mikroorganizmaların adli genetik incelenmesi

advertisement
MİKROORGANİZMALARIN ADLİ GENETİK İNCELENMESİ
1. Suşların tiplendirilmesinde kullanılan moleküler genetik yöntemler nelerdir?Kısaca bahsediniz.
Suşların tiplendirilmesinde kullanılan moleküler genetik yöntemler:
1. Tüm Genom Dizinleme (Whole Genome Sequencing)
2. Multilokus Dizi Tiplendirmesi
3. RFLP
4. PCR Tabanlı Tiplendirme dir.
Tüm genom dizinleme adli mikrobiyolojik açıdan çok etkili bir tekniktir.İki yada daha fazla
organizmanın tüm genomik sekanslarının karşılaştırılmasıdır.Bu yöntemle organizmalar arasındaki her
türlü benzerlikler ve farklılıklar kolayca anlaşılabilir.Ancak çok pahalı bir yöntemdir ve çok hızlı bir
yöntem değildir.
Multilokus Dizi Tiplendirmesi bir gen grubunun DNA dizisine dayanarak mikroorganizmaları
karşılaştırmak için kullanılabilecek bir tekniktir.
Bu teknik genellikle hayati fonksiyonlar için gerekli olan ve daima eksprese edilen genleri
bulunduran diziler aracılığı ile mikroorganizmaları karşılaştırmak amacıyla kullanır.Genler
seçilebildiği gibi gen bölgeleri de çalışılabilir.
RFLP yöntemi, değişik büyüklükteki hedef DNA larda kesim bölgesi polimorfizmlerini incelemek
için kullanılır.DNA nın izolasyonu,DNA nın restriksiyon enzimiyle kesimi,kesilen DNA nın
elektroforezi,jeldeki DNA parçalarının görüntülenmesi işlemlerini kapsar.jel elektroforezi ve
ribotiplendirme olmak üzre iki çeşidi vardır.
PCR herhangi bir organizmaya ait genomik DNA’daki özgül bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan basit
ama çok başarılı bir in vitro DNA sentezi yöntemidir.Kısaca DNA nın hücre içinden çıkarılmasıDNA izolasyonu,DNA nın çift zincirinin birbirinden ayrılması-Denatürasyon,Oligonükleotidlerin
hedef DNA ya bağlanması-Hibridizasyon,DNA polimeraz enziminin deoksiribonükleotidleri
kullanarak zincirin uzaması-Polimerizasyon,bu siklusların belirli sayıda tekrarlanması işlemlerini
kapsar.
2.Virüs ve mantarların genetik tiplendirilmesi nasıl olur?
Virüslerin çoğunda genetik materyal olarak RNA bulunur.şap hastalığı virüsü,influenza gibi..Bu gibi
virüslerde DNA parmak izinin yapılması olanaksızdır.Bu yüzden Revers PCR (RT-PCR) yöntemi ile
viral RNA genomu, revers transkriptaz enzimi aracılığı ile DNA’ ya dönüştürülür.Küçük genomlu
virüsler ise tüm genom sekanslama yöntemi ile tayin edilebilir. Bu yöntem maliyeti yüksek bir
yöntemdir fakat genom küçük olacağından maliyette nispeten küçük olacaktır.Yine SNP analizi
virüsleri tiplendirmede kullanılabilir.
Mantarlar genetik materyal olarak DNA bulundururlar ve diğer mikroorganizmalara göre daha
kompleks yapıda ve daha büyük genetik materyal taşırlar.Bu yüzden RFLP ve VNTR analizi mantar
türlerinin analizinde kullanılabilir.
3.Adli Mikrobiyolojide kullanılan moleküler yöntemlerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan başlıca
etmenler nelerdir?
1.
Patojen mikroorganizmaların moleküler biyolojisi hakkındaki bilgilerin hızla artması
2. Biyoloji çağı ve DNA
3. Biyoterörizm
Download