İNSAN VE ÇEVRE

advertisement
İNSAN VE ÇEVRE
Serpil ÇİÇEKLİYURT
MEB, İlköğretim Genel Müdürlüğü, ANKARA
Dünyadaki bütün canlılar, temel gereksinimlerini, doğayla yaptıkları mücadeleler
sonucunda elde ederek, doğa kaynaklarını cömertce kullanarak, gelişimlerini sürdürmüşlerdir.
Dolayısıyla doğadaki hiçbir canlı tek başına yaşayamaz. Canılının bulunduğu yerdeki fiziksel ve
kimyasal koşullar ile diğer canlılar o canlının çevresini oluşturur.
Doğadaki bitin canlılar, insan da dahil olmak üzere yaşamları için gerkli besinlerini
solunum için ihtiyaçları olan oksijeni, yaşadığı çevreden alır. Beslenme ve solunum sonucunda
oluşan atıklarını aynı çevreye tüketimi için sunar. Bu atık maddeler diğer canlılar tarafından
tüketildiğinden çevre kirlenmesi problemi olmaz yani doğal denge korunmuş olur.
Teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı olarak sanayileşmede bilinçsiz kullanımın artması
ve gerkli koruyucu önlemlerin alınmaması hem doğal kaynakların hızlı tüketilmesine, hemd
edoğal çevrenin dengesinin bozulmasına neden olmaktadır.
Ormanların tahribi ve erozyon sorunu, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme ve yeşil
alanların eksikliği, kıyıların bozulması, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına
etkisi, nükleer enerji, termik santraller ve benzerleri ile ilgili insan-çevre sorunları yaşamımızı
olumsuz etkiler hale gelmiş ve çözümleri aranan sorunlar oluşturmuştur. Buna bağlı olarak da
çevrenin bilinçli olarak korunması bir zorunluluk haline gelmiştir.
İlköğretim ders programlarında işlenen çevreyle ilgili konularda verilen bilgiler öğrenciler
aracılığı ile ailelere ulaşmakta toplumumuzun çevre bilinci artırılarak, çevre bozulmalarının
bugüne yansıyan olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların en aza indirilmesi için harcanan
çabaları bilinçli ve organize hale getirmeye çalışılmıştır.
40
Download