1 - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

advertisement
Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
Örnek Makale Formatı:
Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir
Analizi
Özet
Bu çalışmanın amacı ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Petrol Fiyatları, Panel Veri Analizi, OPEC
An Econometric Analysis of the Relationship between Oil Prices and
Economic Growth)
Abstract
The purpose of this paper is…………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………
Key Words: Economic Growth, Oil Prices, Panel Data Analysis, OPEC
JEL Classification Codes: O10, O11, O13
1
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2012, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1
MAKALE YAZARI/LARI
GİRİŞ
Zengin doğal kaynaklara sahip birçok ülkenin ekonomik performansının,
doğal kaynak açısından fakir ülkelere kıyasla daha düşük olduğu
görülmektedir…………
Bu çalışmanın temel amacı, 10 OPEC1 ………..
1. Hollanda Hastalığı, Petrol Fiyatları ve OPEC Ülkeleri
1.1. Hollanda Hastalığı
Zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin performansının, doğal kaynakları
daha az olan ülkelere oranla düşük olması, ekonomi literatüründe
“kaynakların laneti” olarak adlandırılmaktadır (Stiglitz, 2004).
Tablo 1: OPEC Ülkelerinde Petrolün Toplam İhracattaki Payı (Milyar
Dolar) (2011)
Ülke
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
(1)
Toplam İhracat
252.56
(2)
Petrol İhracatı
104.54
360.09
318.48
(2)/(1)
%
41.4
88.4
Kaynak: http://www.opec.org
Tablo 1’de OPEC ülkelerinin toplam ihracatları, petrol ihracatları ve toplam
ihracatın içinde petrolün payı gösterilmektedir. Toplam ihracatı en fazla olan
OPEC ülkesi 360 milyar dolarlık ihracatı ile Suudi Arabistan’dır.
2. Ampirik Literatür
Falk (2007), 1970-2004 yıllarını ve 15 OECD ülkesini kapsayan
çalışmasında Ar-Ge harcamalarının ve yüksek teknolojiye (high-tech)
yönelik Ar-Ge yatırımlarındaki artışın hem kişi başına düşen GSYH hem de
işçi başına düşen GSYH üzerinde güçlü ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
3. Veri Seti, Ekonometrik Yöntem ve Bulguların Değerlendirilmesi
Yapılan panel veri analizi 10 OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü=
Organization of the Petroleum Exporting Countries) ülkesini kapsamaktadır.
3.1. Veri Seti ve Ekonometrik Model
GDPit  it   OILit  uit
(1)
Panel veri analizi kapsamındaki OPEC ülkeleri; Venezuela, Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Nijerya, Kuveyt, Irak, İran, Ekvator,
Cezayir’dir.
1
Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
3.2. Ekonometrik Yöntem
Metin İçinde Kaynak Gösterme Yöntemleri
……..beri söz konusudur (Gujarati, 2004: 25).
...….. söylenebilir (Pazarlıoğlu ve Kiren Gürler, 2007: 37).
……. sorun giderilebilmektedir (Saygılı ve diğ., 2006: 97).
Gürdal (2003a: 15-20)’a göre………….
Arrow’un (1962) çalışmasında………….
……………. belirtilmektedir (Baltagi ve diğ., 2000: 14; Baltagi, 2005: 253;
Asteriou ve Hall, 2007: 372).
3.3. Bulguların Değerlendirilmesi
Grafik 1’den de görüldüğü gibi……………
Kaynak: Yılmaz, 2010: 11
Grafik 1: OPEC Ülkelerinde Petrol İhracat Toplamının İhracattaki
Payı (%) (2011)
SONUÇ
Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre
panelin geneli için panel nedensellik sonuçları Petrol fiyatları ve Ekonomik
Büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü bir nedensellik ilişkisini
göstermektedir.
Sonuç olarak, yapılan çalışmada Petrol fiyatları ve Ekonomik Büyüme
değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu
belirtilebilir.
MAKALE YAZARI/LARI
KAYNAKÇA
Kitapların Gösterimi
Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, John
Wiley&Sons Ltd., West Sussex, England.
Asteriou, D. ve S.G. Hall (2007), Applied Econometrics: A Modern
Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition, Palgrave
Macmillan, Newyork.
Gürdal, Temel, Nurullah Altun, Metin Küçük ve Nevran Karaca (2006),
Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Denetim ve Tahakkuk Esaslı
Muhasebe Uygulamaları, Deniz yıldızı Yay., Ankara.
Makale Gösterimleri
Savaşan, Fatih (2003), “Modeling the Underground Economy in Turkey:
Randomized Response and MIMIC Models”, The Journal of
Economics, XXIX, 1, s.49-76.
Gürdal, Temel ve Hakan Yavuz (2009), "Kurumlar Vergisi Alanında
Uygulanan İstisnaların Etkinliği: Sakarya Örneği”, Vergi Raporu,
Sayı: 115, s.12-22.
Görmüş, Şakir, Bülent Güloğlu and Dr. Sevcan Güneş (2011), “Determinant
of Stock Market Return Correlation: An Extended Gravity Model
Approach”, International Journal of Contemporary Economics and
Administrative Sciences, Volume: 1, Issue:4, p.298-312.
Yüksek Lisans Doktora Tezi Gösterimleri
Ak, Mehmet Zeki (2009), Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Doğrudan
Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Editörlü Kitap
Gürdal, Temel (2009), "2000–2007 Dönemi Türkiye’de Merkezi Yönetim
Bütçe Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Analizi”, Küreselleşme
Sürecinde Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm, Editör/ler: Aytaç
Eker ve H. A. Şimşek, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme
Başkanlığı Yay., Ankara.
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
Saruç, N.T. (2011), "Yarı Kamusal Mal Olarak Yükseköğretimin Finasmanı
ve Finasman Yöntemlerinin Algılanan Adalet Düzeyi: Sakarya
Üniversitesi Paydaş Görüşleri", Uluslararası Yükseköğretim
Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, İstanbul.
Yardımcıoğlu, Fatih ve Cengizhan Yıldırım (2012), “OECD ve AB
Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”,
BlueBlackSea International Congress - Sakarya University, Sakarya.
Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
Raporlar
OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development),
(2011), OECD Education At A Glance 2011.
Saygılı, Şeref, Cengiz Cihan ve Zafer Ali Yavan (2006), Eğitim ve
Sürdürülebilir Büyüme Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar,
TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No: 7, Yayın No. TÜSİADT/2006-06-420, İstanbul.
İnternet Yayınları
WIID, (World Income Inequality Database), (2005), United Nations
University-World Institute for Development Economic Research
(UNI-WIDER),
http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/,
25.02.2012.
PISA
(Programme
for
International
Student
Assesment),
www.pisa.oecd.org, 15.06.2012.
Not: Kaynak göstermede bilimsel araştırma tekniklerine uygun
davranılmalıdır.
SİYASET, EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ (SEYAD) YAZIM KURALLARI
1. Makaleler www.siyasetekonomiyonetim.org adresindeki "online
makale sunum sistemi" ile gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü
"online makale sunum sistemi" üzerinden sürdürülmektedir. Detaylı
bilgiyi www.siyasetekonomiyonetim.org adresli web sitemizde
bulunmaktadır. Makale gönderimi ile ilgili diğer bilgiler için
editörlerle aşağıdaki iletişim kanaları ile iletişim kurulabilir.
Tel : 0 264 295 6357 (veya 6228; 6180; 6362; 6377)
Fax : 0 264 2956233
e-Posta : [email protected]
Web Adresi : www.siyasetekonomiyonetim.org
2. SEYAD’a gönderilen makalelerin ön inceleme ve hakemlik süreçleri
en geç 4 hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır.
3. Paragraf ayarları ve sayfa ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.
4. Paragraf başları satır başından başlamalı, paragraflar arasında boşluk
bırakılmamalıdır.
5. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve
elektronik ortamda tüm yayın hakları Siyaset, Ekonomi ve Yönetim
Araştırmaları (SEYAD) Dergisine aittir.
6. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-mail
sistemi ile gerçekleştirilir. Telefonla bilgi verilmez.
Download