Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

advertisement
DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK / ARASINAV
1.
A)
B)
C)
D)
E)
2.
6.
Sağlıklı bir din eğitimi verilmemesinin sonucu
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
İnsan eğitimsiz olur.
İnsan eksik eğitilmiş olur.
İnsan dinini bilmez.
İnsana temel haklarından biri verilmemiş olur.
İnsanı daha kısa süre eğitmek gerekir.
A) Dinin bir eğitim meselesi olmaktan çıkmış olması
B) İnsanın hayatının temelinde yer alması
C) Sosyal yaşamın belirlenmesinde etkili olması
D) Dinin kazandırdığı kimliğin sosyal nitelikte olması
E) Her insanın özünde var olan bir gerçek olması
Dinin hayatın her alanında kendini göstermesi
neyi ifade eder?
A)
B)
C)
D)
Dinin bir vicdan işi olduğunu
Dinin insanı eğittiğini
Dinin medeniyete katkısı olduğunu
Dinin insanın özünde var olan bir gerçeklik olduğunu
E) İnsanın itaat etmeye ihtiyaç duyduğunu
3.
Karamsar olmamaları
Hidayetin Allah’ın elinde olduğunu bilmeli
Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı
Yaptıklarının karşılığını insanlardan da beklemeli
E) İyi niyet, hoş görü ve sabırla görevlerine odaklanmalı
İnanma
Şeriat
Borçlu ve alacaklı olma
Zorlama
Aşk
8.
Takva ne anlama gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
Allah inancı
Kendini üstün görmeme
Allah’a kulluk bilinci
Allah yolu
Ahret inancı
Aşağıdakilerden hangisi din eğitiminin dayandığı hukuki düzenlemeler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Dini program
Din eğitimi
Bilgilenme
Tedbir alma
İslam eğitimi
1982 Anayasası
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Birleşmiş Milletler Genelgesi
10. Kişiye verilecek eğitim din unsurundan ayıklanarak yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
İslam’a göre din eğitiminin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a inanan ve O’na teslim olan insan yetiştirmek
B) Bireylere dinin gereklerini öğretmek
C) Din bilgini yetiştirmek
D) Dinini anlayan nesiller yetiştirmek
E) Kitaplara imanı sağlamak
A)
B)
C)
D)
E)
1 Sağlıklı bir din eğitimi için aşağıdakilerden hangisi din eğitimcilerinin sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Allah’a borçlu olduğunun bilincinde olan ve bunu Kitap ve Sünnetin çizdiği çerçevede ödeyen
insanın yetiştirilmesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
7.
Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin anlamlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Din eğitimi meselesi halledilmeden, diğer meselelerin halledilmesinin zor olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Biz bilinci yok olur.
Kişi için din önemsizleşir.
Yabancılaşma meydana gelir.
Dayanışma ruhu zayıflar.
Ortak bir gelecek tasavvuru kalmaz
DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK / ARASINAV
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemindeki eğitim ile ilgili yanlış bir ifadedir?
16. Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
A) Hz. Peygamber döneminde eğitim dini niteliklidir.
B) Eğitimin amacı ve içeriği din merkezli olarak belirlenmiştir.
C) Eğitim çalışmaları içinde Kur’an öğretimi,
okunması ve ezberlenmesi önemli bir yer tutar.
D) Hz. Peygamber döneminde dini eğitim zorunlu
hale getirilmiştir.
E) Eğitim çalışmaları içinde Kur’an öğretiminin anlaşılması ve kavranması çok önemli bir yer tutar.
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi araştırma-inceleme
yaklaşımında izlenen yollardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Medine’ye hicretten sonra eğitimin yapıldığı başlıca merkez aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bireysellik
Radikallik
Açıklık
Amaca dönüklük
Bütünlük
Mescid-i Haram
Suffa
Cami
Medreseler
Mescid-i Nebevi
Öğrenci problemi tanımlar.
Problemin çözümü için denenceler düşünür.
Öğretmen rapor yazar.
Denencelerin doğruluğu için veri toplar.
Verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.
18. Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde kullanılabilecek belli başlı öğretim yöntemleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tıp,
astronomi, matematik ve felsefe alanlarında
önemli çalışmalar yapan isimler arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Harezmî
Cabir b. Hayan
Bîrûnî
İbn-i Sina
Sibeveyh
19. Sokrates yöntemi adıyla bilinen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. İslâm dünyasında IX. asırdan beri var olan ve
“öğretme ruhsatı”nın verildiğini ifade eden belgeye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Matlab
Berat
İcazet
Vakfiye
Arzuhal
A)
B)
C)
D)
E)
Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu
Valilikler
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu
2 Soru-cevap yöntemi
Anlatım yöntemi
Tartışma yöntemi
Gösterip yaptırma yöntemi
Problem çözme yöntemi
20. Aşağıdakilerden hangisi bir dersin özel veya genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, önceden
hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların,
nesnelerin ve durumların, gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik
öğretim amaçlı faaliyetlerden oluşan öğretim
yöntemidir?
15. Din görevlileri aşağıdakilerden hangisine bağlı
olarak görev yaparlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Anlatım yöntemi
Deney yöntemi
Soru-cevap yöntemi
Grup tartışması yöntemi
Problem çözme yöntemi
Gösterip yaptırma yöntemi
Gözlem gezisi yöntemi
Sokrates yöntemi
Anlatım yöntemi
Araştırma-inceleme yöntemi
DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK / ARASINAV
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 B
D
E
B
A
A
D
C
E
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
E
E
C
D
B
C
B
A
B
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards