syk kansyzlykta gözlenir. Tansiyon dü?üklü?ü, vücutta fazla syvy
bulunmasy, çe?itli enfeksiyon hastalyklarynda, ayryca kronik organ yetersizli?i ve özellikle
dola?ymyn yava?lady?y kalp yetersizli?inden de gözlenebilir.
Morarma ( Siyanoz ) : Dola?ymda yeterli oksijen bulunmamasyndan ya da damar
tykanykly?y gibi durumlarda ilgili yerlere yeterince kan ula?amamasyndan kaynaklanyr ve
en syk rastlanan nedenleri kronik bron?it , amfizem gibi akci?er hastalyklary , polisitemi
denilen kan fazlaly?y,kalp yetersizli?i ve kalp kapak hastalyklarydyr .
Döküntüler : Cilt döküntüleri genellikle alerjik durumlarda ve kyzamyk , kyzamykçyk ,
suçiçe?i gibi döküntülü hastalyklarda görülür. Ayryca kronik karaci?er rahatsyzlyklary gibi
durumlarda da özel cilt döküntüleri olabilir.
GENEL DE?Y?YKLYKLER
Ate?: Vücut ysysynyn artmasy ( 37,2 üzerine çykmasy ) ate? olarak de?erlendirilir . En
syklykla viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda gözlenir . syca?a ve güne?e uzun süre maruz
kalmalarda, daha az olarak da karaci?er , akci?er , pankreas tümörlerinde ve bazy
romatizmal hastalyklarda gözlenir.
Kilo Kayby : Yeterli gyda alynmamasy durumlary , hipertiroidi denilen tiroit bezinin fazla
çaly?masy , kronik enfeksiyonlar , kanserler , ciddi kalp yetersizli?i , mide ve ba?yrsak
rahatsyzlyklary , bazy parazitler hastalyklar , kilo kaybyna yol açabilir .
Kilo Alymy : Tiroit bezinin az çaly?masy , böbrek üstü bezi rahatsyzlyklary , bazy hormon
bozukluklary ve fazla kalori alynymy kilo arty?yna yol açar .
Halsizlik : En syk rastlanan halsizlik nedeni ; stres , yetersiz ve kalitesiz uyku.Ancak bu
?artlar olmadan da bazy durumlarda birkaç günden fazla süren halsizlik görülebilir. Bu
durumda , enfeksiyon , bazy madde ve ilaç kullanymy , kronik viral hastalyklar ve ek
bulgular da de?erlendirilerek tümöral olu?umlar ara?tyrylabilir.
SOLUNUM SYSTEMY BULGULARI
Öksürük : En syk rastlanan solunum sistemi bulgusu . Sigara ve di?er tahri? edici
maddelere kar?y üst solunum yolu ya da akci?er enfeksiyonlaryna , akci?er ve solunum yolu
tümörlerine , reflüye , kalp yetersizli?ine ba?ly olarak ortaya çykabilir. Bazy ilaçlaryn yan
etkisi olarak ve astym gibi solunum zorlu?u yapan durumlarda da olu?abilir.
Nefes darly?y : Hastanyn alynan nefesle vücut ihtiyacy olan oksijen de?i?iminin yetersiz
olmasy nedeniyle ortaya çykan durumdur. Syklykla kronik akci?er hastalyklary , kalp
yetersizli?i , kalp kapak hastalyklary , akci?er enfeksiyonlary , astym krizleri , akci?er
tüberkülozu – tümörleri ve a?yr kansyzlyk durumlarynda görülür.
Balgamla ya da öksürükle a?yzdan kan gelmesi : Syklykla akci?er tüberkülozu ve
akci?er tümörlerinde gözlenir . Daha az olarak zatürree , bron?it gibi enfeksiyonlarda ,
yakycy gaz ya da madde inhalasyonunda da görülebilir .
KALP VE DAMAR SYSTEMY BULGULARI
Gö?üs a?rysy : Basit kas a?rysyndan , kalp krizine kadar geni? bir yelpaze çizer . Ayryca
akci?er enfeksiyonlary , mide ve yemek borusu rahatsyzlyklary da gö?üs a?rysy yapabilir.
Tansiyon dü?üklü?ü : Özellikle su ve tuz kaybyna ba?ly olarak geli?ir. Ayryca a?yr kalp
yetersizli?i , akut kalp krizi , alerjik reaksiyonlarda, uzun süren ishal hallerinde de
gözlenebilir.
Geçici bilinç kayby ve bayylma :Kalp ritim bozukluklary , kana mikrop kary?masy , sara
nöbetleri , kalp krizi, beyin ile ilgili hastalyk durumlarynda geli?ebilir .
Dokularda a?yry syvy birikimi ( Ödem ) : En syk kalp yetersizli?inde görülür. A?yry tuz
alymy , uzun süre ayakta kalma ve varislerde bacaklarda ödem yapabilir.Ayryca tiroit bezi
rahatsyzlyklary da ödeme yol açabilir. Karaci?er bozuklu?u ya da alym azly?yna ba?ly kanda
protein dü?mesi de bir ödem nedeni.
Tansiyon yükselmesi : A?yry tuz alymy , ailesel yatkynlyk , böbrek ve böbrek üstü bezi ve
bazy hormonal bozukluklar tansiyonda yükselmeye yol açar.
