Uluslararası İktisat

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT / ARASINAV
1.
Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
5.
Altın ve değerli madenleri servetin kaynağı olarak görmüşlerdir.
B) Altın çıkışlarını azaltmak için devlet mamul mal
ithalatını kısıtlamalıdır.
C) Ödemeler bilançosunun açık vermesi gerektiğini savunurlar.
D) Tarım ve sanayi, zenginliği arttırıcı iş kolları
değildir.
E) Devlet, ihracatı teşvik ederek ülkeye altın girişi
sağlamalıdır.
A)
İthalatı uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
B) Yerli sanayi tarafından kullanılabilecek ham
maddelerin ihracatının yasaklanması
C) Nitelikli işçilerin göç etmesine engel olunması
D) Nitelikli işçilerin yurt dışından ülke içine gelmelerinin teşvik edilmesi
E) Değerli madenlerin yabancılara satılmasının
yasaklanması
A)
6.
2.
Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi ile ilgili olarak yanlıştır?
A)
Fizyokrasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B)
Dış ticaretin ülkeler için artık değer yarattığını
öne sürmüşlerdir.
B) Ödemeler bilançosunun sürekli fazla vermesi
gerektiğini savunmuşlardır.
C) Tüccar zihniyetiyle hareket etmişlerdir.
D) Dış ticaretin kısıtlanması gerektiğini savunmuşlardır.
E) Artık ürün yaratan tek üretim dalı tarımdır.
A)
C)
D)
E)
7.
Heckscher-Ohlin teorisi geometrik olarak kanıtlanabilir.
Klasik dış ticaret teorilerinin varsayımlarına dayanır.
Ülkenin, kıt üretim faktörüyle üretilebileceği
malların ithalatçısı olacağını savunur.
Karşılaştırmalı üstünlüğün belirleyicisinin ülkelerin faktör zenginliği olduğunu ifade eder.
Heckscher-Ohlin teorisi yalnızca artan fırsat
maliyeti şartlarında geçerlidir.
Faktör miktarı tanımına göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
İki ülkedeki üretim faktörlerinin miktarları fiziksel
olarak sayılır ve birbirine oranlanır.
B) Faktör zenginliğini ifade etmektedir.
C) Üretim faktörleri homojen olduğunda bu tanımlamanın kullanılması zordur.
D) Karşılaştırmalı olarak hangi ülkenin, hangi
üretim faktörüne daha çok sahip olduğunun tespit edilmesinde kullanılır.
E) Bu tanımlama ilk defa Leontief tarafından yapılmıştır.
A)
3.
Mutlak Üstünlükler Teorisi ile Adam Smith aşağıdakilerden hangisini açıklamıştır?
Dünya servetinin sabit olduğunu
Uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmanın yararlarını
C) Devlet müdahalesini
D) Altın ve paranın işlem gücünü
E) Emeğin verimliliğindeki farklılığı
A)
B)
8.
4.
Klasik dış ticaret teorilerinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi’nin özellikleriyle ilgili olarak yanlıştır?
Mantık yapısı tutarlıdır.
Geometrik ve analitik yöntemlerin uygulanmasına uygundur.
C) Ülkelerin faktör zenginlikleri ve malların faktör
yoğunlukları gibi gerekli veriler kolaylıkla bulunabilmektedir.
D) Dış ticaretin ekonomi üzerindeki birçok etkisi bu
teoriyle açıklanabilir.
E) Analiz gerçek hayattaki durumu yansıtmaktadır.
A)
B)
Dünyada yalnızca iki ülke ve iki mal vardır.
Uluslararası ticarette para kullanılmaz.
Üretimde kullanılan tek üretim faktörü emektir.
Emek, ülke içinde ve ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmektedir.
Üretimde sabit maliyet şartları geçerlidir.
1
ULUSLARARASI İKTİSAT / ARASINAV
9.
Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoremi’nin dayandığı varsayımlar arasında yer almaz?
13. Aşağıdakilerden hangisi dinamik karşılaştırmalı
üstünlüğün olduğu ürünler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Üretimde malların faktör yoğunlukları farklıdır.
B) Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden etkilenmektedir.
C) Her sektör doğrusal homojen üretim fonksiyonuna göre üretim yapmaktadır.
D) Üretim faktörleri tam olarak kullanılmaktadır.
E) Ülkede iki üretim sektörü bulunmaktadır.
