Hutbe - KKTC Din İşleri Başkanlığı

advertisement
Bu hutbe 13 Mayıs 2016 Cuma günü okunacaktır.
saygılı, küçüklerine merhametli, düşmanlık, kin ve
GENÇLİK ve AHLAK
ِ‫بِس ِم ه‬
‫اَّلل الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم‬
ْ
ِ ‫َي ب‬
ِ ‫صلَوَة واْمر ِِبلْمْعر‬
‫وِ َواََْ ََ ِن‬
‫َ ُ َه‬
ُْ َ ْ ُ َ ‫َن اَق ِم ال ه‬
ِ ِ ‫الْمْن َك ِر واصِِب َلَى ما اَصاب‬
‫ك ِم ْن‬
َ ‫ك ا هن ََل‬
َََ َ َ ْْ َ ُ
ِ‫ََْزِم ْاْلُُمو‬
)1 (‫ر‬
١٧ : ‫ُس َورةُ لُ ْق َما َن‬
Muhterem Mü’minler!
İnsan,
Yüce
Rabbimizin
tüm
yaratılmışların içinde en çok değer verdiği varlıktır.
Şayet insan, sahih inanç değerleriyle donatılırsa, bu
geçici dünyadan göçerken imtihanını kazanmış
olarak ilâhî huzura kavuşur. İmanla donanmış,
dünyayı imtihan mahalli görmüş ve sorumluluk
anlayışına sahip olmuş bir insan, hem kendisine,
hem de çevresine faydalı olur. İşte bundan dolayı,
hepimizin öncelikli ideali, Allah’ın rızasına uygun
bir hayat sürmek, buna uygun nesiller yetiştirmek
olmalıdır.
Değerli Mü’minler!
Peygamberler,
getirdikleri
mukaddes
emanete sahip çıksınlar diye gençlere çok büyük
önem vermişlerdir. Hz. Ali ve Mus’ab bin Umeyr
başta olmak üzere ilk müslümanların önemli bir
bölümü de gençlerden oluşmuş ve böylece İslam,
genç ve ihtiyar hayırlı nesillerin omuzlarında
yücelmiş ve çağlar ötesini aşarak bize kadar
ulaşmıştır. Yüce Rabbimiz Kur’an’da, Hz Yusufun
şahsında iffetli ve ahlaklı gençleri övmüş onların
dualarını kabul etmiş (2) onları tüm nesillere örnek
olarak takdim buyurmuştur.
Aziz Mü’minler,
Manevi
dünyasında,
edebileceğimiz
değerlerin
aşındığı
mukaddesatımızı
nesli
yetiştirmeye
günümüz
emanet
bugün,
her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Onları,
edepli, terbiyeli, çalışkan, faydalı, büyüklerine
nefretten
uzak,
yalandan,
sahtekarlıktan,
başkalarının haklarına tecavüzden, arabozuculuk ve
fitneden arınmış bir insan olarak yetiştirmek
görevimizdir.
Sevgili
Peygamberimiz
şöyle
buyurmaktadır: “Çocuklarınıza güzel davranıp
iyilik ve ikramda bulununuz. Onları en güzel
şekilde terbiye ediniz.”(3)
“Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel
bir miras bırakamaz.”(4)
Öyleyse Değerli Kardeşlerim!
Gençlerimize müşfik bir anne ve babanın
sıcaklığı ile yaklaşmalı ve onların sıkıntılarına çare
olmalıyız. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, çocuklarımız
bizim kopyalarımızdır. Onlar bize bakarak şekil
alırlar. Şayet bizler, onlara, ilgimizi ve sevgimizi
tam olarak verir, ibadetlerimizi kamil manada
yerine getirir, hayatımızın her alanında adaletle,
doğruluk ve dürüstlükle davranır, helal ve harama
dikkat edersek, hasılı İslam ahlakının gerektirdiği
gibi yaşarsak, onlara iyi bir örnek olmuş oluruz.
Lokman Suresinde Yüce Allah’ın, bir
babanın peygamber ya da veli bile olsa evladına
ahlaki öğütler vermekteki hassasiyetini bizlere
aktarması, gençliğin ahlakının olgunlaşmasında
anne-babaların konumunu ifade açısından dikkat
çekicidir.
Aziz Cemaatim!
Hutbemi, İslam Mutasavvıfı Yusuf Has
Hacib’in şu sözleri ile bitiriyorum: “Ey yolunda
sevinçle ilerleyen genç, sözümü boş sayma.
Gönülden, içinden gelerek dinle ve uy. Doğruluk
yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin
boşa gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı
bil, gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı
tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende
gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten
hiç bir zaman geri durma, hep ibadet et. Bu
sözümü iyi dinle, sonra elden gidince, gençliğin
özlemini çeker, pişman olursun, ama yararı
olmaz.”(5)
--------------------1-Lokman Suresi Ayet 17
2-yusuf suresi ayet 33-34
3- İbn-i Mace, Edeb 368
4- Tirmizi, Birr, 1953
5- Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, s.23
Din İşleri Başkanlığı Mayıs 2013 Hutbelerinden alınmıştır
Related documents
Download