İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre
3 – 38
I. Finansman Nedir?, 6
Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal
Kurumlar, 13; Finansal Araçlar (Menkul Değerler), 18
II. Finansal Yönetimin Amaçları, 21
Niçin Kâr Maksimizasyonu Değil?, 21; Ortakların Refah Seviyesinin
(Servetlerinin) Maksimizasyonu, 22; Sosyal Amaçlar, 22
III. Firmanın Organizasyonu, 23
IV. İşletme Örgütlerinde Biçim Alternatifleri, 24
Tek Şahıs İşletmeleri, 24; Ortaklıklar, 24; Şirketler, 25
V.
Finansal Yönetim İle İlgili Önemli 10 Kural, 26
VI. Finansal Yönetim Sahasının Gelişimi, 34
VII. Finansal Yönetim ve Diğer Bilim Dalları, 35
Muhasebe, 35; Ekonomi, 36; Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Sayısal
Yöntemler, 36
Sorular, 37
İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Tablolar, Amortismanlar, Vergiler, Nakit Akımları,
Finansal Matematik
39 – 108
I. Finansal Tablolar ve Yıllık Raporlar, 43
Bilanço, 44; Gelir Tablosu, 48; Kâr ve Net Nakit Akımları Kavramları,
50; Nakit Akım Tablosu, 51; Finansal Tablolara İlişkin Notlar, 54
II. Amortismanlar, 55
Normal Amortisman, 56; Hızlandırılmış Amortisman, 56; Olağanüstü
Amortisman, 57
III. Firmalarda Vergileme, 57
IV. Nakit Akımları, 59
V. Yönetim kararları için muhasebe Verilerinin yeniden düzenlenmesi, 61
VI. Finansal Matematik, 65
Basit Faiz, 67; Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer (F),67 ; Bir Yatırımın
Bugünkü Değerinin (P) Bulunması, 69; Bir Yatırımın Yeknesak Seri
Değerinin (A) Bulunması, 82; F, P ve A Değerleri Arasındaki İlişkiler, 76
Sorular, 85
Problemler, 93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Analiz ve Kontrol (Oran Analizi, Dikey Analiz, Yatay
Analiz), Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler
109 – 172
I. Finansal Tabloların Analizinin Önemi, 114
II. Oran (Rasyo) Analizi, 116
Likidite Oranları, 119; Aktivite (Devir Hızı) Oranları, 122; Finansal Yapı
ile İlgili Oranlar, 127; Sabit Yükümlülükleri Karşılama Oranları, 129;
Kârlılık Oranları, 131; Büyüme Oranları – Satışların Yüzdesi Oranları –
Pazar Değeri Oranları, 133; DuPont Analizi, 135
III. Finansal Oranların Yorumlanması, 136
IV. Finansal Tabloların Trend Analizi, Yüzde Analizi ve Dikey
Analizi, 140
V. Firmanın Sektöre ve Rakiplere Göre Mukayesesi, 145
VI. Finansal Analizde Yöntemin Önemi, 146
VII. Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler, 148
Oran Analizinin Sınırları, 149; Analizde Rakamların Ötesini Görmek, 150
VIII. Oranlardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma, 151
Altman Modeli, 151; Zeta Modeli, 152; Chesser Modeli, 152; Bathory
Modeli, 153
Sorular, 154
Problemler, 156
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Tahminleme ve Planlama
173 – 220
I. Finansal Planlama, 178
II. Nakit Bütçesi, 183
III. Proforma Finansal Tablolar, 186
Satışların Yüzdesi Metodu, 186; Ek Fon İhtiyacının Formül Yardımıyla
Bulunması, 192; Trend Analizi, 195
IV. Fon Akım Analizi, 197
V. Maliyet – İş Hacmi – Kâr İlişkileri (Başa Baş Noktası
Analizleri), 200
Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 203; Kar ve Gider Planlaması, 203;
Birden Fazla (n adet) Mal Bulunması Durumunda Başa Baş Noktası
Analizi, 204
Sorular, 207
Problemler, 209
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletme Sermayesi Yönetim
(Cari Aktifler ve Cari Pasifler)
