Maliye Bölümü Ders İçerikleri

advertisement
T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1. Yarıyıl
4150101 Matematik – I
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve
matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık
çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.
4150105 Hukuka Giriş
Ders boyunca temel olarak hukuk, hukukun bölümleri, özel hukuk ve kamu hukuku
genelinde sözleşmeler, haklar, borçlar, anayasa ve sair hukuka dair genel bilgilendirme; genel
hukuk bilgisi ele alınacaktır.
4150107 İngilizce – I
Temel İngilizce yapılarını öğretmek ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekle ilgili
çalışmalarında kendi alanlarında kullanmalarını sağlamak, dersin amacıdır. Öğrencilerin,
öğrendikleri dili günlük hayatta kullanabilecekler ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma
becerilerini arttırabilmeleri öngörülmektedir.
4150109 Maliye Bilimine Giriş
Kamu maliyesinin inceleme alanı, maliye biliminin diğer bilim dalları ile bağlantıları,
maliyenin tarihsel gelişimi ve ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ile kamu harcama ve
gelirleri gibi temel konular ele alınmaktadır.
4150113 Genel Muhasebe – I
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik oluşturan mali nitelikli ve para ile
ifade edilen işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve rapor halinde sunulması işlemlerinin
yapılmasını öğrenme dersin amacıdır. Kazanımları ise temel muhasebe mantığı ve prensipleri;
değişikliklerin kayıt altına alınması, mizan, bilânço ve gelir tablosunu hazırlayabilme; hesap
açma ve kapama; farklı nitelikteki işletmelerin defterini tutabilmedir.
4150115 İktisada Giriş I
İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklaşımların
tanıtımı, Mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri tam rekabet, monopol,
monopolcü rekabet (oligopol), arz - talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi,
maliyet kavramlarının incelenmesi.
4150119 Türk Dili - I
Sözlü ve yazılı anlatım alanlarında dili doğru kullanmanın önemi, dilin tanımı, dilin
özellikleri, kültürün tanımı, unsurları ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin tarihçesi ve
1
dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, kompozisyonda
plan ve uygulanması, anlatım şekilleri ve uygulanması.
4150121 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I
Cumhuriyet bilinci oluşturmak amacındaki ders, Atatürkçü düşünce ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru ve akademik bilgiler vermek amacındadır. Kazanımları
şunlardır: Türk İnkılabının Stratejisi, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Türk İnkılabı,
devletçilik ilkesinin kabulü, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar,Sosyal
yapıda ve sağlık alanında inkılap, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası (1919-1960),
Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket
tehdidi, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük, Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler
hakkında bir genel değerlendirme yapabilirler.
4150123 Bilgisayar – I
Ders boyunca MS Excel, Word 2007, Powerpoint paket programları temel düzeyde
anlatılacak ve söz konusu programlar yardımıyla uygulama örnekleri yapılacaktır.
2
2. YARIYIL
4150102 Matematik – II
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve
matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi,
türevin bazı iktisadi uygulamaları.
4150104 Sosyoloji
Sosyolojinin tanımı, doğuşu ve gelişimi, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler,
sosyoloji biliminde metot ve tarihsel süreçte metot tartışmaları, toplum, sosyal olay ve olgu, sosyal
kurum, sosyo - kültürel yapı, sosyalleşme kavramları, aralarındaki ilişkiler, sosyal değişme, sosyal
gelişme, sosyal bütünleşme.
4150110 Genel Muhasebe – II
Muhasebenin niteliği ve işletme içindeki yeri, defter tutma, vergileme açısından mükellefiyetler,
Bilanço esasına göre defter tutma, çift taraflı kayıt sisteminin esasları. Aktif, pasif, gelir, gider
hesapları. Kıymet hareketlerinin bilanço ve gelir tablosuna etkileri. Envanter çıkarma ve dönem
sonu işlemleri. Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması.
4150120 Türk Dili – II
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle
tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.
4150122 Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı.. Memleketin iç
durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya
Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz.
Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasi,
hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş.
Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye.
Atatürk İlkeleri.
4150124 İktisada Giriş – II
Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı. Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin
karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle
ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam
harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir
çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması,
para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.
4150128 Medeni Hukuk
Öncelikle kişilik kavramı ele alınmakta bunun ardından hak ve fiil ehliyetlerinin şartları,
kapsamı ve hükümleri üzerinde durulmaktadır. Kişilik hakkı ve kişilik değerlerinin korunması
yollarının anlatılmasından sonra tüzel kişiler hukuku ile müfredat tamamlanmaktadır.
