Okullarda Örgütsel Davranışın Anlaşılmasında Politik Yaklaşım

advertisement
Okullarda Örgütsel Davranışın
Anlaşılmasında Politik Yaklaşım
Dr. Ruhi SARPKAYA
Özet
Bu makalede, eğitim örgütlerindeki birey ya da grupların
davranışlarının biçimlenmesinde güç ve politikanın önemi
üzerinde durulmaktadır. Eğitim örgütlerindeki akılcı görünmeyen
bir çok davranışın (bireylerin ya da grupların egemenlik alanları
oluşturmaları, bilgiyi saklamaları vb.) anlaşılmasında politik
yaklaşım
kullanılabilir.
Okullarda
örgütsel
amaçların
gerçekleşmesini sağlamada yöneticiler, ödül gücü, zorlayıcı güç,
karizmatik güç, uzman gücü gibi güç kaynaklarına gereksinim
duyarlar. Bu güçler, kullanılırken de yönetici, bir ya da daha fazla
politik taktik kullanmak durumundadır. İşte yöneticinin bu
taktikleri etkili kullanması, politik yaklaşımı bilmesiyle olanaklıdır.
Bu çalışmada, kavramsal çözümlemenin yanı sıra, Türk eğitim
sisteminden de örnekler verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: politik yaklaşım, örgütsel davranış, güç.
Download