1 - files.eba.gov.tr

advertisement
ADI SOYADI:
NO:
2015 / 2016 ÖĞRETİM YILI TEK ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
7. SINIF 2. DÖNEM 1. DENEME SINAVI
1-Her insanın yaşadığı çevreden aldığı etkiler ve bunları
yorumlama tarzı farklıdır. İnsanlardaki bu yapısal
farklılığın din anlayışında da farklı anlayış ve tutumlara
yol açması kaçınılmazdır. Her insan, kaynağı aynı olduğu
halde, dini kendisine göre algılar ve yorumlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu olguyla ilgili bir durumdur?
A)Dininin anlaşılmasının zorlaşması
B)Bütün dünya insanlarının aynı dine inanması
C)Bazı bölgelerde insanların inançlardan uzaklaşması
D)Dinde anlayış farklarının ortaya çıkması
2-“Din” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Din Allah tarafından gönderilmiştir.
B) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir.
C) İnsanlar dini zorla kendi istekleri dışında kabul ederler.
D) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu
olmalarını amaçlar.
3-“Din vahye dayanır; din anlayışı ise vahyin
yorumlamasına dayanır” Yukarıdaki cümleden hangi
sonuç çıkarılamaz?
A) Dinin kaynağı Allah’tır.
B) İnsanlar vahyi farklı şekillerde yorumlayabilirler.
C) Kişinin din anlayışı her zaman dinin kendisi
olmayabilir.
D) Herkes dini kendi anlayışına göre yaşamaya
çalışmalıdır.
4- Peygamberimizin yanına birgün bir adam geldi.”Ya
Resulallah, cennete girmek için ne yapmam lazım?” diye
sordu. Peygamberimiz gelen adama: “namaz kıl” dedi.
Ertesi gün başka bir adam geldi:”Ya resulallah cennete
girmem için ne yapmam lazım?” diye sordu.
Peygamberimiz bu kez :“ anne babana iyilik yap”
buyurdu. Yukarıdaki olaydan çıkarmamız gereken
temel sonuç nedir?
A )Peygamberimiz namaza çok önem vermiştir.
B) Anne-babasına iyi davranmayan cennete giremez.
C) Peygamberimiz yanına gelen insanların durumlarına
göre cevaplar vermiştir.
D) Peygamberimiz kafasına göre cevap vermiş, insanların
kafasını karıştırmıştır.
5-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
A) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının
oluşmasına neden olur
B) Her ortam ve kültür kendine has özellikler taşır
C) Her toplumun din anlayışı birbirinden farklıdır.
D) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden
etkilenmezler
6- İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir
konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve
karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır.
İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını
sağlayan önemli etkenlerdendir.
Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep
olan etkenlerde hangisine değinilmiştir?
A) İnsanın yapısı
B) Ortam ve kültür
C) Toplumsal değişim
D) Ekonomi
7- Hanefîlik mezhebinin kurucusu hangisidir?
A) İmam Şafii
B) İmam-ı Azam Ebu Hanife
C) İmam Malik bin Enes
D) İmam Ahmed bin Hanbel
8- Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden
hangisini yapmamız yanlış olur?
A) Farklı düşünen kişileri küçümsemek
B) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak
C) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek
D) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak
9- Aşağıdaki davranışlarından hangisi din ve vicdan
özgürlüğü ile bağdaşmaz?
A) Başkalarının din ve vicdan hürriyetini engellemesi
B) İnandığı dinin gereklerini serbestçe yerine getirmesi
C) İnandığı dinin hükümlerini okuyup öğrenmesi.
D) İnandığı dinin düşünce ve bilgilerini savunması
10-“Dinde zorlama yoktur” “ ve “Ya Muhammed! Biz seni
uyarıcı olarak gönderdik.” ayetlerinden aşağıdaki
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) İslam’da kişilere inanç özgürlüğü tanınmıştır.
B) İnsanlar özgür de olsalar seçtikleri inançlarından
sorumludurlar.
C) Yanlış inanç sahiplerine onların iyiliği için zorlama
yapılabilir.
D) Din insanlara bir öğüttür ve onu dinlemeyenler için bir
uyarıdır
11- Atatürk “Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz;
düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve
suçlanamaz” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamıştır?
A) Düşünce hürriyeti B) Bağımsızlık C) Halkçılık D)Çevre
12- Aşağıda verilen ayetlerden hangisi İslam dinindeki
inanç özgürlüğü anlayışıyla ilgili değildir?
A) “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kafirun
suresi)
B) “Yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım
dileriz.” (Fatiha suresi)
C) “De ki: Gerçek Rabb’inizdendir. İsteyen inansın,
isteyen inkar etsin.” (Kehf suresi)
D) “Ey Muhammed! Sen öğüt ver; sen sadece uyarıcısın.
Onlara zor kullanacak değilsin.” (Gaşiye suresi)
13-Aynı dine inanan insanlar arasında farklı din
anlayışları ortaya çıkmıştır. Çünkü herkes kendi içinde
bulunduğu şartlara göre dini anlamıştır. Bunda insanın
yaşadığı toplumun sosyo-kültürel yapısı psikolojik durumu
vb. nedenler ön plandadır.
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün egemen olduğu
farklı din anlayışlarının yaşandığı toplumların bir
özelliği olamaz?
A)Farklı düşünen insanlara saygı vardır.
B)Toplumda barış ve huzur hâkimdir.
C)Düşünme ve tartışma ortamı yaygındır.
D)İnsanlar sadece kendi düşüncelerine önem verirler.