4150130 İngilizce – II
İngilizce'deki temel zamanlar ve kipler; isim ,sıfat, edat ve zarflar; şart cümleleri; isim fiiller;
dolaylı anlatımlar; cümle dizini; sıfat cümlecikleri ve başlangıç ve orta seviyede kelime bilgisini
kapsamaktadır.
4150132 Bilgisayar – II
Ders boyunca MS Excel, Word 2007, Powerpoint paket programları temel düzeyde anlatılacak ve
söz konusu programlar yardımıyla uygulama örnekleri yapılacaktır.
3
3. YARIYIL
4150205 Kamu Maliyesi – I
Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu
sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu
gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi,
ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.
4150221 Mikro İktisat
Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu
başlıklar altında incelenmektedir. Arz ve Talep Mekanizması, Tüketici Dengesi, Firma
Dengesi, Emek ve Sermaye Piyasalarında Dengeler, Neo-Klasik İktisadın Genel Yapısı, Piyasa
Türleri, Tam Rekabet Piyasasında Denge, Tekel Piyasasında Denge, Oligopol Teorileri.
4150223 Vergi Hukuku – I
Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla
ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona
ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan
kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.
4150239 Anayasa Hukuku
Anayasa ve anayasa hukuku kavramları; devlet; siyasal iktidar, siyasi partiler; seçim
sistemleri; hükümet sistemleri; temel hak ve özgürlükler; Türk Anayasa Hukuku.
4150203 İşletme Bilimine Giriş
İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin
masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş
çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu,
pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, personel fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla
ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu.
4150207 Davranış Bilimine Giriş
Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi; Sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar; Toplum
ve toplumsal yapı; Toplumsallaşma; Toplumsal gruplar; Aile kurumu; suç kuramsal
yaklaşımları ve suç türleri; Teknoloji ve Çevre; Psikoloji Bilimlerine Giriş ve Yöntem;
Psikolojinin Yöntemi; Yaşam boyu gelişim psikolojisi; Duyum ve algı; Öğrenme; Kişilik
psikolojisi, Kişilik kuramları; Ruh sağlığı ve uyum; Davranış üzerine sosyal etkiler, Tutumlar;
Psikolojinin uygulama alanları ve psikolojide kullanılan bazı ölçme araçları.
4150211 Bilim Felsefesi
Dersin temel amacı, öğrencilerin bilgi, gerçek bilgi, felsefe-bilim ayrımı, varlık, varlığın
bilinebilirliği, özne-nesne ayrımı, değer sorunu, anlama, açıklama, yorumlama, görelilik,
kesinlik gibi tartışmalardan haberdar olarak bilimi ve bilimsel araştırmayı çok daha sağlıklı
değerlendirebilmektir.
4150213 İktisadi Düşünce Tarihi
4
İktisadi düşünceler tarihine yaklaşım sorunsalı, bazı metodolojik tartışmalar. Merkantilizm,
merkantil dönem ve iktisadi düşünce, fizyokratik iktisadi düşünceye fizyokratik iktisadi
düşünce, klasik iktisadi düşünceye hazırlık. A.Smith, D.Ricardo, K.Marx, P.Sraffa,
Mardinalizmi klasiklerden kopuş mu? Metot tartışması ve C.Menger, S.Jevons, Walras,
Marshall, Keynes.
4150217 İstatistik – I
İhtimal hesaplamaları, tesadüfi değişkenler, ihtimal dağılımları, beklenen değer ve varyans,
kesikli ve sürekli tesadüfi değişken dağılımları, örnek veri ve istatistik.
4150225 İdare Hukuku
İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu
dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler
incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları anlatılır. Kamunun teşebbüs ve iştirakleri
hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı
denetimi konuları işlenir. Dünyadaki başlıca yargı denetimi sitemlerine değinilir.
4150237 Envanter Bilanço
Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme:
Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar,
öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir
tablosu. Ticari kar ve mali kar. Örnek uygulamalar.
4. YARIYIL
5
4150222 Makro İktisat
İktisat teorisine giriş, makro iktisadın temel kavramları, tarihsel süreç içerisinde makro
iktisadın aşamaları, milli gelir muhasebesi, ekonominin üretim kapasitesi ve denge üretim
seviyesi, milli gelir düzeyinin kısa ve üretim dönem dengesi, Klasik teori, üretim fonksiyonları
firmalar hane halkları, işgücü piyasası, mal piyasası, sermaye piyasası, paranın Miktar Teorisi,
Say Yasası, Walras modeli, Klasik Teoride genel denge, Keynesyen teori “Genel Denge” ve
yorumları efektif talep tüketim talebi, yatırım talebi, devlet kesimi, dış dünya, gelir harcama
modeli, çoğaltan ve hızlandıran, para ve tahvil piyasaları, LM eğrisi, sermaye piyasası, IS eğrisi,
IS/LM modeli, Keynesyen genel denge, Keynesyen ve klasik modelde uygulama ve sonuçlar,
para politikası, Klasik ve Keynesyen model uygulama ve sonuçları işsizlik ve istihdam, işsizlik
türleri, Enflasyon nedeni ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar, açık ekonomilerde dengeler
ve politikaları, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni Makro iktisat reel denge
etkisi, Klasik ve Keynesyen teorilerin eleştirisi.
