Varsa (X) olarak işaretleyiniz

advertisement
MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ I
Dersin Adı-Kodu: FTO-1060 MOLEKÜLER
TOKSİKOLOJİ I
Programın Adı: Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı-Yüksek Lisans
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Uyg. Lab.
42
Türkçe
12
13
14
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
58
100
3
4
Yok
Rekombinant DNA teknolojisi, İnsan Genom Projesi ve yaratabileceği problemler, gen-hastalık
ilişkisi, toksikolojinin omik teknolojisine uygulanması (toksikogenomik), fonksiyonel genomikler
Rekombinant DNA teknolojisi ve İnsan Genom Projesinin, toksikoloji bilimine kazandırdığı yeni
uygulama alanının anlaşılması
İnsan Genom Projesi’ndeki gelişmeleri bilmek, toksikogenomiğin toksikolojik araştırmalardaki
yerini ve önemini kavramış olmak
1. www.hugo-international.org/
2. Applications of Toxicogenomic Technologies to Predictive Toxicology and Risk Assessment
Committee on Applications of Toxicogenomic Technologies to Predictive Toxicology and Risk
Assessment, National Research Council, ISBN: 978-0-309-11298-7, 300 pages, 6 x 9, paperback (2007)
Ara Sınavlar
8
9
10
11
Diğer
Zorunlu
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
25
Kısa Sınavlar
X
25
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
X
50
Dönem Sonu Sınavı
Prof. Dr. Bensu KARAHALİL ([email protected]), Doç. Dr. Neslihan Aygün KOCABAŞ
[email protected]
Konular
Moleküler toksikolojiye giriş ve ilgili kavramların tanımlanması, web sitelerinin incelenmesi
[NCT (Toksikogenomik Ulusal Merkezi), NEB (Nutrigenomik,çevresel genomik ve toksikogenomik
toxicogenomics), CTD (Karşılaştırmalı Toksikogenomik Veritabanı gibi.
Moleküler toksikolojide kullanılan teknikler ve kullanım amaçları, protokollerin kısa
tanımlamaları
Moleküler toksikolojide genom bilgisi
İnsan Genom Projesi (IGP), amaç ve esasları, önemli aşamaları, kullanılan yaklaşımlar)
Çevre Genom Projesi (ÇGP); çevresel kirleticilere maruziyette bireysel duyarlılık
İnsan Genom Projesi sonuçlarının yaratabileceği problemler, gelecek beklentiler ve yeni ufuklar
Biyoetik (Etik ve Sosyal Değerler, Hukuksal Düzenlemeler)
Ödev ve sunum
Toksikolojiden toksikogenomiğe geçiş; Toksikolojiye omik teknolojisinin uygulanması
Toksikogenomiğin araştırma alanları
Toksikogenomiğin genotoksik ve genotoksik olmayan karsinojenlerin etki mekanizmalarının
aydınlatılmasında kullanımı
İlaç geliştirmesinde pre-klinik toksisite çalışmalarında toksikogenomiğin yeri
Fonksiyonel genomikler; Mikrodizi (gen ekspresyonu) ve DNA Dizi Analizleri
Gen ekspresyonunun toksikolojik çalışmalardaki uygulama alanları (çevresel maruziyet, hastalık
ve ilaç geliştirme), hücre kültüründe yapılan örnekler
Download