Bölüm 16 Sağlık Kurumlarında Örnek Edinme

advertisement
Örnek
edinme
20.7.2017
Örnek edinme
Örgütsel performansı
arttırmak için,
konularında önderlik
eden kuruluşlarla bilgi ve
deneyimlerin
paylaşılması.
20.7.2017
Örgütsel performans
Kalite ve verimlilik
hedeflerinin eşanlı
gerçekleştirilmesidir.
Performans=f (kalite, verimlilik)
20.7.2017
Kullanım alanları







20.7.2017
Performansı yükseltme,
Sürekli gelişme,
Stratejik yönetim,
Personel tatmini,
Planlama,
Süreç tasarımı,
Değişimleri izleme
Örnek edinme süreci
 Sorun
belirleme,
 Ekip oluşturma,
 Örnek edinme ortağı seçme,
 Bilgi toplama ve analiz,
 Uygulama ve değerlendirme.
20.7.2017
Sorun
belirleme
20.7.2017
Sorun: örnek edinmenin temeli
 Müşteri
yakınmaları,
 Verimlilik sorunları,
 Üretim aksaklıkları,
 Hizmet sunum sorunları,
 Rekabet sorunları.
20.7.2017
Sorun belirleme,
Örnek edinme sürecinin en
kritik aşamasıdır; bu aşamada
yapılacak bir hata tüm süreci
olumsuz etkileyebilir.
20.7.2017
Sorun
belirleme
Ekip
oluşturma
20.7.2017
Örnek edinme projesi ekibi
 Multidisipliner
yaklaşımla
oluşturulmalı,
 Görevler belirlenmeli,
 Görev paylaşımı sağlanmalı,
 Ekibe gereksinme duyacağı
kaynaklar sağlanmalı.
20.7.2017
Ekip üyeleri
 Proje
yöneticisi,
 Eğitimci,
 Araştırmacı,
 Sorun çözücü,
 Bağlantı kurucu,
 Proje elemanı.
20.7.2017
Sorun
belirleme
Ekip
oluşturma
Örnek için
ortak seçme
20.7.2017
Örnek edinme ortağı
Örnek edinmeye konu olan
alanda (sorun) üstün
performans gösteren, bilgi ve
deneyimlerini paylaşmaya
açık olan kuruluş.
20.7.2017
Ortak seçme kriterleri
 Faaliyetlerin
benzerliği,
 Ulaşılabilirlik,
 Endüstri önderliği,
 Veri toplama kolaylığı,
 Yenilikci uygulamalar,
 Maliyetler.
20.7.2017
Ortak seçmede bilgi kaynakları
 Gazeteler,
 Ticari
dergiler,
 Yıllık faaliyet raporları,
 Kurum yayınları,
 Kamu kurumları,
 Danışman kuruluşlar,
20.7.2017
Sorun
belirleme
Ekip
oluşturma
Bilgi toplama
ve analiz
20.7.2017
Örnek için
ortak seçme
Bilgi toplama ve çözümleme
Örnek edinme ortağından,
 anket,
 gözlem (ziyaret),
 görüşme,
 karma
yöntemlerle bilgi toplanır.
20.7.2017
Analiz
 Örnek
edinme ortağının neyi,
niçin, nerede, nasıl, ne zaman ve
kim tarafından yaptığı belirlenir.
 Sonuçlar mevcut durumla
karşılaştırılır.
20.7.2017
Sorun
belirleme
Uygulama
değerleme
Bilgi toplama
ve analiz
20.7.2017
Ekip
oluşturma
Örnek için
ortak seçme
Uygulama ve Değerlendirme
 Değişim
planı,
 Değişime direniş noktalarının
araştırılması,
 Pilot çalışma,
 Sonuçların gözden geçirilmesi,
 Düzeltme,
20.7.2017
tekrar uygulama.
Hata kaynakları
 Sayılar
üzerinde odaklaşma,
 Veri kaynağının anlaşılmaması,
 İşgören ve müşterilere ilginin
azalması,
 Değişime direnişin önlenmemesi,
 Uygulama yetersizlikleri.
20.7.2017
Download