4150242 Devlet Bütçesi
Devlet bütçesi dersi, bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik
ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi
ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan program
bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin
uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası,
son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi.
4150250 Kamu Maliyesi – II
Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu
sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu
gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi,
ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.
4150254 Vergi Hukuku – II
Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla
ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona
ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan
kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.
4150204 Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku ve Borç Kavramı, Borcun Kaynakları (Hukuki işlemlerden /
Sözleşmelerden Doğan Borçlar, Hukuka aykırı eylemlerden doğan borçlar, nedensiz
zenginleşmeden doğan borçlar) ayrıntılı olarak incelenmektedir.
4150206 Maliye Tarihi
Maliye Tarihinin konusu ve kaynakları, İslamiyet’ten önce Türklerde mali yapı ve
özellikleri, İslam ekonomi ve mali yaklaşımının özellikleri, Selçuklularda iktisadi ve mali yapı,
Osmanlı maliye tarihinin kaynakları-Osmanlı ekonomisi, Osmanlı sosyal yapısı, yönetimi,
Osmanlı tımar sistemi, Osmanlı mali yapısı ve esasları, Duyun-u Umumiye ve Dış Borçlar,
Cumhuriyet Dönemi mali yapı ve maliye politikaları.
4150226 Siyaset Bilimine Giriş
6
Bu derste, devlet, politik güç, siyasal gücün meşruluğu, siyasal sistem, siyasi partiler ve
baskı grupları.
4150244 Uygarlık Tarihi
Bugünün batı uygarlığının tarihteki kökenlerine dair temel bilgilerin verilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencinin sahip olması gereken genel bir kavramsal çerçevenin
çizilmesi bakımından uygarlık kavramı ve farklı anlamlarla eleştirel analizi dersin kapsamını
oluşturmaktadır.
4150246 İstatistik – II
İstatistik Metodu, İstatistik Tekniğinin Elemanları, İstatistik Serilerinin Karakteristikleri,
Regresyon ve Korelasyon Analizi, ihtimaller Teorisi, Klasik İhtimal Kanunları, Basit ve Bileşik
İndeks konuları incelenmektedir.
4150248 Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesinin Amacı ve Yararları, Maliyet Kavramları, Maliyet Türleri, Madde,
İşçilik, Genel İmal Giderleri, Sipariş Maliyeti Sistemi, Safha Maliyeti Sistemi, Birim
Maliyetlerinin Hesaplanması, Yan ve Ortak Mamüller, Tahmini Maliyet Yöntemi.
4150252 Siyasi Tarih
Fransız devrimi ve Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde meydana gelen siyasi
gelişmeler ve devletler arasındaki ilişkiler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
5. YARIYIL
7
4150301 Kamu Ekonomisi – I
Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi, Kamu Hizmetlerinden Optimum Üretim Düzeyi,
Kamu Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Kıvamlı Üretim Düzeyi, Kamu Ekonomisinde Karar
Alma Kamu Ekonomisinde Karar Alma: Anlaşmalar ve Oyun Kuramı, İletken Kurumlar ve
Seçimler, Kamu Ekonomisinde Üretim Birimleri, Genel Hizmetler: Düzen ve Güvenlik,
Savunma.
4150303 Devlet Borçlanması
Devlet borçlarının tanımı ve anlamı, devlet borçlarının özellikleri ve hukuki dayanağı,
devlet borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi, türleri, kısa ve uzun vadeli borçlar, cebri
ve isteğe bağlı borçlar, iç ve dış borçlar, borç yönetim politikası, borçların yönetimi, olağan
üstü borç yönetimi işlemleri, borç yükü ve borçların azalışı, itfa.
4150311 Türk Vergi Sistemi – I
Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Özellikleri; Yükümlülük Çeşitleri:
Tam ve dar yükümlülük; Gelirin Unsurları: Ticari kazanç, Zirai kazanç, Serbest meslek kazancı,
Ücret, Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve iratlar; Verginin Tarhı ve
Ödenmesi; Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri; Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname;
İndirim ve Mahsuplar; Verginin Hesaplanması ve Genel Vergi Tarifesi; Geçici Vergi
Uygulaması; Verginin Ödenmesi; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulması.
Kurumlar Vergisi: Yükümlülük biçimleri, Yükümlüleri, İstisna ve muafiyetler, Matrah, Kurum
kazancının beyanı, Tarhı ve ödenmesi, Tasfiye, devir ve birleşme, Gelir vergisi tevkifatı, geçici
vergi ve fon uygulaması.