221 – 294
I. İşletme Sermayesi Yönetiminin Önemi, 226
II. Genel Olarak İşletme Sermayesi Politikası, 227
İşletme Sermayesini Finanslama Felsefesi, 229; Nakit Dönüşüm Süresi,
233
III. Nakdin ve Pazarlanabilir Menkul Değerlerin Yönetimi, 237
Firmalarda Nakit Niçin Gereklidir?, 238; Kısa Vadeli Yatırım
Alternatifleri, 239; Para Yönetiminde Karar Modelleri, 240; Nakit
Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Tedbirler, 245
IV. Alacakların Yönetimi, 248
Alacak Tutarını Belirleyen Faktörler, 249; Kredi ve Satış Politikasının
Tespiti, 250; Kredi Standartları, 251; Alınan Malın İskontodan Sonraki
Fiyatı, 258; Firmaların Kredili Satış Politikasında Etkinliği Artırıcı
Önlemler, 260
V. Stokların Yönetimi, 261
Stok ile İlgili Maliyetler, 261; Firmalarda Stok Tutmayı Belirleyen
Faktörler, 262; Stok Kontrol Modelleri, 262
VI. Cari Pasiflerin Yönetimi, 270
Ticari Krediler, 270; Kredi Vadesi, 270; Kredinin Maliyeti, 271; Kredi
Süresinin Uzatılması, 272; Kısa Vadeli Banka Kredileri, 272; Finansman
Bonoları, 274; Ticari Alacak ve Stok Kredileri, 274
Sorular, 276
Problemler, 278
ALTINCI BÖLÜM
Firmalarda Uzun Vadeli Yatırım Kararları
(Sermaye Bütçelemesi)
295 – 358
I. Sermaye Bütçelemesi ve Nakit Akımı Analizleri, 301
Sermaye Bütçelemesinde Anahtar Kavramlar, 302; Sermaye Bütçesi
Süreci, 304
II. Projenin Nakit Akımlarının Tahmini, 306
Vergilerin Nakit Akımları Üzerindeki Etkileri, 307; Amortismanların
Nakit Akımları Üzerindeki Etkileri, 308; Faizlerin Nakit Akımları
Üzerindeki Etkileri, 309; Nakit Akımlarının Hesaplanması, 310
III. Yatırım Projesini Değerleme Metodları, 312
Net Bugünkü Değer (NBD) Metodu, 312; Net Gelecekteki Değer (NGD)
Metodu, 315; Yıllık Eşdeğer Net Hasıla (YENH) Metodu, 315; İç Karlılık
Oranı (İKO) Metodu, 317; Karlılık İndeksi (Kİ) Metodu, 321; Geri
Ödeme Süresi (GÖS1, GÖS2) Metodu, 322
IV. Sermaye Bütçeleri ve Risk, 327
Proje Riskine Karşı Portföy Riski, 328; Toplam Proje Riskinin
Düzeltilmesi, 329; Sermaye Maliyeti Olarak Betaya Göre Düzeltilmiş
İskonto Oranının Kullanılması, 336
Sorular, 338
Problemler, 340
YEDİNCİ BÖLÜM
Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi,
Risk ve Getiri Analizi
359 – 420
I. Varlıkların Değerlemesi, 366
Varlıkların Pazar Değeri ve Pazar Dengesi, 367; Bir Varlığın Defter
Değeri, 369
II. Tahvil Değerlemesi, 369
Belirli Vadesi Bulunan Tahvillerin Değerlemesi, 371; Süresiz Tahvillerin
Değerlemesi, 373; Tahvilin Vadesine Kadar Getirisi, 374; Kuponsuz
İskontolu Tahviller Değerlemesi, 376; Hisse Senedi ile Değiştirilebilir
Tahvillerin Değerlemesi, 376; Warrantlı Tahvillerin Değerlemesi, 377;
Yabancı Tahvillerin Değerlemesi, 377
III. Hisse Senetlerinin Değerlemesi, 380
İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi, 381; (Adi) Hisse Senetlerinin
Değerlemesi, 383; Hisse Senetlerinin Değerlemesi İçin Büyüme
Modelleri, 386
IV. Risk ve Getiri Analizi, 390
Riskin Anlamı, 390; Olasılık Dağılımları, 391; Değişim Katsayısı, 394
V. Portföy Risk Analizi, 395
Yatırımın Farklılaştırılması ve Risk, 395; Portföyün Getiri Oranı, 396;
Portföyün Riski, 397; Riskin Farklılaştırma ile Azaltılması, 399;
Sistematik Risk, 399; Sistematik Olmayan Risk, 399
VI. Menkul Değer Pazar Doğrusu (SML), 400
VII. Menkul Değer Riskinin Bir Ölçüsü: Beta, 401
Menkul Değer Pazar Doğrusu ve Beta, 404
Sorular, 408
Problemler, 410