MYDE VE BA?IRSAK SYSTEMY BULGULARI
Kabyzlyk : En syk görüleni ‘aly?kanly?a ba?ly ‘ kabyzlyktyr . Ama bazy sistematik
rahatsyzlyklar , ba?yrsak sisteminde tykanmaya yol açabilecek tümör , parazit , enfeksiyon
durumlary , kandaki syvy ve elektrolit denge bozuklu?u da kabyzlyk yapabilir.
Yshal : Syklykla mikrobiktir ve kendili?inden geçer , ancak bazy zehirlenme durumlary , üre
yüksekli?i , bazy ilaçlar , parazitler ve sindirim sistemi tümörleri de uzayan ishale neden
olabilir.
A?yz yolu ile ya da makat görülen kanamalar : A?yz yoluyla olan kanama syklykla mide
, yemek borusu ve on iki parmak ba?yrsa?y kaynaklydyr . Makattan olan kanamaysa ince ve
kalyn ba?yrsak kaynakly olup , kanyn rengine göre kanama düzeyi tespit edilebilir. Ülserler
,a?yr gastritler , enfeksiyonlar ve sindirim sistemi tümörleri kanama nedeni .
Yutma Güçlü?ü : Özellikle yemek borusu yanyklary ve tümörlerinde görülür.
Karyn A?rysy : Basit enterit , gastrit , mide ba?yrsak delinmesi gibi pek çok önemli sebebin
dy?ynda karyn bölgesinde bulunan organlaryn herhangi birindeki ufak bir rahatsyzlyk
sebebiyle bile olu?abilir.
Karynda ?i?lik : ?i?kinlik varsa gaz birikimi , ?i?manlyk , asit dedi?imiz karyn zarlarynda
syvy birikimi , hamilelik ve tümöral olu?umlarda ortaya çykabilir.
BO?ALTIM SYSTEMY ( BÖBREK VE YDRAR YOLLARI ) BULGULARI
Günlük çykarylan idrar miktarynyn azalmasy : Syvy alymy yetersizli?i , böbrek
yetersizli?i , kalp yetersizli?i , bazy ilaçlarla ve maddelerle zehirlenme gibi birçok sebepten
olu?abilir.
Günlük çykarylan idrar miktarynyn çok fazla olmasy : Ba?lyca nedenleri syvy alymy
fazlaly?y , kontrolsüz ?eker hastaly?y , erken dönem böbrek yetersizli?i , idrar söktürücü ilaç
kullanymy.
Ydraryn kanly ve kyrmyzy renkte gelmesi : Böbrek ve idrar yolu ta?lary , enfeksiyonlary
, yaralanmalary , tümörleri ve nefrit denilen akut ya da kronik böbrek enfeksiyonlarynda
görülür.
Yan a?rylary : Özellikle böbrek ta?y ve enfeksiyonu durumlarynda ?iddetli yan syrt a?rylary
olu?ur.
KAN VE LENF BEZY BULGULARI
Kanama: Kendili?inden ya da bir travma nedeniyle olu?an bir durum. Dokuda bütünlük
bozulmasy ya da kanda pyhtyla?ma faktörü eksikli?inden olu?abilir.Ayryca kanda
pyhtyla?ma sa?layan trombosit eksikli?i de kendili?inden kanama neden olabilir.
Lenf bezlerinde ?i?me : Özellikle boyun bölgesi , koltuk alty ve kasyk bölgesinde bezeler
halinde olu?ur . Basit bölgesel enfeksiyonlarla o bölgedeki romatizmal ve tümöral
olu?umlarla lenfoma denilen lenf bezi kanserine ba?ly olabilir.
SYNYR SYSTEMY BULGULARI
Ba? a?rysy : En syk görüleni stres ve yorgunlu?a ba?ly gerilim tipi ba? a?rysy . Migren ,
sinüzit ve boyun kireçlenmeleri de syk rastlanan ba? a?rysy sebebi .
Ayryca beyin zary iltihaby , beyin iltihaby ve kafa içi organlardaki tümöral olu?umlar da
gittikçe artan tarzda ba? a?rysy yapar.
Ba? dönmesi : Syklykla iç kulak rahatsyzlyklaryndan olur. Boyun fyty?y , kireçlenmesi bazy
ilaçlara veya enfeksiyonlara ba?ly olarak da görülebilir.
Bilinç de?i?ikli?i : Travma , kanda tuz ve syvy dengesinin bozulmasy , yüksek ate? , beyin
ve beyin zary enfeksiyonlarynda ani bilinç de?i?iklikleri olabilir .
HORMONAL SYSTEM BULGULARI
Adet görememe hali : Hamilelik , menopoz , hormonal bozukluklar , guatr , hormon etkili
bazy ilaçlaryn alymy , a?yry zayyflyk , a?yry stres ba?lyca nedenleri .
Kadynlarda yüzün ve vücudun erkek tipi kyllanmasy : Böbrek üstü bezi
rahatsyzlyklary , bazy hormon etkili ilaçlaryn alymy beyine ya da yumurtalyklara ba?ly
hormon yetersizliklerinde görülür . Nadiren ailesel durumlarda da görülebilir.
Saç dökülmesi :Bölgesel ya da geneldir. En syk görülme nedeni stres . Özellikle kadynlarda
erkek tipi saç dökülmesi olmasy bazy hormonal rahatsyzlyklardan dolayy olur .
www.goreleses.com / Haber Merkezi
Download