4150305 Yerel Yönetimler Maliyesi
Yerel Yönetimlerin Varoluş Sebepleri; İktisadi Refah ve Yerel Yönetimler; İdarelerarası
İlişkilerin Kapsamı ve Özellikleri; İdareler arası Hizmet Bölüşümü; Gelir Bölüşümü; Büyük
Kentler Sorunu: İl özel idarelerinin görevleri, Gelirleri, bütçesi; Belediyelerin Görevleri,
Gelirleri, Bütçesi; Köylerin Görevleri, Gelirleri, Bütçesi; İller Bankası İle Yerel Yönetimler
Arasındaki İlişkiler: Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm yolları.
4150307 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Bilim, teori ve olaylar, değerler ve bilim, bilim felsefesinin belli başlı konuları, bilimsel
metodun temel unsurları; kavramları, hipotez ve teori geliştirme, veri toplama ve çözümleme
teknikleri, kaynak derleme, dipnot gösterme, bibliyografya hazırlama, tablo ve şekillerin
düzenlenmesi.
4150309 Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
Ticaret Hukuku kavramı, Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Sıfatının
Sonuçları, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tüccar
Yardımcıları, Acentalık, Komisyoncu, Ticaret İşleri Tellalı. Ortaklık kavramı, Kollektif
Ortaklıklar, Komandit Ortaklıklar, Limited Ortaklıklar, Anonim Ortaklıklar, Şirketlerin
kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi.
4150313 Vergi Uygulamaları
8
Vergilendirme Yetkisi ve Yorum Yöntemleri: Açıklamalar, Örnek problemler; Tek Şahıs
İşletmeleri ile Adi Ortaklıklarda Vergileme İşlemleri: Açıklamalar, Örnek problemler; Serbest
Meslek Kazançlarında Vergileme; Açıklamalar, Örnek problemler; Gelir Vergisinde Gelirin
Toplanması ve Beyanı: Açıklamalar, Örnek problemler; Kooperatiflerin Vergilendirilmesi:
Açıklamalar, Örnek problemler; Amortisman Uygulamaları; Yeniden Değerleme Uygulamaları;
Ticari İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri; KDV Uygulamaları; Vergi Suç ve Cezaları; Vergi İcra
Hukuku Uygulamaları.
4150315 Pazarlama
Pazarlama Kavramı: Pazarlamanın gelişim aşamaları, Pazarlama fonksiyonları, Pazarlamanın çevre
koşulları, Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmaları, Pazar kavramı, Pazar bölümleme ve hedef
pazar seçimi, Tüketici ve endüstriyel pazarlarda satınalma davranışları, Mamül, Fiyat, Dağıtım kanalları
ve fiziksel dağıtım, Satış arttırıcı çabalar, Uluslararası pazarlama.
4150317 Para Teori ve Politikası
Dersin konuları arasında, para teorisi ve politikasının temelleri, para talebi teorisi, para arzı teorisi,
faiz teorisi, para politikası, makroekonomik genel denge ve para, keynesyen makro yaklaşımlar ve para,
neo - klasik sentez, genel dengesizlik yaklaşımı, monetarist görüş, yeni klasik ekol, yeni keynesyenler,
Avusturya Ekolü ve post keynesyenler, enflasyon teorisi.
4150319 Ekonometri – I
Regresyon analizinin ayırt edici özellikleri, bazı temel kavramlar, tahmin sorunu, klasik normal
doğrusal regresyon modeli, aralık tahmin ve hipotez testi, doğrusal regresyon modeline matris
yaklaşımı, iki değişkenli regresyon modelinin genişletilmesi, çoklu regresyon analizi, klasik modelin
kabulleri, çoklu doğrusal bağlantı, değişken varyans, ardışık bağımlılık.
4150321 Para Banka
Finansal Sisteme İlişkin Temel Kavramlar ve Paranın Tanımlanması Sorunu; Portföy Tercihi
Kuramı ve Denge Faiz Oranının Belirlenmesi; Faiz Oranlarının Risk, Vade ve Vergi Yapısı; Bir İşletme
Olarak Banka; Bankacılıkta Aktif ve Pasif Yönetimi; Bankacılıkta Kredi, Faiz ve Döviz Riskinin
Yönetimi; Banka Bilançoları ve Bankaların Kaydi Para Yaratma Mekanizması; Para Arzının Belirlenme
Mekanizması; Merkez Bankalarının Para Politikası Araçları; Para Talebi Teorileri ve Para Piyasasında
Denge.