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları
421 – 488
I. Sermaye Maliyeti, 425
Risk Priminin Yapısı, 427
II. Sermaye Türlerinin Maliyeti, 429
Borçların Maliyeti, 430; İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti, 433;
Özsermaye Kalemlerinin Maliyeti, 434; Ağırlıklı Sermaye Maliyeti, 440;
Optimal Sermaye Yapısının Kurulması, 442; Optimal Sermaye Bütçesinin
Belirlenmesi, 446; Amortisman Yoluyla Doğan Fonların Maliyeti, 447
III. Sermaye Yapısı Kararları, 448
Hedef Sermaye Yapısı, 449; İşletme Riski ve Finansal Risk, 450; Faaliyet
Kaldıracı, 451; Finansal Kaldıraç, 453; Birleşik Kaldıraç Derecesi, 454;
Finansal Kaldıraç – Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Başına Kâr, 455;
Finansal Kaldıraç ve Hisse Senedi Fiyatları, 457; Sermaye Maliyeti ve
Sermaye Yapısı İlişkileri, 459; Firmanın Optimal Sermaye Yapısının
Belirlenmesi, 461; Sermaye Yapısının ve Firma Değerinin Teorik
Görünüşü, 462
Sorular, 467
Problemler, 469
DOKUZUNCU BÖLÜM
Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri ve
Temettü Politikaları
489 – 527
I. Uzun Vadeli Borçlar, 494
Uzun Vadeli Borçların Özellikleri, 495
II. İmtiyazlı Hisse Senetleri,499
III. (Adi) Hisse Senetleri, 502
Hisse Senetleri ve Muhasebe, 502; Ortakların Hakları, 503 Yönetim
Kurulu Üyelerini Seçmek, 504; Rüçhan (Ön Alım) Hakkının Değeri, 505;
Hisse Senedi Kotasyonlarını Anlamak, 506; Hisse Senetlerinin Bölünmesi
(Stock Splits), 507; Özsermaye ile Finansmanın Faydası ve Mahsurları,
508; Sermaye Piyasası ve Hisse Senetleri, 508
IV. Temettü Politikaları, 510
Temettü Politikası ve Firma Değeri, 512; Temettü Politikaları, 513;
Temettü Dağıtım Şekilleri, 515; Firmanın Kendi Hisse Senetlerini Satın
Alarak Kâr Payı Ödemesi, 515
Sorular, 519
Problemler, 520
ONUNCU BÖLÜM
Kısa – Orta – Uzun Vadeli Borç Kaynakları
529 – 568
I. Kısa Süreli Finansman Kaynakları, 534
Kısa Vadeli Kredi Çeşitleri, 536
II. Orta Süreli Finansman Kaynakları, 546
Orta Vadeli Kredi Çeşitleri, 546
III. Uzun Süreli Finansman Kaynakları, 556
VI. Vadeli işlemler ve opsiyon borsası (VOB), 604
Sorular, 558
Problemler, 560
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Borç Yönetimi (Swaplar, Opsiyon Sözleşmeleri, Tavan ve Taban
Sözleşmeleri, Vadeli Döviz ve Faiz Sözleşmeleri, Finansal Gelecek
Sözleşmeleri)
569 – 627
I. Swap Sözleşmeleri, 575
II. Opsiyon Sözleşmeleri, 581
III. Tavan (Caps) ve Taban (Floor) (Alt ve Üst Limit)
Sözleşmeleri, 594
IV. Vadeli (Forward) Döviz ve Faiz Sözleşmeleri, 595
V. Gelecek (Financial Futures) Sözleşmeleri, 599
Sorular, 614
Problemler, 615
ONİKİNCİ BÖLÜM
Finansmanla İlgili Seçilmiş Konular
629 - 675
I. İşletmelerde Büyüme, Füzyon ve Holdingler, 633
Firmaların Büyüme Yönleri, 634; Firmaların Büyüme Yöntemleri, 635;
Devir Alınacak Aday Firmanın Değerlendirilmesi, 636; Devir Almanın
veya Birleşmenin (Füzyonun) Devir Alan veya Birleşen Şirketin Hisse
Senetleri ve Gelirleri Üzerindeki Etkileri, 638; Birleşmede Takip Edilecek
Politika, 641; Holdingler, 638
II. Küçük Firmalarda Finansal Yönetim, 646
III. Uluslararası Finansal Yönetim ve Finansal Kararlar, 649
Döviz Pazarları, 650; Spot ve Forward Döviz Oranları (Kurlar), 651; Faiz
Oranı Paritesi, 654; Riske Karşı Korunma, 655; Uluslararası Sermaye
Bütçeleri, 657
Sorular, 658
Problemler, 659
Tablolar, 667
İndeks,
Faydalanılan Kaynaklar,
Download