MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MBG 513/514 / GENETİK TOKSİKOLOJİ
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul
Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr.
Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
Güz /Bahar
Türkçe
Lisansüstü-Yüksek Lisans
Seçmeli
Temel bilimler
Teori Uygulama Laboratuvar
3
3
0
0
Yüz yüze
6
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ
Yok
Yok
Değerlendirme Ölçütleri
Dersin Amacı
AKTS Kredisi
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Adet
Ara Sınav
2
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
1
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuvar
Diğer
1
Dönem Sonu Sınavı
35
40
Yüzde (%)
40
60
Yaşam ve üreme faaliyetleri genlerde depolanan bilgiler tarafından
düzenlenir. RNA virüsleri gibi baz› virüsler haricinde tüm canlılarda bu
bilgileri deoksiribonükleik asit (DNA) depolar. Bu nedenle DNA yapısında
toksisiteye bağlı olarak meydana gelecek bir değişlimin kanser gelişlimi gibi
önemli sonuçları olabilir. Bu dersimizde genetic toksikolojinin canlılık için
önemi ve risk faktörlerini inceleyeceğiz.
 Genetik toksikolojinin oluşum mekanizmalarını inceleme
 Karsinojen gelişiminde rol oynayan faktörleri öğrenme
 Teratojenin etki mekanizmalarını analiz etme
Öğrenim
Çıktıları
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders İçeriği ve Programı
Konular
Genetik toksikolojiye giriş
Mutajenesis
Mutasyon Tipleri ve Oluşlum Mekanizmaları
DNA Onarımı
Karsinojenesis
Kanser Gelişliminde Rol Oynayan Risk Faktörleri
Karsinojenezisin Gelişlim Evreleri
Karsinojenik Maddelerin Sınıflandırılması
Kanserin Önlenmesi
Teratojenesis
Teratolojide Genel Prensipler
Teratojenik Etki Mekanizmaları
Fonksiyonel ve Postnatal Bozukluklar
Transplasental Karsinojenezis
Ders Kitapları
ve/veya
•
Toksikoloji, Besin Güvenliği ve Çevre Sağlığı, Anadolu
Üniversitesi ders notları
Kaynakları
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
Katkı
Katkı
Yaptığı
ÖÇ
Düzeyi b
Ders Öğrenim Çıktısı
No
Prog.Y 1 2 3 4 5
Ö.
Y. c
a
Genetik toksikoloji de bilimsel gelişmelere araştırma
ve geliştirme yetileri ile katkılarda bulunma.
1, 2, 3,
x
4, 5,
9,10
Genetik toksikoloji için sağlam bir altyapı oluşturma . 1, 2, 3,
x
2
4, 5, 8,
10, 11
b Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
1
c
1,3,
5
1,3
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması /
Sınavı, 5: Seminer / Sunum )
PY. No
123456789101112
13
14
a Program
Yeterlilikleri
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi
getirebilme
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip
takım çalışması yapabilme
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi
olabilme
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel
sorumluluk farkındalığı kazanabilme
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne
alarak sorgulayabilme
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme,
bunlarda aktif olarak rol alabilme
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek
yorumlayabilme bilme
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile
iletişim kurabilme
Download