4150323 Finansal Yönetim
Ders kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları: Finansal yönetime giriş, finansal
tahmin, planlama ve kontrol, finansal yönetimin önemli kavramları, çalışma sermayesi yönetimi ve
bütçelemesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve kar dağıtım politikası, stratejik uzun vadeli finansman
kararları, alternatif finansal anlaşmalar ve şirketin yeniden yapılandırılması, çokuluslu finansal yönetim.
4150325 Banka Hukuku
Bu dersin genel amacı, bankacılık hukukunun ana konularını temel düzeyde tanıtmaktır.
4150355 Mesleki İngilizce - I
Dersin amacı öğrencilerin sözlü ve yazılı mesleki İngilizce yeteneklerinin geliştirilmesinin
sağlanmasıdır.
4150357 Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi kavramı, kamu yönetim düşüncesinin gelişimi, kamu ve özel yönetim benzer
ve farklılıkları, kamu yönetimine yakın bilim dalları, kamu yönetiminin örgütlenme yapısı, kamu
personel yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi.
6. YARIYIL
9
4150306 Türk Vergi Sistemi – II
Katma Değer Vergisi: KDV'ye tabi işlemler, İstisna ve muafiyetler, Matrah, oran ve indirim,
Verginin beyanı, Tarhı, Tahakkuku ve ödenmesi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi; Taşıt
Alım Vergisi; Akaryakıt Tüketim Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Emlak Vergisi; Motorlu
Taşıtlar Vergisi; Harçlar; Damga Vergisi; Diğer Yerel Yönetim Vergileri.
4150310 Seminer
Maliye Bilimi alanında öğrencinin lisans düzeyinde araştırma yapması ve araştırma
tekniklerini kullanarak bir seminer çalışması ortaya konması beklenmektedir.
4150324 Kamu Ekonomisi – II
Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi, Kamu Hizmetlerinden Optimum Üretim Düzeyi,
Kamu Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Kıvamlı Üretim Düzeyi, Kamu Ekonomisinde Karar
Alma Kamu Ekonomisinde Karar Alma: Anlaşmalar ve Oyun Kuramı, İletken Kurumlar ve
Seçimler, Kamu Ekonomisinde Üretim Birimleri, Genel Hizmetler : Düzen ve Güvenlik,
Savunma.
4150302 İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Önemi ve Kapsamı, İnsan Kaynakları Planlaması, İş
Analizi ve İş Tanımı, İşgören Bulma ve Seçim, İnsan Kaynaklarının Eğitim İhtiyaçları, İnsan
Kaynaklarında Eğitim Programları ve Değerleme, Kariyer Geliştirme, İnsan Kaynaklarının
Performans Değerlemesi, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, Endüstri İlişkileri, İşgören Sağlığı
ve İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi.
4150304 Vergi Yargısı
Vergi Uyuşmazlıklarının Niteliği ve Karakteristikleri; Vergi Uyuşmazlıklarının İdari
Çözüm Yolları: İdari çözüm yollarının yargısal yollarla karşılaştırılması, Vergi hatalarının
düzeltilmesi, Uzlaşma; Yargısal Çözüm Yolları; Yargılama Hukukuna Genel Bakış ve Türk
Hukukunda Yargı Kolları: Vergi yargısının yapısı, İşlevleri ve ilkeleri; Vergi Yargılaması
Usulü: Vergi davasının niteliği, Vergi davasında taraflar, Görev ve yetki, Vergi davasının
açılması, Sonuçları, Vergi davasının görülmesi, İspat ve delil; Kanun Yolları: Olağan kanun
yolları, Olağanüstü kanun yolları.
4150308 Sermaye Piyasaları
Finansal Piyasalar; Türleri; Sermaye Piyasası Kanunu ile Getirilen Düzenlemeler: Sermaye
piyasası faaliyetleri, Aracı kurumlar, Yatırım fonları, Yatırım ortaklıkları; Finansal Araçlar:
Para piyasası araçları, Sermaye piyasası araçları, İstanbul menkul kıymetler borsası, Hisse
senedi piyasası, Tahvil ve bono piyasası; Hisse Senetlerinde Takas ve Saklama: Takasa olan
borçların kapatılması, Temerrüt; Kotasyon: Kotasyon sistemleri; Endeksler: Endekslerin
kullanım alanları; Teknik Analiz: Grafikler, Trendler; Portföy Yönetimi: Risk kavramı,
Getirinin hesaplanması.
4150312 Türkiye’nin Ekonomik ve Mali Yapısı
Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, cumhuriyetin ilk on yılında ekonomik yapı, devletçi
sanayi dönemi, II. Dünya Savaşı dönemindeki ekonomik gelişmeler, planlı dönem, 24 Ocak
kararları, 5 Nisan kararları, 9 Aralık kararları ve enflasyonla mücadele programı, 2001 güçlü
ekonomiye geçiş programı, 1994, 1998, 2000-2001 krizleri. Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel
konular.
4150314 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
10
İş hukukunun tanımı ve kapsamı, hizmet sözleşmelerinin kuruluşu ve sona ermesi, işçi
hakları, iş güvencesi, iş akdinin sona ermesi, kıdem ve ihbar tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği,
toplu iş hukuku, sendikalar, diğer işçi kuruluşları, toplu sözleşme. Sosyal Güvenliğin Doğuşu
ve Tarihçesi, Ulusal ve Uluslararası Boyutları; Sosyal Güvenlik Sistemleri; Sosyal Güvenliğin
Yöntemleri ve Finansmanı; Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulama Alanı; Kısa ve Uzun
Dönem Sigorta kolları; Sosyal Sigortalarda Sigortalı ve İşverenin Yükümleri; Türk Sosyal
Güvenlik sistemi.
4150316 Finansal Tablolar Analizi
Finansal tablo kavramı, tarihi gelişimi, kullanıcıları ve ihtiyaçları, genel nitelikleri, türleri,
bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi, hesapların incelenmesi, satışların maliyeti tablosu,
kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesindeki
değişikliklerin incelenmesi, özkaynak değişim tablosu, mali Analiz teknikleri ve örnek
uygulamalar.
4150318 Ekonometri – II
Regresyon analizinin ayırt edici özellikleri, bazı temel kavramlar, tahmin sorunu, klasik
normal doğrusal regresyon modeli, aralık tahmin ve hipotez testi, doğrusal regresyon modeline
matris yaklaşımı, iki değişkenli regresyon modelinin genişletilmesi, çoklu regresyon analizi,
klasik modelin kabulleri, çoklu doğrusal bağlantı, değişken varyans, ardışık bağımlılık.
4150320 Banka Muhasebesi
Dersin içeriğini bankacılık sektöründeki muhasebe uygulamaları oluşturmaktadır.
4150322 Devlet Muhasebesi
Dersin içeriğini kamu sektöründeki muhasebe uygulamaları oluşturmaktadır. Kamu özel
sektör muhasebe ilişkileri, kamu muhasebesi üzerine olan klasik-modern görüşler, devlet
muhasebesi alanında, dünyada ve Türkiye’deki son gelişmeler dersin konusunu
oluşturmaktadır.
4150326 Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli Evrakla İlgili Genel Hükümler, Ticari Senetler, Emtia Senetleri, Menkul
Kıymetler, Kıymetli Evrakın Eşya Hukukuna İlişkin Türleri.
4150328 Yönetim Organizasyon
Yönetim ve yönetici Kavramı, yönetim faaliyetlerinin özellikleri, yönetim biliminin doğuşu
ve tarihsel gelişimi, bilimsel yönetim öncesi ve sonrası, beşeri ilişkiler dönemi, modern yönetim
teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, yönetimin işlevleri, planlama kavramı,
planlama aşamaları, işletme organizasyonu, Örgütsel ayrışım, yetki, sorumluluk, yönetsel
işlevler, güdüleme, liderlik güdüleme, iletişim, uyumlaştırma denetleme işlevi, Yönetimde
karar verme, yönetim biliminde güncel konular.
4150340 Mesleki İngilizce-II
Dersin amacı öğrencilerin sözlü ve yazılı mesleki İngilizce yeteneklerinin geliştirilmesinin
sağlanmasıdır.
7. YARIYIL
4150405 Uluslararası İktisat
11
Mutlak Üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Faktör Donatımı Kuramları, Yeni
Yaklaşımlar, Endüstri-içi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Döviz
Piyasaları, Ödemeler Bilançosu, Kur Değişmelerini Açıklayan Kuramlar, Döviz ve Faiz
Arbitrajı, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları, Araçlar, Gümrük, Kota ve
Sübvansiyonların Ekonomik Etkileri, Serbest Dış Ticaret Politikası Araçları: Ekonomik
Birleşmeler, Serbest Bölgeler, GATT ve WTO’nun temel ilkeleri, Dış Ticaret-Kalkınma
İlişkisi, Uluslararası Para Sistemleri, Türkiye-AB İlişkileri.
4150409 Maliye Politikası – I
Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar: Keynesyen yaklaşım, Monetarist
yaklaşım, Makroekonomik sorunlara yeni mikro yaklaşımlar; Maliye Politikasına İlişkin Bazı
Tanımlar; Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası; Para ve Maliye
Politikalarının Nispi Etkinliği: Enflasyon ve Maliye Politikası; Stagflasyon ve Maliye
Politikası.Bütçe Açığı Sorunu: Bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Çeşitli ekonomik
göstergeler üzerindeki etkileri; Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikasının Gelişmekte
Olan Ülkelerdeki Görünümü: Gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarını kontrol etme
konusundaki başarıları, Enflasyon sorunu; Türkiye'nin Ekonomik İstikrar sorunları ve İzlenen
Politikalar; Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Ekonomik
kalkınmada kamu kesiminin rolü.
