beslenme şekillerine göre canlılar

advertisement
BESLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE CANLILAR
OTOTROF BESLENME
İnorganik maddeleri kullanarak kendi besinini üreten
canlılardır. Besin üretirken kullandıkları enerjinin şekline
göre ikiye ayrılırlar.
FOTOOTOTROFLAR
Klorofilleri sayesinde ışık
enerjisini kullanarak
inorganik bileşiklerden
fotosentez yaparak organik
besin sentezlerler.
Fotosentetik bakteriler,
siyanobakteriler, algler ve
yeşil bitkiler fotoototroftur.
Bu canlılar CO2 ve suyu
kullanarak besin ve oksijen
üretirler (Fotosentez), o
yüzden atmosferin O2
kaynağıdırlar.
Fotosentetik bakterilerdeki
fotosentez sırasında su
yerine hidrojen sülfür ya da
sadece hidrojen kullanan
bakterilerin fotosentezi
sonucu oksijen oluşmaz.
KEMOOTOTROFLAR
Bu canlılar klorofilleri
olmadığı için güneş
enerjisini kullanamazlar.
İnorganik maddeleri
oksitleyerek elde ettikleri
kimyasal enerji ile inorganik
maddelerden organik
maddeler sentezleyen
prokaryot canlılara
kemoototrof denir.
Demir, nitrat, nitrit ve kükürt
bakterileri kemoototrof bakterilere
örnektir.
Kemoo totroflar oksid asyon s onucu
elde ettikleri ATP yi kullanarak CO 2 ve
H2O yu birleştirip glikoz ve O 2
üretirler. Ürettikleri oksijeni
atmosfere vermezler yeni inorganik
maddeleri oksitlemede kullanırlar.
HETEROTROF BESLENME
Kendi besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır alan canlılara
heterotrof veya tüketici canlılar denir. Besinlerini alma şekillerine
göre üç grupta incelenirler.
HOLOZOİK BESLENME
Besinlerini dış ortamdan
katı ve büyük parçalar
halinde alan canlılardır.
SİMBİYOTİK BESLENME
Canlılar besin elde etmek ve
yaşam şanslarını arttırmak
için birbirinin üzerinde,
birlikte veya biri diğerinin
içinde yaşar. Bu tür ortak
yaşam şekline simbiyosiz
denir. Bazı birliktelikler
zararlı bazılarıysa yararlıdır
HEM OTOTROF HEMDE HETEROTROF BESLENME
Hem üretici hem de tüketici olan canlıların
gerçekleştirdiği beslenme şeklidir.
BÖCEKÇİL BİTKİLER
SAPROFİTİK BESLENME
Hücre dışına salgıladıkları sindirim
enzimleri ile organik atıkları, ölü bitki
ve hayvan kalıntılarını parçalayarak
beslenen canlılara ayrıştırıcılar
(saprofit, çürükçül) denir. Bazı
mantar ve bazı bakteriler saprofit
olarak beslenirler. Saprofit canlılar
doğadaki madde döngülerinde
önemli role sahiptir.
OTÇUL (HERBİVOR)
CANLILAR
Koyun, keçi, inek vb.
ETÇİL (KARNİVOR)
CANLILAR
Aslan, kartal, yılan,
tilki, köpek vb.
HEM ETÇİL HEMDE
OTÇUL (OMNİVOR)
CANLILAR
Ayı, domuz, insan,
fare, karga vb.
YARARLI
Bİ RLİKTELİKLE
R
KOMMENSALİZM
Ortak yaşayan
canlılardan biri
yarar görürken
diğeri ne yarar ne
de zarar görür.
MUTUALİZM
Ortak yaşayan
canlıların
birbirinden karşılıklı
fayda görmesidir.
ZARARLI
Bİ RLİKTELİKLE
R
Birlikte yaşayan iki farklı tür canlıdan
biri bu birlikten yarar sağlarken
diğerinin zarar görmesine parazit
yaşam denir. Bu birliktelikte zarar
gören canlıya konak, zarar veren
canlıya da parazit denir.
HAYVANSAL
PARAZİTLER
İç ve dış parazit
olmak üzere iki
gruptur. Bit, pire,
tahtakurusu vb. dış
parazitlerin
(ektoparazit)
sindirim sistemleri
gelişmiştir. Bağırsak
kurdu gibi iç
parazitlerin
(endoparazit)
sindirim sistemleri
yoktur. Tenya, kıl
kurdu, bağırsak
solucanı,
plazmodyum iç
parazittir.
BİTKİSEL
PARAZİTLER
Bitkilerin üzerinde
yaşarlar.
YARI PARAZİTLİK
Üzerinde yaşadığı bitkiden sadece su ve
mineral madde alır kendi besinini
fotosentezle kendisi üretir. Örneğin ökse
otu
TAM PARAZİTLİK
Çin saçı, canavar otu gibi bitkiler tam parazittir. Üzerinde
yaş adığı bitkiden su, bes in ve mineral madde alırlar. Bu
bitkilerde kloroplast olmadığı için fotosen tez yapılmaz.
HAZIRLAYAN
YEŞİM KURAN
ALİ OSMAN KONAKÇI
MTAL
Download