zorlayan_gucler

advertisement
DEĞİŞİMİ ZORLAYAN GÜÇLER
DIŞ ÇEVRE
ÇEVRE KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİMİN
NİTELİĞİ
Süreklidir.
 Zincirleme etkileşir.
 Kolay yayılır.
 Hızlıdır.
 Sonuçları geniş kapsamlıdır.

ÇAĞIN KOŞULLARI
Beşeri bilimlerin gelişmesi, karmaşık insanın keşfi,
demokratik toplum
 Profesyonel yönetim, yönetimin demokratikleşmesi
 Çevrenin belirsizliği, teknolojik değişmelerde artış
 Örgütsel süreçlerde sürekli değişme gereği

ÖRGÜTSEL SORUNLAR
Bireysel amaçlarla örgütsel amaçların
bütünleştirilmesi gereği (bütünleşme)
 Güç kaynakları ve yetkinin dağılımı(toplumsal
etki)
 Çevresel değişmelere uyarlanma gereği
(uyarlanma)
 Büyüme ve küçülme sorunu(yeniden güçlenme)

Ataerkil
toplumsal
yapının çökmesi
Fosil yakıtları
çağının sona
ermesi
Aydınlanma ve
Endüstri Devrimini
kapsayan
toplumsal
değerlerin sona
ermesi
Buhar
makinasından
bilgisayar teknolojisine
Emek yoğun sanayiden
bilgi yoğun sanayiye
Kitle üretiminden esnek
uzmanlaşmaya
Güdümlü ekonomiden
piyasa ekonomisine
Ulusal ağırlıklı
ekonomiden dünya
ekonomisine
Kar
maksimizasyo-nundan Pazar
maksi-mizasyonuna
Temsili demokrasiden katılımcı
demokrasiye
Feodal yaşam tarzın-dan
metropolitanlara
İktisadi büyüme düşüncesinden
çevre bilincine
ABD-SSCB güç dengelerinden yeni
kutuplaşmalara
KÜRESELLEŞME
 Küreselleşme,
etkisi
zamanla artan ancak
yeni ve aniden hızlanan
bir süreçtir.
 Kapitalizmin
gelişmesiyle çağdaştır.
 Post-endüstri, postmodernizm ve postkapitalizm gibi sosyal
süreçlerle ilgili yeni bir
olgudur.
ENDÜSTRİ TOPLUMU
İşbölümü
akılcılık
Yoğunlaşma
birikimi
ve sermaye
BİLGİ TOPLUMU
 Hizmetler
(bilişim hizmetleri)
 Bilişim teknolojisi
 Verimlilik ve ucuz ürün/hizmetler
 Çevreyi ve kaynakları koruma
 Örgütlü toplum
 insan
TARTIŞMA
 Bu
değişmeler örgütleri nasıl
etkilemektedir?
 Bu koşulların hayatımıza
yansımalarına ilişkin örnekler
 Değişimin niteliği
Download