A) 27 recep B) 27 ramazan C) 15 şaban D) 12

advertisement
HZ MUHAMMED’İN HAYATI Dersi
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Vezirköprü İHO
8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınav
AD-SOYAD:
Sınıf-No :
SORULAR
S-1- Sevgili peygamberimizin(sav) doğum yıldönümünün
kutlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlit kandili
B) Regaip kandili
C) Miraç kandili
D) Beraat kandili
S-2- Peygamberimizle (sav) ilgili hangisi yanlıştır?
A) Soyu Hz.İbrahim’e dayanır.
B) Küçükken sütanneye verilmiştir.
C) Babası o doğmadan önce ölmüştür.
D) Muhammed adını Ebu Talip koymuştur.
I- Mekke’de ticaret yaygındı.
II- Peygamberimiz fil olayından önce doğdu.
III-Mekke’de İslamiyet hızlı yayıldı.
IV- Ümmü Eymen peygamberimizin dadısıdır.
S-3- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
C) II ve III
B) Yalnız III
D) I ve IV
S-4- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirilmeye
başlandığı gündür?
A) 27 recep
C) 15 şaban
B) 27 ramazan
D) 12 rebuülevvel
S-5- Mekkeli müşriklerin aşırı baskı ve işkencelerinden
kurtulmak için Müslümanların Medine’ye göç etme
olayına …………………adı verilir.
A-) Hucurat
C-) Muhacir
B-) Davet
D-) Hicret
S-9- Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten
sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri
değildir?
A) Sık sık Hira mağarasına çıkması
B) Medine sözleşmesi hazırlaması
C) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
D) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması
* Okçular Tepesi - 3000 kişilik müşrik ordusuHz Hamza’nın şehit oluşu
S-10- Yukarıdaki bilgiler hangi savaşla ilgilidir?
A- Uhud Savaşı
B- Hendek Savaşı
C- Bedir Savaşı
D-Mûte Savaşı
628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabe’yi
ziyaret etmek (umre) için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler
müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine
Mekkeli müşriklerle ile Müslümanlar arasında on yıl
savaşmama sözü verilen bir antlaşma imzalanmıştır.
S-11- Bu antlaşmanın adı nedir?
A) Mekke Sözleşmesi
B) Medine Sözleşmesi
C) Hudeybiye Antlaşması D) Akabe Biatı
S-12- Veda Hutbesi’nde aşağıdakilerden
hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Emanetleri sahibine vermekten
B) Kan davalarının kaldırılmasından
C) Kadın haklarının gözetilmesinden
D) Arapların diğer milletlere üstünlüğünden
S-13- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin ilk anda
Mekkeliler arasında kabul görmeyişinin temel
nedenlerindendir?
A) Peygamberimizin onların başkanlık ve para
tekliflerini geri çevirmesi
B) insanların atalarından gördükleri inanç ve adetlerden
vazgeçemeyişleri
C) Müslümanlar tarafından alay ve eziyetlere uğramaları
D) İlk zamanlarda taraflar arasında ardı ardına savaşların
meydana gelmesi
S-6- İslam’ın ilk şehitleri hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Ammar - Bilal
B) Sümeyye – Yasir
C) Yasir – Habbab
D) Sümeyye – Erkam
S-14- Hicret esnasında Peygamberimiz mağarada telaşlanan yol
S-7- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından
biri değildir?
A) İslam Devletinin temelleri atıldı.
B) İslam dini daha hızlı yayılmaya başladı.
C) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.
D) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
hangisidir?
S-8- Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde yapılan,kimsesiz
Müslümanların hem barınıp hem de öğrenim gördükleri
yere ………………………… adı verilmiştir.
A) Mescit
C) Hudeybiye
B) Mabet
D) Suffe
arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir”
diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a
güvenmiştir.
Peygamberimiz’in bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden
A) Azim
B) Tevekkül
C) Şükür
D) Zikir
S-15-Peygamber doğmadan önce Mekke’de Hz
İbrahim’den kalma dine inanan insanlar
bulunmaktaydı. Az da olsa Allah inancı vardı.