Radyo
Televizyon
Otomobil
Ofis makineleri
Gıda maddeleri
14. Gelir ve Tercihlerde Benzerlik Modeli ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Teori, dış ticaretin talep yönüne ağırlık verir.
Teoriye göre dış ticarete konu olan mallar
homojendir.
C) Staffan Burenstam Linder tarafından geliştirilmiştir.
D) Üretimde ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.
E) Sanayi ürünlerinde dış ticareti, ülkeler arasındaki gelir ve tercih benzerlikleriyle açıklamaktadır.
A)
B)
10. Bir malın dış ticaret öncesinde diğer mala göre
emek yoğun tekniklerle üretilirken dış ticaretten
sonra sermaye yoğun tekniklerle üretilmesine
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi
Ülkenin dış ticaretinin artması
Heckscher-Ohlin teorisi
Rybczynski teoremi
Faktör yoğunluğunun azalması
15. Ürün dönemleri teorisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yeni ürün aşamasında diğer sanayileşmiş ülkeler söz konusu ürünü üretmekte ve tüketimleri
karşılamaktadır.
B) Olgun ürün aşamasında ürünü ilk geliştiren
ülkenin ihracatında önemli artışlar görülse de
belli bir düzeyden sonra ihracat geliri azalır.
C) Olgun ürün aşamasının sonuna doğru teknolojideki yenilikler, AR-GE faaliyetleri ve üretimde makine kullanımı yaygınlaşır ve ürün artık
standart ürün olur.
D) Standart ürün aşamasıda ürünü ilk geliştiren
üretici üretim sürecinden yavaş yavaş çekilir.
E) Yeni ürün aşamasında emek yoğun üretim
vardır.
A)
11. Aşağıdakilerden hangisi dış ticareti açıklamaya
yönelik modellerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Varlık modeli
Gelir ve tercihlerde benzerlik modeli
Teknolojik açık modeli
Yetişkin iş gücü modeli
Faktör modeli
12. Tekelci rekabet piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16. Üye ülkelerin mal ticaretinin önündeki engelleri
ortadan kaldırdığı üçüncü ülkelere karşı ise
ortak gümrük tarifesinin uygulandığı entegrasyon şekline ne ad verilir?
A)
B)
Her firma kendi ürününün tekelidir.
Farklı firmalar tarafından üretilen ürünler birbirlerini ikame edemezler.
C) Piyasada tekel kârı (monopol kârı) uzun süre
gitmez.
D) Endüstride az sayıda firma faaliyet gösterir.
E) Endüstrideki her firma ürün farklılaştırması uygular.
A)
B)
C)
D)
E)
2
Gümrük Birliği
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
ULUSLARARASI İKTİSAT / ARASINAV
17. Aşağıdakilerden hangisi Pareto Optimumu ile
ilgili olarak yanlıştır?
Vilfredo Pareto tarafından geliştirilmiştir.
Bir toplumdaki toplam refah, toplumdaki bireylerin refahlarının toplamından oluşur.
C) Pareto Optimumu’nda üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki bireyler arasında etkin dağılımına ve üretim faktörlerinin çeşitli mal ve
hizmetlerin dağılımını nasıl yaptığına bakılır.
D) Bir bireyin refahı azaltılmadan, başka bir bireyin
refahını yükseltme imkanı yoksa o toplum maksimum refaha ulaşmıştır.
E) Bir bireyin refahı azaltılmadan, başka bir bireyin
refahını yükseltme imkanı yoksa o toplum minimum refaha ulaşmıştır.
A)
B)
18. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği’nin dinamik etkileri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış rekabet etkisi
Ölçek ekonomileri etkisi
Dışsal ekonomiler etkisi
Teknolojik ilerleme etkisi
Dış ticaret hadleri etkisi
19. Gümrük Birliği’ne üye ülkelerin uyguladıkları ortak dış ticaret yönetmeliği ve bu kapsamda GB
üyesi ülkelerin birlik dışındaki üçüncü ülkelere
karşı uygulamış oldukları tarife aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ortak Pazar
Ekonomik Birlik
Ortak Gümrük Tarifesi
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması
Parasal Birlik
20. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birleşme çeşitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Serbest Ticaret Bölgesi
Gümrük Birliği
Ortak Pazar
Ekonomik Bütünleşme
3
ULUSLARARASI İKTİSAT / ARASINAV
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
A
E
B
D
C
E
C
E
B
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
B
E
B
A
A
E
E
C
E
Download