14- Aşağıdakilerden hangisi bir İslam mezhebi değildir?
A) Protestan mezhebi
C) Caferi mezhebi
B) Şafii mezhebi
D) Hanefi mezhebi
15-" Ey Peygamber! Biz seni tanık, müjdeci, bir uyarıcı,
Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık olarak
gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45-46)
Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yaptığı peygamberlik karşısında ücret istemiştir.
B) Allah’a inanmamız ve doğru olmamız için bizleri
uyarmıştır
C) Söz ve davranışlarıyla bizlere ışık tutmuştur
D) İnsanlar için müjdeleyicidir.
16- De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size
ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene
uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. (Ahkaf,9)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda meali verilen Kur’an
ayetine göre çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Peygamberler insanlar arasından seçilirler
B) Peygamberler gelecekte ne olacağını bilmezler
C) Peygamberler vahiy alır ve bu vahyi insanlara iletirler
D) Allah çok sayıda peygamber göndermiştir
17- Hz. Muhammed(sav) vefat ettiğinde Müslümanlar çok
üzülmüşlerdi. O’nun ölümüne inanamamışlardı. Bunun
üzerine Hz. Ebubekir onlara “Muhammed ancak bir
peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip
geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye
(eski dininize) mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a
hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah,
şükredenleri ödüllendirecektir.” (Al-i İmran Suresi,
144.ayet) ayetini okumuştur.
Hz. Ebubekir’in bu ayeti okuyarak, asıl anlatmak
istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed(sav)’in de bir insan olduğu ve herkes
gibi onun da ölümü tattığını
B) İnanmayanların Allah’a zarar veremeyeceğini
C) Hz. Muhammed (sav)’den önce pek çok peygamberin
geldiğini
D) Allah, kendisine şükredenleri ödüllendireceğini
18- Aşağıdakilerden hangisi peygamberler
görevlerinden biri değildir?
A) Allah’ın ayetlerini insanlara bildirmek
B) insanların mallarını ve canlarını korumak
C) İnsanların bilmediklerini öğretmek
D) İnsanları kötülüklerden sakındırmak
19- 1- Hz. Muhammed, Allah’tan aldığı vahyi, insanlığa
dosdoğru olarak aktarmıştır
2- Her verdiği sözün gereğini kesinlikle yerine getirmişti.
3- Kendisine karşı kusur işleyenleri bağışlamış, çevresine
iyiliği emretmiş ve bilgisiz kişilerden uzak kalmıştır.
4- Herkese karşı mütevazı (alçak gönüllü) davranmış,
insanları küçük görmemiştir.
Yukarıdaki cümlelerde Peygamber Efendimizin bazı
özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi diğerlerinden
farklı bir yönüyle ilgilidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20- Aşağıdaki hadis sevgili peygamberimizin hangi
yönünü anlatır?
“ Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum,
uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı
dışında) tutmadığım da olur.”
A) İnsani yönünü
B) İnanç yönünü
C) Peygamberlik yönünü
D) İbadet yönünü
21- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in insani
yönüyle ilgili değildir?
A) Alışverişe çıkar.
B) Eşine yardım eder.
C) İnsanları uyarır.
D) Misafire ikram eder.
22-“De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim; ancak
bana, İlah'ınızın, sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor;
artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın
ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”
Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden
insan olarak tek farkı nedir?
A) Merhametli olması
B) Allah’tan vahiy alması
C) İnsanüstü güçlere sahip olması D) Çok ibadet etmesi
23-"O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin
sonuncusudur." Ahzab Suresi 40 Yukarıda verilen ayete
göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmıştır
B) Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlik sona ermiştir
C) Peygamberimizden sonra başka peygamber
gönderilmeyecektir
D) Peygamberimizin vefatından sonra da vahiy gelmeye
devam etmiştir
24- Peygamberimiz uyarı görevini yerine getirmek için
çeşitli memleketlere elçiler göndermiştir. Aşağıdakilerden
hangisi elçi gönderdiği memleketlerden biri değildir?
A) Bizans
B) İran C) Osmanlılar D) Habeşistan
25- “Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) namaz
konusunda kendisine soru yöneltenlere; “Ben namazı
nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”buyurarak namazın nasıl
kılınacağını uygulamalı ve açıklamalı olarak ortaya
koymuştur.”
Yukarıdaki ifadede anlatılan durum Peygamberimizin
hangi yönünü açıklar?
A)Alemlere rahmet oluşunu B) Uyarıcı oluşunu
C) Kuran-ı açıklayıcı oluşunu D) Son peygamber oluşunu
26- Peygamberleri öteki insanlardan ayıran en önemli
fark hangisidir?
A ) İnsanlara iyiyi öğretmeleri B) Allah'tan vahiy almaları
C) İbadet yapmaları
D) Güzel ahlak sahibi olmaları
27- Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir
B) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.
C) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.
D) İnsanüstü güçlere sahiptir.
28- Hz. Muhammed, Bizans, Habeşistan ve İran gibi
devlet başkanlarına niçin mektup göndermiştir?
A) Onları uyarmak ve islamı anlatmak, islama davet için
B) Araplarla dostluk antlaşması imzalamaları için
C) Bizans ve İrana karşı savaş ilanı yapmak için
D) Mekkeli müşriklere karşı onlardan yardım istemek için
BAŞARILAR DİLERİM
Zafer OCAK
Yüce Allah Size ve Sizi Yetiştirenlere Ömür Boyu
Mutluluk ve Huzur Versin . Amin
Download