Bunlar
putlara
tapmıyorlardı.
Yukarıda
bahsedilen Hz İbrahim’den kalma din
hangisidir?
A) Haniflik
B) Yahudilik
C)Puta tapıcılık
D)Hıristiyanlık
D) İsrafil _____ ahzap suresi ilk 5 ayet
S-16- Peygamber 35 yaşını geçmişti. Mekke’nin kötü ve
çirkin ortamı, çekilmez gelenekleri, akıl almaz toplumsal
kuralları onu düşünceye sevk etmişti. O’da her yıl ……….
Dağındaki …… mağarası’na gidip derin düşüncelere
dalıyordu.
Yukarıdaki boşluklar nasıl doğru olarak doldurulabilir?
A) Allahuekber dağı -sevr mağarası B) hira dağı - sevr mağarası
C) nur dağı - sevr mağarası
D) nur dağı - hira mağarası
-- Peygamberimiz (sav) hicret ettikten sonra
Medineliler ile Akabe biatlarını yapmıştır.
-- Peygamberimiz (sav) babası ile ticaret yolculuğuna
çıkmıştır.
-- Peygamberimiz (sav) hiçbir zaman putlara
tapmamıştır.
-- Peygamberimiz (sav) ilk evliliğini Hz.Hatice ile
yapmıştır.
1- Yalan
2-Tebliğ
3-Kur’an
4-Şirk
5-Emin
- Peygamberlerin ayetleri insanlara bildirme
görevine ………………denir.
- Hz. Muhammed’e dürüstlük ve güvenilirliğinden
dolayı………………… lakabı verilmiştir.
- Hz.Peygamberin ahlakının kaynağı ……………dır.
- İslam’da en büyük günah …………………dir.
S-17-Yukarıda verilen numaralanmış
kelimelerin boşluklara doğru yerleştiriliş
sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
A) 2,5,3,4
B) 2,5,3,1
C) 2,5,4,1
D) 5,3,4,2
S-18- Peygamber 35 yaşlarındaydı. Mekke’de büyük
bir yangın ve ardında bir sel felaketi yaşanmıştı. Kabe
artık yıkılmaya yüz tutmuştu Mekkeliler ticaret
kaynakları, putlarını koydukları Kabe’yi yeniden inşa
ettiler. Sıra Hacer’ül-Esvet’i(siyah taş) yerine
koymaya gelince aralarında anlaşmazlık çıktı.
Nerdeyse aralarında kan davası çıkacaktı. İçlerinden
birisi dedi ki aramızdan birini hakem tayin edelim.
Buraya gelen ilk kişi hakem olsun. Ve herkes beklemeye
başladı. Uzaktan Hz Muhammed gözüktü. Herkesin
yüzü birden gülmeye başlamıştı. Çünkü ……….
Metini tamamlayan en uygun ifade hangisidir?
A) Çünkü o haksızlık yapan birisiydi.
B) Çünkü o güvenilen bir insandı.
C) Çünkü o zeki bir tüccardı.
D) Çünkü o Kureyş kabilesindendi.
S-19- Hz. Muhammed (sav) ilk vahiy geldiğinde çok
heyecanlanmıştı. Şimdiye kadar görmediği bir varlıkla
tanışmıştı. O varlık O’na peygamber olduğunu
söylemişti. Ve Kur’anın ilk ayetlerini ona getirmişti.İlk
vahyi ona hangi melek hangi ayetlerle getirmişti?
A) Cebrail____maide suresi 3. ayet
B) Mikail_____ alak suresi ilk 5 ayet
C) Cebrail_____ alak suresi ilk 5 ayet
S-20- Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış
diziliminin sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?
A) Y-Y-D-D
C) D-Y-Y-D
B) Y-D-Y-D
D) Y-Y-Y-D
NOT : Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR DİLERİM
EMİN ŞAHİN - Din K.A.B. Öğrt.
Download