4150401 AB – Türkiye Mali İlişkileri
Avrupa Birliği’nin oluşumu: tarihçesi, önemli tarihler ve olaylar, Avrupa Kömür Çelik
Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu
ve Avrupa Birliği; Avrupa Topluluğunda kurucu antlaşmalar, bütünleşme ve genişleme süreci,
ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Para sisteminin doğuşu ve gelişimi, Avrupa Merkez
Bankası, Avrupa Birliği bütçesi, gider ve gelirleri, bütçe hazırlık süreci, bütçe dışı finansman.
Gümrük birliği, gümrük birliğine giriş süreci, Gümrük birliğinin Türk ekonomisine etkileri.
4150403 Vergi Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Konusunda Genel Bilgiler:Yaptırımlar düzeni; Ceza Hukukunun Özellikleri
ve Temel İlkeleri; Vergi Ceza Hukukunun Ceza Hukuku İçindeki Yeri; Vergi İdaresinin
Cezalandırma Yetkisi Açısından Vergi Usul Hükümlerine Genel Bakış; İkmalen Tarhiyat;
Re'sen Tarhiyat; Vergi Cezaları ve Hukuki Niteliği; Kamusal Cezalarla İdari Cezaları Ayırt
Etmeye Yarayan Kıstaslar; Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet; İdari Vergi Suçları; Kamusal Vergi
Suçları; İştirak; İçtima; Cezalarda İndirim; Tekerrür; Ceza İlişkisinin Sona Ermesi: Ödeme,
Ölüm, Zamanaşımı, Af, Uzlaşma.
4150407 Vergilendirme Politikası
Vergi planlaması yapılmak suretiyle, vergi sisteminin gerek hukuksal alt yapısının
oluşturulmasında gerekse ekonomik faaliyetlerdeki değişim ve gelişimle birlikte özel vergi
kanunlarında değişiklik yapılmasında, toplumun kendine özgü yapılarının, vergi ahlakı ve vergi
bilincinin, mükellef psikolojisinin, toplumsal alışkanlıklar ve eğitim düzeyinin etkilerinin
analiz edilmesi Vergi sisteminin bünyesine yeni düzenlemelerin katılmasında ya da
geliştirilmesinde hem mükellef hem de vergi idaresi açısından fayda – maliyet analizlerinin
gerçekleşmesinde topluma özgü koşulların etkilerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
4150411 Kamu Maliyesi Uygulamaları –I
Vergi sorunlarına çözümler. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve tüketime dayalı vergi
uygulamaları, vergi yargısı işleyişi ve mükellefin hakları, dersin konularını oluşturmaktadır.
12
4150413 Miras Hukuku
Kanuna dayanan mirasçılık, miras sistemleri, toprak ve tarım reformu ve ilgili mevzuat bu
ders kapsamında incelenen başlıca konulardır.
4150415 Uluslararası Hukuk
Uluslararası hukukun tanımı, niteliği, dayanağı, iç hukukla ilişkileri, tarihçesi, uluslararası
hukukun kaynakları (uluslararası antlaşmalar, yapılageliş, hukuk genel ilkeleri, içtihat ve
doktrin), Uluslararası hukuksal işlemler ve uluslararası hukukun kişileri (devletler, devlet
niteliği kazanamamış insan toplulukları, uluslararası örgütler ve özel kişiler) konuları
kendilerine ait çeşitli yönlerle incelemektedir.
4150417 İcra – İflas Hukuku
İcra İflas hukukuna giriş, Külli ve cüzi icra takipleri, konkordato, genel haciz yolu ile takip,
Kambiyo senetlerine özgü takip, iflas yoluyla takip, icra davaları.
8. YARIYIL
4150408 Türkiye Ekonomisi
13
Türk ekonomisinin gelişimi; milli gelir muhasebesi, milli kaynakların genel özellikleri
Türkiye’nin sahip olduğu iş gücü ve sermaye birikimi ve değişik dönemlerde ekonomik
politikaları ve uygulanışı. Türkiye’de sektörel gelişmeler. Yabancı sermaye ve Türk dış ticaret
ilişkileri incelenmektedir. Konu başlıkları; 1920’li, 1930’lu ve II. Dünya Savaşı yıllarında
Türkiye ekonomisi, 1950-1960 dönemi, beş yıllık kalkınma planları, 24 Ocak 1980 kararları, 5
Nisan 1994 kararları, enflasyonla mücadele programı, güçlü ekonomiye geçiş programı, kamu
maliyesi, nüfus, işgücü, işsizlik, gelir dağılımı, AB ile ilişkiler.
