Finans Uzmanlık Programı

advertisement
Finans Uzmanlık Programı
1. Gün – Muhasebe ve Temel Mali Tablolar Analiz Eğitimi













Muhasebe Kavramları ve Mali Tablolar
Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu
UFRS ve Vergi Mevzuatı İlişkisi
Varlık ve Borçların Değerlerinin Ölçülmesi
Kâr-Nakit İlişkisi
Finansal Oranlar
Nakit, Asit Test Oranı, Cari Oran
İşletme Sermayesi (NWC) Yönetimi, Ticari Çalışma (İşletme) Sermayesi (TWC)
Borçluluk Oranları
Kârlılık Oranları (Faaliyet Karlılığı, EBIT, EBITDA, Özkaynak Karlılığı)
Nakit Akışlarının Analizi
İşletme, Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Genel Değerleme
2. Gün – Yöneticiler için Makroekonomi




Global Ekonomi
o Dünya ekonomisi ve global kriz sonrası iyileşme süreci
o Türkiye – Dünya ekonomisi etkileşimi hangi kanallardan oluşuyor?
Makroekonomik Kırılganlık
o Bir ekonominin kırılganlığı deyince neyi kastediyoruz? Hangi göstergeler öne çıkıyor?
o Ödemler Dengesi istatistiklerini nasıl okuyoruz? Türkiye’nin temel kırılganlıkları neler?
Para Politikası
o Para politikası nedir? Maliye ve makro ihtiyatı politikalardan farkı nedir?
o Para politikasının dünyada geldiği nokta nedir? Türkiye özelinde son yıllarda para politikası nasıl bir
değişim gösterdi? Neler yapılmaya çalışılıyor?
Büyüme
o Büyümeyi nasıl ölçüyoruz? Büyümenin arz ve talep tarafına nasıl bakıyoruz? Büyümeyi takip ederken
kullandığımız en standart tablo ve grafikler neler?
3. Gün – Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Eğitimi






Maliyet ve Yönetim Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar
Mamul Maliyetinin Unsurları
Üretim İşletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları
Birim Maliyetlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Sistemler
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
Maliyet Bilgilerinin Yönetsel Karar Verme Süreçlerinde Kullanılması
4. Gün – Bütçeleme ve Kontrol Eğitimi





Bir Kâr Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeleme
Başarılı Bir Bütçeleme Sisteminin Koşulları
Bütçelemenin Organizasyonu
Bütçeler Sistemi (Ana Bütçe): Faaliyet Bütçesini Oluşturan Münferit Bütçeler
Esnek Bütçe Kavramı, Maliyet Kontrolü ve Başarı Değerlemesi
5. Gün – Finansal Matematik Eğitimi







Faiz ve Faiz Oranı Kavramı
Nominal ve Reel Faiz Kavramları
Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Sürekli Faiz Kavramları
Kredilerin Taksitlendirilmesi
Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi
Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı Kavramları
Menkul Kıymetlerin Fiyatlaması / Değerlemesi
6. Gün – Proje Analizi ve Şirket Değerlemesi Eğitimi





Proje Değerlendirme Teknikleri - Projelerin Değerlendirilmesinde Nakit Akımlarının Belirlenmesi
Tek / Yeni Bir Projenin Değerlendirilmesi
o Genişleme Yatırımlarının Değerlendirilmesi
o Yenileme Yatırımlarının Değerlendirilmesi
Projelerin Değerlendirilmesinde Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi
Proje Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Yasal ve Vergisel Düzenlemeler
Şirket Değerlemesi Yöntemleri
o Nakit Akımlarının Iskonto Edilmesi Yöntemi
o Gordon Yaklaşımı
o Modern Yaklaşım
o Şirket Çarpanlarının Kullanılması Yöntemi
Download