4150410 Maliye Politikası – II
Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar: Keynesyen yaklaşım, Monetarist
yaklaşım, Makroekonomik sorunlara yeni mikro yaklaşımlar; Maliye Politikasına İlişkin Bazı
Tanımlar; Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası; Para ve Maliye
Politikalarının Nispi Etkinliği: Enflasyon ve Maliye Politikası; Stagflasyon ve Maliye
Politikası.Bütçe Açığı Sorunu: Bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Çeşitli ekonomik
göstergeler üzerindeki etkileri; Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikasının Gelişmekte
Olan Ülkelerdeki Görünümü: Gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarını kontrol etme
konusundaki başarıları, Enflasyon sorunu; Türkiye'nin Ekonomik İstikrar sorunları ve İzlenen
Politikalar; Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Ekonomik
kalkınmada kamu kesiminin rolü.
4150402 Uluslararası Maliye
Dış Finansman Teknikleri; Dış Finansman Türleri; Dış Finansmanların Yönetim ve
Koordinasyonu; Uluslararası Finansman Piyasaları; Uluslararası Sermaye Piyasası;
Uluslararası Para Piyasası; Uluslararası Mali Kuruluşlar: Uluslararası kuruluşların amaçları,
Yapısal özellikleri, İşleyiş özellikleri; Uluslararası Vergi Sorunları: Ekonomik bütünleşmelerde
vergi sistemlerinin uyumlaştırılması çalışmaları; OECD Modeli. BM Modeli. Küresel mallar
ve finansmanı. Bölgesel birleşmeler: Avrupa Birliği.
4150406 Muhasebe Denetimi
Denetim kavramı, denetim türleri, denetimle ilgili yasal düzenlemeler, Yeminli mali
müşavirlik ve bağımsız dış denetleme ile ilgili yasal düzenlemeler, Genel kabul görmüş denetim
standartları, genel standartlar, çalışma alanı standartları, raporlama standartları, Denetim süreci,
denetim yapılacak kuruluşun belirlenmesi, denetimin planlanması, denetim programının
yürütülmesi, denetimin raporlanması, Mali tabloların denetimi, kasa, banka, çek işlemlerinin
denetimi, uygulamalar, Stokların ve satışların maliyetinin denetimi, uygulamalar, Menkul
kıymetlerin ve mali duran varlıkların denetimi, uygulamalar, Duran varlıkların denetimi ve
uygulamalar, Duran varlıklarda enflasyon düzeltmesi ve finansal kiralama, Borçların denetimi
ve uygulamalar, Karşılıklar, borç ve gider karşılıklarının denetimi, uygulamalar, Öz kaynak
hesaplarının denetimi, uygulamalar, Gelirlerin ve giderlerin denetimi, uygulamalar, Faaliyet
denetimi ve performans yönetimi.
4150412 Yatırım ve Proje Analizi
Yatırım ve Özellikleri: Yatırım ve Yatırım türleri, Proje tanımı ve yatırım projeleri; Yatırım
Projelerinin Hazırlanması: Yatırım projelerinin ekonomik analizi, Yatırım projelerinin teknik
analizi, Yatırım projelerinin mali analizi; Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Statik
değerleme yöntemleri, Dinamik değerleme yöntemleri; Yatırım Projelerinde Risk ve
Belirsizlik: Belirsizlik koşullarında yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemler; Kamu Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi.
4150414 Kamu Harcama Hukuku
14
Türk bütçe sistemi, bütçe hazırlama süreci, bütçe kalemleri, harcama politikası, harcama
hukuku, Sayıştay, ödenek tahsisi, harcama süreci, harcamaların denetimi.
4150416 Kamu Maliyesi Uygulamaları II
Vergi sorunlarına çözümler. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve tüketime dayalı vergi
uygulamaları, vergi yargısı işleyişi ve mükellefin hakları, dersin konularını oluşturmaktadır.
4150418 Vergi İcra Hukuku
Cebri İcra Hukuku Kavramı ve Temel Sorunları; Vergi İcra Hukukunun Esasları; Kamu
Alacağının Hukuki Niteliği; Vergi Alacağında Ödeme Düzeni: Ödeme zamanı, Yeri, Şekli,
Ödemenin kanıtlanması, Mahsup; Tecil, Tehir ve gecikme zammı; Vergi İcra Hukukunda Cebri
Takip Yolları, Diğer Koruma Araçları: Zamanaşımı, Yasaklar, Cezalar.
4150420 Uluslararası Politika
Ulus-devlet sisteminin ortaya çıkışı ve evrimi, kuvvetler dengesinin işleyişi, caydırıcılık,
zorlama, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukuk ve kurumların devletlerarası
ilişkilerde rolü.
15
Download